Commit 0a4b091a authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2002-03-11  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent bdbd2a28
2002-03-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-03-11 Sven Neumann <sven@gimp.org> 2002-03-11 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* POTIFLES.in: fixed stupid error, need to refer to gimp-tips.xml.in, * POTFILES.in: fixed stupid error, need to refer to gimp-tips.xml.in,
not the generated header. not the generated header.
* Makefile.am: removed unneeded POTFILES rule. * Makefile.am: removed unneeded POTFILES rule.
......
...@@ -7,8 +7,8 @@ ...@@ -7,8 +7,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n" "Project-Id-Version: gimp-tips\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-09 18:29+0100\n" "POT-Creation-Date: 2002-03-11 17:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-05 11:21+0100\n" "PO-Revision-Date: 2002-03-11 17:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n" "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n" "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -83,7 +83,6 @@ msgstr "" ...@@ -83,7 +83,6 @@ msgstr ""
# Vad är color casts? # Vad är color casts?
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily " "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-" "improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
...@@ -92,21 +91,20 @@ msgid "" ...@@ -92,21 +91,20 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt " "Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
"färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen \"Auto" "färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen \"Auto"
"\" i nivåverktyget (Bild->Färger->Nivåer). Om det finns några " "\" i nivåverktyget (Bild-&gt;Färger-&gt;Nivåer). Om det finns några "
"färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild->Färger-" "färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild-&gt;Färger-&gt;"
">Kurvor)." "Kurvor)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its " "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone " "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
"tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool." "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr "" msgstr ""
"Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella ritverktyget " "Om du stryker en slinga (Redigera-&gt;Stryk) används det aktuella "
"och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i toningsläget, " "ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren eller " "toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
"smetverktyget." "eller smetverktyget."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid "" msgid ""
...@@ -129,14 +127,13 @@ msgstr "" ...@@ -129,14 +127,13 @@ msgstr ""
"ett bildfönster för att dölja eller visa vertygslådan och andra dialoger." "ett bildfönster för att dölja eller visa vertygslådan och andra dialoger."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:13 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:13
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, " "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the " "you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if you want the "
"plug-in to work on the whole image." "plug-in to work on the whole image."
msgstr "" msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella " "De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till " "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager-&gt;Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden." "bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:14 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:14
...@@ -148,7 +145,6 @@ msgstr "" ...@@ -148,7 +145,6 @@ msgstr ""
"dig inte, du kan ångra de flesta misstag..." "dig inte, du kan ångra de flesta misstag..."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:15 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:15
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by " "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-" "a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
...@@ -156,9 +152,9 @@ msgid "" ...@@ -156,9 +152,9 @@ msgid ""
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)." "flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
msgstr "" msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom " "Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild->Läge-" "att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB (Bild-&gt;"
">RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) eller platta " "Läge-&gt;RGB), lägga till en alfakanal (Lager-&gt;Lägg till alfakanal) eller "
"till den (Lager->Platta till bild)." "platta till den (Lager-&gt;Platta till bild)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid "" msgid ""
...@@ -228,15 +224,14 @@ msgstr "" ...@@ -228,15 +224,14 @@ msgstr ""
"kommer att endast röra vid hjälplinjerna." "kommer att endast röra vid hjälplinjerna."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:22 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:22
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by " "Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
"painting the edge of your current selection with the active brush. More " "painting the edge of your current selection with the active brush. More "
"complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig." "complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
msgstr "" msgstr ""
"Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar genom " "Att använda Redigera-&gt;Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
"att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer " "genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig." "komplexa figurer kan ritas med Filter-&gt;Rendera-&gt;Gfig."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:23 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid "" msgid ""
...@@ -287,13 +282,12 @@ msgstr "" ...@@ -287,13 +282,12 @@ msgstr ""
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid "" msgid ""
"You can drag a layer from the <i>Layers, Channels and Paths</i> dialog and " "You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that " "it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
"layer."
msgstr "" msgstr ""
"Du kan dra ett lager från dialogen <i>Lager, kanaler och slingor</i> och " "Du kan dra ett lager från dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" och släppa "
"släppa den på verktygslådan. Detta skapar en ny bild som innehåller endast " "den på verktygslådan. Detta skapar en ny bild som innehåller endast det "
"det lagret." "lagret."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:29 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:29
msgid "" msgid ""
...@@ -342,14 +336,13 @@ msgstr "" ...@@ -342,14 +336,13 @@ msgstr ""
"är dynamiskt och sparas då du avslutar GIMP." "är dynamiskt och sparas då du avslutar GIMP."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34 #: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then " "You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels" "modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the " "\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection." "visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr "" msgstr ""
"Du kan spara en markering till en kanal (Markera->Spara till kanal) och " "Du kan spara en markering till en kanal (Markera-&gt;Spara till kanal) och "
"sedan ändra denna kanal med alla målarverktyg. Genom att använda knapparna i " "sedan ändra denna kanal med alla målarverktyg. Genom att använda knapparna i "
"\"Kanal\"-fliken i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" kan du växla " "\"Kanal\"-fliken i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" kan du växla "
"synligheten på denna nya kanal eller konvertera den till en markering." "synligheten på denna nya kanal eller konvertera den till en markering."
...@@ -381,3 +374,67 @@ msgstr "" ...@@ -381,3 +374,67 @@ msgstr ""
"snabbmaskknappen i nedre vänstra hörnet i ett bildfönster. Ändra din " "snabbmaskknappen i nedre vänstra hörnet i ett bildfönster. Ändra din "
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att " "markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering." "konvertera den tillbaka till en normal markering."
# Vad är color casts?
#~ msgid ""
#~ "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can "
#~ "easily improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels "
#~ "tool (Image->Colors->Levels). If there are any color casts, you can "
#~ "correct them with the Curves tool (Image->Colors->Curves)."
#~ msgstr ""
#~ "Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
#~ "färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen "
#~ "\"Auto\" i nivåverktyget (Bild->Färger->Nivåer). Om det finns några "
#~ "färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Bild->Färger-"
#~ ">Kurvor)."
#~ msgid ""
#~ "If you stroke a path (Edit->Stroke), the current drawing tool and its "
#~ "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
#~ "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
#~ msgstr ""
#~ "Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella "
#~ "ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
#~ "toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
#~ "eller smetverktyget."
#~ msgid ""
#~ "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
#~ "cases, you will have to merge all layers (Layers->Flatten Image) if you "
#~ "want the plug-in to work on the whole image."
#~ msgstr ""
#~ "De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
#~ "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
#~ "bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
#~ msgid ""
#~ "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#~ "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
#~ "(Image->Mode->RGB), add an alpha-channel (Layers->Add Alpha Channel) or "
#~ "flatten it (Layers->Flatten Image)."
#~ msgstr ""
#~ "Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas "
#~ "genom att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB "
#~ "(Bild->Läge->RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) "
#~ "eller platta till den (Lager->Platta till bild)."
#~ msgid ""
#~ "Using Edit->Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
#~ "painting the edge of your current selection with the active brush. More "
#~ "complex shapes can be drawn with Filters->Render->Gfig."
#~ msgstr ""
#~ "Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
#~ "genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. "
#~ "Mer komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
#~ msgid ""
#~ "You can save a selection to a channel (Select->Save to Channel) and then "
#~ "modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the "
#~ "\"Channels\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can "
#~ "toggle the visibility of this new channel or convert it to a selection."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan spara en markering till en kanal (Markera->Spara till kanal) och "
#~ "sedan ändra denna kanal med alla målarverktyg. Genom att använda "
#~ "knapparna i \"Kanal\"-fliken i dialogen \"Lager, kanaler och slingor\" "
#~ "kan du växla synligheten på denna nya kanal eller konvertera den till en "
#~ "markering."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment