Commit 317d692d authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 907943e1
Pipeline #121041 passed with stages
in 14 minutes and 53 seconds
...@@ -6,8 +6,8 @@ msgid "" ...@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n" "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-30 13:41+0000\n" "POT-Creation-Date: 2019-09-20 16:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-31 16:27+0200\n" "PO-Revision-Date: 2019-10-05 22:28+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n" "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n" "Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n" "Language: lv\n"
...@@ -478,7 +478,6 @@ msgid "Frame" ...@@ -478,7 +478,6 @@ msgid "Frame"
msgstr "Ietvars" msgstr "Ietvars"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:389
#| msgid "Se_lections"
msgid "Selection" msgid "Selection"
msgstr "Iezīmējums" msgstr "Iezīmējums"
...@@ -531,8 +530,8 @@ msgid "" ...@@ -531,8 +530,8 @@ msgid ""
"An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the " "An Epitrochoid pattern is when the moving gear is on the outside of the "
"fixed gear." "fixed gear."
msgstr "" msgstr ""
"Epitrochoid raksts veidojas, kad kustīgais zobrats ir ārpusē no fiksētā" "Epitrochoid raksts veidojas, kad kustīgais zobrats ir ārpusē no fiksētā "
" zobrata." "zobrata."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1104
msgid "Tool" msgid "Tool"
...@@ -544,7 +543,6 @@ msgid "" ...@@ -544,7 +543,6 @@ msgid ""
msgstr "Rīks, ar kuru zīmēt rakstu. Iepriekšējais rīks vienkārši zīmē ātri." msgstr "Rīks, ar kuru zīmēt rakstu. Iepriekšējais rīks vienkārši zīmē ātri."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1110
#| msgid "Palette to _Gradient"
msgid "Long Gradient" msgid "Long Gradient"
msgstr "Garā krāsu pāreja" msgstr "Garā krāsu pāreja"
...@@ -554,9 +552,10 @@ msgid "" ...@@ -554,9 +552,10 @@ msgid ""
"use a long gradient to match the length of the pattern, based on current " "use a long gradient to match the length of the pattern, based on current "
"gradient and repeat mode from the gradient tool settings." "gradient and repeat mode from the gradient tool settings."
msgstr "" msgstr ""
"Kad nav atzīmēts, pašreizējais rīka iestatījums tiks izmantots. Kad atzīmēts," "Kad nav atzīmēts, pašreizējais rīka iestatījums tiks izmantots. Kad "
" izmantos garo krāsu pāreju, lai atbilstu rakstam, balstoties uz pašreizējo" "atzīmēts, izmantos garo krāsu pāreju, lai atbilstu rakstam, balstoties uz "
" krāsu pāreju un atkārtošanas režīmu no krāsu pārejas rīka iestatījumiem." "pašreizējo krāsu pāreju un atkārtošanas režīmu no krāsu pārejas rīka "
"iestatījumiem."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1132
msgid "Specify pattern using one of the following tabs:" msgid "Specify pattern using one of the following tabs:"
...@@ -569,18 +568,18 @@ msgid "" ...@@ -569,18 +568,18 @@ msgid ""
"you follow the instructions from the toy kit manuals, results should be " "you follow the instructions from the toy kit manuals, results should be "
"similar." "similar."
msgstr "" msgstr ""
"Raksts ir norādīts tikai aktīvajā cilnē. Spēļu Rīki ir līdzīgi Zobratiem, bet" "Raksts ir norādīts tikai aktīvajā cilnē. Spēļu Rīki ir līdzīgi Zobratiem, "
" tie izmanto zobratus un caurumu skaitļus, kas ir atrodami Spēļu Rīkos. Ja" "bet tie izmanto zobratus un caurumu skaitļus, kas ir atrodami Spēļu Rīkos. "
" sekojat instrukcijām no Spēļu Rīku instrukcijām, rezultātiem vajadzētu būt" "Ja sekojat instrukcijām no Spēļu Rīku instrukcijām, rezultātiem vajadzētu "
" līdzīgiem." "būt līdzīgiem."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1158
msgid "" msgid ""
"Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to " "Number of teeth of fixed gear. The size of the fixed gear is proportional to "
"the number of teeth." "the number of teeth."
msgstr "" msgstr ""
"Fiksētā zobrata zobu skaits. Fiksētā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu" "Fiksētā zobrata zobu skaits. Fiksētā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu "
" skaitam." "skaitam."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1161
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1187
...@@ -592,8 +591,8 @@ msgid "" ...@@ -592,8 +591,8 @@ msgid ""
"Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional " "Number of teeth of moving gear. The size of the moving gear is proportional "
"to the number of teeth." "to the number of teeth."
msgstr "" msgstr ""
"Kustīgā zobrata zobu skaits. Kustīgā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu" "Kustīgā zobrata zobu skaits. Kustīgā zobrata izmērs ir proporcionāls zobu "
" skaitam." "skaitam."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1170
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1192
...@@ -601,7 +600,6 @@ msgid "Moving Gear Teeth" ...@@ -601,7 +600,6 @@ msgid "Moving Gear Teeth"
msgstr "Kustīgā zobrata zobi" msgstr "Kustīgā zobrata zobi"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1175
#| msgid "Percent"
msgid "Hole percent" msgid "Hole percent"
msgstr "Cauruma procenti" msgstr "Cauruma procenti"
...@@ -610,11 +608,10 @@ msgid "" ...@@ -610,11 +608,10 @@ msgid ""
"How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the " "How far is the hole from the center of the moving gear. 100% means that the "
"hole is at the gear's edge." "hole is at the gear's edge."
msgstr "" msgstr ""
"Cik tālu caurums ir no kustīgā zobrata viduspunkta. 100% nozīmē ka caurums ir" "Cik tālu caurums ir no kustīgā zobrata viduspunkta. 100% nozīmē ka caurums "
" pie zobrata malas." "ir pie zobrata malas."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1197
#| msgid "File Name"
msgid "Hole Number" msgid "Hole Number"
msgstr "Cauruma numurs" msgstr "Cauruma numurs"
...@@ -623,8 +620,8 @@ msgid "" ...@@ -623,8 +620,8 @@ msgid ""
"Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the " "Hole #1 is at the edge of the gear. The maximum hole number is near the "
"center. The maximum hole number is different for each gear." "center. The maximum hole number is different for each gear."
msgstr "" msgstr ""
"Caurums #1 ir zobrata malā. Maksimālais cauruma numur ir pie centra." "Caurums #1 ir zobrata malā. Maksimālais cauruma numur ir pie centra. "
" Maksimālais cauruma numur dažādiem zobratiem ir atšķirīgs." "Maksimālais cauruma numur dažādiem zobratiem ir atšķirīgs."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1207
msgid "Toy Kit" msgid "Toy Kit"
...@@ -636,7 +633,6 @@ msgstr "Zobrati" ...@@ -636,7 +633,6 @@ msgstr "Zobrati"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1224
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1268
#| msgid "Saturation"
msgid "Rotation" msgid "Rotation"
msgstr "Rotācija" msgstr "Rotācija"
...@@ -645,8 +641,8 @@ msgid "" ...@@ -645,8 +641,8 @@ msgid ""
"Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving " "Rotation of the pattern, in degrees. The starting position of the moving "
"gear in the fixed gear." "gear in the fixed gear."
msgstr "" msgstr ""
"Raksta rotācija, grādos. Sākuma pozīcija kustīgajam zobratam fiksētajā" "Raksta rotācija, grādos. Sākuma pozīcija kustīgajam zobratam fiksētajā "
" zobratā." "zobratā."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1248
msgid "Shape" msgid "Shape"
...@@ -660,11 +656,11 @@ msgid "" ...@@ -660,11 +656,11 @@ msgid ""
"boundary. Selection will hug boundaries of current selection - try something " "boundary. Selection will hug boundaries of current selection - try something "
"non-rectangular." "non-rectangular."
msgstr "" msgstr ""
"Fiksētā zobrata forma, kuru izmantot iekš pašreizējās izvēles. Statīvs ir" "Fiksētā zobrata forma, kuru izmantot iekš pašreizējās izvēles. Statīvs ir "
" gara, noapaļota figūra, kas ir atrodama Spēļu Rīkos. Ietvars ietver robežas" "gara, noapaļota figūra, kas ir atrodama Spēļu Rīkos. Ietvars ietver robežas "
" taisnstūra izvēlē, izmantojiet hole=100 Zobratu notācijā, lai pieskartos" "taisnstūra izvēlē, izmantojiet hole=100 Zobratu notācijā, lai pieskartos "
" malām. Izvēle ietvers pašreizējās izvēles robežas — mēģiniet kaut ko" "malām. Izvēle ietvers pašreizējās izvēles robežas — mēģiniet kaut ko ne-"
" ne-taisnstūrveida." "taisnstūrveida."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1258
msgid "Sides" msgid "Sides"
...@@ -703,32 +699,36 @@ msgid "" ...@@ -703,32 +699,36 @@ msgid ""
"When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When " "When unchecked, the pattern will fill the current image or selection. When "
"checked, the pattern will have same width and height, and will be centered." "checked, the pattern will have same width and height, and will be centered."
msgstr "" msgstr ""
"Kad nav atzīmēts, raksts aizpildīs pašreizējo attēlu vai iezīmējumu. Kad" "Kad nav atzīmēts, raksts aizpildīs pašreizējo attēlu vai iezīmējumu. Kad "
" atzīmēts, rakstam būs vienāds platums un augstums, un tas būs centrēts." "atzīmēts, rakstam būs vienāds platums un augstums, un tas būs centrēts."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1314
msgid "Redraw" #| msgid "Redraw"
msgstr "Pārzīmēt" msgid "Re_draw"
msgstr "Pār_zīmēt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1315
msgid "" msgid ""
"If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, " "If you change the settings of a tool, change color, or change the selection, "
"press this to preview how the pattern looks." "press this to preview how the pattern looks."
msgstr "" msgstr ""
"Ja maināt kāda rīka iestatījumus, maināt krāsu vai iezīmējumu, spiediet šo," "Ja maināt kāda rīka iestatījumus, maināt krāsu vai iezīmējumu, spiediet šo, "
" lai priekšskatītu, kā izskatīsies raksts." "lai priekšskatītu, kā izskatīsies raksts."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1317
msgid "Reset" #| msgid "Reset"
msgstr "Atiestatīt" msgid "_Reset"
msgstr "_Atiestatīt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1318
msgid "Cancel" #| msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt" msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1319
msgid "OK" #| msgid "OK"
msgstr "Labi" msgid "_OK"
msgstr "_Labi"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1321
msgid "" msgid ""
...@@ -744,9 +744,9 @@ msgid "" ...@@ -744,9 +744,9 @@ msgid ""
"exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is " "exits quickly. If unchecked, the spyro layer is deleted, and the pattern is "
"redrawn on the layer that was active when the plugin was launched." "redrawn on the layer that was active when the plugin was launched."
msgstr "" msgstr ""
"Ja atzīmēts, kad ir piespiesta poga “Labi”, spyro slānis tiks paturēts un" "Ja atzīmēts, kad ir piespiesta poga “Labi”, spyro slānis tiks paturēts un "
" spraudnis ātri izies. Ja nav atzīmēts, spyro slānis tiks izdzēsts un raksts" "spraudnis ātri izies. Ja nav atzīmēts, spyro slānis tiks izdzēsts un raksts "
" tiks pārzīmēts uz slāņa, kas bija aktīvs pirms tika palaists spraudnis." "tiks pārzīmēts uz slāņa, kas bija aktīvs pirms tika palaists spraudnis."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337 #: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/spyro_plus.py:1337
msgid "Spyrogimp" msgid "Spyrogimp"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment