Commit 34cd299b authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 0c9d76d9
......@@ -1875,7 +1875,7 @@ msgstr "_Espaiat de les lletres"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:133
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Espa_iat de les línies"
msgstr "_Interlineat"
#: ../libgimpwidgets/gimpicons.c:150
msgid "Re_size"
......
......@@ -1116,7 +1116,7 @@ msgstr "_Valor:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:164
msgid "_Lightness:"
msgstr "_Brillantor:"
msgstr "_Lluminositat:"
#: ../plug-ins/common/compose.c:166 ../plug-ins/common/compose.c:171
msgid "_Cyan:"
......@@ -1580,7 +1580,7 @@ msgstr "valor"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:145
msgid "lightness"
msgstr "brillantor"
msgstr "lluminositat"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:147
msgid "cyan-k"
......@@ -1686,7 +1686,7 @@ msgstr "Saturació (HSL)"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:191
msgid "Lightness"
msgstr "Brillantor"
msgstr "Lluminositat"
#: ../plug-ins/common/decompose.c:194
msgid "Cyan"
......
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
msgstr "Consola interactiva per al desenvolupament de funcions"
msgstr "Consola interactiva per al desenvolupament de Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:117
msgid "_Console"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:141
msgid "Server for remote Script-Fu operation"
msgstr "Servidor per a l'execució remota de funcions"
msgstr "Servidor per a l'execució remota de Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:151
msgid "_Start Server..."
......@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "Canal alfa a _logotip"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
msgstr "Torna a carregar totes les funcions disponibles"
msgstr "Torna a carregar tots els Script-Fu disponibles"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:339
msgid "_Refresh Scripts"
......@@ -102,14 +102,14 @@ msgid ""
"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open. "
"Please close all Script-Fu windows and try again."
msgstr ""
"No podeu utilitzar «Actualitza les funcions» si teniu obert un diàleg "
"d'alguna funció. Tanqueu totes les finestres de funcions i filtres, i torneu-"
"No podeu utilitzar «Actualitza els scripts» si teniu obert un diàleg "
"d'algun script. Tanqueu totes les finestres dels scripts i filtres, i torneu-"
"ho a provar."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:127
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:194
msgid "Script-Fu Console"
msgstr "Consola de les funcions"
msgstr "Consola del Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:190
msgid "Welcome to TinyScheme"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "_Cerca..."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:288
msgid "Save Script-Fu Console Output"
msgstr "Desa la sortida de la consola de funcions"
msgstr "Desa la sortida de la consola de Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:335
#, c-format
......@@ -134,27 +134,27 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per escriure: %s"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:364
msgid "Script-Fu Procedure Browser"
msgstr "Gestor de funcions"
msgstr "Navegador de procediments de Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-eval.c:60
msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
msgstr ""
"Si s'activa l'avaluador de funcions només es permetrà la invocació no "
"interactiva de les funcions"
"El mode de només avaluació de Script-Fu permet només la invocació no "
"interactiva"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:198
msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
msgstr "Una funció no pot processar dues seqüències al mateix temps."
msgstr "Script-Fu no pot processar dues seqüències al mateix temps."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:200
#, c-format
msgid "You are already running the \"%s\" script."
msgstr "Ja esteu executant la funció «%s» ."
msgstr "Ja esteu executant l'script «%s» ."
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:226
#, c-format
msgid "Script-Fu: %s"
msgstr "Funció: %s"
msgstr "Script-Fu: %s"
# we add a colon after the label;
# some languages want an extra space here
......@@ -168,35 +168,35 @@ msgstr "%s:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:336
msgid "Script-Fu Color Selection"
msgstr "Funció de selecció del color"
msgstr "Selecció del color de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:446
msgid "Script-Fu File Selection"
msgstr "Funció de selecció del fitxer"
msgstr "Selecció del fitxer de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:449
msgid "Script-Fu Folder Selection"
msgstr "Funció de selecció de la carpeta"
msgstr "Selecció de la carpeta de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:462
msgid "Script-Fu Font Selection"
msgstr "Funció de selecció del tipus de lletra"
msgstr "Selecció del tipus de lletra de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:470
msgid "Script-Fu Palette Selection"
msgstr "Funció de selecció de la paleta"
msgstr "Selecció de la paleta de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:479
msgid "Script-Fu Pattern Selection"
msgstr "Funció de selecció del patró"
msgstr "Selecció del patró de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:488
msgid "Script-Fu Gradient Selection"
msgstr "Funció de selecció del degradat"
msgstr "Selecció del degradat de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:497
msgid "Script-Fu Brush Selection"
msgstr "Funció de selecció del pinzell"
msgstr "Selecció del pinzell de l'Script-Fu"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:857
#, c-format
......
......@@ -14238,7 +14238,7 @@ msgstr "Nombre de línies"
#: ../app/display/display-enums.c:67
msgctxt "guides-type"
msgid "Line spacing"
msgstr "Espaiat de la línia"
msgstr "Interlineat"
#: ../app/display/gimpcursorview.c:220 ../app/display/gimpcursorview.c:226
#: ../app/display/gimpcursorview.c:245 ../app/display/gimpcursorview.c:251
......@@ -16792,23 +16792,23 @@ msgstr "Conserva la _lluminositat"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:82
msgid "Colorize"
msgstr "To-Saturació bàsic"
msgstr "Acoloreix"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:83
msgid "Colorize Tool: Colorize the image"
msgstr "Eina To-Saturació bàsic: ajusta el to i la saturació de la imatge"
msgstr "Eina d'acoloriment: ajusta el to i la saturació de la imatge"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:84
msgid "Colori_ze..."
msgstr "To-Saturació _bàsic..."
msgstr "_Acoloreix..."
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:99
msgid "Import Colorize Settings"
msgstr "Importa la configuració de to-saturació bàsic"
msgstr "Importa la configuració de l'acoloriment"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:100
msgid "Export Colorize Settings"
msgstr "Exporta la configuració de to-saturació bàsic"
msgstr "Exporta la configuració de l'acoloriment"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:126
msgid "Colorize does not operate on grayscale layers."
......@@ -16816,7 +16816,7 @@ msgstr "L'acoloriment no funciona en capes d'escala de grisos."
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:141
msgid "Colorize the Image"
msgstr "Ajusta el to i la saturació generals de la imatge"
msgstr "Acoloreix la imatge"
#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:164
msgid "Select Color"
......@@ -18577,11 +18577,11 @@ msgstr "Indexació de la primera línia"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:198
msgid "Line spacing"
msgstr "Espaiat de la línia"
msgstr "Interlineat"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:199
msgid "Adjust line spacing"
msgstr "Ajusta l'espai entre línies"
msgstr "Ajusta l'interlineat"
#: ../app/tools/gimptextoptions.c:206
msgid "Letter spacing"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment