Commit 8c221061 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Added Swedish translation.

2002-03-05  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Added Swedish translation.
parent bd0695ab
2002-03-05 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Added Swedish translation.
2002-03-03 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* update.sh: test for intltool >= 0.17
......@@ -29,6 +33,5 @@
2002-02-25 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* Added ChangeLog.
* de.po: updated german tips translation.
# Swedish messages for gimp-tips.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id$
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-05 11:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-05 11:21+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
msgstr "<big>Välkommen till GIMP!</big>"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
"<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Alt</tt>-klick på lagermaskens förhandsgranskning i lagerdialogen växlar "
"direkt visning av masken."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles "
"the effect of the layer mask."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klick på lagermaskens förhandsgranskning i lagerdialogen "
"växlar effekten av lagermasken."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag med transformeringsverktyget i rotationsläget kommer att "
"begränsa roteringen till 15-gradersvinklar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Skift</tt>-klicka på ögonikonen i lagerdialogen för att dölja alla lager "
"utom det. <tt>Skift</tt>-klicka igen för att visa alla lager."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color."
msgstr ""
"<tt>Skift</tt>-klicka med fyllnadsverktyget för att göra så att det använder "
"bakgrundsbilden istället för förgrundsfärgen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
msgstr ""
"En flytande markering måste ankras vid ett nytt lager eller i det senast "
"aktiva lagret innan andra åtgärder utförs på bilden. Klicka på knapparna "
"\"Nytt lager\" eller \"Ankra lager\" i dialogen \"Lager, kanaler och slingor"
"\", eller använd menyerna för att utföra samma sak."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Klicka på en linjal och drag den för att placera en hjälplinje på en bild. "
"Alla markeringar som dras kommer att fästas vid hjälplinjerna. Du kan ta "
"bort hjälplinjer genom att dra dem utanför bilden med flyttverktyget."
# Vad är color casts?
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
">Colors->Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Image->Colors->Curves)."
msgstr ""
"Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
"färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen \"Auto"
"\" i nivåverktyget (Bild->Färger->Nivåer). Om det finns några "
"färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild->Färger-"
">Kurvor)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If you stroke a path (Edit->Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella ritverktyget "
"och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i toningsläget, "
"klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren eller "
"smetverktyget."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Om dina typsnitt verkar blockiga beror det på att de inte är skalbara. De "
"flesta X-servrar stöder skalbara Postscript-typsnitt av typ 1. Hämta och "
"installera dem. En del typsnittsservrar låter dig använda TrueType-typsnitt "
"(<tt>.ttf</tt>), som också är skalbara."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
"in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Om din bildskärm är för stökig kan du trycka <tt>Tabb</tt> flera gånger i "
"ett bildfönster för att dölja eller visa vertygslådan och andra dialoger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers->Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
"Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
"And don't worry, you can undo most mistakes..."
msgstr ""
"Nästan alla bildåtgärder utförs genom att högerklicka på bilden. Och oroa "
"dig inte, du kan ångra de flesta misstag..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
">Mode->RGB), add an alpha-channel (Layers->Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers->Flatten Image)."
msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild->Läge-"
">RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) eller platta "
"till den (Lager->Platta till bild)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Att trycka på <tt>Skift</tt> och hålla den nedtryckt innan en markering görs "
"låter dig lägga till den aktuella markeringen istället för att ersätta den. "
"Att använda <tt>Ctrl</tt> innan en markering görs tar bort från den aktuella."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
"The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
"<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image "
"will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP stöder direkt gzip-komprimering. Lägg bara till <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt>, om du har bzip2 installerat) till filnamnet och din bild "
"kommer att sparas komprimerad. Givetvis fungerar även inläsning av "
"komprimerade bilder."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
"The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
"stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
"composite of their contents."
msgstr ""
"GIMP använder lager så att du kan organisera din bild. Betrakta dem som en "
"hög med overheadbilder eller filter, som gör att när du tittar genom dem ser "
"en sammansättning av deras innehåll."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
msgstr ""
"Filmarkeringsdialogrutan har kommandoradsifyllning med <tt>Tabb</tt>, precis "
"som skalet. Skriv in en del av ett filnamn, tryck <tt>Tabb</tt>, och vips är "
"det komplett!"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Lagret med namnet \"Bakgrund\" är speciell eftersom den saknar transparens. "
"Detta förhindrar dig från att lägga till en lagermask eller flytta lagret "
"upp i stacken. Du kan lägga till transparens till den genom att högerklicka "
"i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" och välja \"Lägga till alfakanal\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
"To create a perfect circle, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse "
"select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides "
"tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
"intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the "
"guides."
msgstr ""
"För att skapa en perfekt cirkel håller du nere <tt>Skift</tt> när du gör en "
"ellipsmarkering. För att placera cirkeln exakt drar du horisontella och "
"vertikala hjälplinjer till den cirkel som du vill markera, placerar din "
"markör på skärningen av hjälplinjerna, och den resulterande markeringen "
"kommer att endast röra vid hjälplinjerna."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"Using Edit->Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters->Render->Gfig."
msgstr ""
"Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar genom "
"att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Då ritverktyget används (målarpensel, airbrush, eller penna) ritar "
"<tt>Skift</tt>-klick en rak linje från din senaste ritpunkt till din "
"aktuella markörposition. Om du även trycker <tt>Ctrl</tt> kommer linjen att "
"begränsas till 15-gradersvinklar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Prova att använda XCF, GIMP:s inbyggda filformat (använd filtillägget <tt>."
"xcf</tt>), då du sparar en bild för att arbeta med den senare. Detta bevarar "
"lager och alla aspekter av ditt pågående arbete. När ett projekt väl är "
"färdigt kan du spara det som JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
msgstr ""
"Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
msgstr ""
"Du kan justera markeringsintervallet för luddig markering genom att klicka "
"och dra vänster och höger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
msgstr ""
"Du kan skapa och redigera komplexa markeringar genom att använda "
"Beziererktyget. Fliken \"Slinga\" i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" "
"låter dig arbeta med flera slingor och konvertera dem till markeringar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag a layer from the <i>Layers, Channels and Paths</i> dialog and "
"drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that "
"layer."
msgstr ""
"Du kan dra ett lager från dialogen <i>Lager, kanaler och slingor</i> och "
"släppa den på verktygslådan. Detta skapar en ny bild som innehåller endast "
"det lagret."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current image or selection with that color."
msgstr ""
"Du kan dra och släppa många saker i GIMP. Att dra en färg från verktygslådan "
"eller från en färgpalett och släppa den i en bild gör till exempel att den "
"aktuella bilden eller markeringen fylls med den färgen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
"pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan få sammanhangskänslig hjälp till de flesta av GIMP:s funktioner genom "
"att när som helst trycka på F1-tangenten. Detta fungerar även inuti menyer."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
msgstr ""
"Du kan utföra många lageråtgärder genom att högerklicka på textetiketten i "
"ett lager i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
"You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while you "
"are making a selection in order to constrain it to a perfect square or "
"circle, or to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Du kan trycka eller släppa <tt>Skift</tt>- och <tt>Ctrl</tt>-knapparna då du "
"skapar en markering för att begränsa den till en perfekt fyrkant eller "
"cirkel, eller för att centrera den på dess startpunkt."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Du kan omfördela snabbtangenter på alla menyer genom att plocka fram menyn, "
"välja ett menyobjekt och trycka på den nya snabbtangentskombinationen. Detta "
"är dynamiskt och sparas då du avslutar GIMP."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select->Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr ""
"Du kan spara en markering till en kanal (Markera->Spara till kanal) och "
"sedan ändra denna kanal med alla målarverktyg. Genom att använda knapparna i "
"\"Kanal\"-fliken i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" kan du växla "
"synligheten på denna nya kanal eller konvertera den till en markering."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan använda <tt>Alt</tt>-<tt>Tabb</tt> för att växla mellan alla lager i "
"en bild (om din fönsterhanterare inte fångar dessa tangenter...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Du kan använda den mittersta musknappen för att panorera över bilden om den "
"är större än dess visningsfönster."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:37
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
msgstr ""
"Du kan använda målarverktygen för att ändra markeringen. Klicka på "
"snabbmaskknappen i nedre vänstra hörnet i ett bildfönster. Ändra din "
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment