Commit 1d0135f9 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

vi.po: Updated Vietnamese translation.

parent 414089c1
2006-01-26 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-01-25 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* POTFILES.in: Added missing files.
......
......@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-03 10:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-03 23:06+1030\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-26 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-26 16:18+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b31\n"
#:../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
msgid "Brush Selection"
......@@ -186,11 +186,11 @@ msgid ""
msgstr "Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) là %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:124 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:169
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:126 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:177
msgid "Font Selection"
msgstr "Chọn phông chữ"
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:137 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:170
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:178
msgid "Sans"
msgstr "Không chân"
......@@ -972,6 +972,48 @@ msgstr "Mega-byte"
msgid "Gigabytes"
msgstr "Giga-byte"
#.Count label
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:269
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1171
msgid "Nothing selected"
msgstr "Chưa chọn gì"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:287
msgid "Select _All"
msgstr "Chọn _hết"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:307
msgid "Select _range:"
msgstr "Chọn _phạm vị:"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:319
msgid "Open _pages as"
msgstr "Mở t_rang dạng"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:420
msgid "Page 000"
msgstr "Trang 000"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:512
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:749
#,c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Trang %d"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1176
msgid "One page selected"
msgstr "Một trang đã chọn"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1183
#,c-format
msgid "All %d pages selected"
msgstr "Mọi %d trang đã chọn"
#:../libgimpwidgets/gimppageselector.c:1185
#,c-format
msgid "%d pages selected"
msgstr "%d trang đã chọn"
#:../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:212
msgid "Writable"
msgstr "Có thể ghi"
......@@ -1343,3 +1385,172 @@ msgstr "Màu nước"
#:../modules/colorsel_water.c:220
msgid "Pressure"
msgstr "Áp lực"
#:../modules/controller_linux_input.c:56
msgid "Button 0"
msgstr "Nút 0"
#:../modules/controller_linux_input.c:57
msgid "Button 1"
msgstr "Nút 1"
#:../modules/controller_linux_input.c:58
msgid "Button 2"
msgstr "Nút 2"
#:../modules/controller_linux_input.c:59
msgid "Button 3"
msgstr "Nút 3"
#:../modules/controller_linux_input.c:60
msgid "Button 4"
msgstr "Nút 4"
#:../modules/controller_linux_input.c:61
msgid "Button 5"
msgstr "Nút 5"
#:../modules/controller_linux_input.c:62
msgid "Button 6"
msgstr "Nút 6"
#:../modules/controller_linux_input.c:63
msgid "Button 7"
msgstr "Nút 7"
#:../modules/controller_linux_input.c:64
msgid "Button 8"
msgstr "Nút 8"
#:../modules/controller_linux_input.c:65
msgid "Button 9"
msgstr "Nút 9"
#:../modules/controller_linux_input.c:66
msgid "Button Mouse"
msgstr "Con chuột nút"
#:../modules/controller_linux_input.c:67
msgid "Button Left"
msgstr "Nút trái"
#:../modules/controller_linux_input.c:68
msgid "Button Right"
msgstr "Nút phải"
#:../modules/controller_linux_input.c:69
msgid "Button Middle"
msgstr "Nút giữa"
#:../modules/controller_linux_input.c:70
msgid "Button Side"
msgstr "Nút bên"
#:../modules/controller_linux_input.c:71
msgid "Button Extra"
msgstr "Nút nữa"
#:../modules/controller_linux_input.c:72
#:../modules/controller_linux_input.c:73
msgid "Button Forward"
msgstr "Nút tới"
#:../modules/controller_linux_input.c:75
msgid "Button Wheel"
msgstr "Bánh xe nút"
#:../modules/controller_linux_input.c:78
msgid "Button Gear Down"
msgstr "Cơ chế nút Xuống"
#:../modules/controller_linux_input.c:81
msgid "Button Gear Up"
msgstr "Cơ chế nút Lên"
#:../modules/controller_linux_input.c:87
msgid "Wheel Turn Left"
msgstr "Bánh xe quay trái"
#:../modules/controller_linux_input.c:88
msgid "Wheel Turn Right"
msgstr "Bánh xe quay phải"
#:../modules/controller_linux_input.c:89
msgid "Dial Turn Left"
msgstr "La bàn quay trái"
#:../modules/controller_linux_input.c:90
msgid "Dial Turn Right"
msgstr "La bàn quay phải"
#:../modules/controller_linux_input.c:154
msgid "Linux input event controller"
msgstr "Bộ điều khiển sự kiện nhập Linux"
#:../modules/controller_linux_input.c:222 ../modules/controller_midi.c:244
msgid "Device:"
msgstr "Thiết bị:"
#:../modules/controller_linux_input.c:223
msgid "The name of the device to read Linux Input events from."
msgstr "Tên thiết bị từ mà cần đọc các sự kiện nhập Linux."
#:../modules/controller_linux_input.c:227
msgid "Linux Input"
msgstr "Nhập Linux"
#:../modules/controller_linux_input.c:351
msgid "Linux Input Events"
msgstr "Sự Kiện Nhập Linux"
#:../modules/controller_linux_input.c:372 ../modules/controller_midi.c:480
#:../modules/controller_midi.c:506
#,c-format
msgid "Reading from %s"
msgstr "Đang đoc từ %s..."
#:../modules/controller_linux_input.c:388
#:../modules/controller_linux_input.c:431 ../modules/controller_midi.c:462
#:../modules/controller_midi.c:523 ../modules/controller_midi.c:594
#,c-format
msgid "Device not available: %s"
msgstr "Thiết bị không sẵn sàng: %s"
#:../modules/controller_linux_input.c:396 ../modules/controller_midi.c:531
msgid "No device configured"
msgstr "Chưa cấu hình thiết bị nào"
#:../modules/controller_linux_input.c:440 ../modules/controller_midi.c:603
msgid "End of file"
msgstr "Kết thúc tập tin"
#:../modules/controller_midi.c:166
msgid "MIDI event controller"
msgstr "Bộ điều khiển sự kiện MIDI"
#:../modules/controller_midi.c:235
msgid "The name of the device to read MIDI events from."
msgstr "Tên thiết bị từ mà cần đọc các sự kiện MIDI."
#:../modules/controller_midi.c:238
msgid "Enter 'alsa' to use the ALSA sequencer."
msgstr "Hãy nhập « alsa » để sử dụng bộ sắp xếp dãy ALSA"
#:../modules/controller_midi.c:253
msgid "Channel:"
msgstr "Kênh:"
#:../modules/controller_midi.c:254
msgid ""
"The MIDI channel to read events from. Set to -1 for reading from all MIDI "
"channels."
msgstr "Kênh MIDI từ mà cần đọc các sự kiện. Hãy lập nó thành -1 để đọc từ mọi kênh MIDI."
#:../modules/controller_midi.c:258
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"
#:../modules/controller_midi.c:434
msgid "MIDI Events"
msgstr "Sự Kiện MIDI"
2006-01-26 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2006-01-26 Funda Wang <fundawang@linux.net.cn>
* zh_CN.po: Updated Simplified Chinese translation.
......
......@@ -6,15 +6,15 @@ msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: gimp-plugins HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-15 03:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-15 17:59+1030\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-26 03:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-26 16:22+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b23\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b31\n"
#:../plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:529
#:../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:282 ../plug-ins/gflare/gflare.c:887
......@@ -4166,6 +4166,18 @@ msgstr "_Rộng đá lát:"
msgid "Tile _height:"
msgstr "_Cao đá lát:"
#:../plug-ins/common/gnomeprint.c:93
msgid "_GNOME Print..."
msgstr "_In Gnome..."
#:../plug-ins/common/gnomeprint.c:161
msgid "Print"
msgstr "In"
#:../plug-ins/common/gnomeprint.c:182
msgid "Print Preview"
msgstr "Xem thử bản in"
#:../plug-ins/common/gqbist.c:407
msgid "_Qbist..."
msgstr "_Xu hướng lập thể..."
......@@ -5447,6 +5459,64 @@ msgstr "Hạt _ngẫu nhiên"
msgid "T_urbulence:"
msgstr "Độ hỗn l_oạn:"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:144
msgid "_Plug-In Browser"
msgstr "Bộ duyệt bộ cầm _phít"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:372
msgid "Searching by name"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tên"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:386
#,c-format
msgid "%d plug-ins"
msgstr "%d bộ cầm phít"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:393
msgid "No matches for your query"
msgstr "Không có gì khớp truy vấn của bạn"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:396
#,c-format
msgid "%d plug-in matches your query"
msgid_plural "%d plug-ins match your query"
msgstr[0] ""
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:527
msgid "No matches"
msgstr "Không tìm thấy"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:552
msgid "Plug-In Browser"
msgstr "Bộ duyệt bộ cầm phít"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:595
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:603
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:666
msgid "Menu Path"
msgstr "Đường dẫn Trình đơn"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:611
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:675
msgid "Image Types"
msgstr "Kiểu ảnh"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:621
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:684
msgid "Installation Date"
msgstr "Ngày cài đặt"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:645
msgid "List View"
msgstr "Xem Danh sách"
#:../plug-ins/common/plugin-browser.c:707
msgid "Tree View"
msgstr "Xem Cây"
#:../plug-ins/common/png.c:264 ../plug-ins/common/png.c:285
#:../plug-ins/common/png.c:307 ../plug-ins/common/png.c:326
msgid "PNG image"
......@@ -5863,6 +5933,14 @@ msgstr "_Xem thử"
msgid "Preview _size:"
msgstr "_Cỡ xem thử :"
#:../plug-ins/common/procedure-browser.c:88
msgid "Procedure _Browser"
msgstr "Bộ _duyệt thủ tục"
#:../plug-ins/common/procedure-browser.c:126
msgid "Procedure Browser"
msgstr "Bộ duyệt thủ tục"
#:../plug-ins/common/psd.c:524
msgid "Invalid UTF-8 string in PSD file"
msgstr "Gặp chuỗi UTF-8 không hợp lệ trong tập tin PSD."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment