Updated Catalan translation by Quim Perez.

parent ddddb100
2006-09-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation by
Joaquim Perez <noguer@gmail.com>.
2006-08-30 Nickolay V. Shmyrev <nshmyrev@yandex.ru>
* ru.po: Updated Russian translation by
......
# translation of ca.po to Català
# translation of ca.po to Catalan
# Catalan translation of gimp-tips.
# Copyright © 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# Xavier Beà <xbea@pie.xtec.es>, 2004, 2006.
# Quim Perez i Noguer, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-09 01:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-04 15:29+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-06 00:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-06 00:11+0200\n"
"Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n"
"Language-Team: Català <gimp@softcatala.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
......@@ -58,7 +61,7 @@ msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic en la icona ull del diàleg de capes per a "
"Premeu <tt>majúscules</tt>-clic a la icona ull del diàleg de capes per a "
"amagar totes les capes menys una. Premeu <tt>majúscules</tt>-clic de nou per "
"a mostrar-les totes."
......@@ -70,7 +73,7 @@ msgid ""
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"Cal ancorar una selecció flotant en una nova capa o a l'última capa activa "
"abans de fer altres operacions en la imatge. Cliqueu els botons &quot;Nova "
"abans de fer altres operacions a la imatge. Cliqueu els botons &quot;Nova "
"capa&quot; o &quot;Ancora la capa&quot; en el diàleg capes, o utilitzeu els "
"menús per fer el mateix."
......@@ -103,7 +106,7 @@ msgid ""
"GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
"experiment."
msgstr ""
"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis en la imatge, així que podeu "
"El GIMP us permet desfer la majoria de canvis a la imatge, així que podeu "
"experimentar sense patir."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
......@@ -142,10 +145,10 @@ msgid ""
"tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can "
"correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Si algunes de les fotos escanejades no tenen prou color, podeu millorar "
"fàcilment el seu to amb el botó &quot;Automàtic&quot; en l'eina nivells "
"(Capes-&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color buit, el podeu corregir "
"amb l'eina corbes (Capes-&gt;Colors-&gt;Corbes)."
"Si algunes de les fotos escanejades no tenen prou color, podeu millorar-ne "
"fàcilment el to amb el botó &quot;Automàtic&quot; de l'eina nivells (Capes-"
"&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color buit, el podeu corregir amb "
"l'eina corbes (Capes-&gt;Colors-&gt;Corbes)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
......@@ -220,7 +223,7 @@ msgid ""
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
"constrained to 15 degree angles."
msgstr ""
"Quan utilitzeu una eina de dibuix (pincell, vaporitzador o llapis), "
"Quan utilitzeu una eina de dibuix (pinzell, vaporitzador o llapis), "
"<tt>majúscules</tt>-clic dibuixarà una línia recta des del darrer punt "
"dibuixat fins la posició actual del cursor. Si, a més, premeu <tt>Ctrl</tt>, "
"forçareu la línia en angles de 15 graus."
......@@ -233,7 +236,7 @@ msgid ""
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, feu servir el "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu la extensió de "
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensió de "
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Aquest format preserva totes les capes i elements de "
"vostre feina. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
......@@ -243,9 +246,10 @@ msgid ""
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Try "
"pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Podeu ajustar i remplaçar una selecció utilitzant <tt>Alt</tt>-arrossega. Si "
"això fa que es mogui la finestra, el vostre gestor de finestres ja utilitza "
"la tecla <tt>Alt</tt>. Proveu de prémer <tt>majúscules</tt> al mateix temps."
"Podeu ajustar i reemplaçar una selecció utilitzant <tt>Alt</tt>-arrossega. "
"Si això fa que es mogui la finestra, el vostre gestor de finestres ja "
"utilitza la tecla <tt>Alt</tt>. Proveu de prémer <tt>majúscules</tt> al "
"mateix temps."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
......@@ -347,7 +351,7 @@ msgid ""
"than its display window."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el botó central del ratolí per a enquadrar la imatge, si "
"aquesta és més gran que la finesta on es veu."
"aquesta és més gran que la finestra on es veu."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment