lt.po 15.7 KB
Newer Older
1
# Lithuanian translation of GIMP Tips.
2
# Copyright (C) 2004-2007, Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the Gimp package.
4
# Linas Vasiliauskas <linasv@delfi.lt>, 2004.
5
# Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>, 2005-2007.
6 7
#
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gimp-tips HEAD\n"
11 12 13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-06 19:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 23:18+0300\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
15
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
16
"Language: lt\n"
17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20

21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
22 23
msgid "<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground color."
msgstr "Norėdami Užpildymo įrankiu užpildyti fono, o ne priekinio plano spalva, užpildydami laikykite <tt>Ctrl</tt> klavišą. Panašiai yra ir su spalvų parinkimo įrankiu (pipete), laikydami <tt>Ctrl</tt> pasirinksite ne priekinio plano, o fono spalvą."
24

25
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
26 27
msgid "<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr "Laikant nuspaudus <tt>Ctrl</tt> ir spustelėjus Sluoksnių dialoge esančią sluoksnio kaukės peržiūrą įjungiamas / išjungiamas sluoksnio kaukės efektas.Laikant nuspaudus <tt>Alt</tt> ir spustelėjus Sluoksnių dialoge esančią sluoksnio kaukės peržiūrą įjungiamas / išjungiamas tiesioginis kaukės rodymas."
28

29
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
30 31
msgid "<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles."
msgstr "Sukimo įrankiu pasuksite tiksliai kas 15 laipsnių, jei tempdami laikysite paspaudę <tt>Ctrl</tt>."
32

33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
34 35
msgid "<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr "Norėdami paslėpti visus sluoksnius išskyrus pažymėtąjį, laikydami nuspaudę <tt>Shift</tt> klavišą spustelėkite pele akies piktogramą Sluoksnių dialoge. Jei norite, kad visi sluoksniai vėl būtų matomi, pakartokite procedūrą dar kartą."
36

37
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
38 39
msgid "A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same."
msgstr "Prieš atliekant veiksmus paveikslėliui plaukiojantį pažymėjimą reikia pritvirtinti prie paskutiniojo aktyvaus sluoksnio. Tai galite padaryti spustelėję mygtukus „Naujas sluoksnis“ arba „Pritvirtinti sluoksnį“, esančius sluoksnių dialoge; tą patį galite atlikti ir naudodami meniu."
40

41
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
42 43
msgid "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning shortcuts."
msgstr "Jeigu Nustatymų lange esate įjungę „Naudoti dinaminės klavišų kombinacijas“, galite perskirstyti klavišų kombinacijas. Tai galite padaryti atverdami meniu, pasirinkdami meniu elementą bei paspausdami pageidaujamą klavišų kombinaciją. Jeigu esate įjungę „Išeinant išsaugoti klavišų kombinacijas“, klavišų kombinacijos išsaugomos kiekvieną kartą užveriant GIMP. Norėdami išvengti netyčinių klavišų kombinacijų priskyrimo / perskirstymo, po to turėtumėte išjungti „Dinamines klavišų kombinacijas“."
44

45
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
46 47
msgid "Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool."
msgstr "Norėdami pridėti paveikslėlyje gairę, spustelėkite ant liniuotės ir tempkite ją ant paveikslėlio. Visos tempiamos pažymėtos sritys kibs prie gairių. Analogiškai gaires galima pašalinti, su Perkėlimo įrankiu nutempkite jas už paveikslėlio ribų."
48

49
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
50 51
msgid "GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr "GIMP palaiko glaudinimą su gzip. Tiesiog prie failo pavadinimo pridėkite <tt>.gz</tt> (arba <tt>.bz2</tt>, jei turite įdiegę bzip2) ir išsaugosite suglaudintą paveikslėlį. Suglaudintų paveikslėlių įkėlimas, žinoma, taip pat veikia."
52

53
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
54 55
msgid "GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of slides or filters, such that looking through them you see a composite of their contents."
msgstr "GIMP leidžia tvarkyti paveikslėlį naudojant sluoksnius. Įsivaizduokite, kad sluoksniai – tai filtrų arba skaidrių krūva, pro kurią žiūrėdami matysite iš jų sudarytą paveikslėlį."
56

57
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
58 59
msgid "If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr "Jeigu sluoksnio pavadinimas sluoksnių dialoge rodomas <b>pastorintas</b>, šis sluoksnis neturi alfa kanalo. Alfą kanalą galite pridėti panaudodami Sluoksniai→Permatomumas→Pridėti alfa kanalą."
60

61
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
62 63
msgid "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr "Jei kai kurie jūsų nuskenuoti paveikslėliai atrodo nepakankamai spalvingi, galite lengvai pagerinti jų toninį diapazoną Lygių įrankyje paspausdami mygtuką „Automatinis“ (Spalvos→Lygiai). Atspalvius galite koreguoti Kreivių įrankiu (Spalvos→Kreivės)."
64

65
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
66 67
msgid "If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even the Eraser or the Smudge tool."
msgstr "Apvedant kontūrą (Keisti→Apvesti kontūrą) galima naudoti piešimo įrankius su jų esamais nustatymais. Galite naudoti teptuką su gradientu arba netgi trintuką ar ištepimo įrankį."
68

69
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
70 71
msgid "If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr "Jei ekranas per daug apkrautas, paveikslėlio lange galite keletą kartų paspausti <tt>Tab</tt>, norėdami pakeisti įrankinės bei kitų langų matomumą."
72

73
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
74 75
msgid "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-in to work on the whole image."
msgstr "Daugelis įskiepių veikia esamo paveikslėlio esamame sluoksnyje. Tačiau pasitaiko atvejų, kai reikia, jog įskiepis veiktų visą paveikslėlį. Tada reikia sujungti sluoksnius (Paveikslėlis→Suploti paveikslėlį)."
76

77
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
78 79
msgid "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr "Ne visus efektus galima pritaikyti visų rūšių paveikslėliuose. Tai parodoma pilkos spalvos meniu įrašais. Jums gali reikti pakeisti paveikslėlio veikseną į RGB (Paveikslėlis→Veiksena→RGB), pridėti Alfa kanalą (Sluoksniai→Permatomumas→Pridėti alfa kanalą) arba jį suploti (Paveikslėlis→Suploti paveikslėlį)."
80

81
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
82 83
msgid "Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr "Jei pradėdami pažymėjimo veiksmą laikysite nuspaudę <tt>Shift</tt> klavišą, papildysite pažymėtą plotą, o ne atliksite naują pažymėjimą. Naudodami <tt>Ctlr</tt> klavišu atimsite žymimą plotą iš jau pažymėto."
84

85
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
86 87 88 89 90 91 92
#| msgid ""
#| "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
#| "native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
#| "the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
#| "completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgid "When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr "Kai saugote paveikslėlį norėdami jį dar redaguoti ateityje, pabandykite XCF, gimtąjį GIMP failų formatą (naudokite failo plėtinį <tt>.xcf</tt>). Taip išsaugomi sluoksniai ir kiti jūsų darbo aspektai. Baigę projektą galėsite jį eksportuoti kaip JPEG, PNG, GIF, ir t. t."
93

94
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
95 96
msgid "You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr "Galite pakoreguoti arba perkelti pažymėjimą jį vilkdami nuspaudę klavišą <tt>Alt</tt>. Jei dėl to juda langas, <tt>Alt</tt> klavišą jau naudoja jūsų langų valdyklė. Daugumą langų valdyklių galima sukonfigūruoti, kad jos nepaisytų klavišo <tt>Alt</tt> arba vietoje jo naudoti klavišą <tt>Super</tt> (arba „Windows logotipą“)."
97

98
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
99 100
msgid "You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to selections."
msgstr "Galite sukurti ir keisti sudėtingus pažymėjimus, naudodami Kontūrų įrankį. Kontūrų dialogas suteikia galimybę dirbti su daugeriopais kontūrais ir paversti juos pažymėjimais."
101

102
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
103 104
msgid "You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
msgstr "Galite nuvilkti pele sluoksnį iš Sluoksnių dialogo ir paleisti ant įrankinės. Taip sukursite naują paveikslėlį, kuriame bus tik šis sluoksnis."
105

106
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
107 108
msgid "You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will fill the current selection with that color."
msgstr "Programoje GIMP daugelį veiksmų galite atlikti tiesiog nuvilkdami. Pavyzdžiui, jei nuvilksite spalvą iš įrankinės arba spalvų paletės į paveikslėlį, tuo metu pasirinkta sritis bus užpildyta šia spalva."
109

110
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
111 112
msgid "You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr "Paprastu kvadratus arba apskritimus galite nupiešti naudodami Keisti→Apvesti pažymėtas vietas. Tai apveda tuo metu jūsų pasirinktos srities kraštą. Sudėtingesnes formas galima nupiešti naudojant Kontūrų įrankį arba Filtrai→Atvaizdavimas→Gfig."
113

114
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
115 116
msgid "You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr "Daugumos GIMP funkcijų kontekstinį žinyną galite pamatyti bet kuriuo metu paspaudę klavišą F1. Tai taip pat veikia ir atidarius meniu."
117

118
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
119 120
msgid "You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of a layer in the Layers dialog."
msgstr "Galite atlikti daug veiksmų su sluoksniu, paspaudę dešinį pelės klavišą ant jo pavadinimo Sluoksnių dialoge."
121

122
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
123 124
msgid "You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr "Galite išsaugoti pažymėjimą į kanalą (Pažymėti→Išsaugoti į kanalą) ir tada modifikuoti ši kanalą bet kuriuo piešimo įrankiu. Mygtukais Kanalų dialoge galite įjungti/išjungti šio naujo kanalo matomumą arba konvertuoti jį į pažymėjimą."
125

126
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
127 128
msgid "You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr "Klavišų kombinacija <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> galite persijungti tarp visų paveikslėlio sluoksnių (jeigu jūsų langų valdyklė neperima šių klavišų...)."
129

130
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
131 132
msgid "You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr "Naudodami vidurinįjį pelės mygtuką galite stumdyti paveikslėlį (tą taip pat galite atlikti laikydami nuspaudę <tt>Tarpo</tt> klavišą kol stumdote pelę)."
133

134
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
msgid "You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your selection by painting in the image and click on the button again to convert it back to a normal selection."
msgstr "Pažymėtą sritį galite pakeisti naudodami piešimo įrankius. Spustelėkite mygtuką „Greita kaukė“ kairiajame apatiniame paveikslėlio kampe. Piešdami paveikslėlyje pakeiskite pažymėtą sritį ir paspauskite tą patį mygtuką dar kartą, konvertuodami šią sritį atgal į normalią."

#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr ""
#~ "<big>Sveikiname paleidus GNU paveikslėlių manipuliavimo programą!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP leidžia atšaukti daugelį paveikslėlyje atliktų pakeitimų, tad "
#~ "leiskite sau paeksperimentuoti."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Jei norite pažymėti apskritimo formos sritį, pasirinkdami elipsinę sritį "
#~ "laikykite <tt>Shift</tt>. Norėdami pasirinkti apskritimą tikslioje "
#~ "vietoje, nubrėžkite vertikalią ir horizontalią gaires, kurios bus "
#~ "apskirtimo liestinės. Nuveskite kursorių į gairių susikirtimo tašką ir "
#~ "gauta sritis kaip tik lies gaires."