Commit 065a33eb authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs

Update Latvian translation

parent 6a9c4f8e
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2018.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp"
"&keywords=I18N+L10N&component=Internationalisation\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-10 01:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-24 10:28+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv_LV\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:1
msgid "License Agreement"
msgstr "Licences nosacījumi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:2
msgid "Setup built by Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
msgstr "Instalatoru izveidoja Jernej Simonèiè, jernej-gimp@ena.si"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:3
msgid ""
"This version of GIMP requires Windows XP with Service Pack 3, or a newer "
"version of Windows."
msgstr ""
"Šai GIMP versijai ir vajadzīgs Windows XP SP 3, vai jaunāka Windows versija."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:4
msgid "Development version"
msgstr "Izstrādes versija"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:6
#, no-c-format
msgid ""
"This is a development version of GIMP where some features may not be "
"finished, or it may be unstable.%nThis version of GIMP is not intended for "
"day-to-day work as it may be unstable, and you could lose your work.%nIf you "
"encounter any problems, first verify that they haven't already been fixed in "
"GIT before you contact the developers or report it in GIMP bugzilla:"
"%n_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%nDo you wish to "
"continue with installation anyway?"
msgstr ""
"Šī ir GIMP izstrādes versija, kur ne visas iespējas ir līdz galam pabeigtas,"
" vai arī tās varētu būt nestabilas.%n"
"Šī GIMP versija nav paredzēta ikdienas darbam, jo tā varētu nebūt stabila un"
" jūs varat pazaudēt savu darbu.%n "
"Ja jums gadās kādas problēmas, vispirms pārliecinieties, ka tās jau nav"
" izlabotas GIT sistēmā, pirms sazināties ar izstrādātājiem vai ziņot par to"
" GIMP bugzilla kļūdu atsekošanas sistēmā:%n"
"_https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GIMP%n%n"
"Vai tomēr vēlaties turpināt instalēšanu?"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:7
msgid "&Continue"
msgstr "&Turpināt"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:8
msgid "Exit"
msgstr "Iziet"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:9
msgid ""
"This version of GIMP requires a processor that supports SSE instructions."
msgstr ""
"Šai GIMP versijai ir vajadzīgs procesors, kas atbalsta SSE instrukcijas."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:10
msgid "Display settings problem"
msgstr "Attēlošanas iestatījumu problēma"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:11
msgid ""
"Setup has detected that your Windows is not running in 32 bits-per-pixel "
"display mode. This has been known to cause stability problems with GIMP, so "
"it's recommended to change the display colour depth to 32BPP before "
"continuing."
msgstr ""
"Instalators konstatēja, ka jūsu Windows nedarbojas attēlošanas režīmā “32"
" biti uz pikseli”. Tas var radīt stabilitātes problēmas GIMP lietotnē, tāpēc"
" vēlams mainīt displeja krāsu dziļumu uz 32BPP, pirms turpināt."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:12
msgid "E&xit"
msgstr "I&ziet"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:13
msgid ""
"GIMP is now ready to be installed. Click the Install now button to install "
"using the default settings, or click the Customize button if you'd like to "
"have more control over what gets installed."
msgstr ""
"GIMP ir gatavs instalēšanai. Spiediet pogu “Instalēt tagad”, lai instalētu,"
" izmantojot noklusējuma iestatījumus, vai arī spiediet pogu “Pielāgot”, ja"
" vēlaties lielāku kontroli pār to, kas tiks instalēts."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:14
msgid "&Install"
msgstr "&Instalēt"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:15
msgid "&Customize"
msgstr "&Pielāgot"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:16
msgid "Compact installation"
msgstr "Kompaktā instalēšana"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:17
msgid "Custom installation"
msgstr "Pielāgotā instalēšana"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:18
msgid "Full installation"
msgstr "Pilna instalēšana"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:19
msgid "Description"
msgstr "Apraksts"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:20
msgid "GIMP"
msgstr "GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:21
msgid "GIMP and all default plug-ins"
msgstr "GIMP un visi noklusējuma spraudņi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:22
msgid "Run-time libraries"
msgstr "Izpildlaika bibliotēkas"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:23
msgid "Run-time libraries used by GIMP, including GTK+ Run-time Environment"
msgstr ""
"Izpildlaika bibliotēkas, ko izmanto GIMP, ieskaitot GTK+ izpildlaika vide"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:24
msgid "MS-Windows engine for GTK+"
msgstr "MS-Windows dzinis GTK+ bibliotēkai"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:25
msgid "Native Windows look for GIMP"
msgstr "Windows izskats GIMP lietotnei"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:26
msgid "Support for old plug-ins"
msgstr "Atbalsts vecākiem spraudņiem"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:27
msgid "Install libraries needed by old third-party plug-ins"
msgstr "Instalēt bibliotēkas, kas ir vajadzīgas trešās puses spraudņiem"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:28
msgid "Translations"
msgstr "Tulkojumi"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:29
msgid "Python scripting"
msgstr "Python skriptošana"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:30
msgid "Allows you to use GIMP plugins written in Python scripting language."
msgstr ""
"Ļauj jums izmantot GIMP spraudņus, kas ir rakstīti Python skriptošanas valodā."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:31
msgid "MyPaint brushes"
msgstr "MyPaint otas"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:32
msgid "Install the default set of MyPaint brushes"
msgstr "Instalēt noklusējuma MyPaint otu kopu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:33
msgid "PostScript support"
msgstr "PostScript atbalsts"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:34
msgid "Allow GIMP to load PostScript files"
msgstr "Ļauj GIMP ielādēt PostScript datnes"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:35
msgid "Support for 32-bit plug-ins"
msgstr "Atbalsts 32 bitu spraudņiem"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:37
#, no-c-format
msgid ""
"Include files necessary for using 32-bit plug-ins.%nRequired for Python "
"support."
msgstr ""
"Iekļaut datnes, kas nepieciešamas 32 bitu spraudņiem.%n "
"Nepieciešams Python atbalstam."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:38
msgid "Additional icons:"
msgstr "Papildu ikonas:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:39
msgid "Create a &desktop icon"
msgstr "Izveidot &darbvirsmas ikonu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:40
msgid "Create a &Quick Launch icon"
msgstr "Izveidot ātrās _palaišanas ikonu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:41
msgid "Remove previous GIMP version"
msgstr "Izņemt iepriekšējo GIMP versiju"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:43
#, no-c-format
msgid ""
"There was a problem updating GIMP's environment in %1. If you get any errors "
"loading the plug-ins, try uninstalling and re-installing GIMP."
msgstr ""
"Gadījās problēma, atjauninot GIMP vidi uz %1. Ja jums gadās problēmas,"
" ielādējot spraudņus, mēģiniet atinstalēt un no jauna instalēt GIMP."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:44
msgid "Error extracting temporary data."
msgstr "Kļūda, izvelkot pagaidu datus."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:45
msgid "Error updating Python interpreter info."
msgstr "Kļūda, atjauninot Python interpretatora informāciju."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:46
msgid "Error updating MyPaint brushes info."
msgstr "Kļūda, atjauninot MyPaint otu informāciju."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:48
#, no-c-format
msgid "There was an error updating %1."
msgstr "Gadījās kļūda, atjauninot %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:50
#, no-c-format
msgid "There was an error updating GIMP's configuration file %1."
msgstr "Gadījās kļūda, atjauninot GIMP konfigurācijas datni %1."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:51
msgid "Edit with GIMP"
msgstr "Rediģēt ar GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:52
msgid "Select file associations"
msgstr "Izvēlieties datņu asociācijas"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:53
msgid "Extensions:"
msgstr "Paplašinājumi:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:54
msgid "Select the file types you wish to associate with GIMP"
msgstr "Izvēlieties, kurus datņu tipus vēlaties saistīt ar GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:55
msgid ""
"This will make selected files open in GIMP when you double-click them in "
"Explorer."
msgstr ""
"Tas liks atvērt izvēlētās datnes ar GIMP lietotni, kad uz tām veiks"
" dubultklikšķi datņu pārlūkā Explorer."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:56
msgid "Select &All"
msgstr "Izvēlēties &visu"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:57
msgid "Unselect &All"
msgstr "Neizvēlēties &neko"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:58
msgid "Select &Unused"
msgstr "&Izvēlēties neizmantotos"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:59
msgid "File types to associate with GIMP:"
msgstr "Datņu tipi, ko asociēt ar GIMP:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:60
msgid "Removing previous version of GIMP:"
msgstr "Izņemt iepriekšējo GIMP versiju:"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:62
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"the automatic uninstall of old version has failed.%n%nPlease remove the "
"previous version of GIMP yourself before installing this version in %2, or "
"choose a Custom install, and select a different installation folder.%n%nThe "
"Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un neizdevās"
" automātiski atinstalēt iepriekšējo versiju.%n%n"
"Lūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju pirms instalēt šo versiju uz "
"%2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu instalācijas"
" mapi.%n%n"
"Instalators tagad beigs darbu."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:64
#, no-c-format
msgid ""
"GIMP %1 cannot be installed over your currently installed GIMP version, and "
"Setup couldn't determine how to remove the old version automatically.%n"
"%nPlease remove the previous version of GIMP and any add-ons yourself before "
"installing this version in %2, or choose a Custom install, and select a "
"different installation folder.%n%nThe Setup will now exit."
msgstr ""
"GIMP %1 nevar instalēt pa virsu jau instalētajai GIMP versijai un instalators"
" nevarēja atrast veidu, kā automātiski atinstalēt veco versiju.%n%n"
"Lūdzu, paši izņemiet iepriekšējo GIMP versiju un tā spraudņus pirms instalēt"
" šo versiju uz %2, vai izvēlieties pielāgoto instalēšanu un izvēlieties citu"
" instalācijas mapi.%n%n"
"Instalators tagad beigs darbu."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:66
#, no-c-format
msgid ""
"Previous GIMP version was removed successfully, but Windows has to be "
"restarted before the Setup can continue.%n%nAfter restarting your computer, "
"Setup will continue next time an administrator logs in."
msgstr ""
"Iepriekšējā GIMP versija tika sekmīgi atinstalēta, bet ir jāpārstartē"
" Windows, pirms instalēšana var turpināties.%n%n"
"Pēc datora pārstartēšanas instalēšana turpināsies, kad sistēmā ierakstīsies"
" administrators."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:68
#, no-c-format
msgid "There was an error restarting the Setup. (%1)"
msgstr "Gadījās kļūda, pārstartējot instalēšanu. (%1)"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:70
#, no-c-format
msgid "Remember: GIMP is Free Software.%n%nPlease visit"
msgstr ""
"Atcerieties: GIMP ir brīvā programmatūra.%n%n "
"Lūdzu, apmeklējiet"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:71
msgid "for free updates."
msgstr ", lai saņemtu bezmaksas atjauninājumus."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:72
msgid "Setting up file associations..."
msgstr "Iestata datņu asociācijas..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:73
msgid "Setting up environment for GIMP Python extension..."
msgstr "Iestata vidi GIMP Python paplašinājumiem..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:74
msgid "Setting up MyPaint brushes..."
msgstr "Iestata MyPaint otas..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:75
msgid "Setting up GIMP environment..."
msgstr "Iestata GIMP vidi..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:76
msgid "Setting up GIMP configuration for 32-bit plug-in support..."
msgstr "Iestata GIMP konfigurāciju 32 bitu spraudņu atbalstam..."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:77
msgid "Launch GIMP"
msgstr "Palaist GIMP"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:78
msgid "Removing add-on"
msgstr "Izņem spraudņus"
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:80
#, no-c-format
msgid "Internal error (%1)."
msgstr "Iekšēja kļūda (%1)."
#: ../build/windows/installer/lang/setup.isl.in.h:81
msgid ""
"GIMP does not appear to be installed in the selected directory. Continue "
"anyway?"
msgstr ""
"Izskatās, ka GIMP nav instalēts izvēlētajā direktorijā. Tomēr turpināt?"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment