Commit 31086ae2 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 347acb16
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-25 20:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-25 20:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-30 21:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-30 22:00+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -284,110 +284,114 @@ msgstr "Używa %s w wersji %s (skompilowano z wersją %s)"
msgid "%s version %s"
msgstr "%s w wersji %s"
#: ../app/main.c:155
#: ../app/main.c:157
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
#: ../app/main.c:160
#: ../app/main.c:162
msgid "Show license information and exit"
msgstr "Wyświetla informację o licencji i kończy działanie"
#: ../app/main.c:165
#: ../app/main.c:167
msgid "Be more verbose"
msgstr "Wyświetla więcej informacji"
#: ../app/main.c:170
#: ../app/main.c:172
msgid "Start a new GIMP instance"
msgstr "Uruchamia nowe wystąpienie programu GIMP"
#: ../app/main.c:175
#: ../app/main.c:177
msgid "Open images as new"
msgstr "Otwiera obraz jako nowy"
#: ../app/main.c:180
#: ../app/main.c:182
msgid "Run without a user interface"
msgstr "Uruchamia bez interfejsu użytkownika"
#: ../app/main.c:185
#: ../app/main.c:187
msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
msgstr "Nie wczytuje pędzli, gradientów, deseni itp."
#: ../app/main.c:190
#: ../app/main.c:192
msgid "Do not load any fonts"
msgstr "Nie wczytuje żadnych czcionek"
#: ../app/main.c:195
#: ../app/main.c:197
msgid "Do not show a splash screen"
msgstr "Nie wyświetla ekranu powitalnego"
#: ../app/main.c:200
#: ../app/main.c:202
msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
msgstr "Nie wykorzystuje pamięci dzielonej pomiędzy programem GIMP a wtyczkami"
#: ../app/main.c:205
#: ../app/main.c:207
msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
msgstr ""
"Nie wykorzystuje specjalnych instrukcji procesora przyśpieszających działanie"
#: ../app/main.c:210
#: ../app/main.c:212
msgid "Use an alternate sessionrc file"
msgstr "Używa alternatywnego pliku sessionrc"
#: ../app/main.c:215
#: ../app/main.c:217
msgid "Use an alternate user gimprc file"
msgstr "Używa alternatywnego pliku gimprc użytkownika"
#: ../app/main.c:220
#: ../app/main.c:222
msgid "Use an alternate system gimprc file"
msgstr "Używa alternatywnego systemowego plik gimprc"
#: ../app/main.c:225
#: ../app/main.c:227
msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
msgstr "Polecenie wsadowe do uruchomienia (może być używane wielokrotnie)"
#: ../app/main.c:230
#: ../app/main.c:232
msgid "The procedure to process batch commands with"
msgstr "Procedura, za pomocą której przetwarzać polecenia wsadowe"
#: ../app/main.c:235
#: ../app/main.c:237
msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
msgstr "Wyświetla komunikaty w konsoli zamiast w oknie dialogowym"
#. don't translate the mode names (off|on|warn)
#: ../app/main.c:241
#: ../app/main.c:243
msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
msgstr "Tryb kompatybilności PDB (off|on|warn)"
#. don't translate the mode names (never|query|always)
#: ../app/main.c:247
#: ../app/main.c:249
msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
msgstr "Debuguje w przypadku awarii programu (never|query|always)"
#: ../app/main.c:252
#: ../app/main.c:254
msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
msgstr "Włącza obsługę debugowania niekrytycznych sygnałów"
#: ../app/main.c:257
#: ../app/main.c:259
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Traktuje wszystkie ostrzeżenia jako krytyczne"
#: ../app/main.c:262
#: ../app/main.c:264
msgid "Output a gimprc file with default settings"
msgstr "Wypisuje plik gimprc z domyślnymi ustawieniami"
#: ../app/main.c:278
#: ../app/main.c:280
msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
msgstr "Wypisuje uporządkowaną listę przestarzałych procedur w PDB"
#: ../app/main.c:283
#: ../app/main.c:285
msgid "Show a preferences page with experimental features"
msgstr "Wyświetla stronę preferencji z eksperymentalnymi funkcjami"
#: ../app/main.c:459
#: ../app/main.c:290
msgid "Show an image submenu with debug actions"
msgstr "Wyświetla podmenu obrazu z działaniami debugowania"
#: ../app/main.c:466
msgid "[FILE|URI...]"
msgstr "[PLIK|URI…]"
#: ../app/main.c:477
#: ../app/main.c:484
msgid ""
"GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
"Make sure a proper setup for your display environment exists."
......@@ -395,20 +399,20 @@ msgstr ""
"Program GIMP nie może zainicjować interfejsu graficznego.\n"
"Proszę się upewnić, że ustawienia środowiska wyświetlania są poprawne."
#: ../app/main.c:496
#: ../app/main.c:503
msgid "Another GIMP instance is already running."
msgstr "Inne wystąpienie programu GIMP jest już uruchomione."
#: ../app/main.c:586
#: ../app/main.c:594
msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
msgstr "Wyjście programu GIMP. Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno."
#: ../app/main.c:587
#: ../app/main.c:595
#, c-format
msgid "(Type any character to close this window)\n"
msgstr "(Wpisanie dowolnego znaku zamknie to okno)\n"
#: ../app/main.c:604
#: ../app/main.c:612
msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
msgstr ""
"Wyjście programu GIMP. Można zminimalizować to okno, ale nie należy go "
......@@ -618,7 +622,7 @@ msgid "Select"
msgstr "Zaznaczenie"
#. initialize the template list
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:795
#: ../app/actions/actions.c:222 ../app/core/gimp.c:797
#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
msgid "Templates"
msgstr "Szablony"
......@@ -11809,20 +11813,20 @@ msgid "Internal Procedures"
msgstr "Wewnętrzne procedury"
#. initialize the global parasite table
#: ../app/core/gimp.c:781
#: ../app/core/gimp.c:783
msgid "Looking for data files"
msgstr "Wyszukiwanie plików z danymi"
#: ../app/core/gimp.c:781
#: ../app/core/gimp.c:783
msgid "Parasites"
msgstr "Dane pasożytnicze"
#: ../app/core/gimp.c:790
#: ../app/core/gimp.c:792
msgid "Fonts (this may take a while)"
msgstr "Czcionki (może to zająć kilka minut)"
#. initialize the module list
#: ../app/core/gimp.c:799 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
#: ../app/core/gimp.c:801 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
msgid "Modules"
msgstr "Moduły"
......@@ -12621,22 +12625,24 @@ msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku „%s” z gradientem."
msgid "File is corrupt."
msgstr "Plik jest uszkodzony."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:195 ../app/core/gimpgradient-load.c:203
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:189 ../app/core/gimpgradient-load.c:199
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:211 ../app/core/gimpgradient-load.c:221
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:229 ../app/core/gimpgradient-load.c:237
#, c-format
msgid "Corrupt segment %d."
msgstr "Uszkodzony fragment %d."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:214 ../app/core/gimpgradient-load.c:224
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:248 ../app/core/gimpgradient-load.c:258
#, c-format
msgid "Segments do not span the range 0-1."
msgstr "Segmenty nie zawierają się w zakresie 0-1."
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:239
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:273
#, c-format
msgid "In line %d of gradient file: "
msgstr "W %d. wierszu pliku z gradientem: "
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:315
#: ../app/core/gimpgradient-load.c:349
#, c-format
msgid "No linear gradients found."
msgstr "Nie odnaleziono gradientów liniowych."
......@@ -12911,71 +12917,71 @@ msgstr "Konwertowanie do kolorów indeksowanych (2. poziom)"
msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
msgstr "Konwertowanie do kolorów indeksowanych (3. poziom)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:75
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:76
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 8 bit linear integer"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 8-bitowego (liniowego, stałoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:78
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:79
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 8 bit gamma integer"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 8-bitowego (gamma, stałoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:81
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:82
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 16 bit linear integer"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 16-bitowego (liniowego, stałoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:84
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:85
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 16 bit gamma integer"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 16-bitowego (gamma, stałoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:87
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:88
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 32 bit linear integer"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 32-bitowego (liniowego, stałoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:90
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:91
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 32 bit gamma integer"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 32-bitowego (gamma, stałoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:93
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:94
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 16 bit linear floating point"
msgstr ""
"Konwersja obrazu do trybu 16-bitowego (liniowego, zmiennoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:96
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:97
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 16 bit gamma floating point"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 16-bitowego (gamma, zmiennoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:99
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:100
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 32 bit linear floating point"
msgstr ""
"Konwersja obrazu do trybu 32-bitowego (liniowego, zmiennoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:102
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:103
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 32 bit gamma floating point"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 32-bitowego (gamma, zmiennoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:105
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:106
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 64 bit linear floating point"
msgstr ""
"Konwersja obrazu do trybu 64-bitowego (liniowego, zmiennoprzecinkowego)"
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:108
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:109
msgctxt "undo-type"
msgid "Convert Image to 64 bit gamma floating point"
msgstr "Konwersja obrazu do trybu 64-bitowego (gamma, zmiennoprzecinkowego)"
#. dithering
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:264
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:267
#: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:288
#: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:236
#: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:221
......@@ -16887,7 +16893,7 @@ msgstr "Zapisano obraz do „%s”"
msgid "Image exported to '%s'"
msgstr "Wyeksportowano obraz do „%s”"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:125
#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:128
msgid "Layer Select"
msgstr "Wybór warstwy"
......@@ -18272,11 +18278,11 @@ msgstr "Tylko ruch"
msgid "Flow"
msgstr "Strumień"
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:394
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:393
msgid "No brushes available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych pędzli dla tego narzędzia."
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:401
#: ../app/paint/gimpbrushcore.c:400
msgid "No paint dynamics available for use with this tool."
msgstr "Brak dostępnych dynamik rysowania dla tego narzędzia."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment