Commit 4d03c166 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent a4061a6b
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-05 19:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-05 19:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-07 16:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-07 16:22+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -11614,7 +11614,7 @@ msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:949
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:837
#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:840
msgctxt "undo-type"
msgid "Transform"
msgstr "Przekształcenie"
......@@ -12980,17 +12980,43 @@ msgstr " (zastąpiony)"
msgid " (imported)"
msgstr " (zaimportowany)"
#: ../app/core/gimpimage.c:2556
#: ../app/core/gimpimage.c:2402 ../app/core/gimpimage.c:2416
#: ../app/core/gimpimage.c:2459
#, c-format
msgid "Layer mode '%s' was added in %s"
msgstr "Tryb warstwy „%s” został dodany w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2474
#, c-format
msgid "Layer groups were added in %s"
msgstr "Grupy warstw zostały dodane w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2481
#, c-format
msgid "Masks on layer groups were added in %s"
msgstr "Maski na grupach warstw zostały dodane w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2497
#, c-format
msgid "High bit-depth images were added in %s"
msgstr "Obrazy o głębi wysokobitowej zostały dodane w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2522
#, c-format
msgid "Support for image files larger than 4GB was added in %s"
msgstr "Obsługa plików obrazów większych niż 4 GB została dodana w %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2616
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Resolution"
msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
#: ../app/core/gimpimage.c:2608
#: ../app/core/gimpimage.c:2668
msgctxt "undo-type"
msgid "Change Image Unit"
msgstr "Zmiana jednostki obrazu"
#: ../app/core/gimpimage.c:3492
#: ../app/core/gimpimage.c:3552
#, c-format
msgid ""
"'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
......@@ -12998,47 +13024,47 @@ msgstr ""
"Sprawdzenie poprawności danych pasożytniczych „gimp-comment” się nie "
"powiodło: komentarz zawiera nieprawidłowe UTF-8"
#: ../app/core/gimpimage.c:3544
#: ../app/core/gimpimage.c:3604
msgctxt "undo-type"
msgid "Attach Parasite to Image"
msgstr "Dołączenie do obrazu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpimage.c:3585
#: ../app/core/gimpimage.c:3645
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Parasite from Image"
msgstr "Usunięcie z obrazu danych pasożytniczych"
#: ../app/core/gimpimage.c:4312
#: ../app/core/gimpimage.c:4372
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Layer"
msgstr "Dodanie warstwy"
#: ../app/core/gimpimage.c:4354 ../app/core/gimpimage.c:4385
#: ../app/core/gimpimage.c:4414 ../app/core/gimpimage.c:4445
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Layer"
msgstr "Usunięcie warstwy"
#: ../app/core/gimpimage.c:4379
#: ../app/core/gimpimage.c:4439
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Floating Selection"
msgstr "Usunięcie oderwanego zaznaczenia"
#: ../app/core/gimpimage.c:4546
#: ../app/core/gimpimage.c:4606
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Channel"
msgstr "Dodanie kanału"
#: ../app/core/gimpimage.c:4574 ../app/core/gimpimage.c:4598
#: ../app/core/gimpimage.c:4634 ../app/core/gimpimage.c:4658
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Channel"
msgstr "Usunięcie kanału"
#: ../app/core/gimpimage.c:4654
#: ../app/core/gimpimage.c:4714
msgctxt "undo-type"
msgid "Add Path"
msgstr "Dodanie ścieżki"
#: ../app/core/gimpimage.c:4684 ../app/core/gimpimage.c:4691
#: ../app/core/gimpimage.c:4744 ../app/core/gimpimage.c:4751
msgctxt "undo-type"
msgid "Remove Path"
msgstr "Usunięcie ścieżki"
......@@ -20324,19 +20350,19 @@ msgstr "Obrót warstwy tekstowej"
msgid "Transform Text Layer"
msgstr "Przekształcenie warstwy tekstowej"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:567
#: ../app/text/gimptextlayer.c:571
msgid "Discard Text Information"
msgstr "Odrzucanie informacji o tekście"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:639
#: ../app/text/gimptextlayer.c:643
msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
msgstr "Funkcje tekstowe nie są dostępne z powodu braku czcionek."
#: ../app/text/gimptextlayer.c:702
#: ../app/text/gimptextlayer.c:706
msgid "Empty Text Layer"
msgstr "Pusta warstwa tekstowa"
#: ../app/text/gimptextlayer.c:755
#: ../app/text/gimptextlayer.c:759
msgid ""
"Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
"or use a smaller font."
......@@ -21871,7 +21897,7 @@ msgstr "Pomiary odległości i kątów"
msgid "Distance:"
msgstr "Odległość:"
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:832
#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:835
msgid "Straightening"
msgstr "Wyprostowywanie"
......@@ -24811,7 +24837,7 @@ msgstr ""
msgid "All XCF images"
msgstr "Wszystkie obrazy XCF"
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:259
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:265
#, c-format
msgid ""
"The image uses features from %s, disabling compression won't make the XCF "
......@@ -24820,7 +24846,7 @@ msgstr ""
"Obraz używa funkcji z wersji %s, wyłączenie kompresji nie spowoduje, że plik "
"XCF będzie mógł być otwierany w poprzednich wersjach programu GIMP."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:266
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:275
#, c-format
msgid ""
"Keep compression disabled to make the XCF file readable by %s and later."
......@@ -24828,11 +24854,11 @@ msgstr ""
"Wyłączenie kompresji spowoduje, że plik XCF będzie mógł być odczytywany "
"przez wersję %s i późniejsze."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:276
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:287
msgid "Metadata won't be visible in GIMP older than version 2.10."
msgstr "Metadane nie będą widoczne w programie GIMP starszym niż wersja 2.10."
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:329
#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:343
msgid "Save this XCF file with better but slower compression"
msgstr "Zapisanie tego pliku XCF z lepszą, ale wolniejszą kompresją"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment