Commit 459dbde6 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent fc23aab1
......@@ -2380,7 +2380,7 @@ msgstr "Retalla i anomena"
#: ../app/actions/edit-commands.c:422 ../app/actions/edit-commands.c:442
#: ../app/actions/edit-commands.c:462
msgid "Enter a name for this buffer"
msgstr "Introduïu un nom a l'objecte del porta-retalls"
msgstr "Introduïu un nom per l'objecte del porta-retalls"
#: ../app/actions/edit-commands.c:439
msgid "Copy Named"
......@@ -6536,7 +6536,7 @@ msgstr "Prova de colors"
#: ../app/actions/view-actions.c:186
msgctxt "view-action"
msgid "Use this view for soft-proofing"
msgstr "Utilitza aquesta visualització per a la prova en pantalla"
msgstr "Utilitza aquesta visualització per a la prova en pantalla"
#: ../app/actions/view-actions.c:192 ../app/actions/view-actions.c:199
msgctxt "view-action"
......@@ -6554,10 +6554,9 @@ msgid "Use black point compensation for soft-proofing"
msgstr "Utilitza la compensació de punt negre per a la prova en pantalla"
#: ../app/actions/view-actions.c:206
#, fuzzy
msgctxt "view-action"
msgid "_Mark Out Of Gamut Colors"
msgstr "Marca els colors de la gamma"
msgstr "_Marca els colors de la gamma"
#: ../app/actions/view-actions.c:207
msgctxt "view-action"
......@@ -6960,7 +6959,6 @@ msgctxt "view-action"
msgid "Soft-proofing rendering intent is perceptual"
msgstr "El propòsit de la conversió de prova en pantalla és perceptiu"
#: ../app/actions/view-actions.c:557
msgctxt "view-action"
msgid "Soft-proofing rendering intent is relative colorimetric"
......@@ -12434,7 +12432,7 @@ msgstr "Política del perfil de color:"
#. Convert to Color Profile Dialog
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1829
msgid "Convert to Color Profile Dialog"
msgstr "_Converteix a diàleg de perfil de color"
msgstr "Converteix a diàleg de perfil de color"
#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1834
msgid "Rendering intent:"
......@@ -15986,9 +15984,7 @@ msgstr "Selecciona el tram a modificar"
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:200 ../app/tools/gimplevelstool.c:267
msgid "Adjust Color Levels"
msgstr ""
"Ajusta els colors definint uns nivells d'entrada i de sortida per a cada "
"canal"
msgstr "Ajusta els nivells dels colors"
#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:216
#: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:209
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment