Commit 0169d481 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 549d8808
......@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-05 19:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 19:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-07 18:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-07 18:52+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -88,13 +88,68 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
msgid ""
"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
"notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.6 zawiera wiele poprawek błędów, optymalizacji i funkcji. "
"Najważniejsze zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
msgid ""
"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
"orientations and line directions)"
msgstr ""
"Warstwy tekstowe mogą teraz zawierać pionowy tekst (z różnymi orientacjami "
"znaków i kierunków wierszy)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
msgstr "Nowy filtr „Mała planeta” (gegl:stereographic-projection)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
msgid ""
"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
"straightening"
msgstr ""
"Opcja „Wyprostuj” narzędzia miarki umożliwia teraz prostowanie w pionie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
msgid ""
"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
"can be disabled in Preferences"
msgstr ""
"Podgląd obszaru rysowania jest teraz wyświetlany asynchronicznie, a podgląd "
"grup warstw można wyłączyć w Preferencjach"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
msgid ""
"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
"async operations currently running"
msgstr ""
"Nowe pole „Asynchroniczne” w grupie „Różne” panelu wydajności, wyświetlające "
"liczbę obecnie wykonywanych działań asynchronicznych"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
msgstr ""
"Filtrowanie formatów plików w oknach otwierania/zapisywania/eksportowania "
"jest prostsze"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
msgstr ""
"Nowy język (co zwiększa liczbę języków, na jakie GIMP jest przetłumaczony do "
"81): marathi"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
msgid ""
"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
"Most notable changes are:"
msgstr ""
"GIMP 2.10.4 zawiera wiele poprawek błędów, a także różne optymalizacje. "
"Najważniejsze zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
msgid ""
"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
"measurement line as horizon"
......@@ -102,12 +157,12 @@ msgstr ""
"Wyprostowywanie w narzędziu miarki: warstwy mogą być obracane za pomocą "
"linii mierzenia jako horyzont"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
msgstr ""
"Szybsze uruchamianie: wczytywanie czcionek nie blokuje już uruchamiania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
msgid ""
"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
"gradients"
......@@ -115,12 +170,12 @@ msgstr ""
"Nadawanie etykiet czcionkom za pomocą tego samego interfejsu, co pędzle, "
"desenie i gradienty"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
msgstr ""
"Obsługa plików PSD: można importować uprzednio złożone wersje obrazów PSD"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
msgid ""
"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
"various metrics"
......@@ -128,7 +183,7 @@ msgstr ""
"Aktualizacja panelu wydajności: nowa grupa „Pamięć” i ulepszona grupa "
"„Pamięć wymiany” wyświetlające różne statystyki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
msgid ""
"This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
"the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
......@@ -138,7 +193,7 @@ msgstr ""
"wersją naprawiającą błędy po dużym wydaniu, w której naprawiono kilkanaście "
"błędów."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
msgid ""
"It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
"importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
......@@ -150,7 +205,7 @@ msgstr ""
"dobry przykład naszych rozluźnionych zasad wprowadzania nowych funkcji "
"w stabilnych wydaniach."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
msgid ""
"First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
"new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
......@@ -159,11 +214,11 @@ msgstr ""
"program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
"wyróżniające się zmiany:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
msgid ""
"Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
"color-managed"
......@@ -171,37 +226,37 @@ msgstr ""
"Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
"podglądu podlega zarządzaniu kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
msgid ""
"On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
msgstr ""
"Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
"pikseli"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
msgid ""
"Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
msgstr ""
"Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
"i malowanie"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
msgstr ""
"Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
msgid ""
"Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
"obrazów PSD"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
msgid ""
"Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
"MyPaint brushes…"
......@@ -209,25 +264,25 @@ msgstr ""
"Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
"symetryczne, pędzle programu MyPaint…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
msgstr ""
"Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
"wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
msgid "And much, much more…"
msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-"
"released/"
......@@ -235,7 +290,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-released/ zawiera więcej "
"informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
msgid ""
"In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
"still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
......@@ -245,7 +300,7 @@ msgstr ""
"nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
"rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
msgid ""
"Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
"painting code."
......@@ -253,13 +308,13 @@ msgstr ""
"Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
"w tym wielowątkowy kod rysowania."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
msgstr ""
"Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
"pasożytnicze obrazu)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
msgid ""
"\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
"usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
......@@ -267,7 +322,7 @@ msgstr ""
"„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
"problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
msgid ""
"New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
"Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
......@@ -277,7 +332,7 @@ msgstr ""
"przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
"płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
msgid ""
"Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
"trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
......@@ -288,7 +343,7 @@ msgstr ""
"ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
"debugowania „fatal-warnings”."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-"
"rc2-released/"
......@@ -296,7 +351,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-rc2-released/ zawiera "
"więcej informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
msgid ""
"GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
"release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
......@@ -306,12 +361,12 @@ msgstr ""
"GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
"poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
msgstr ""
"Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
msgid ""
"New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
"report bugs"
......@@ -319,33 +374,33 @@ msgstr ""
"Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
"zachęcające do zgłaszania błędów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
msgid "Layer masks on layer groups"
msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
msgstr ""
"Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
"przestrzenie kolorów"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
msgid "Metadata defaults preferences now available"
msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
msgid "Various GUI polishing"
msgstr "Różne poprawki interfejsu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-"
"rc1-released/"
......@@ -353,7 +408,7 @@ msgstr ""
"https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-rc1-released/ zawiera "
"więcej informacji (w języku angielskim)."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
msgid ""
"GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
"while focusing on bugfixing and stability."
......@@ -361,53 +416,53 @@ msgstr ""
"GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
"ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
msgid "On-canvas gradient editing"
msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
msgid "Notification when an image is over/underexposed"
msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
msgid "Better and faster color management"
msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
msgstr ""
"Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
"używającym technologii Wayland"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
msgid "Paste in place feature"
msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
msgid "Many usability improvements"
msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
msgid "New support for password-protected PDF"
msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
msgid ""
"For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-"
"released/"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment