Commit 85cdfd67 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

parent 1ddb7d09
2006-10-16 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2006-10-03 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-03 10:25+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-03 10:32+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-16 07:51+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -79,6 +79,11 @@ msgid ""
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP."
msgstr ""
"Valittuasi käyttöön &quot;Dynaamiset oikopolut&quot; asetuksista "
"voit muuttaa näppäimistöoikopolkuja. Tämä tehdään avaamalla valikko, "
"valitsemalla valikon kohta ja painamalla haluttua näppäinyhdistelmää. "
"Jos &quot;Tallenna näppäinoikopolut poistuttaessa&quot; on käytössä, "
"säilytetään nämä oikotiet Gimpin sammutuksen jälkeenkin."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -86,6 +91,9 @@ msgid ""
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Napsauta ja raahaa viivain paikalleen, jos haluat asettaa kuvaan "
"uuden apuviivan. Raahatut valinnat sidotaan apuviivoihin. Voit "
"poistaa apuviivan kuvasta raahaamalla ne pois siirtotyökalulla."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
......@@ -121,6 +129,10 @@ msgid ""
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Jos tason nimi tasoikkunassa ei näy <b>korostettuna</b>, tällä tasolla "
"ei ole alfa-kanavaa. Voit lisätä alfa-kanavan valikon kohdasta "
"Taso--&gt;Läpinäkyvyys-&gt;Lisää alfakanava tai vastaavalla valinnalla "
"napsautettuasi tason nimeä tasoikkunasta oikealla hiiren napilla."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -129,6 +141,10 @@ msgid ""
"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Jos jotkut skannatuista kuvistasi eivät näytä tarpeeksi värikkäiltä, "
"voit helposti parantaa niiden väritoistoa väritasot-työkalusta, valikosta "
"Taso-&gt;Värit-&gt. Jos kuvassa on väriryhmiä, voit korjata niiden "
"tasapainoa käyrätyökalulla (Taso-&gt;Värit-&gt;Väritasokäyrät)"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
......@@ -256,6 +272,8 @@ msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Voit suorittaa monia tasotoimintoja napsauttamalla tason nimiä oikealla "
"hiiren painikkeella tasoikkunasta."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:31
msgid ""
......@@ -263,6 +281,9 @@ msgid ""
"are making a selection in order to constrain it to a square or a circle, or "
"to have it centered on its starting point."
msgstr ""
"Voit painaa ja vapauttaa <tt>Shift</tt>- ja <tt>Ctrl</tt>-näppäimiä "
"tehdessäsi valintaa, jolloin valinta rajataan neliöksi tai ympyräksi, "
"tai pakottaa se keskitetyksi aloituspisteen ympärille."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:32
msgid ""
......@@ -271,18 +292,27 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Voit tallentaa valinnan kanavaan (Valitse-&gt;Tallenna kanavaan) ja "
"tämän jälkeen muokata tätä kanavaa piirtotyökaluilla. Käyttäen "
"painikkeita kanavaikkunassa voit muuttaa kanavan näkyvyyttä ja "
"muuntaa kanavan valinnaksi."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:33
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Voit käyttää näppäinyhdistelmää <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> siirtymiseen "
"kuvan tasojen välillä, jos ikkunamanagerisi ei käytä tätä yhdistelmää."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
msgstr ""
"Voit siirtyä hiiren keskinapin avulla kuvan eri osiin, jos kuva on "
"suurempi kuin kuvaa näyttävä ikkuna."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
......@@ -291,3 +321,8 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Voit käyttää maalaustyökaluja valinnan muuttamiseen. Napsauta "
"&quot;Pikamaski&quot; -painiketta näytön vasemmastá alalaidasta, "
"jolloin voit muuttaa valintaasi maalaamalla kuvassa ja muuttaa "
"näin valitun alueen tavalliseksi valinnaksi painamalla samaa nappia "
"uudestaan."
2006-10-16 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2006-10-15 Yair Hershkovitz <yairhr@gmail.com>
* he.po: Updated Hebrew translation (by Huy Ruthenberg).
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-14 08:10+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-14 08:17+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-16 07:33+0300\n"
"Last-Translator: Heino Keränen <h2k@nic.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3554,11 +3554,11 @@ msgstr "Mielivaltainen kierto..."
#: ../app/actions/tools-actions.c:242
msgid "Toggle Fixed-Aspect Option for Rectangle"
msgstr ""
msgstr "Vaihtele kiinteän sivusuhteen -valitsinta nelikulmiolle"
#: ../app/actions/tools-actions.c:247
msgid "Toggle Expand-From-Center Option for Rectangle"
msgstr ""
msgstr "Vaihtele \"Laajenna keskeltä\" -valitsinta nelikulmiolle"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:44
msgid "Paths Menu"
......@@ -5313,7 +5313,7 @@ msgstr "Sisäiset proseduurit"
#. initialize the global parasite table
#: ../app/core/gimp.c:813
msgid "Looking for data files"
msgstr "Etsin datatiedostoja"
msgstr "Etsitään datatiedostoja"
#: ../app/core/gimp.c:813
msgid "Parasites"
......@@ -7862,7 +7862,7 @@ msgstr "Ei toimintoa"
#: ../app/display/display-enums.c:87
msgid "Pan view"
msgstr ""
msgstr "Muuta näkyvää aluetta"
#: ../app/display/display-enums.c:88
msgid "Switch to Move tool"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment