Commit 02312acc authored by Chyla Zbigniew's avatar Chyla Zbigniew

Updated Polish translation

parent 59747f12
2000-10-28 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation.
2000-10-22 Rodrigo Sancho Senosiain <ruy_ikari@bigfoot.com>
* es.po: Updated translation.
......
This diff is collapsed.
2000-10-28 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation.
2000-10-27 Zbigniew Chyla <cyba@gnome.pl>
* pl.po: Updated Polish translation.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2000-10-25 21:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-27 02:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-28 11:25+0200\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -800,7 +800,7 @@ msgstr "B
#: app/convert.c:1
msgid "Indexed Color Conversion"
msgstr "Konwersja koloru indeksowanego"
msgstr "Konwersja do rtybu indeksowanego"
#: app/convert.c:1
msgid "General Palette Options"
......@@ -2882,7 +2882,8 @@ msgstr ""
msgid ""
" --debug-handlers Enable non-fatal debugging signal handlers.\n"
msgstr ""
" --debug-handlers Aktywuje obsug analizowania bdw przy mniej gronych sygnaach.\n"
" --debug-handlers Aktywuje obsug analizowania bdw przy mniej "
"gronych sygnaach.\n"
#: app/main.c:1
msgid " --display <display> Use the designated X display.\n"
......@@ -3243,7 +3244,7 @@ msgstr "/Obraz/Kolory/Odwr
#: app/menus.c:1
msgid "/Image/Colors/Auto/Equalize"
msgstr "/Obraz/Kolory/Auto/Zrwnaj"
msgstr "/Obraz/Kolory/Automatyczne/Zrwnaj"
#: app/menus.c:1
msgid "/Image/Alpha/Add Alpha Channel"
......@@ -3431,7 +3432,7 @@ msgstr "/Filtry/Efekty szk
#: app/menus.c:1
msgid "/Filters/Light Effects"
msgstr "/Filtry/Efekty wiata"
msgstr "/Filtry/Efekty wietlne"
#: app/menus.c:1
msgid "/Filters/Distorts"
......@@ -4132,15 +4133,15 @@ msgstr ""
#: app/posterize.c:1
msgid "Posterize does not operate on indexed drawables."
msgstr ""
msgstr "Redukcja kolorw nie jest dostpna w trybie indeksowanym."
#: app/posterize.c:1 app/tools.c:1
msgid "Posterize"
msgstr "Izochelia"
msgstr "Redukcja kolorw"
#: app/posterize.c:1
msgid "Posterize Levels:"
msgstr ""
msgstr "Poziomy redukcji kolorw:"
#: app/preferences_dialog.c:1
msgid "Error: Levels of undo must be zero or greater."
......@@ -4368,7 +4369,7 @@ msgstr "Zachowanie si
#: app/preferences_dialog.c:1
msgid "Navigation Window per Display"
msgstr ""
msgstr "Niezaleny podgld nawigacyjny dla kadego obrazu"
#: app/preferences_dialog.c:1
msgid "Info Window Follows Mouse"
......@@ -4719,7 +4720,7 @@ msgstr "Baza procedur"
#: app/procedural_db.c:1 app/procedural_db.c:1
#, c-format
msgid "PDB calling error %s not found"
msgstr ""
msgstr "Bd przy wywoaniu PDB: nie odnaleziono %s"
#: app/procedural_db.c:1
#, c-format
......@@ -4844,7 +4845,7 @@ msgstr "Kalibracja rozdzielczo
#: app/resolution_calibrate.c:1
msgid "Measure the rulers and enter their lengths below."
msgstr ""
msgstr "Zmierz linijki i wprowad poniej ich dugoci."
#: app/resolution_calibrate.c:1
msgid "Horizontal:"
......@@ -5381,7 +5382,7 @@ msgstr "Modyfikuje odcie
#: app/tools.c:1
msgid "/Image/Colors/Posterize..."
msgstr "/Obraz/Kolory/Izochelia..."
msgstr "/Obraz/Kolory/Redukcja kolorw..."
#: app/tools.c:1
msgid "Reduce image to a fixed numer of colors"
......@@ -5828,6 +5829,14 @@ msgid ""
"palettes during GIMP execution to persist across\n"
"sessions."
msgstr ""
"Katalog ten jest wykorzystywany do przechowywania palet\n"
"kolorw zdefiniowanych przez uytkownika. Domylny plik\n"
"gimprc przeglda ten katalog (bez systemowego) w\n"
"poszukiwaniu palet. Podczas osobistej instalacji palety\n"
"systemowe zostan skopiowane do tego katalogu. Podejcie\n"
"to pozwala na wykonywanie przez uytkownika zmian\n"
"w istniejcych paletach, ktre s zapamitywane pomidzy\n"
"sesjami."
#: app/user_install.c:1
msgid ""
......@@ -5933,6 +5942,11 @@ msgid ""
"addition to the systemwide GIMP GFig installation\n"
"when searching for gfig figures."
msgstr ""
"Katalog ten jest wykorzystywany do przechowywania figur\n"
"zdefiniowanych przez uytkownika i wykorzystywanych\n"
"przez wtyczk GFig. Domylny plik gimprc oprcz\n"
"systemowego przeglda rwnie ten katalog w poszukiwaniu\n"
"figur GFiga."
#: app/user_install.c:1
msgid ""
......@@ -5951,6 +5965,11 @@ msgid ""
"in addition to the systemwide GIMP Gimpressionist\n"
"installation when searching for data."
msgstr ""
"Katalog ten jest wykorzystywany do przechowywania danych\n"
"zdefiniowanych przez uytkownika i wykorzystywanych\n"
"przez wtyczk Gimpresjonista. Domylny plik gimprc oprcz\n"
"systemowego przeglda rwnie ten katalog w poszukiwaniu\n"
"danych Gimpresjonisty."
#: app/user_install.c:1
msgid ""
......@@ -6017,6 +6036,9 @@ msgid ""
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,\n"
"MA 02111-1307, USA."
msgstr ""
"Kopia licencji GNU GPL powinna zosta dostarczona wraz z tym\n"
"programem. Jeli jej brak, napisz na adres Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
#: app/user_install.c:1
msgid "Personal GIMP Directory"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment