ca.po 15.7 KB
Newer Older
1
# translation of ca.po to Catalan
2
# Catalan translation of gimp-tips.
3
# Copyright © 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
5
#
6 7
# Softcatala <gimp a llistes.softcatala.org>, 2000-2008.
# Quim Perez i Noguer <noguer a gmail.com>, 2005-2008.
8
# Xavier Beà <xbea a pie.xtec.es>, 2004, 2006.
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: ca\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2008-09-07 19:36+0200\n"
14
"PO-Revision-Date: 2007-10-14 11:46+0200\n"
15 16
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
22

23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
24
msgid ""
25 26 27 28
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
29
msgstr ""
30 31 32 33 34
"Amb l'eina Cubell de pintura, si l'utilitzeu prement <tt>Ctrl</tt>quan "
"cliqueu per a omplir, utilitzareu el color de fons en comptes del color de "
"primer pla. De la mateixa manera que amb l'eina Capturador de color podeu "
"prémer <tt>Ctrl</tt> quan cliqueu, per a obtenir el color de fons en comptes "
"del color de primer pla."
35

36
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
37
msgid ""
38 39 40
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
41
msgstr ""
42
"Premeu <tt>Ctrl</tt> i cliqueu la previsualització de la màscara de capa del "
43
"diàleg de capes per a commutar l'efecte de la màscara de capa. Premeu "
44
"<tt>Alt</tt> i cliqueu la màscara de la capa del diàleg de capes per a "
45
"commutar la visualització de la màscara directament."
46

47
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
48 49 50 51
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
52 53
"Si premeu <tt>Ctrl</tt> quan utilitzeu l'eina de girar girareu de 15 graus "
"en 15 graus."
54

55
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
56 57 58 59
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
60 61 62
"Premeu <tt>majúscules</tt> i cliqueu a la icona en forma d'ull d'una capa "
"del diàleg de capes per a amagar totes les altres capes. Torneu a fer el "
"mateix per a mostrar-les totes un altre cop."
63

64
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
65 66
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
67 68 69
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
70
msgstr ""
71 72 73 74
"Si teniu una selecció flotant, abans d'operarar amb la imatge cal ancorar-"
"la, ja sigui en una nova capa o a l'última capa activa. Per fer-ho, cliqueu "
"els botons &quot;Nova capa&quot; o &quot;Ancora la capa&quot; del diàleg de "
"capes, o utilitzeu els menús."
75

76
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
77
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
78 79 80 81
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
82 83 84
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
85
msgstr ""
86 87 88 89 90 91 92
"Podeu canviar l'assignació de dreceres del teclat si activeu &quot;Dreceres "
"de teclat dinàmiques&quot; en el diàleg preferències. Per fer-ho, "
"seleccioneu un element d'un menú i premeu la combinació de tecles desitjada. "
"Si &quot;Desa dreceres de teclat&quot; està activat, la tecla escollida es "
"desarà quan sortiu del GIMP. Tot i que segurament voldreu deshabilitar &quot;"
"Dreceres de teclat dinàmiques&quot; per a prevenir una assignació accidental "
"de dreceres."
93

94
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
95 96 97 98 99
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
100 101 102
"Cliqueu el regle de la imatge i arrossegueu per a col·locar una guia. Totes "
"les seleccions que creeu s'ajustaran a les guies. Podeu treure les guies "
"arrossegant-les fora de la imatge amb l'eina Mou."
103

104
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
105 106 107 108 109 110 111 112 113
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"El GIMP permet la compressió automàtica en gzip. Només cal afegir <tt>.gz</"
"tt> (o <tt>.bz2</tt> si teniu el bzip2 instal·lat) al nom de fitxer i la "
"imatge es desarà comprimida. Naturalment, també carrega imatges comprimides."

114
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
115 116 117 118 119
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
120
"El GIMP utilitza capes per estructurar la vostra imatge. Penseu-hi com si "
121
"fossin una pila de diapositives o filtres, transparents, que se sobreposen."
122

123
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
124 125 126
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
127
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
128
msgstr ""
129 130 131 132
"Si el nom de la capa està <b>negreta</b>, al diàleg de capes, aleshores "
"voldrà dir que la capa no té canal alfa (no tindrà transparència). Podeu "
"afegir un canal alfa anant al menú Capes-&gt;Transparència-&gt;Afegeix canal "
"alfa."
133

134
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
135 136
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
137
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
138 139
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
140
msgstr ""
141
"Si algunes de les fotos escanejades no tenen prou color, podeu millorar-ne "
142
"fàcilment el to amb el botó &quot;Automàtic&quot; de l'eina Nivells (Capes-"
143
"&gt;Colors-&gt;Nivells). Si hi ha algun color buit, el podeu corregir amb "
144
"l'eina Corbes de color (menú Colors-&gt;Corbes de color)."
145

146
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
147
msgid ""
148 149 150
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
151
msgstr ""
152
"Si traceu un camí (Edita-&gt;Pinta la selecció), podreu utilitzar l'eina de "
153 154
"pintura amb els seus paràmetres actuals. Podeu, fins i tot, utilitzar el "
"pinzell en mode degradat o fins i tot la goma d'esborrar o el dit."
155

156
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
157
msgid ""
158 159
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
160
msgstr ""
161 162 163
"Si teniu masses coses a la pantalla, podeu prémer <tt>Tab</tt> en una "
"finestra d'imatge per a amagar o mostrar la caixa d'eines i els altres "
"diàlegs."
164

165
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
166 167
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
168 169
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
170
msgstr ""
171 172 173
"La majoria de connectors afecten només la capa activa de la imatge actual. "
"Si voleu que el connector afecti tota la imatge haureu de fusionar totes les "
"capes (Imatge-&gt;Aplana la imatge) ."
174

175
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
176 177
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
178 179 180
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
181
msgstr ""
182 183
"No tots els efectes es poden aplicar a tots els tipus d'imatges. Els efectes "
"que no es puguin utilitzar estaran deshabilitats. Per activar-los potser us "
184 185 186
"caldrà canviar el mode de la imatge a RGB (Imatge-&gt;Mode-&gt;RGB), afegir "
"un canal alfa (Capes-&gt; Transparència-&gt; Afegeix canal alfa) o aplanar "
"la imatge (Imatge-&gt;Aplana la imatge)."
187

188
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
189 190 191 192 193 194 195 196 197
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> abans de fer una selecció i "
"us permetrà afegir la selecció actual en comptes de reemplaçar-la. Utilitzeu "
"<tt>Ctrl</tt> abans de fer una selecció per sostreure-la de l'actual."

198
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
199
msgid ""
200
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
201 202 203 204
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
205
"Quan deseu una imatge per tornar-hi a treballar més tard, feu servir el "
206
"format XCF, el format de fitxer natiu del GIMP (utilitzeu l'extensió de "
207 208
"fitxer <tt>.xcf</tt>). Aquest format preserva totes les capes i tot el que "
"hi esteu fent. Un cop acabat el projecte, deseu-ho com a JPEG, PNG, GIF..."
209

210
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
211 212
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Podeu ajustar o moure una selecció utilitzant la combinació <tt>Alt</tt>-"
"arrossega. Si això fa que es mogui la finestra serà perquè el vostre gestor "
"de finestres ja fa servir la tecla <tt>Alt</tt>. La majoria de gestors de "
"finestres es poden configurar perquè ignorin la tecla <tt>Alt</tt> o bé "
"perquè permetin substituir-la per la tecla <tt>Super</tt> ( o bé el «logotip "
"de Windows» )."
223

224
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
225 226 227 228 229
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
230
"Podeu crear i editar seleccions complexes utilitzant l'eina Camí. El diàleg "
231 232 233
"de camins us permet treballar en múltiples camins i convertir-los a "
"seleccions."

234
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
235 236 237 238
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
239 240
"Podeu arrossegar una capa des del diàleg de capes cap a la caixa d'eines. "
"Això crearà una nova imatge amb només aquesta capa."
241

242
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
243
msgid ""
244
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
245
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
246
"fill the current selection with that color."
247
msgstr ""
248 249
"Podeu arrossegar moltes coses en el GIMP. Per exemple, arrossegueu un color "
"des de la caixa d'eines o des d'una paleta de colors i deixeu-lo anar dins "
250
"d'una imatge: omplireu la selecció actual amb el color escollit."
251

252
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
253
msgid ""
254
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
255
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
256
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
257
msgstr ""
258 259 260 261
"Podeu dibuixar quadrats o cercles simples utilitzant Edita-&gt;Pinta la "
"selecció. Fent això pintareu el contorn de la selecció actual.Si voleu "
"dibuixar figures més complexes utilitzeu l'eina Camí o bé Filtres-&gt;Compon-"
"&gt;Gfig."
262

263
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
264
msgid ""
265 266
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
267 268
msgstr ""
"Podeu obtenir ajuda contextual per a la majoria de les característiques del "
269
"GIMP prement la tecla F1 en qualsevol moment. Això també funciona dins els "
270 271
"menús."

272
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
273 274 275 276
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
277 278
"Podeu realitzar moltes operacions de capa anant al diàleg de capes i clicant "
"amb el botó dret a l'etiqueta de la capa."
279

280
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
281
msgid ""
282
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
283 284 285 286
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
287
"Podeu desar una selecció en un canal (Selecciona-&gt;Desa en un canal) i "
288
"després modificar aquest canal amb qualsevol eina de pintura. Utilitzeu els "
289 290
"botons del diàleg de canals per a commutar la visibilitat d'aquest nou canal "
"o per a convertir-lo en una selecció de nou."
291

292
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
293
msgid ""
294
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
295 296
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
297 298 299
"Podeu utilitzar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> per activar cíclicament totes les "
"capes d'una imatge (si no és que el vostre gestor de finestres bloqueja "
"aquestes tecles...)."
300

301
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
302
msgid ""
303
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
304
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
305
msgstr ""
306 307
"Podeu utilitzar el botó del mig del ratolí per a desplaçar la imatge (o "
"opcionalment podeu prémer la <tt>barra d'espai</tt> mentre moveu el ratolí)."
308

309
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
310
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311 312 313 314
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
315
msgstr ""
316 317 318 319
"Podeu utilitzar les eines de pintura per a canviar la selecció. Cliqueu el "
"botó &quot;Màscara ràpida&quot; a la part inferior esquerre de la finestra "
"de la imatge. A continuació, canvieu la vostra selecció pintant la imatge i "
"cliqueu el botó de nou per a tornar-la a convertir en una selecció normal."
320

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Per crear un cercle, premeu i manteniu la tecla <tt>majúscules</tt> "
#~ "mentre feu una selecció el·líptica. Per col·locar un cercle amb precisió, "
#~ "arrossegueu les guies horitzontals i verticals tangents al cercle que "
#~ "voleu fer i a continuaciófeu el cercle a partir de la intersecció de les "
#~ "guies."

334 335 336 337 338 339 340 341 342
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Benvingut al programa de manipulació d'imatges de GNU!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "El GIMP us permet desfer la majoria de canvis, així podeu experimentar "
#~ "sense por."