Commit 10cdef9a authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 503775a5
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-23 13:51+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-23 13:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-24 14:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-24 14:41+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -13184,7 +13184,7 @@ msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: ../app/core/gimpfilloptions.c:110 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:100
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:147
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:146
#: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:80 ../app/tools/gimptextoptions.c:136
msgid "Antialiasing"
msgstr "Wygładzanie"
......@@ -14036,36 +14036,36 @@ msgstr "Nie można zmienić nazwy maski warstwy."
msgid "Select transparent pixels instead of gray ones"
msgstr "Zaznaczenie przezroczystych pikseli zamiast szarych"
#: ../app/core/gimplineart.c:295 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:164
#: ../app/core/gimplineart.c:295 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:163
msgid "Line art detection threshold"
msgstr "Próg wykrycia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:296 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:165
#: ../app/core/gimplineart.c:296 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:164
msgid "Threshold to detect contour (higher values will include more pixels)"
msgstr ""
"Próg do wykrycia konturu (wyższe wartości będą zawierały więcej pikseli)"
#: ../app/core/gimplineart.c:302 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:171
#: ../app/core/gimplineart.c:302 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:170
msgid "Maximum growing size"
msgstr "Maksymalny rozmiar powiększenia"
#: ../app/core/gimplineart.c:303 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:172
#: ../app/core/gimplineart.c:303 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:171
msgid "Maximum number of pixels grown under the line art"
msgstr "Maksymalna liczba pikseli dodanych pod kreskami rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:309 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:178
#: ../app/core/gimplineart.c:309
msgid "Maximum curved closing length"
msgstr "Maksymalna długość zamykania krzywej"
#: ../app/core/gimplineart.c:310 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:179
#: ../app/core/gimplineart.c:310
msgid "Maximum curved length (in pixels) to close the line art"
msgstr "Maksymalna długość krzywej (w pikselach) do zamknięcia kresek rysunku"
#: ../app/core/gimplineart.c:316 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:185
#: ../app/core/gimplineart.c:316
msgid "Maximum straight closing length"
msgstr "Maksymalna długość zamykania prostej"
#: ../app/core/gimplineart.c:317 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:186
#: ../app/core/gimplineart.c:317
msgid "Maximum straight length (in pixels) to close the line art"
msgstr "Maksymalna długość prostej (w pikselach) do zamknięcia kresek rysunku"
......@@ -14546,7 +14546,7 @@ msgstr ""
msgid "Color profile"
msgstr "Profil kolorów"
#: ../app/core/gimptemplate.c:229 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:108
#: ../app/core/gimptemplate.c:229 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:107
msgid "Fill type"
msgstr "Typ wypełnienia"
......@@ -19502,7 +19502,7 @@ msgid "Alignment"
msgstr "Wyrównanie"
#: ../app/paint/gimpsourceoptions.c:71 ../app/pdb/gimppdbcontext.c:128
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:131 ../app/tools/gimpcoloroptions.c:69
#: ../app/tools/gimphealtool.c:99 ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:97
msgid "Sample merged"
msgstr "Próbkowanie wszystkich warstw"
......@@ -19960,7 +19960,7 @@ msgstr "Progowanie próbki"
msgid "Sample transparent"
msgstr "Przezroczysta próbka"
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:139
#: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:157 ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:138
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:104
msgid "Diagonal neighbors"
msgstr "Sąsiedzi po przekątnej"
......@@ -21176,34 +21176,34 @@ msgstr "_Kontrast"
msgid "Edit these Settings as Levels"
msgstr "Modyfikacja tych ustawień jako poziomy"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:116
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:115
msgid "Fill selection"
msgstr "Wypełnienie zaznaczenia"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:117
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:116
msgid "Which area will be filled"
msgstr "Który obszar ma zostać wypełniony"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:123
msgid "Fill transparent areas"
msgstr "Z obszarami przezroczystymi"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:125
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:124
msgid "Allow completely transparent regions to be filled"
msgstr "Umożliwia wypełnianie całkowicie przezroczystych obszarów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:133
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:132
msgid "Base filled area on all visible layers"
msgstr ""
"Powoduje ustalanie wypełnianego obszaru na podstawie wszystkich widocznych "
"warstw"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:140
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:139
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:105
msgid "Treat diagonally neighboring pixels as connected"
msgstr "Traktuje piksele sąsiadujące po przekątnej jako połączone"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:148
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:147
msgid ""
"Base fill opacity on color difference from the clicked pixel (see threshold) "
"or on line art borders. Disable antialiasing to fill the entire area "
......@@ -21213,46 +21213,54 @@ msgstr ""
"zobaczyć próg) lub na granicach kresek rysunku. Wyłączenie wygładzania "
"wypełni cały obszar równomiernie."
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:157
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:156
#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:121
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:112
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:93
msgid "Threshold"
msgstr "Progowanie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:158
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:157
#: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:113
msgid "Maximum color difference"
msgstr "Maksymalna różnica kolorów"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:192
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:440
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:177
msgid "Maximum gap length"
msgstr "Maksymalna długość luki"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:178
msgid "Maximum gap (in pixels) in line art which can be closed"
msgstr "Maksymalna luka (w pikselach) w kreskach rysunku, jaką można zamknąć"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:184
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:426
msgid "Fill by"
msgstr "Wypełnienie"
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:193
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:185
msgid "Criterion used for determining color similarity"
msgstr "Kryterium używane do ustalania podobieństwa kolorów"
#. fill type
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:377
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:363
#, c-format
msgid "Fill Type (%s)"
msgstr "Typ wypełnienia (%s)"
#. fill selection
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:392
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:378
#, c-format
msgid "Affected Area (%s)"
msgstr "Uwzględniany obszar (%s)"
#. Similar color frame
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:401
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:387
msgid "Finding Similar Colors"
msgstr "Wyszukiwanie podobnych kolorów"
#. Line art frame
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:445
#: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:431
msgid "Line Art Detection"
msgstr "Wykrywanie kresek rysunku"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment