Commit 42bcd4cb authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Small fix to Catalan translation

parent 0c1def00
......@@ -39,9 +39,9 @@ msgid ""
"fixed in GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you "
"wish to continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Aquesta és una versió de desenvolupament del GIMP on algunes característiques poden no estar acabades o no ser estables.%nAquesta versió del "
"Això és una versió de desenvolupament del GIMP, on algunes característiques poden no estar acabades o no ser estables.%nAquesta versió del "
"GIMP no està pensada per ser usada en la feina diària ja que pot ser inestable, i podríeu perdre la feina feta.%nSi trobeu qualsevol problema, "
"verifiqueu primer que no estigui ja solucionat a Git abans de contactar als desenvolupadors o informar-ne a Bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"verifiqueu primer que no s'hagi ja solucionat a Git abans de contactar amb als desenvolupadors o informar-ne a Bugzilla:%n_https://bugzilla.gnome.org/"
"enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nVoleu continuar la instal·lació de totes maneres?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment