Commit 545ef022 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent f6e41457
# Polish translation for gimp-python.
# Copyright © 1999-2017 the gimp authors.
# Copyright © 1999-2019 the gimp authors.
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Hubert Stachurski <hubi@forest.sggw.waw.pl>, 2008.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2011-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-26 21:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-26 21:22+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-02 14:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-02 14:42+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -343,82 +343,82 @@ msgid "Slice"
msgstr "Przycinanie"
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:421
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr "Obcina obraz wzdłuż prowadnic, tworzy obrazy i fragmenty tabel HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
msgid "_Slice..."
msgstr "_Przytnij…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Ścieżka do eksportu HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Filename for export"
msgstr "Nazwa pliku do wyeksportowania"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Image name prefix"
msgstr "Przedrostek nazwy obrazu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Image format"
msgstr "Format obrazu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
msgid "Separate image folder"
msgstr "Rozdziela katalog obrazu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Folder for image export"
msgstr "Katalog do wyeksportowania obrazów"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:444
msgid "Space between table elements"
msgstr "Odstęp między elementami tablicy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:446
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "JavaScript dla zdarzeń „onmouseover” i „clicked”"
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:449
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Pomija animację dla tabel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:57
msgid "Python Console"
msgstr "Konsola języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:61
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj…"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:144
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:154
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Przeglądarka procedur języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:173
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:183
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć „%s” do zapisania: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:188
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:198
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nie można zapisać do „%s”: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:196
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:206
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Zapis wyjścia konsoli Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:222
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:232
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktywny interpreter języka Python dla programu GIMP"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:227
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:237
msgid "_Console"
msgstr "_Konsola"
......@@ -449,3 +449,338 @@ msgstr "_Poziome przesunięcie cienia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Pi_onowe przesunięcie cienia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:43
msgid "Spyro Layer"
msgstr "Warstwa Spyro"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:89
msgid "Circle"
msgstr "Okrąg"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:125
msgid "Polygon-Star"
msgstr "Wielokąt — gwiazda"
#. Sine wave on a circle ring.
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:141
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:834
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"
#. Semi-circles, based on a polygon
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:151
msgid "Bumps"
msgstr "Wypukłości"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:256
msgid "Rack"
msgstr "Stojak"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:300
msgid "Frame"
msgstr "Ramka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389
msgid "Selection"
msgstr "Zaznaczenie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:479
msgid "Pencil"
msgstr "Ołówek"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:495
msgid "AirBrush"
msgstr "Aerograf"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:555
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:560
msgid "Stroke"
msgstr "Kreska"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:588
msgid "PaintBrush"
msgstr "Pędzel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:590
msgid "Ink"
msgstr "Stalówka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:591
msgid "MyPaintBrush"
msgstr "Pędzel programu MyPaint"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:820
msgid "Spyrograph"
msgstr "Spirogram"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:827
msgid "Epitrochoid"
msgstr "Epitrochoida"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:854
msgid "Lissajous"
msgstr "Lissajous"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1098
msgid "Curve Type"
msgstr "Typ krzywej"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1099
msgid ""
"An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the "
"fixed gear."
msgstr ""
"Wzór epitrochoidy powstaje, kiedy ruchoma zębatka jest poza stałą zębatką."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104
msgid "Tool"
msgstr "Narzędzie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1105
msgid ""
"The tool with which to draw the pattern.The Preview tool just draws quickly."
msgstr ""
"Narzędzie, za pomocą którego rysować wzór. Narzędzie „Podgląd” po prostu "
"rysuje szybko."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110
msgid "Long Gradient"
msgstr "Długi gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1112
msgid ""
"When unchecked, the current tool settings will be used. When checked, will "
"use a long gradient to match the length of the pattern, based on current "
"gradient and repeat mode from the gradient tool settings."
msgstr ""
"Jeśli odznaczono, to będą używane obecne ustawienia narzędzia. Zaznaczenie "
"spowoduje użycie długiego gradientu, aby dopasować do długości wzoru na "
"podstawie obecnego gradientu i trybu powtarzania z ustawień gradientu."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132
msgid "Specify pattern using one of the following tabs:"
msgstr "Określenie wzoru za pomocą jednej z tych kart:"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1134
msgid ""
"The pattern is specified only by the active tab. Toy Kit is similar to "
"Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If "
"you follow the instructions from the toy kit manuals, results should be "
"similar."
msgstr ""
"Wzór jest określony tylko przez aktywną kartę. Toy Kit jest podobny do "
"Zębatek, ale używa zębatek i numerów otworów, jakie można znaleźć "
"w zabawkach. Jeśli używane są instrukcje z podręczników zabawek, to wyniki "
"powinny być podobne."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158
msgid ""
"Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to "
"the number of teeth."
msgstr ""
"Liczba zębów stałej zębatki. Rozmiar stałej zębatki jest proporcjonalny do "
"liczby zębów."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187
msgid "Fixed Gear Teeth"
msgstr "Zęby stałej zębatki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1167
msgid ""
"Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional "
"to the number of teeth."
msgstr ""
"Liczba zębów ruchomej zębatki. Rozmiar ruchomej zębatki jest proporcjonalny "
"do liczby zębów."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192
msgid "Moving Gear Teeth"
msgstr "Zęby ruchomej zębatki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175
msgid "Hole percent"
msgstr "Procent otworu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1176
msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge."
msgstr ""
"Jak daleko otwór jest od środka ruchomej zębatki. 100% oznacza, że otwór "
"jest na krawędzi zębatki."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197
msgid "Hole Number"
msgstr "Liczba otworu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1198
msgid ""
"Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the "
"center. The maximum hole number is different for each gear."
msgstr ""
"Otwór o numerze 1 jest na krawędzi zębatki. Maksymalny numer otworu jest "
"blisko środka. Maksymalny numer otworu jest różny dla każdej zębatki."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207
msgid "Toy Kit"
msgstr "Toy Kit"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1212
msgid "Gears"
msgstr "Zębatki"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
msgid "Rotation"
msgstr "Obrót"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1225
msgid ""
"Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving "
"gear in the fixed gear."
msgstr ""
"Obrót wzoru w stopniach. Pozycja początkowa ruchomej zębatki w stałej "
"zębatce."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248
msgid "Shape"
msgstr "Kształt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1249
msgid ""
"The shape of the fixed gear to be used inside current selection. Rack is a "
"long round-edged shape provided in the toy kits. Frame hugs the boundaries "
"of the rectangular selection, use hole=100 in Gear notation to touch "
"boundary. Selection will hug boundaries of current selection - try something "
"non-rectangular."
msgstr ""
"Kształt stałej zębatki używany wewnątrz obecnego zaznaczenia. Stojak to "
"długi, obły kształt zawarty w zabawkach. Ramka przytula granice zaznaczenia "
"prostokątnego, używa otworu o wartości 100 w notacji zębatek, aby dotknąć "
"granicy. Zaznaczenie przytuli granice obecnego zaznaczenia — można spróbować "
"coś nieprostokątnego."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
msgid "Sides"
msgstr "Strony"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
msgid "Number of sides of the shape."
msgstr "Liczba stron kształtu."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263
msgid "Morph"
msgstr "Przekształcenie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1263
msgid "Morph fixed gear shape. Only affects some of the shapes."
msgstr ""
"Przekształcenie kształtu stałej zębatki. Ma wpływ tylko na część kształtów."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
msgid "Rotation of the fixed gear, in degrees"
msgstr "Obrót stałej zębatki w stopniach"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283
msgid "Margin (px)"
msgstr "Margines (piksele)"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1283
msgid "Margin from edge of selection."
msgstr "Margines od krawędzi zaznaczenia."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1288
msgid "Make width and height equal"
msgstr "Równa szerokość i wysokość"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1290
msgid ""
"When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When "
"checked, the pattern will have same width and height, and will be centered."
msgstr ""
"Jeśli jest odznaczone, to wzór wypełni obecny obraz lub zaznaczenie. "
"Zaznaczenie spowoduje, że wzór będzie miał tę samą szerokość i wysokość "
"i będzie wyśrodkowany."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314
msgid "Redraw"
msgstr "Ponowne rysowanie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315
msgid ""
"If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, "
"press this to preview how the pattern looks."
msgstr ""
"Jeśli zmieniono ustawienia narzędzia, kolor lub zaznaczenie, to kliknięcie "
"tego wyświetli podgląd, jak wzór będzie wyglądał."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321
msgid ""
"Keep\n"
"Layer"
msgstr ""
"Zachowanie\n"
"warstwy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1323
msgid ""
"If checked, then once OK is pressed, the spyro layer is kept, and the plugin "
"exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is "
"redrawn on the layer that was active when the plugin was launched."
msgstr ""
"Jeśli zaznaczono, to po kliknięciu OK warstwa Spyro zostanie zachowana, "
"a wtyczka szybko zakończy działanie. Odznaczenie spowoduje, że warstwa Spyro "
"zostanie usunięta, a wzór jest ponownie rysowany na warstwie, która była "
"aktywna podczas uruchomienia wtyczki."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337
msgid "Spyrogimp"
msgstr "Spyrogimp"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1346
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1802
msgid "Draw spyrographs using current tool settings and selection."
msgstr ""
"Rysowanie spirogramów za pomocą obecnych ustawień narzędzia i zaznaczenia."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1359
msgid "Curve Pattern"
msgstr "Wzór krzywej"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1362
msgid "Fixed Gear"
msgstr "Stała zębatka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1365
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1650
msgid "Rendering Pattern"
msgstr "Rysowanie wzoru"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1662
msgid "Please wait : Rendering Pattern"
msgstr "Proszę czekać: rysowanie wzoru"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1771
msgid "Spyrogimp..."
msgstr "Spyrogimp…"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment