Commit 78ee2739 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen Committed by Administrator

Updated Danish translation

parent 04b37eab
......@@ -10,7 +10,7 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04, 05, 07.
# Per Kongstad <p_kongstad@op.pl>, 2009.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2015.
# scootergrisen, 2015.
# scootergrisen, 2015, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-15 06:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-09 00:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-26 00:00+0200\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -69,7 +69,6 @@ msgstr "Pluginet %s kan ikke håndtere lag"
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Forén synlige lag"
# scootergrisen: synlighed/opacitet
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
#, c-format
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
......@@ -208,7 +207,6 @@ msgstr ""
"Dit billede skal eksporteres før det kan gemmes som %s på grund af følgende "
"årsager:"
# scootergrisen: eventuelt "originalbilledet"
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
msgid "The export conversion won't modify your original image."
......@@ -279,7 +277,6 @@ msgstr "efter hjælp"
msgid "by author"
msgstr "efter forfatter"
# scootergrisen: copyright/ophavsret
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
msgid "by copyright"
msgstr "efter ophavsret"
......@@ -322,7 +319,6 @@ msgstr "Søgning efter hjælp"
msgid "Searching by author"
msgstr "Søgning efter forfatter"
# scootergrisen: copyright/ophavsret
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:459
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Søgning efter ophavsret"
......@@ -375,7 +371,6 @@ msgstr "Forfatter:"
msgid "Date:"
msgstr "Dato:"
# scootergrisen: copyright/ophavsret
#: ../libgimp/gimpprocview.c:262
msgid "Copyright:"
msgstr "Ophavsret:"
......@@ -384,7 +379,6 @@ msgstr "Ophavsret:"
msgid "percent"
msgstr "procent"
# scootergrisen: synlighed/opacitet
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
msgctxt "add-mask-type"
msgid "_White (full opacity)"
......@@ -460,7 +454,7 @@ msgstr "Mønsterudfyldning"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
msgctxt "channel-ops"
msgid "Add to the current selection"
msgstr "Tilføj til den aktuelle markering"
msgstr "Føj til den aktuelle markering"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
msgctxt "channel-ops"
......@@ -580,12 +574,14 @@ msgctxt "desaturate-mode"
msgid "Average"
msgstr "Gennemsnit"
# scootergrisen: se om skal være noget andet
# http://meetthegimp.org/wp-content/uploads/meetthegimp069.mp4
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:333
msgctxt "dodge-burn-type"
msgid "Dodge"
msgstr "Lysne"
# scootergrisen: se om skal være noget andet
# http://meetthegimp.org/wp-content/uploads/meetthegimp069.mp4
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:334
msgctxt "dodge-burn-type"
......@@ -748,6 +744,7 @@ msgctxt "interpolation-type"
msgid "Cubic"
msgstr "Kubisk"
# scootergrisen: Lanczos3 med lille l? Kig også i andre strenge
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Sinc (Lanczos3)"
......@@ -814,15 +811,17 @@ msgid "Midtones"
msgstr "Mellemtoner"
# Kunne vi ikke finde et bedre udtryk
# scootergrisen: måske noget med højlys
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:738
msgctxt "transfer-mode"
msgid "Highlights"
msgstr "Highlights"
# scootergrisen: måske "Normal (fremad)" er bedre end "Almindelig (fremad)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
msgctxt "transform-direction"
msgid "Normal (Forward)"
msgstr "Almindelig (fremad)"
msgstr "Normal (fremad)"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
msgctxt "transform-direction"
......@@ -889,10 +888,11 @@ msgctxt "text-hint-style"
msgid "Slight"
msgstr "Let"
# scootergrisen: se om medium er bedre
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1139
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Medium"
msgstr "Mellem"
msgstr "Mellem/medium"
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1140
msgctxt "text-hint-style"
......@@ -1014,7 +1014,7 @@ msgid "Print simulation"
msgstr "Udskriftssimulering"
# Opfattelse?
# scootergrisen : måske "Som det opfattes" eller "Sanselig"
# scootergrisen: måske "Som det opfattes" eller "Sanselig"
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Perceptual"
......@@ -1173,7 +1173,7 @@ msgstr "Kunne ikke oprette miniaturemappen \"%s\"."
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:508
#, c-format
msgid "Thumbnail contains no Thumb::URI tag"
msgstr "Miniature indeholder ikke et Thumb::URI-mærke"
msgstr "Miniature indeholder ikke et Thumb::URI-mærkat"
#: ../libgimpthumb/gimpthumbnail.c:905
#, c-format
......@@ -1318,11 +1318,10 @@ msgstr ""
"Klik på pipetten og klik derefter et vilkårligt på skærmen "
"for at vælge den pågældende farve."
# scootergrisen: Forhåndsvis/Forhåndsvisning
#. toggle button to (de)activate the instant preview
#: ../libgimpwidgets/gimppreview.c:290
msgid "_Preview"
msgstr "_Forhåndsvis"
msgstr "_Forhåndsvisning"
#: ../libgimpwidgets/gimppreviewarea.c:103
msgid "Check Size"
......@@ -1469,11 +1468,13 @@ msgctxt "aspect-type"
msgid "Square"
msgstr "Kvadratisk"
# scootergrisen: portræt?
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:25
msgctxt "aspect-type"
msgid "Portrait"
msgstr "Stående"
# scootergrisen: landskab?
#: ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:26
msgctxt "aspect-type"
msgid "Landscape"
......@@ -1882,7 +1883,7 @@ msgstr "Y flyt tilbage"
#: ../modules/controller-linux-input.c:96
msgid "X Axis Tilt Forward"
msgstr "X-akse hæld frem"
msgstr "X-akse hæld fremad"
#: ../modules/controller-linux-input.c:97
msgid "X Axis Tilt Back"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment