Commit 5fc3955c authored by Pablo Saratxaga's avatar Pablo Saratxaga

Added Vietnamese file

parent bf5973fa
2002-07-15 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Added Vietnamese file
2002-07-02 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
......
# GIMP-LIBGIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 1995-2002 Free Software Foundation, Inc.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp 1.3.x\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-15 12:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-07-13 22:43+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@linuxmail.org>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi Team <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:206
msgid "can't handle layers"
msgstr "không thể xử lý lớp"
#: libgimp/gimpexport.c:171 libgimp/gimpexport.c:180 libgimp/gimpexport.c:189
msgid "Merge Visible Layers"
msgstr "Hoà nhập các Lớp nhìn thấy"
#: libgimp/gimpexport.c:179
msgid "can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "không thể xử lý offset lớp, kích cỡ hay độ đục"
#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
msgid "can only handle layers as animation frames"
msgstr "chỉ xử lý được các lớp làm khung hoạt cảnh"
#: libgimp/gimpexport.c:189 libgimp/gimpexport.c:198
msgid "Save as Animation"
msgstr "Lưu là Hoạt cảnh"
#: libgimp/gimpexport.c:198 libgimp/gimpexport.c:207 libgimp/gimpexport.c:216
msgid "Flatten Image"
msgstr "Làm phẳng Ảnh"
#: libgimp/gimpexport.c:215
msgid "can't handle transparency"
msgstr "không thể xử lý độ trong suốt"
#: libgimp/gimpexport.c:224
msgid "can only handle RGB images"
msgstr "chỉ có thể xử lý các ảnh RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:262
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"
#: libgimp/gimpexport.c:233
msgid "can only handle grayscale images"
msgstr "chỉ có thể xử lý ảnh cân bằng xám"
#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:274
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Chuyển đổi sang Cân Bằng Xám"
#: libgimp/gimpexport.c:242
msgid "can only handle indexed images"
msgstr "chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục"
#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:262 libgimp/gimpexport.c:272
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
"lập mặc định (chỉnh kết quả thủ công)"
#: libgimp/gimpexport.c:252
msgid "can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
#: libgimp/gimpexport.c:261
msgid "can only handle RGB or indexed images"
msgstr "chỉ xử lý được ảnh RGB hay phụ lục"
#: libgimp/gimpexport.c:271
msgid "can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục hay cân bằng xám"
#: libgimp/gimpexport.c:282
msgid "needs an alpha channel"
msgstr "cần một kênh alpha"
#: libgimp/gimpexport.c:283
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Thêm Kênh Alpha"
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:356
msgid "Confirm Save"
msgstr "Khẳng định Lưu"
#: libgimp/gimpexport.c:360
msgid "Confirm"
msgstr "Khẳng định"
#: libgimp/gimpexport.c:362
msgid "Cancel"
msgstr "Bỏ qua"
#: libgimp/gimpexport.c:376
#, c-format
msgid ""
"You are about to save %s as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu %s thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
#.
#. * Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. * Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
#: libgimp/gimpexport.c:414
msgid "Export File"
msgstr "Xuất ra Tập Tin"
#: libgimp/gimpexport.c:419
msgid "Export"
msgstr "Xuất Ra"
#: libgimp/gimpexport.c:421
msgid "Ignore"
msgstr "Lờ Đi"
#: libgimp/gimpexport.c:438
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu lại vì những lý do sau:"
#. the footline
#: libgimp/gimpexport.c:503
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra không làm thay đổi ảnh gốc của bạn."
#: libgimp/gimpexport.c:571
msgid "a layer mask"
msgstr "một mask lớp"
#: libgimp/gimpexport.c:573
msgid "a channel (saved selection)"
msgstr "một kênh (phần được lưu)"
#: libgimp/gimpmenu.c:163 libgimp/gimpmenu.c:283 libgimp/gimpmenu.c:398
#: libgimp/gimpmenu.c:580
msgid "None"
msgstr "Không"
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:85
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Màu Tiền Cảnh"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:87
msgid "/Background Color"
msgstr "/Màu Nền"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:90
msgid "/Black"
msgstr "/Đen"
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:92
msgid "/White"
msgstr "/Trắng"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn Thư Mục"
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
msgid "Select File"
msgstr "Chọn Tập Tin"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:88
msgid "Anchor"
msgstr "Neo"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:89
msgid "Duplicate"
msgstr "Nhân đôi"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:90
msgid "Edit"
msgstr "Biên soạn"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
msgid "Linked"
msgstr "Nối kết"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
msgid "Paste as New"
msgstr "Dán làm Mới"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
msgid "Paste Into"
msgstr "Dán vào"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
msgid "_Reset"
msgstr "Đặt _lại"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
msgid "Visible"
msgstr "Nhìn được"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:163
msgid "Transform"
msgstr "Chuyển dạng"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:166
msgid "Rotate"
msgstr "Xoay"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:167
msgid "Scale"
msgstr "Cân chỉnh"
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:168
msgid "Shear"
msgstr "Kéo cắt"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:265
msgid "More..."
msgstr "Thêm..."
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:526
msgid "Unit Selection"
msgstr "Chọn Đơn Vị"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:571
msgid "Unit"
msgstr "Đơn Vị"
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:575
msgid "Factor"
msgstr "Tác nhân"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:845
msgid ""
"If the \"Time\" button is not pressed, use this value for random number "
"generator seed - this allows you to repeat a given \"random\" operation"
msgstr ""
"Nếu nút \"Thời gian\" không được nhấn, hãy dùng giá trị này để sinh số lượng "
"hạt ngẫu nhiên - Điều này cho phép nhắc lại hoạt động \"ngẫu nhiên\" được "
"nhận"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:850
msgid "_Time"
msgstr "_Thời gian"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:859
msgid ""
"Seed random number generator from the current time - this guarantees a "
"reasonable randomization"
msgstr ""
"Trình sinh số lượng hạt ngẫu nhiên từ thời gian hiện thời - điều này đảm bảo "
"cho sự ngẫu nhiên hoá"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1175
msgid "Bytes"
msgstr "Byte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1176
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloByte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1177
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaByte"
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:1178
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaByte"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment