Commit 0a4b091a authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2002-03-11  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent bdbd2a28
2002-03-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-03-11 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTIFLES.in: fixed stupid error, need to refer to gimp-tips.xml.in,
* POTFILES.in: fixed stupid error, need to refer to gimp-tips.xml.in,
not the generated header.
* Makefile.am: removed unneeded POTFILES rule.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-09 18:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-05 11:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-11 17:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-11 17:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -83,7 +83,6 @@ msgstr ""
# Vad är color casts?
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#, fuzzy
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
......@@ -92,21 +91,20 @@ msgid ""
msgstr ""
"Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
"färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen \"Auto"
"\" i nivåverktyget (Bild->Färger->Nivåer). Om det finns några "
"färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild->Färger-"
">Kurvor)."
"\" i nivåverktyget (Bild-&gt;Färger-&gt;Nivåer). Om det finns några "
"färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild-&gt;Färger-&gt;"
"Kurvor)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella ritverktyget "
"och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i toningsläget, "
"klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren eller "
"smetverktyget."
"Om du stryker en slinga (Redigera-&gt;Stryk) används det aktuella "
"ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
"eller smetverktyget."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -129,14 +127,13 @@ msgstr ""
"ett bildfönster för att dölja eller visa vertygslådan och andra dialoger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image."
msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager-&gt;Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
......@@ -148,7 +145,6 @@ msgstr ""
"dig inte, du kan ångra de flesta misstag..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
......@@ -156,9 +152,9 @@ msgid ""
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild->Läge-"
">RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) eller platta "
"till den (Lager->Platta till bild)."
"att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild-&gt;"
"Läge-&gt;RGB), lägga till en alfakanal (Lager-&gt;Lägg till alfakanal) eller "
"platta till den (Lager-&gt;Platta till bild)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -228,15 +224,14 @@ msgstr ""
"kommer att endast röra vid hjälplinjerna."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr ""
"Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar genom "
"att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
"Att använda Redigera-&gt;Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
"genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med Filter-&gt;Rendera-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
......@@ -287,13 +282,12 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
"You can drag a layer from the <i>Layers, Channels and Paths</i> dialog and "
"drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that "
"layer."
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan dra ett lager från dialogen <i>Lager, kanaler och slingor</i> och "
"släppa den på verktygslådan. Detta skapar en ny bild som innehåller endast "
"det lagret."
"Du kan dra ett lager från dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" och släppa "
"den på verktygslådan. Detta skapar en ny bild som innehåller endast det "
"lagret."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid ""
......@@ -342,14 +336,13 @@ msgstr ""
"är dynamiskt och sparas då du avslutar GIMP."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#, fuzzy
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr ""
"Du kan spara en markering till en kanal (Markera->Spara till kanal) och "
"Du kan spara en markering till en kanal (Markera-&gt;Spara till kanal) och "
"sedan ändra denna kanal med alla målarverktyg. Genom att använda knapparna i "
"\"Kanal\"-fliken i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" kan du växla "
"synligheten på denna nya kanal eller konvertera den till en markering."
......@@ -381,3 +374,67 @@ msgstr ""
"snabbmaskknappen i nedre vänstra hörnet i ett bildfönster. Ändra din "
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering."
# Vad är color casts?
#~ msgid ""
#~ "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can "
#~ "easily improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels "
#~ "tool (Image->Colors->Levels). If there are any color casts, you can "
#~ "correct them with the Curves tool (Image->Colors->Curves)."
#~ msgstr ""
#~ "Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
#~ "färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen "
#~ "\"Auto\" i nivåverktyget (Bild->Färger->Nivåer). Om det finns några "
#~ "färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild->Färger-"
#~ ">Kurvor)."
#~ msgid ""
#~ "If you stroke a path (Edit->Stroke), the current drawing tool and its "
#~ "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
#~ "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
#~ msgstr ""
#~ "Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella "
#~ "ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
#~ "toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
#~ "eller smetverktyget."
#~ msgid ""
#~ "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
#~ "cases, you will have to merge all layers (Layers->Flatten Image) if you "
#~ "want the plug-in to work on the whole image."
#~ msgstr ""
#~ "De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
#~ "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
#~ "bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#~ msgid ""
#~ "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#~ "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
#~ "(Image->Mode->RGB), add an alpha-channel (Layers->Add Alpha Channel) or "
#~ "flatten it (Layers->Flatten Image)."
#~ msgstr ""
#~ "Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas "
#~ "genom att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB "
#~ "(Bild->Läge->RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) "
#~ "eller platta till den (Lager->Platta till bild)."
#~ msgid ""
#~ "Using Edit->Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
#~ "painting the edge of your current selection with the active brush. More "
#~ "complex shapes can be drawn with Filters->Render->Gfig."
#~ msgstr ""
#~ "Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
#~ "genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. "
#~ "Mer komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
#~ msgid ""
#~ "You can save a selection to a channel (Select->Save to Channel) and then "
#~ "modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the "
#~ "\"Channels\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can "
#~ "toggle the visibility of this new channel or convert it to a selection."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan spara en markering till en kanal (Markera->Spara till kanal) och "
#~ "sedan ändra denna kanal med alla målarverktyg. Genom att använda "
#~ "knapparna i \"Kanal\"-fliken i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" "
#~ "kan du växla synligheten på denna nya kanal eller konvertera den till en "
#~ "markering."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment