Commit 7bb08219 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 1993d8a4
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-08 22:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-08 22:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-11 10:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-11 10:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -88,6 +88,144 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
msgstr ""
"Pierwsze wydanie z serii 2.10, w której przede wszystkim przeniesiono "
"program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
"wyróżniające się zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
msgstr ""
"Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
"podglądu podlega zarządzaniu kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
"pikseli"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr ""
"Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
"i malowanie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
"obrazów PSD"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
msgstr ""
"Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
"symetryczne, pędzle programu MyPaint…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
"wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "And much, much more…"
msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid ""
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
"order to provide a smoother painting experience. Bigger changes are:"
msgstr ""
"W drugim wydaniu kandydackim przed GIMP 2.10.0, chociaż debugowanie jest "
"nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
"rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
msgstr ""
"Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
"w tym wielowątkowy kod rysowania."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr ""
"Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
"pasożytnicze obrazu)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
msgstr ""
"„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
"problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
"(yaw, pitch, roll)."
msgstr ""
"Nowe narzędzie sterowania na płótnie GimpToolGyroscope, obecnie używane "
"przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
"płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
"warnings and critical errors when \"fatal-warnings\" debug key is set."
msgstr ""
"Ulepszono debugowanie wtyczek, aby otrzymywać wyjątki za pomocą opcji "
"wiersza poleceń --stack-trace-mode nie tylko po sygnałach przychodzących, "
"ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
"debugowania „fatal-warnings”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/14/gimp-2-10-rc2-"
"released/"
msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/14/gimp-2-10-rc2-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid ""
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
"fixes, most notable improvements are:"
......@@ -96,12 +234,12 @@ msgstr ""
"GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
"poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
......@@ -109,33 +247,33 @@ msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-"
"released/"
......@@ -143,7 +281,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/03/23/gimp-2-10-rc1-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
......@@ -151,53 +289,53 @@ msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
......@@ -3332,7 +3470,7 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:87
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:321
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:323
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:313 ../app/tools/gimptexttool.c:1591
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1201 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
......@@ -7309,7 +7447,7 @@ msgstr "Przywracanie wszystkich filtrów"
#: ../app/dialogs/print-size-dialog.c:123 ../app/dialogs/scale-dialog.c:136
#: ../app/dialogs/stroke-dialog.c:127
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:121
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:320 ../app/tools/gimptransformtool.c:1200
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/tools/gimptransformtool.c:1200
#: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:109
msgid "_Reset"
msgstr "_Przywróć"
......@@ -7592,11 +7730,11 @@ msgstr ""
"Podczas dodawania obramowania zaznaczone obszary są traktowane tak, jakby "
"znajdowały się także poza obrazem."
#: ../app/actions/select-commands.c:415
#: ../app/actions/select-commands.c:423
msgid "Fill Selection Outline"
msgstr "Wypełnienie krawędzi zaznaczenia"
#: ../app/actions/select-commands.c:444
#: ../app/actions/select-commands.c:452
msgid "Stroke Selection"
msgstr "Rysowanie wzdłuż zaznaczenia"
......@@ -9760,7 +9898,7 @@ msgstr "Przenieś to okno na ekran %s"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-filter-dialog.c:88
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:123
#: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:193
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:322 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:324 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:188
msgid "_OK"
......@@ -12251,7 +12389,7 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Stroke Channel"
msgstr "Rysowanie wzdłuż kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:279 ../app/core/gimpselection.c:654
#: ../app/core/gimpchannel.c:279
msgctxt "undo-type"
msgid "Channel to Selection"
msgstr "Kanał na zaznaczenie"
......@@ -12329,25 +12467,25 @@ msgctxt "undo-type"
msgid "Flood Channel"
msgstr "Zalanie kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:818
#: ../app/core/gimpchannel.c:850
msgid "Cannot fill empty channel."
msgstr "Nie można wypełniać na obszarze pustego kanału."
#: ../app/core/gimpchannel.c:854
#: ../app/core/gimpchannel.c:886
msgid "Cannot stroke empty channel."
msgstr "Nie można rysować na obszarze pustego kanału."
#: ../app/core/gimpchannel.c:1677
#: ../app/core/gimpchannel.c:1709
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Color"
msgstr "Ustawienie koloru kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1728
#: ../app/core/gimpchannel.c:1760
msgctxt "undo-type"
msgid "Set Channel Opacity"
msgstr "Ustawienie krycia kanału"
#: ../app/core/gimpchannel.c:1817 ../app/core/gimpselection.c:168
#: ../app/core/gimpchannel.c:1849 ../app/core/gimpselection.c:168
msgid "Selection Mask"
msgstr "Maska zaznaczenia"
......@@ -13114,12 +13252,12 @@ msgstr ""
"Niewystarczająca liczba widocznych ścieżek do połączenia. Potrzebne są co "
"najmniej dwie."
#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:89
#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:88
msgctxt "undo-type"
msgid "Enable Quick Mask"
msgstr "Włączenie szybkiej maski"
#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:121
#: ../app/core/gimpimage-quick-mask.c:120
msgctxt "undo-type"
msgid "Disable Quick Mask"
msgstr "Wyłączenie szybkiej maski"
......@@ -13605,20 +13743,20 @@ msgstr "Brak zaznaczenia do wypełnienia."
msgid "There is no selection to stroke."
msgstr "Brak zaznaczenia do narysowania."
#: ../app/core/gimpselection.c:749
#: ../app/core/gimpselection.c:696
msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
msgstr "Nie można wyciąć lub skopiować, ponieważ zaznaczony obszar jest pusty."
#: ../app/core/gimpselection.c:867
#: ../app/core/gimpselection.c:814
msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
msgstr "Nie można oderwać zaznaczenia, ponieważ zaznaczony obszar jest pusty."
#: ../app/core/gimpselection.c:874
#: ../app/core/gimpselection.c:821
msgctxt "undo-type"
msgid "Float Selection"
msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
#: ../app/core/gimpselection.c:892
#: ../app/core/gimpselection.c:839
msgid "Floated Layer"
msgstr "Oderwana warstwa"
......@@ -16858,14 +16996,14 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:360 ../app/tools/gimpblendtool.c:243
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpcagetool.c:220
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:268 ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:270 ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:368 ../app/tools/gimpblendtool.c:250
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcagetool.c:227
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:462 ../app/tools/gimpfiltertool.c:275
#: ../app/tools/gimppainttool.c:282 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
#: ../app/tools/gimpcroptool.c:462 ../app/tools/gimpfiltertool.c:277
#: ../app/tools/gimppainttool.c:277 ../app/tools/gimpselectiontool.c:432
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1435 ../app/tools/gimpwarptool.c:629
msgid "The active layer's pixels are locked."
msgstr "Aktywne piksele warstwy są zablokowane."
......@@ -17005,6 +17143,45 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści ten punkt"
msgid "Click-Drag to move all points"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści wszystkie punkty"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:691
msgid "Click-Drag to zoom"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie powiększy"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:695
#, c-format
msgid "%s for constrained steps"
msgstr "%s dla wymuszonych kroków"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:702
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1782
msgid "Click-Drag to rotate"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie obróci"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:706 ../app/display/gimptoolline.c:1490
#: ../app/tools/gimppainttool.c:569
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:711
msgid "Click-Drag to pan"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przesunie"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:717
#, c-format
msgid "%s to rotate"
msgstr "%s obróci"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:718
#, c-format
msgid "%s for a constrained axis"
msgstr "%s dla wymuszonej osi"
#: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:719
#, c-format
msgid "%s to zoom"
msgstr "%s powiększy"
#: ../app/display/gimptoolhandlegrid.c:837
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1773
msgid "Click-Drag to move"
......@@ -17043,11 +17220,6 @@ msgstr "Linia: "
msgid "Click-Drag to move the endpoint"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt końcowy"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1490 ../app/tools/gimppainttool.c:658
#, c-format
msgid "%s for constrained angles"
msgstr "%s dla wymuszonych kątów"
#: ../app/display/gimptoolline.c:1497
msgid "Release to remove the slider"
msgstr "Zwolnienie usunie suwak"
......@@ -17282,10 +17454,6 @@ msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie przemieści punkt osi"
msgid "Click-Drag to shear"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie nachyli"
#: ../app/display/gimptooltransformgrid.c:1782
msgid "Click-Drag to rotate"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie obróci"
#: ../app/file/file-open.c:116 ../app/file/file-save.c:114
msgid "Not a regular file"
msgstr "To nie jest zwykły plik"
......@@ -19883,6 +20051,10 @@ msgstr "_Nasycenie"
msgid "R_eset Color"
msgstr "P_rzywróć kolor"
#: ../app/propgui/gimppropgui-panorama-projection.c:125
msgid "Panorama Projection: "
msgstr "Rzut panoramy: "
#: ../app/propgui/gimppropgui-recursive-transform.c:125
msgid "Recursive Transform: "
msgstr "Przekształcenie rekurencyjne: "
......@@ -19992,11 +20164,11 @@ msgstr "Wybiera z listy często używanych temperatur kolorów"
msgid "New Seed"
msgstr "Nowe ziarno"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:375
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:376
msgid "Pick color from the image"
msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:517
#: ../app/propgui/gimppropgui.c:520
msgid "This operation has no editable properties"
msgstr "To działanie nie ma modyfikowalnych właściwości"
......@@ -20307,8 +20479,8 @@ msgid "Click-Drag to draw a gradient"
msgstr "Kliknięcie i przeciągnięcie rysuje gradient"
#: ../app/tools/gimpblendtool.c:257 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:234 ../app/tools/gimpfiltertool.c:282
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288 ../app/tools/gimppainttool.c:289
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:234 ../app/tools/gimpfiltertool.c:284
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:288 ../app/tools/gimppainttool.c:284
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1443 ../app/tools/gimpwarptool.c:640
msgid "The active layer is not visible."
msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
......@@ -20651,11 +20823,11 @@ msgstr "Po_branie koloru"
msgid "Click in any image to view its color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie wyświetli jego kolor"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:260 ../app/tools/gimppainttool.c:501
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:260 ../app/tools/gimppainttool.c:412
msgid "Click in any image to pick the foreground color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:268 ../app/tools/gimppainttool.c:507
#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:268 ../app/tools/gimppainttool.c:418
msgid "Click in any image to pick the background color"
msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła"
......@@ -20957,50 +21129,50 @@ msgid "Color _managed"
msgstr "_Zarządzanie kolorami"
#. The Color Options expander
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:371
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:373
msgid "Advanced Color Options"
msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:390
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:392
msgid "Convert pixels to built-in sRGB to apply filter (slow)"
msgstr ""
"Konwertowanie pikseli do wbudowanej przestrzeni sRGB, aby zastosować filtr "
"(wolne)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:391
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:393
msgid "Assume pixels are built-in sRGB (ignore actual image color space)"
msgstr ""
"Przyjmowanie, że piksele są we wbudowanej przestrzeni sRGB (ignorowanie "
"prawdziwej przestrzeni kolorów obrazu)"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:626
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:628
msgid "Click to switch the original and filtered sides"
msgstr "Kliknięcie przełączy oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:630
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:632
msgid "Click to switch between vertical and horizontal"
msgstr "Kliknięcie przełączy między pionowym a poziomym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:634
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:636
msgid "Click to move the split guide"
msgstr "Kliknięcie przemieści prowadnicę podziału"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:636
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:638
#, c-format
msgid "%s: switch original and filtered"
msgstr "%s: przełącza oryginalną i filtrowaną stronę"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:637
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:639
#, c-format
msgid "%s: switch horizontal and vertical"
msgstr "%s: przełącza między poziomym a pionowym widokiem"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1298 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1300 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:71
#, c-format
msgid "Import '%s' Settings"
msgstr "Importowanie ustawień „%s”"
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1300 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#: ../app/tools/gimpfiltertool.c:1302 ../app/tools/gimpfiltertool-settings.c:73
#, c-format
msgid "Export '%s' Settings"
msgstr "Eksportowanie ustawień „%s”"
......@@ -21745,24 +21917,24 @@ msgstr "Opcje kolorów"
msgid "Link to brush default"
msgstr "Wiąże z domyślną wartością pędzla"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:160
#: ../app/tools/gimppainttool.c:158
msgid "Click to paint"
msgstr "Kliknięcie rysuje"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:161
#: ../app/tools/gimppainttool.c:159
msgid "Click to draw the line"
msgstr "Kliknięcie rysuje linię"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:162
#: ../app/tools/gimppainttool.c:160
#, c-format
msgid "%s to pick a color"
msgstr "%s wybiera kolor"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:275
#: ../app/tools/gimppainttool.c:270
msgid "Cannot paint on layer groups."
msgstr "Nie można narysować grup warstw."
#: ../app/tools/gimppainttool.c:689
#: ../app/tools/gimppainttool.c:600
#, c-format
msgid "%s for a straight line"
msgstr "%s rysuje prostą linię"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment