Commit 317d692d authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 907943e1
Pipeline #121041 passed with stages
in 14 minutes and 53 seconds
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-30 13:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-31 16:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-20 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-05 22:28+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
......@@ -478,7 +478,6 @@ msgid "Frame"
msgstr "Ietvars"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389
#| msgid "Se_lections"
msgid "Selection"
msgstr "Iezīmējums"
......@@ -531,8 +530,8 @@ msgid ""
"An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the "
"fixed gear."
msgstr ""
"Epitrochoid raksts veidojas, kad kustīgais zobrats ir ārpusē no fiksētā"
" zobrata."
"Epitrochoid raksts veidojas, kad kustīgais zobrats ir ārpusē no fiksētā "
"zobrata."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104
msgid "Tool"
......@@ -544,7 +543,6 @@ msgid ""
msgstr "Rīks, ar kuru zīmēt rakstu. Iepriekšējais rīks vienkārši zīmē ātri."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110
#| msgid "Palette to _Gradient"
msgid "Long Gradient"
msgstr "Garā krāsu pāreja"
......@@ -554,9 +552,10 @@ msgid ""
"use a long gradient to match the length of the pattern, based on current "
"gradient and repeat mode from the gradient tool settings."
msgstr ""
"Kad nav atzīmēts, pašreizējais rīka iestatījums tiks izmantots. Kad atzīmēts,"
" izmantos garo krāsu pāreju, lai atbilstu rakstam, balstoties uz pašreizējo"
" krāsu pāreju un atkārtošanas režīmu no krāsu pārejas rīka iestatījumiem."
"Kad nav atzīmēts, pašreizējais rīka iestatījums tiks izmantots. Kad "
"atzīmēts, izmantos garo krāsu pāreju, lai atbilstu rakstam, balstoties uz "
"pašreizējo krāsu pāreju un atkārtošanas režīmu no krāsu pārejas rīka "
"iestatījumiem."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132
msgid "Specify pattern using one of the following tabs:"
......@@ -569,18 +568,18 @@ msgid ""
"you follow the instructions from the toy kit manuals, results should be "
"similar."
msgstr ""
"Raksts ir norādīts tikai aktīvajā cilnē. Spēļu Rīki ir līdzīgi Zobratiem, bet"
" tie izmanto zobratus un caurumu skaitļus, kas ir atrodami Spēļu Rīkos. Ja"
" sekojat instrukcijām no Spēļu Rīku instrukcijām, rezultātiem vajadzētu būt"
" līdzīgiem."
"Raksts ir norādīts tikai aktīvajā cilnē. Spēļu Rīki ir līdzīgi Zobratiem, "
"bet tie izmanto zobratus un caurumu skaitļus, kas ir atrodami Spēļu Rīkos. "
"Ja sekojat instrukcijām no Spēļu Rīku instrukcijām, rezultātiem vajadzētu "
"būt līdzīgiem."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158
msgid ""
"Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to "
"the number of teeth."
msgstr ""
"Fiksētā zobrata zobu skaits. Fiksētā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu"
" skaitam."
"Fiksētā zobrata zobu skaits. Fiksētā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu "
"skaitam."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187
......@@ -592,8 +591,8 @@ msgid ""
"Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional "
"to the number of teeth."
msgstr ""
"Kustīgā zobrata zobu skaits. Kustīgā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu"
" skaitam."
"Kustīgā zobrata zobu skaits. Kustīgā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu "
"skaitam."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192
......@@ -601,7 +600,6 @@ msgid "Moving Gear Teeth"
msgstr "Kustīgā zobrata zobi"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175
#| msgid "Percent"
msgid "Hole percent"
msgstr "Cauruma procenti"
......@@ -610,11 +608,10 @@ msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge."
msgstr ""
"Cik tālu caurums ir no kustīgā zobrata viduspunkta. 100% nozīmē ka caurums ir"
" pie zobrata malas."
"Cik tālu caurums ir no kustīgā zobrata viduspunkta. 100% nozīmē ka caurums "
"ir pie zobrata malas."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197
#| msgid "File Name"
msgid "Hole Number"
msgstr "Cauruma numurs"
......@@ -623,8 +620,8 @@ msgid ""
"Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the "
"center. The maximum hole number is different for each gear."
msgstr ""
"Caurums #1 ir zobrata malā. Maksimālais cauruma numur ir pie centra."
" Maksimālais cauruma numur dažādiem zobratiem ir atšķirīgs."
"Caurums #1 ir zobrata malā. Maksimālais cauruma numur ir pie centra. "
"Maksimālais cauruma numur dažādiem zobratiem ir atšķirīgs."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207
msgid "Toy Kit"
......@@ -636,7 +633,6 @@ msgstr "Zobrati"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
#| msgid "Saturation"
msgid "Rotation"
msgstr "Rotācija"
......@@ -645,8 +641,8 @@ msgid ""
"Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving "
"gear in the fixed gear."
msgstr ""
"Raksta rotācija, grādos. Sākuma pozīcija kustīgajam zobratam fiksētajā"
" zobratā."
"Raksta rotācija, grādos. Sākuma pozīcija kustīgajam zobratam fiksētajā "
"zobratā."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248
msgid "Shape"
......@@ -660,11 +656,11 @@ msgid ""
"boundary. Selection will hug boundaries of current selection - try something "
"non-rectangular."
msgstr ""
"Fiksētā zobrata forma, kuru izmantot iekš pašreizējās izvēles. Statīvs ir"
" gara, noapaļota figūra, kas ir atrodama Spēļu Rīkos. Ietvars ietver robežas"
" taisnstūra izvēlē, izmantojiet hole=100 Zobratu notācijā, lai pieskartos"
" malām. Izvēle ietvers pašreizējās izvēles robežas — mēģiniet kaut ko"
" ne-taisnstūrveida."
"Fiksētā zobrata forma, kuru izmantot iekš pašreizējās izvēles. Statīvs ir "
"gara, noapaļota figūra, kas ir atrodama Spēļu Rīkos. Ietvars ietver robežas "
"taisnstūra izvēlē, izmantojiet hole=100 Zobratu notācijā, lai pieskartos "
"malām. Izvēle ietvers pašreizējās izvēles robežas — mēģiniet kaut ko ne-"
"taisnstūrveida."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
msgid "Sides"
......@@ -703,32 +699,36 @@ msgid ""
"When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When "
"checked, the pattern will have same width and height, and will be centered."
msgstr ""
"Kad nav atzīmēts, raksts aizpildīs pašreizējo attēlu vai iezīmējumu. Kad"
" atzīmēts, rakstam būs vienāds platums un augstums, un tas būs centrēts."
"Kad nav atzīmēts, raksts aizpildīs pašreizējo attēlu vai iezīmējumu. Kad "
"atzīmēts, rakstam būs vienāds platums un augstums, un tas būs centrēts."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314
msgid "Redraw"
msgstr "Pārzīmēt"
#| msgid "Redraw"
msgid "Re_draw"
msgstr "Pār_zīmēt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315
msgid ""
"If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, "
"press this to preview how the pattern looks."
msgstr ""
"Ja maināt kāda rīka iestatījumus, maināt krāsu vai iezīmējumu, spiediet šo,"
" lai priekšskatītu, kā izskatīsies raksts."
"Ja maināt kāda rīka iestatījumus, maināt krāsu vai iezīmējumu, spiediet šo, "
"lai priekšskatītu, kā izskatīsies raksts."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317
msgid "Reset"
msgstr "Atiestatīt"
#| msgid "Reset"
msgid "_Reset"
msgstr "_Atiestatīt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"
#| msgid "Cancel"
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319
msgid "OK"
msgstr "Labi"
#| msgid "OK"
msgid "_OK"
msgstr "_Labi"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321
msgid ""
......@@ -744,9 +744,9 @@ msgid ""
"exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is "
"redrawn on the layer that was active when the plugin was launched."
msgstr ""
"Ja atzīmēts, kad ir piespiesta poga “Labi”, spyro slānis tiks paturēts un"
" spraudnis ātri izies. Ja nav atzīmēts, spyro slānis tiks izdzēsts un raksts"
" tiks pārzīmēts uz slāņa, kas bija aktīvs pirms tika palaists spraudnis."
"Ja atzīmēts, kad ir piespiesta poga “Labi”, spyro slānis tiks paturēts un "
"spraudnis ātri izies. Ja nav atzīmēts, spyro slānis tiks izdzēsts un raksts "
"tiks pārzīmēts uz slāņa, kas bija aktīvs pirms tika palaists spraudnis."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337
msgid "Spyrogimp"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment