Commit 4ab0891b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent ec5f4d03
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-11 21:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-22 20:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-03 20:05+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <gnome@lists.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
......@@ -44,9 +44,9 @@ msgid ""
"distributed program for such tasks as photo retouching, image composition "
"and image authoring."
msgstr ""
"El GIMP és un acrònim de GNU Image Manipulation Program (Programa de retoc "
"d'imatges GNU), i és un programa que es distribueix de manera lliure per "
"algunes tasques com el retoc de fotografies, la composició i la creació "
"El GIMP és l'acrònim de GNU Image Manipulation Program (Programa de retoc "
"d'imatges GNU). És un programa que es distribueix de manera lliure per "
"tasques com el retoc de fotografies, la composició i la creació "
"d'imatges."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:4
......@@ -55,9 +55,9 @@ msgid ""
"expert quality photo retouching program, an online batch processing system, "
"a mass production image renderer, an image format converter, etc."
msgstr ""
"Té un gran potencial: pot utilitzar-se com a programa només per dibuixar, "
"Té moltes funcionalitats. Pot utilitzar-se com a un programa simple de dibuix, "
"com una aplicació professional de retoc fotogràfic, com un sistema en línia "
"de processament per lots, per renderitzar imatges en massa d'imatges, per "
"de processament per lots, per renderitzar imatges de forma massiva, per "
"convertir imatges entre formats, etc."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:5
......@@ -68,10 +68,9 @@ msgid ""
"manipulation procedures to be easily scripted. GIMP is available for Linux, "
"Microsoft Windows and OS X."
msgstr ""
"El GIMP és ampliable i extensible. Està dissenyat per augmentar-se amb "
"El GIMP és ampliable i extensible. Està dissenyat per ampliar-se amb "
"connectors i extensions, per fer-hi gairebé de tot. La interfície avançada "
"d'scripts ho permet tot, es poden realitzar fàcilment amb scripts des de la "
"tasca més simple als processos més complexos de manipulació d'imatges. El "
"de scripts permet fer un script per qualsevol cosa, des de la tasca més simple als processos més complexos de manipulació d'imatges. El "
"GIMP està disponible per a Linux, Microsoft Windows i OS X."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:6
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment