Commit 87999d17 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 4ad3993e
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-09 19:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-09 19:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-16 17:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-16 17:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -4336,7 +4336,7 @@ msgstr "Zapis dziennika błędów do pliku"
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:63
#: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:84
#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:177
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:143 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:736
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:142 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:736
msgid "_Save"
msgstr "_Zapisz"
......@@ -4558,7 +4558,7 @@ msgid "No changes need to be saved"
msgstr "Brak niezapisanych zmian"
#: ../app/actions/file-commands.c:284 ../app/actions/file-commands.c:751
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:140
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:139
msgid "Save Image"
msgstr "Zapis obrazu"
......@@ -13289,22 +13289,27 @@ msgstr "Maski na grupach warstw zostały dodane w %s"
msgid "High bit-depth images were added in %s"
msgstr "Obrazy o głębi wysokobitowej zostały dodane w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2524
#: ../app/core/gimpimage.c:2511
#, c-format
msgid "Internal zlib compression was added in %s"
msgstr "Wewnętrzna kompresja zlib została dodana w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2528
#, c-format
msgid "Support for image files larger than 4GB was added in %s"
msgstr "Obsługa plików obrazów większych niż 4 GB została dodana w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2618
#: ../app/core/gimpimage.c:2622
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Resolution"
msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
#: ../app/core/gimpimage.c:2670
#: ../app/core/gimpimage.c:2674
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Zmiana jednostki obrazu"
#: ../app/core/gimpimage.c:3557
#: ../app/core/gimpimage.c:3561
#, c-format
msgid ""
"'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
......@@ -13312,47 +13317,47 @@ msgstr ""
"Sprawdzenie poprawności danych pasożytniczych „gimp-comment” się nie "
"powiodło: komentarz zawiera nieprawidłowe UTF-8"
#: ../app/core/gimpimage.c:3609
#: ../app/core/gimpimage.c:3613
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Dołączenie do obrazu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpimage.c:3650
#: ../app/core/gimpimage.c:3654
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Usunięcie z obrazu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpimage.c:4377
#: ../app/core/gimpimage.c:4381
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Dodanie warstwy"
#: ../app/core/gimpimage.c:4419 ../app/core/gimpimage.c:4450
#: ../app/core/gimpimage.c:4423 ../app/core/gimpimage.c:4454
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Usunięcie warstwy"
#: ../app/core/gimpimage.c:4444
#: ../app/core/gimpimage.c:4448
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Usunięcie oderwanego zaznaczenia"
#: ../app/core/gimpimage.c:4611
#: ../app/core/gimpimage.c:4615
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Dodanie kanału"
#: ../app/core/gimpimage.c:4639 ../app/core/gimpimage.c:4663
#: ../app/core/gimpimage.c:4643 ../app/core/gimpimage.c:4667
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Usunięcie kanału"
#: ../app/core/gimpimage.c:4719
#: ../app/core/gimpimage.c:4723
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Path"
msgstr "Dodanie ścieżki"
#: ../app/core/gimpimage.c:4749 ../app/core/gimpimage.c:4756
#: ../app/core/gimpimage.c:4753 ../app/core/gimpimage.c:4760
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Path"
msgstr "Usunięcie ścieżki"
......@@ -24718,7 +24723,7 @@ msgstr "%s/s"
msgid "N/A"
msgstr "Niedostępne"
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:4337
#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:4431
msgid "Resolving symbol information..."
msgstr "Rozwiązywanie informacji o symbolach…"
......@@ -24941,7 +24946,7 @@ msgstr "Eksport obrazu"
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj"
#: ../app/widgets/gimpexportdialog.c:74 ../app/widgets/gimpsavedialog.c:145
#: ../app/widgets/gimpexportdialog.c:74 ../app/widgets/gimpsavedialog.c:144
msgid "By Extension"
msgstr "Według rozszerzenia"
......@@ -25396,35 +25401,34 @@ msgstr ""
"nie ma\n"
"punktów wzorcowych"
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:151
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:150
msgid "All XCF images"
msgstr "Wszystkie obrazy XCF"
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:265
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:262
#, c-format
msgid ""
"The image uses features from %s, disabling compression won't make the XCF "
"file readable by older GIMP versions."
"Keep compression disabled to make the XCF file readable by %s and later."
msgstr ""
"Obraz używa funkcji z wersji %s, wyłączenie kompresji nie spowoduje, że plik "
"XCF będzie mógł być otwierany w poprzednich wersjach programu GIMP."
"Wyłączenie kompresji spowoduje, że plik XCF będzie mógł być odczytywany "
"przez wersję %s i późniejsze."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:326
msgid "Save this XCF file with better but slower compression"
msgstr "Zapisanie tego pliku XCF z lepszą, ale wolniejszą kompresją"
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:275
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:395
#, c-format
msgid ""
"Keep compression disabled to make the XCF file readable by %s and later."
"The image uses features from %s and won't be readable by older GIMP versions."
msgstr ""
"Wyłączenie kompresji spowoduje, że plik XCF będzie mógł być odczytywany "
"przez wersję %s i późniejsze."
"Obraz używa funkcji z wersji %s i nie będzie mógł być otwierany "
"w poprzednich wersjach programu GIMP."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:287
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:404
msgid "Metadata won't be visible in GIMP older than version 2.10."
msgstr "Metadane nie będą widoczne w programie GIMP starszym niż wersja 2.10."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:344
msgid "Save this XCF file with better but slower compression"
msgstr "Zapisanie tego pliku XCF z lepszą, ale wolniejszą kompresją"
#: ../app/widgets/gimpselectiondata.c:250
#, c-format
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment