Commit 68e9a042 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Czech translation for Win installer

parent 9d5fc680
# Czech translation for gimp.
# Copyright (C) 2018 gimp's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-22 09:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-25 11:22+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
msgstr "Odsouhlasení licence"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Instalátor sestavený vývojářem Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid "This version of GIMP requires Windows 7, or a newer version of Windows."
msgstr "Tato verze aplikace GIMP vyžaduje Windows 7 nebo novější."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
msgstr "Vývojová verze"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Jedná se o vývojovou verzi aplikace GIMP, ve které mohou být některé funkce "
"nedokončené nebo nemusí být stabilní.%nTato verze není určená pro ostré "
"nasazení, protože může být nestabilní a můžete v ní přijít o svá data."
"%nPokud narazíte na nějaký problém, ověřte si prosím, jestli už není "
"opravený v repozitáři GIT, ještě před tím, než budete kontaktovat vývojáře, "
"nebo jej hlásit do systému Bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=GIMP%n%nPřejete si i za těchto podmínek s instalací pokračovat?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
msgstr "&Pokračovat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
msgid "Exit"
msgstr "Ukončit"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr "Tato verze aplikace GIMP vyžaduje procesor s podporou instrukcí SSE."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
msgstr "Zobrazit problémy nastavení"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Instalátor zjistil, že vaše Windows neběží v režimu zobrazování 32 bitů na "
"pixel. Ví se, že to může způsobovat nestabilitu aplikace GIMP, takže vám "
"doporučujeme před pokračováním změnit barevnou hloubku zobrazení na 32 bitů/"
"pixel."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
msgstr "U&končit"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP je nyní připravený k instalaci. Kliknutím na tlačítko Nainstalovat jej "
"rovnou nainstalujete s výchozím nastavením, nebo, pokud si přejete mít "
"kontrolu nad tím, co se bude instalovat, použijte tlačítko Přizpůsobit."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
msgstr "Na&instalovat"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
msgid "&Customize"
msgstr "&Přizpůsobit"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
msgid "Compact installation"
msgstr "Kompaktní instalace"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
msgid "Custom installation"
msgstr "Vlastní instalace"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
msgid "Full installation"
msgstr "Úplná instalace"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
msgid "Description"
msgstr "Popis"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP a všechny výchozí zásuvné moduly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Běhové knihovny"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr ""
"Běhové knihovny používané aplikací GIMP, včetně běhového prostředí GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "Debug symbols"
msgstr "Ladicí symboly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Include information to help with debugging GIMP"
msgstr "Přiložit informace pomáhající s laděním aplikace GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "Výkonná část Windows pro GTK+"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Přirozený vzhled Windows pro GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Podpora pro staré zásuvné moduly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr ""
"Nainstalovat knihovny potřebné pro staré zásuvné moduly od třetích stran"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Translations"
msgstr "Překlady"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "Python scripting"
msgstr "Skriptování v jazyce Python"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Umožnit používání zásuvných modulů GIMP napsaných ve skriptovacím jazyce "
"Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "Štětce MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Nainstalovat výchozí sadu štětců MyPaint"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "PostScript support"
msgstr "Podpora pro PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:36
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Umožnit aplikaci GIMP načítat soubory ve formátu PostScript"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Podpora pro 32bitové zásuvné moduly"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Zahrnout soubory nutné pro používání 32bitových zásuvných modulů.%nVyžaduje "
"podporu jazyka Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Additional icons:"
msgstr "Doplňující ikony:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Vytvořit ikonu na pracovní p&loše"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:42
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Vytvořit ikonu na liště pro &rychlém spouštění"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Odstranit předchozí verzi aplikace GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Vyskytl se problém s aktualizací prostředí aplikace GIMP v souboru %1. Pokud "
"narazíte na chybu při načítání zásuvných modulů, zkuste GIMP odinstalovat a "
"znovu nainstalovat."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Chyba při rozbalování dočasných dat."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:47
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Chyba aktualizace informací o interpretru jazyka Python."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Chyba aktualizace informací o štětcích MyPaint."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Vyskytla se chyba při aktualizaci souboru %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Vyskytla se chyba při aktualizaci souboru s nastavením GIMP %s."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Upravit pomocí aplikace GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select file associations"
msgstr "Vyberte přidružení souborů"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid "Extensions:"
msgstr "Přípony:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Vyberte typy souborů, které chcete přidružit k aplikaci GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Zajistí se tím, že se soubory po dvojitém kliknutí v Průzkumníku souborů "
"otevřou pomocí aplikace GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &All"
msgstr "Vybrat &vše"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "Unselect &All"
msgstr "&Zrušit výběr"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Select &Unused"
msgstr "Vybrat nepo&užité"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:61
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Typy souborů přidružené k aplikaci GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Odstraňuje se předchozí verze aplikace GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 není možné nainstalovat přes aktuálně nainstalovanou verzi aplikace "
"GIMP a automatické odinstalování staré verze selhalo.%n%nNež nainstalujete "
"tuto verzi do %2, odstraňte prosím sami předchozí verzi, nebo zvolte vlastní "
"instalaci a vyberte pro instalaci jinou složku%n%nNyní se instalátor ukončí."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 není možné nainstalovat přes aktuálně nainstalovanou verzi aplikace "
"GIMP a instalátor není schopen určit, jak starou verzi automaticky "
"odinstalovat.%n%nNež nainstalujete tuto verzi do %2, odstraňte prosím sami "
"předchozí verzi, nebo zvolte vlastní instalaci a vyberte pro instalaci jinou "
"složku%n%nNyní se instalátor ukončí."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Předchozí verze aplikace GIMP byla úspěšně odstraněna, ale před pokračováním "
"je zapotřebí Windows restartovat.%n%nPo restartu bude instalace pokračovat "
"jakmile se znovu přihlásí správce počítače."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Při restartu instalace se vyskytla chyba. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "Cleaning up old files..."
msgstr "Mažou se staré soubory…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr "Pamatujte: GIMP je svobodný software.%n%nNavštivte prosím"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "for free updates."
msgstr "ohledně aktualizací zdarma."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Nastavuje se přidružení souborů…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Nastavuje se prostředí pro rozšíření GIMP v jazyce Python…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Nastavují se štětce MyPaint…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Nastavuje se prostředí GIMP…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:79
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Nastavuje se podpora pro 32bitové zásuvné moduly…"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Spustit GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid "Removing add-on"
msgstr "Odstraňuje se doplněk"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:83
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Interní chyba (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:84
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Nezdá se, že by byl GIMP nainstalovaný ve vybrané složce. Přesto pokračovat?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment