Commit 7bb08219 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 1993d8a4
...@@ -23,8 +23,8 @@ msgid "" ...@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n" "Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-08 22:14+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-04-11 10:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-08 22:15+0200\n" "PO-Revision-Date: 2018-04-11 10:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n" "Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
...@@ -88,6 +88,144 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie" ...@@ -88,6 +88,144 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid "" msgid ""
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
msgstr ""
"Pierwsze wydanie z serii 2.10, w której przede wszystkim przeniesiono "
"program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
"wyróżniające się zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
msgstr ""
"Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
"podglądu podlega zarządzaniu kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
"pikseli"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr ""
"Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
"i malowanie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
"obrazów PSD"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
msgstr ""
"Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
"symetryczne, pędzle programu MyPaint…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
"wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "And much, much more…"
msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid ""
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
"order to provide a smoother painting experience. Bigger changes are:"
msgstr ""
"W drugim wydaniu kandydackim przed GIMP 2.10.0, chociaż debugowanie jest "
"nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
"rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
msgstr ""
"Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
"w tym wielowątkowy kod rysowania."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr ""
"Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
"pasożytnicze obrazu)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
msgstr ""
"„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
"problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
"(yaw, pitch, roll)."
msgstr ""
"Nowe narzędzie sterowania na płótnie GimpToolGyroscope, obecnie używane "
"przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
"płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
"warnings and critical errors when \"fatal-warnings\" debug key is set."
msgstr ""
"Ulepszono debugowanie wtyczek, aby otrzymywać wyjątki za pomocą opcji "
"wiersza poleceń --stack-trace-mode nie tylko po sygnałach przychodzących, "
"ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
"debugowania „fatal-warnings”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/14/gimp-2-10-rc2-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/14/gimp-2-10-rc2-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid ""
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable " "GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug " "release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
"fixes, most notable improvements are:" "fixes, most notable improvements are:"
...@@ -96,12 +234,12 @@ msgstr "" ...@@ -96,12 +234,12 @@ msgstr ""
"GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu " "GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
"poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:" "poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage" msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr "" msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP" "Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid "" msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to " "New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs" "report bugs"
...@@ -109,33 +247,33 @@ msgstr "" ...@@ -109,33 +247,33 @@ msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, " "Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów" "zachęcające do zgłaszania błędów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash" msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy" msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
msgid "Layer masks on layer groups" msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw" msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces" msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr "" msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne " "Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów" "przestrzenie kolorów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms" msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach" msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
msgid "Metadata defaults preferences now available" msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne" msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
msgid "Various GUI polishing" msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu" msgstr "Różne poprawki interfejsu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
msgid "" msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-" "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-"
"released/" "released/"
...@@ -143,7 +281,7 @@ msgstr "" ...@@ -143,7 +281,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-released/ zawiera więcej " "https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)." "informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
msgid "" msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements " "GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability." "while focusing on bugfixing and stability."
...@@ -151,53 +289,53 @@ msgstr "" ...@@ -151,53 +289,53 @@ msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne " "GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności." "ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
msgid "On-canvas gradient editing" msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania" msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
msgid "Notification when an image is over/underexposed" msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony" msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
msgid "Better and faster color management" msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami" msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma" msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr "" msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma " "Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland" "używającym technologii Wayland"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
msgid "Paste in place feature" msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu" msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
msgid "Many usability improvements" msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności" msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language" msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika" msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter" msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki" msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files" msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop" msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
msgid "New support for password-protected PDF" msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem" msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)" msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)" msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
msgid "" msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-" "For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/" "released/"
...@@ -3332,7 +3470,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów" ...@@ -3332,7 +3470,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:87 #: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:87
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122 #: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122 #: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:321 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:323
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:313 ../app/tools/gimptexttool.c:1591 #: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:313 ../app/tools/gimptexttool.c:1591
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1201 ../app/widgets/gimpactionview.c:669 #: ../app/tools/gimptransformtool.c:1201 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110 #: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
...@@ -7309,7 +7447,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów" ...@@ -7309,7 +7447,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136 #: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127 #: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121 #: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1200 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/tools/gimptransformtool.c:1200
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109 #: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
msgid "_Reset" msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć" msgstr "_Przywróć"
...@@ -7592,11 +7730,11 @@ msgstr "" ...@@ -7592,11 +7730,11 @@ msgstr ""
"Podczas dodawania obramowania zaznaczone obszary są traktowane tak, jakby " "Podczas dodawania obramowania zaznaczone obszary są traktowane tak, jakby "
"znajdowały się także poza obrazem." "znajdowały się także poza obrazem."
#: ../app/actions/select-commands.c:415 #: ../app/actions/select-commands.c:423
msgid "Fill Selection Outline" msgid "Fill Selection Outline"
msgstr "Wypełnienie krawędzi zaznaczenia" msgstr "Wypełnienie krawędzi zaznaczenia"
#: ../app/actions/select-commands.c:444 #: ../app/actions/select-commands.c:452
msgid "Stroke Selection" msgid "Stroke Selection"
msgstr "Rysowanie wzdłuż zaznaczenia" msgstr "Rysowanie wzdłuż zaznaczenia"
...@@ -9760,7 +9898,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s" ...@@ -9760,7 +9898,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:88 #: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:88
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:123 #: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:123
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:193 #: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:193
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:324 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:188 #: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:188
msgid "_OK" msgid "_OK"
...@@ -12251,7 +12389,7 @@ msgctxt "undo-type" ...@@ -12251,7 +12389,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Stroke Channel" msgid "Stroke Channel"
msgstr "Rysowanie wzdłuż kanału" msgstr "Rysowanie wzdłuż kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:279 ../app/core/gimpselection.c:654 #: ../app/core/gimpchannel.c:279
msgctxt "undo-type" msgctxt "undo-type"
msgid "Channel to Selection" msgid "Channel to Selection"
msgstr "Kanał na zaznaczenie" msgstr "Kanał na zaznaczenie"
...@@ -12329,25 +12467,25 @@ msgctxt "undo-type" ...@@ -12329,25 +12467,25 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Flood Channel" msgid "Flood Channel"
msgstr "Zalanie kanału" msgstr "Zalanie kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:818 #: ../app/core/gimpchannel.c:850
msgid "Cannot fill empty channel." msgid "Cannot fill empty channel."
msgstr "Nie można wypełniać na obszarze pustego kanału." msgstr "Nie można wypełniać na obszarze pustego kanału."
#: ../app/core/gimpchannel.c:854 #: ../app/core/gimpchannel.c:886
msgid "Cannot stroke empty channel." msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "Nie można rysować na obszarze pustego kanału." msgstr "Nie można rysować na obszarze pustego kanału."
#: ../app/core/gimpchannel.c:1677 #: ../app/core/gimpchannel.c:1709
msgctxt "undo-type" msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Color" msgid "Set Channel Color"
msgstr "Ustawienie koloru kanału" msgstr "Ustawienie koloru kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1728 #: ../app/core/gimpchannel.c:1760
msgctxt "undo-type" msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Opacity" msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Ustawienie krycia kanału" msgstr "Ustawienie krycia kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1817 ../app/core/gimpselection.c:168 #: ../app/core/gimpchannel.c:1849 ../app/core/gimpselection.c:168
msgid "Selection Mask" msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska zaznaczenia" msgstr "Maska zaznaczenia"
...@@ -13114,12 +13252,12 @@ msgstr "" ...@@ -13114,12 +13252,12 @@ msgstr ""
"Niewystarczająca liczba widocznych ścieżek do połączenia. Potrzebne są co " "Niewystarczająca liczba widocznych ścieżek do połączenia. Potrzebne są co "
"najmniej dwie." "najmniej dwie."
#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:89 #: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:88
msgctxt "undo-type" msgctxt "undo-type"
msgid "Enable Quick Mask" msgid "Enable Quick Mask"
msgstr "Włączenie szybkiej maski" msgstr "Włączenie szybkiej maski"
#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:121 #: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:120
msgctxt "undo-type" msgctxt "undo-type"
msgid "Disable Quick Mask" msgid "Disable Quick Mask"
msgstr "Wyłączenie szybkiej maski" msgstr "Wyłączenie szybkiej maski"
...@@ -13605,20 +13743,20 @@ msgstr "Brak zaznaczenia do wypełnienia." ...@@ -13605,20 +13743,20 @@ msgstr "Brak zaznaczenia do wypełnienia."
msgid "There is no selection to stroke." msgid "There is no selection to stroke."
msgstr "Brak zaznaczenia do narysowania." msgstr "Brak zaznaczenia do narysowania."
#: ../app/core/gimpselection.c:749 #: ../app/core/gimpselection.c:696
msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty." msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
msgstr "Nie można wyciąć lub skopiować, ponieważ zaznaczony obszar jest pusty." msgstr "Nie można wyciąć lub skopiować, ponieważ zaznaczony obszar jest pusty."
#: ../app/core/gimpselection.c:867 #: ../app/core/gimpselection.c:814
msgid "Cannot float selection because the selected region is empty." msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
msgstr "Nie można oderwać zaznaczenia, ponieważ zaznaczony obszar jest pusty." msgstr "Nie można oderwać zaznaczenia, ponieważ zaznaczony obszar jest pusty."
#: ../app/core/gimpselection.c:874 #: ../app/core/gimpselection.c:821
msgctxt "undo-type" msgctxt "undo-type"
msgid "Float Selection" msgid "Float Selection"
msgstr "Oderwanie zaznaczenia" msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
#: ../app/core/gimpselection.c:892 #: ../app/core/gimpselection.c:839
msgid "Floated Layer" msgid "Floated Layer"
msgstr "Oderwana warstwa" msgstr "Oderwana warstwa"
...@@ -16858,14 +16996,14 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki" ...@@ -16858,14 +16996,14 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:360 ../app/tools/gimpblendtool.c:243 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:360 ../app/tools/gimpblendtool.c:243
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpcagetool.c:220 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpcagetool.c:220
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:268 ../app/tools/gimpselectiontool.c:427 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:270 ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups." msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw." msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:368 ../app/tools/gimpblendtool.c:250 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:368 ../app/tools/gimpblendtool.c:250
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:227 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:227
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:462 ../app/tools/gimpfiltertool.c:275 #: ../app/tools/gimpcroptool.c:462 ../app/tools/gimpfiltertool.c:277
#: ../app/tools/gimppainttool.c:282 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 #: ../app/tools/gimppainttool.c:277 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1435 ../app/tools/gimpwarptool.c:629 #: ../app/tools/gimptransformtool.c:1435 ../app/tools/gimpwarptool.c:629
msgid "The active layer's pixels are locked." msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane." msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane."
...@@ -17005,6 +17143,45 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten punkt" ...@@ -17005,6 +17143,45 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten punkt"
msgid "Click-Drag to move all points" msgid "Click-Drag to move all points"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści wszystkie punkty" msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści wszystkie punkty"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:691
msgid "Click-Drag to zoom"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie powiększy"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:695
#, c-format
msgid "%s for constrained steps"
msgstr "%s dla wymuszonych kroków"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:702
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1782
msgid "Click-Drag to rotate"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie obróci"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:706 ../app/display/gimptoolline.c:1490
#: ../app/tools/gimppainttool.c:569
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:711
msgid "Click-Drag to pan"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przesunie"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:717
#, c-format
msgid "%s to rotate"
msgstr "%s obróci"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:718
#, c-format
msgid "%s for a constrained axis"
msgstr "%s dla wymuszonej osi"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:719
#, c-format
msgid "%s to zoom"
msgstr "%s powiększy"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:837 #: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:837
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1773 #: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1773
msgid "Click-Drag to move" msgid "Click-Drag to move"
...@@ -17043,11 +17220,6 @@ msgstr "Linia: " ...@@ -17043,11 +17220,6 @@ msgstr "Linia: "
msgid "Click-Drag to move the endpoint" msgid "Click-Drag to move the endpoint"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt końcowy" msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt końcowy"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1490 ../app/tools/gimppainttool.c:658
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1497 #: ../app/display/gimptoolline.c:1497
msgid "Release to remove the slider" msgid "Release to remove the slider"
msgstr "Zwolnienie usunie suwak" msgstr "Zwolnienie usunie suwak"
...@@ -17282,10 +17454,6 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt osi" ...@@ -17282,10 +17454,6 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt osi"
msgid "Click-Drag to shear" msgid "Click-Drag to shear"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie nachyli" msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie nachyli"
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1782
msgid "Click-Drag to rotate"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie obróci"
#: ../app/file/file-open.c:116 ../app/file/file-save.c:114 #: ../app/file/file-open.c:116 ../app/file/file-save.c:114
msgid "Not a regular file" msgid "Not a regular file"
msgstr "To nie jest zwykły plik" msgstr "To nie jest zwykły plik"
...@@ -19883,6 +20051,10 @@ msgstr "_Nasycenie" ...@@ -19883,6 +20051,10 @@ msgstr "_Nasycenie"
msgid "R_eset Color" msgid "R_eset Color"
msgstr "P_rzywróć kolor" msgstr "P_rzywróć kolor"
#: ../app/propgui/gimppropgui-panorama-projection.c:125
msgid "Panorama Projection: "
msgstr "Rzut panoramy: "
#: ../app/propgui/gimppropgui-recursive-transform.c:125 #: ../app/propgui/gimppropgui-recursive-transform.c:125
msgid "Recursive Transform: " msgid "Recursive Transform: "
msgstr "Przekształcenie rekurencyjne: " msgstr "Przekształcenie rekurencyjne: "
...@@ -19992,11 +20164,11 @@ msgstr "Wybiera z listy często używanych temperatur kolorów" ...@@ -19992,11 +20164,11 @@ msgstr "Wybiera z listy często używanych temperatur kolorów"
msgid "New Seed" msgid "New Seed"
msgstr "Nowe ziarno" msgstr "Nowe ziarno"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:375 #: ../app/propgui/gimppropgui.c:376
msgid "Pick color from the image" msgid "Pick color from the image"
msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu" msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:517 #: ../app/propgui/gimppropgui.c:520
msgid "This operation has no editable properties" msgid "This operation has no editable properties"
msgstr "To działanie nie ma modyfikowalnych właściwości" msgstr "To działanie nie ma modyfikowalnych właściwości"
...@@ -20307,8 +20479,8 @@ msgid "Click-Drag to draw a gradient" ...@@ -20307,8 +20479,8 @@ msgid "Click-Drag to draw a gradient"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient" msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:257 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:257 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:234 ../app/tools/gimpfiltertool.c:282 #: ../app/tools/gimpcagetool.c:234 ../app/tools/gimpfiltertool.c:284
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288 ../app/tools/gimppainttool.c:289 #: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288 ../app/tools/gimppainttool.c:284
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1443 ../app/tools/gimpwarptool.c:640 #: ../app/tools/gimptransformtool.c:1443 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
msgid "The active layer is not visible." msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna." msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
...@@ -20651,11 +20823,11 @@ msgstr "Po_branie koloru" ...@@ -20651,11 +20823,11 @@ msgstr "Po_branie koloru"
msgid "Click in any image to view its color" msgid "Click in any image to view its color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie wyświetli jego kolor" msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie wyświetli jego kolor"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:260 ../app/tools/gimppainttool.c:501 #: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:260 ../app/tools/gimppainttool.c:412
msgid "Click in any image to pick the foreground color" msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy" msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:268 ../app/tools/gimppainttool.c:507 #: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:268 ../app/tools/gimppainttool.c:418
msgid "Click in any image to pick the background color" msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła" msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła"
...@@ -20957,50 +21129,50 @@ msgid "Color _managed" ...@@ -20957,50 +21129,50 @@ msgid "Color _managed"
msgstr "_Zarządzanie kolorami" msgstr "_Zarządzanie kolorami"
#. The Color Options expander #. The Color Options expander
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:371 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:373
msgid "Advanced Color Options" msgid "Advanced Color Options"
msgstr "Zaawansowane opcje kolorów" msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:390 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:392
msgid "Convert pixels to built-in sRGB to apply filter (slow)" msgid "Convert pixels to built-in sRGB to apply filter (slow)"
msgstr "" msgstr ""
"Konwertowanie pikseli do wbudowanej przestrzeni sRGB, aby zastosować filtr " "Konwertowanie pikseli do wbudowanej przestrzeni sRGB, aby zastosować filtr "
"(wolne)" "(wolne)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:391 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:393
msgid "Assume pixels are built-in sRGB (ignore actual image color space)" msgid "Assume pixels are built-in sRGB (ignore actual image color space)"
msgstr "" msgstr ""
"Przyjmowanie, że piksele są we wbudowanej przestrzeni sRGB (ignorowanie " "Przyjmowanie, że piksele są we wbudowanej przestrzeni sRGB (ignorowanie "
"prawdziwej przestrzeni kolorów obrazu)" "prawdziwej przestrzeni kolorów obrazu)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:626 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:628
msgid "Click to switch the original and filtered sides" msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę" msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:630 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:632
msgid "Click to switch between vertical and horizontal" msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem" msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:634 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:636
msgid "Click to move the split guide" msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Kliknięcie przemieści prowadnicę podziału" msgstr "Kliknięcie przemieści prowadnicę podziału"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:636 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:638
#, c-format #, c-format
msgid "%s: switch original and filtered" msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę" msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:637 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:639
#, c-format #, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical" msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem" msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1298 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1300 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#, c-format #, c-format
msgid "Import '%s' Settings" msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”" msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1300 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1302 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#, c-format #, c-format
msgid "Export '%s' Settings" msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”" msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
...@@ -21745,24 +21917,24 @@ msgstr "Opcje kolorów" ...@@ -21745,24 +21917,24 @@ msgstr "Opcje kolorów"
msgid "Link to brush default" msgid "Link to brush default"
msgstr "Wiąże z domyślną wartością pędzla" msgstr "Wiąże z domyślną wartością pędzla"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:160 #: ../app/tools/gimppainttool.c:158
msgid "Click to paint" msgid "Click to paint"