Commit 69496c72 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-10-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 33bb0f52
2003-10-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-10-18 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
# Swedish messages for gimp-tips.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
# Copyright (C) 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
#
# $Id$
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-20 03:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-18 15:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-18 15:29+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid "<big>Welcome to The GIMP !</big>"
......@@ -46,11 +46,11 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Transform tool in rotation mode will constrain "
"the rotation to 15 degree angles."
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag med transformeringsverktyget i rotationsläget kommer att "
"begränsa roteringen till 15-gradersvinklar."
"<tt>Ctrl</tt>-drag med rotationsverktyget kommer att begränsa rotationen "
"till 15-gradersvinklar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -76,13 +76,14 @@ msgstr ""
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
"menu item, and pressing the desired key combination. If \"Save Keyboard "
"Shortcuts\" is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Efter det att du aktiverat \"Dynamiska kortkommandon\" i "
"inställningsdialogen kan du omfördela snabbtangenter. Detta gör du genom att "
"plocka fram menyn, välja ett menyobjekt och trycka på den önskade "
"snabbtangentskombinationen. Detta sparas då du avslutar GIMP."
"snabbtangentskombinationen. Detta sparas då du avslutar GIMP om \"Spara "
"kortkommandon\" är aktiverat."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -110,14 +111,13 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Selection), the paint tools can be "
"used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient "
"mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Om du stryker en slinga (Redigera-&gt;Stryk) används det aktuella "
"ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
"eller smetverktyget."
"Om du stryker en slinga (Redigera-&gt;Stryk markering) kan ritverktygen "
"användas med deras aktuella inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"toningsläget eller till och med suddaren eller smetverktyget."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
......@@ -130,11 +130,11 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager-&gt;Platta till "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Bild-&gt;Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
......@@ -149,13 +149,13 @@ msgstr ""
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Transparency-&gt;Add "
"Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild-&gt;"
"Läge-&gt;RGB), lägga till en alfakanal (Lager-&gt;Lägg till alfakanal) eller "
"platta till den (Lager-&gt;Platta till bild)."
"att menyposten är gråtonad. Du kan behöva ändra bildläget till RGB (Bild-&gt;"
"Läge-&gt;RGB), lägga till en alfakanal (Lager-&gt;Transparens-&gt;Lägg till "
"alfakanal) eller platta till den (Bild-&gt;Platta till bild)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -226,16 +226,6 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Att använda Redigera-&gt;Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
"genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med Filter-&gt;Rendera-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</tt>-"
"click will draw a straight line from your last drawing point to your current "
"cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will be "
......@@ -246,7 +236,7 @@ msgstr ""
"aktuella markörposition. Om du även trycker <tt>Ctrl</tt> kommer linjen att "
"begränsas till 15-gradersvinklar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, the GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
......@@ -258,12 +248,17 @@ msgstr ""
"lager och alla aspekter av ditt pågående arbete. När ett projekt väl är "
"färdigt kan du spara det som JPEG, PNG, GIF, ..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
"You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this "
"makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key "
"already. Try pressing <tt>Shift</tt> at the same time."
msgstr ""
"Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-drag."
"Du kan justera och placera om en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
"drag. Om detta gör att fönstret flyttar sig använder din fönsterhanterare "
"redan <tt>Alt</tt>-tangenten. Prova att trycka <tt>Shift</tt> på samma gång."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and dragging "
"left and right."
......@@ -271,17 +266,17 @@ msgstr ""
"Du kan justera markeringsintervallet för luddig markering genom att klicka "
"och dra vänster och höger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan skapa och redigera komplexa markeringar genom att använda "
"Bezierverktyget. Slingdialogen låter dig arbeta med flera slingor och "
"slingverktyget. Slingdialogen låter dig arbeta med flera slingor och "
"konvertera dem till markeringar."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
......@@ -289,7 +284,7 @@ msgstr ""
"Du kan dra ett lager från lagerdialogen och släppa den på verktygslådan. "
"Detta skapar en ny bild som innehåller endast det lagret."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
......@@ -299,6 +294,16 @@ msgstr ""
"eller från en färgpalett och släppa den i en bild gör till exempel att den "
"aktuella bilden eller markeringen fylls med den färgen."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit-&gt;Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Du kan rita enkla fyrkanter och cirklar genom att använda Redigera-&gt;Stryk "
"markering. Det ritar hörnet på din aktuella markering. Mer komplexa figurer "
"kan ritas med slingverktyget eller Filter-&gt;Rendera-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:30
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
......@@ -365,6 +370,11 @@ msgstr ""
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering."
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
#~ "drag."
#~ msgid ""
#~ "A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last "
#~ "active layer before doing other operations on the image. Click on the "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment