cs.po 15.1 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Czech translation of gimp-tips.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2008 the author(s) of the GIMP.
# Copyright (C) 2004, 2005 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
5 6
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2003 - 2005.
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006, 2007.
7
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13 14
"POT-Creation-Date: 2008-10-28 00:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-28 00:10+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
15
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21

22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
23
msgid ""
24 25 26 27
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
28
msgstr ""
29
"Při kliknutí s <tt>Ctrl</tt> bude nástroj Plechovka používat barvu pozadí "
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
30 31
"místo barvy popředí. Stejně tak nástroj Pipeta při kliknutí s <tt>Ctrl</tt> "
"nastaví barvu pozadí místo barvy popředí."
32

33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
34
msgid ""
35 36 37
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
38 39
msgstr ""
"Kliknutí s <tt>Ctrl</tt> na náhled masky vrstvy v dialogu Vrstvy přepíná "
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
40 41
"efekt masky vrstvy. Kliknutí s <tt>Alt</tt> na náhled masky vrstvy v dialogu "
"Vrstvy přepíná přímý pohled na vrstvu."
42

43
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
44
msgid ""
45 46
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
47 48
msgstr ""
"Tažení s <tt>Ctrl</tt> s nástrojem Rotovat omezí rotaci na násobky 15 stupňů."
49

50
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
51 52 53
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
54 55 56 57
msgstr ""
"Kliknutím se <tt>Shift</tt> na ikonu oka v dialogu Vrstvy skryjete všechny "
"vrstvy kromě této. Opětovným kliknutím se <tt>Shift</tt> zobrazíte všechny "
"vrstvy."
58

59
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
60
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
61 62 63 64
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
65 66 67 68 69
msgstr ""
"Plovoucí výběr musí být před prováděním jiných operací na obrázku ukotven k "
"nové vrstvě nebo k poslední aktivní vrstvě. Klikněte na tlačítko &quot;Nová "
"vrstva&quot; nebo &quot;Ukotvit vrstvu&quot; v dialogu Vrstvy, nebo to "
"proveďte pomocí menu."
70

71
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
72
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
73 74 75 76
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
77 78 79
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
80
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
81 82 83 84 85 86
"Po povolení &quot;Dynamických klávesových zkratek&quot; v dialogu Předvolby "
"můžete měnit klávesové zkratky. Provedete to otevřením nabídky, vybráním "
"její položky a stisknutím požadované klávesové zkratky. Pokud je povoleno "
"&quot;Uložit klávesové zkratky&quot;, budou nové zkratky uloženy při "
"ukončení GIMPu. Chcete-li se vyvarovat náhodné změny zkratek, zakažte volbu "
"&quot;Dynamické klávesové zkratky&quot;."
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
87

88
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
89
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
90
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
91 92
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
93 94 95 96
msgstr ""
"Kliknutím a tažením na pravítku umístíte na obrázek vodítko. Všechny tažené "
"výběry se budou chytat na vodítka. Vodítka můžete odstranit jejich "
"přetažením mimo obrázek nástrojem Přesun."
97

98
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
99 100 101 102
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
103 104 105 106
msgstr ""
"GIMP podporuje kompresi gzip za chodu. Prostě ke jménu souboru přidejte <tt>."
"gz</tt> (nebo <tt>.bz2</tt>, máte-li nainstalován bzip2) a váš obrázek bude "
"uložen komprimovaný. Načítání komprimovaných obrázků samozřejmě funguje také."
107

108
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
109 110 111 112
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
113 114 115 116
msgstr ""
"GIMP vám umožňuje svůj obrázek organizovat pomocí vrstev. Představte si je "
"jako sadu fólií nebo filtrů, takže když se na ně díváte, vidíte kombinaci "
"jejich obsahů."
117

118
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
119 120 121
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
122
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
123
msgstr ""
124
"Je-li název vrstvy v dialogu Vrstvy zobrazen <b>tučně</b>, nemá vrstva alfa "
125
"kanál. Alfa kanál můžete přidat pomocí Vrstva→Průhlednost→Přidat alfa kanál."
126

127
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
128
msgid ""
129
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
130
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
131 132
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
134 135
"Jestliže některé vaše naskenované fotografie nejsou dost barevné, můžete "
"jejich barevný rozsah snadno vylepšit tlačítkem &quot;Automaticky&quot; v "
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
136 137
"nástroji Úrovně (Barvy→Úrovně). Případný barevný závoj můžete opravit "
"nástrojem Křivky (Barvy→Křivky)."
138

139
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
140
msgid ""
141 142 143
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
144
msgstr ""
145 146 147
"Pro vykreslování cesty (Úpravy→Vykreslit cestu) mohou být použity kreslicí "
"nástroje s jejich aktuálním nastavením. Můžete použít Štětec v režimu "
"přechodu nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."
148

149
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
150
msgid ""
151 152
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
154 155
"Je-li vaše obrazovka přeplněná, můžete stisknutím klávesy <tt>Tab</tt> v "
"okně obrázku přepnout viditelnost panelu nástrojů a dalších dialogů."
156

157
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
158 159
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
160 161
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
162 163
msgstr ""
"Většina zásuvných modulů pracuje na aktuální vrstvě aktuálního obrázku. "
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
164
"Chcete-li, aby zásuvný modul pracoval s celým obrázkem, je často nutné "
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
165
"sloučit obrázek do jedné vrstvy (Obrázek→Zploštit obrázek)."
166

167
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
168 169
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
170 171 172
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
173
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
174 175
"Některé efekty nemohou být aplikovány na všechny typy obrázků. To je "
"indikováno zašedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku "
176 177
"na RGB (Obrázek→Režim→RGB), přidat alfa kanál (Vrstva→Průhlednost→Přidat "
"alfa kanál) nebo obrázek zploštit (Obrázek→Zploštit obrázek)."
178

179
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
180 181 182 183
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185 186 187
msgstr ""
"Stisknutí a držení klávesy <tt>Shift</tt> před provedením výběru vám "
"umožňuje přidávat k aktuálnímu výběru místo jeho nahrazení. Použití "
"<tt>Ctrl</tt> před provedením výběru odebírá od aktuálního."
188

189
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
190
msgid ""
191
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
192 193 194
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
195 196 197 198 199
msgstr ""
"Když obrázek ukládáte pro pozdější práce, zkuste použít XCF, nativní formát "
"souborů GIMPu (použijte příponu souboru <tt>.xcf</tt>). Tím zachováte vrstvy "
"a každé aspekt své probíhající práce. Až je projekt hotov, můžete jej uložit "
"jako JPEG, PNG, GIF, ..."
200

201
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
202
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
203
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
204 205 206
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
207
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
208
"Výběr můžete upravit či přesunout tažením s <tt>Alt</tt>. Pokud se místo "
209 210 211
"toho pohybuje okno, klávesu <tt>Alt</tt> již používá váš správce oken. "
"Většinu správců oken lze nastavit tak, aby místo klávesy <tt>Alt</tt> "
"používaly klávesu <tt>Super</tt> (\"Tux\" či \"Windows logo\")."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
212

213
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
214
msgid ""
215
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
216 217
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
218 219 220
msgstr ""
"Pomocí nástroje Cesty můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Dialog "
"Cesty vám umožňuje pracovat na více cestách a konvertovat je na výběry."
221

222
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
223
msgid ""
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
224 225
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
226 227 228
msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu Vrstvy a pustit ji na panel nástrojů. Tím "
"vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
229

230
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
231
msgid ""
232
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
233
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
234
"fill the current selection with that color."
235
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
236 237 238
"V GIMPu můžete mnoho věcí přetahovat myší. Například přetažení barvy z "
"panelu nástrojů či palety barev na obrázek vyplní aktuální výběr touto "
"barvou."
239

240
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
241
msgid ""
242
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
243
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
244
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
245
msgstr ""
246 247 248
"Použití Úpravy→Vykreslit výběr vám umožňuje kreslit jednoduché čtverce nebo "
"kružnice. Příkaz vykresluje obrys aktuálního výběru. Složitější tvary můžete "
"kreslit pomocí nástroje Cesty nebo pomocí Filtry→Vyobrazení→Gfig."
249

250
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
251
msgid ""
252 253
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
254
msgstr ""
255 256
"Kontextovou nápovědu o většině vlastností programu GIMP můžete kdykoli "
"získat stisknutím klávesy F1. Funguje to i v menu."
257

258
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
259 260
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
261
"a layer in the Layers dialog."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
262 263 264
msgstr ""
"Mnoho operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na "
"textovou jmenovku vrstvy v dialogu Vrstvy."
265

266
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
267
msgid ""
268
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
Dave Neary's avatar
Dave Neary committed
269 270 271
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
272
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
273
"Výběr můžete uložit do kanálu (Výběr→Uložit do kanálu) a pak tento kanál "
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
274 275
"upravit libovolnými kreslícími nástroji. Pomocí tlačítek v dialogu Kanály "
"můžete přepínat viditelnost tohoto nového kanálu nebo jej převést na výběr."
276

277
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
278
msgid ""
279
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
280
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
282 283
"Pomocí <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> můžete procházet všemi vrstvami obrázku "
"(pokud tyto klávesy neodchytí váš správce oken...)."
284

285
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
286
msgid ""
287
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
288
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
289
msgstr ""
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
290
"Pomocí prostředního tlačítka myši můžete posunovat obrázek v okně (můžete "
291
"též stisknout <tt>mezerník</tt>)."
292

293
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
294
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
295 296 297 298
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
299 300 301 302 303
msgstr ""
"Výběr můžete změnit pomocí kreslicích nástrojů. Klikněte na tlačítko &quot;"
"Rychlá maska&quot; ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr "
"kreslením v obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na "
"normální výběr."
Jakub Friedl's avatar
Jakub Friedl committed
304

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Vítá vás GIMP a celá Wilberova rodina!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP vám umožňuje vrátit zpět většinu změn obrázku, takže se nebojte "
#~ "experimentovat."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Dokonalou kružnici vytvoříte držením <tt>Shift</tt> při provádění výběru "
#~ "elipsy. Pro přesné umístění kružnice táhněte vodorovné a svislé vodítko "
#~ "jako tečny ke kružnici, kterou chcete vybrat, umístěte kurzor na průsečík "
#~ "vodítek a výsledný výběr se bude vodítek přesně dotýkat."