Commit 20ab06a1 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan installer

parent 59ea5ba2
......@@ -84,7 +84,7 @@ RemovingOldVersion=Removing previous version of GIMP:
;ran uninstaller, but it returned an error, or didn't remove everything
RemovingOldVersionFailed= El GIMP %1 no es pot installar sobre la versi del GIMP installada actualment, i la desinstallaci automtica de la versi antiga ha fallat.%n%nElimineu la versi prvia del GIMP abans d'installar aquesta versi en %2, o escolliu Installaci personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'installaci diferent.%n%nL'installador es tancar ara.
;couldn't find an uninstaller, or found several uninstallers
RemovingOldVersionCantUninstall=El GIMP %1 no es pot installar sobre la versi del GIMP installada actualment, i l'installador no pot determinar com eliminar automaticament.%n%nElimineu la versi prvia del GIMP i qualsevol connector abans d'installar aquesta versi en %2, o escolliu Installaci personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'installaci diferent.%n%nL'installador es tancar ara.
RemovingOldVersionCantUninstall=El GIMP %1 no es pot installar sobre la versi del GIMP installada actualment, i l'installador no pot determinar com eliminar automticament.%n%nElimineu la versi prvia del GIMP i qualsevol connector abans d'installar aquesta versi en %2, o escolliu Installaci personalitzada, i seleccioneu una carpeta d'installaci diferent.%n%nL'installador es tancar ara.
RebootRequiredFirst=La versi prvia del GIMP s'ha eliminat satisfactriament, per cal reiniciar Windows abans que l'installador pugui continuar.%n%nDesprs de reiniciar l'ordinador, l'installador continuar un cop un administrador obri sessi.
......@@ -94,7 +94,7 @@ ErrorRestartingSetup=S'ha produ
;displayed while the files are being extracted; note the capitalisation!
Billboard1=Recordeu: El GIMP s programari lliure.%n%nVisiteu
;www.gimp.org (displayed between Billboard1 and Billboard2)
Billboard2=per actualitzacions gratites.
Billboard2=per actualitzacions gratutes.
SettingUpAssociations=S'estan configurant les associacions de fitxer...
SettingUpPyGimp=S'est configurant l'entorn per l'extensi Python del GIMP...
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment