vi.po 56.4 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation for GIMP LibGIMP.
2 3 4
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
5
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011.
6
#
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
msgid ""
8 9
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
11
"POT-Creation-Date: 2011-11-05 16:04+0000\n"
12 13
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 10:01+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
14
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
15
"Language: vi\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 20
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21

22 23 24
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1077
msgid "success"
25
msgstr "thành công"
26 27 28 29

#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1081
msgid "execution error"
30
msgstr "lỗi thực thi"
31 32 33 34

#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1085
msgid "calling error"
35
msgstr "lỗi gọi"
36 37 38 39

#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1089
msgid "cancelled"
40
msgstr "bị huỷ"
41 42 43 44

#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:178
#| msgid "_Selection"
msgid "Brush Selection"
45
msgstr "Vùng chọn chỗi vẽ"
46 47 48 49

#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:927
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:725
msgid "_Browse..."
50
msgstr "_Duyệt"
51 52

#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
53
#, c-format
54 55
#| msgid "%s can't handle layers"
msgid "%s plug-in can't handle layers"
56
msgstr "Phần bổ sung %s không thể xử lý lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
57

58 59
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
60
msgid "Merge Visible Layers"
61
msgstr "Trộn các lớp hiển thị"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
62

63
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
64
#, c-format
65 66
#| msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
67 68
msgstr ""
"Phần bổ sung %s không thể xử lý các độ dịch, kích cỡ hay độ đục của lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
69

70
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
71
#, c-format
72 73
#| msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
74
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý các lớp chỉ như là các khung hoạt cảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
75

76
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77
msgid "Save as Animation"
78
msgstr "Lưu dạng hoạt cảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
79

80 81
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
82
msgid "Flatten Image"
83
msgstr "Làm phẳng ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
84

85
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
86
#, c-format
87 88
#| msgid "%s can't handle transparency"
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
89
msgstr "Phần bổ sung %s không thể xử lý độ trong suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
90

91
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
92
#, c-format
93 94
#| msgid "%s can't handle layer masks"
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
95
msgstr "Phần bổ sung %s không thể xử lý mặt nạ lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96

97
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
98
msgid "Apply Layer Masks"
99
msgstr "Áp dụng mặt nạ lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
100

101
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
102
#, c-format
103 104
#| msgid "%s can only handle RGB images"
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
105
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ các ảnh kiểu RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
106

107 108
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109 110 111
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"

112
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
113
#, c-format
114 115
#| msgid "%s can only handle grayscale images"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
116
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh kiểu mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117

118 119
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
120
msgid "Convert to Grayscale"
121
msgstr "Chuyển đổi sang mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
122

123
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
124
#, c-format
125 126
#| msgid "%s can only handle indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
127
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
128

129 130
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
131 132 133
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
134 135
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục bằng các thiết\n"
136
"lập mặc định (tự làm để chỉnh kết quả)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137

138
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
139
#, c-format
140 141
#| msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
142
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục kiểu mảng ảnh (hai màu)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
143

144
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
145 146 147
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
148 149
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục bằng các thiết\n"
150
"lập mảng ảnh mặc định (tự làm để chỉnh kết quả)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
151

152
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
153
#, c-format
154 155
#| msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
156
msgstr "Phần bổ sung %s chỉ có thể xử lý ảnh kiểu RGB hay mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
157

158
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
159
#, c-format
160 161
#| msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
162
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh kiểu RGB hay phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163

164
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
165
#, c-format
166 167
#| msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
168
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục hay mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169

170
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
171
#, c-format
172 173
#| msgid "%s needs an alpha channel"
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
174
msgstr "Phần bổ sung %s cần một kênh anfa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
175

176
#: ../libgimp/gimpexport.c:375
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177
msgid "Add Alpha Channel"
178
msgstr "Thêm kênh anfa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
179

180
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181
msgid "Confirm Save"
182
msgstr "Xác nhận Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
183

184
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185
msgid "Confirm"
186
msgstr "Xác nhận"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
187

188
#: ../libgimp/gimpexport.c:512
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189
msgid "Export File"
190
msgstr "Xuất ra tập tin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
191

192
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
193
msgid "_Ignore"
194
msgstr "Bỏ _qua"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
195

196
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:988
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
197
msgid "_Export"
198
msgstr "_Xuất"
199

200 201
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
202
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
203
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
205
"reasons:"
206 207
msgstr ""
"Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu dạng %s, vì những lý do sau :"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
208

209 210
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
211
msgid "The export conversion won't modify your original image."
212
msgstr "Việc chuyển đổi khi xuất ra sẽ không sửa đổi ảnh gốc của bạn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
213

214
#: ../libgimp/gimpexport.c:725
215
#, c-format
216 217 218
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
219 220
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một mặt nạ lớp dạng %s.\n"
221
"Việc này sẽ không lưu các lớp hiển thị."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222

223
#: ../libgimp/gimpexport.c:731
224
#, c-format
225 226 227
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
228 229
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một kênh (vùng chọn được lưu) dạng %s.\n"
230
"Việc này sẽ không lưu các lớp hiển thị."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
231

232 233 234 235 236
#: ../libgimp/gimpexport.c:979
msgid "Export Image as "
msgstr ""

#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
237
msgid "Font Selection"
238
msgstr "Chọn phông"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239

240
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:153
241 242 243
msgid "Sans"
msgstr "Không chân"

244 245 246
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:156
#| msgid "Font Selection"
msgid "Gradient Selection"
247
msgstr "Chọn gradient"
248 249 250 251 252

#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:241
253
msgid "(Empty)"
254
msgstr "(Rỗng)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
255

256 257 258
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:138
#| msgid "Font Selection"
msgid "Palette Selection"
259
msgstr ""
260 261 262 263

#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:164
#| msgid "Font Selection"
msgid "Pattern Selection"
264
msgstr "Chọn mẫu"
265 266

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:149
267 268 269
msgid "by name"
msgstr "theo tên"

270
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
271 272 273
msgid "by description"
msgstr "theo mô tả"

274
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
275 276 277
msgid "by help"
msgstr "theo trợ giúp"

278
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
279 280 281
msgid "by author"
msgstr "theo tác giả"

282
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
283
msgid "by copyright"
284
msgstr "theo tác quyền"
285

286
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
287 288 289
msgid "by date"
msgstr "theo ngày"

290
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
291 292 293
msgid "by type"
msgstr "theo kiểu"

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:394
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:545 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:139
msgid "No matches"
msgstr "Không tìm thấy"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:397
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr ""

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:406
305 306
msgid "Searching"
msgstr "Đang tìm kiếm"
307

308
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:417
309 310
msgid "Searching by name"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tên"
311

312
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:438
313 314
msgid "Searching by description"
msgstr "Đang tìm kiếm theo mô tả"
315

316
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:445
317 318
msgid "Searching by help"
msgstr "Đang tìm kiếm theo trợ giúp"
319

320
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:452
321 322
msgid "Searching by author"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác giả"
323

324
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:459
325
msgid "Searching by copyright"
326
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác quyền"
327

328
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:466
329 330
msgid "Searching by date"
msgstr "Đang tìm kiếm theo ngày"
331

332
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:473
333 334
msgid "Searching by type"
msgstr "Đang tìm kiếm theo kiểu"
335

336
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:483
337
#, c-format
338 339 340
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "Thủ tục %d"
341

342
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:492
343
msgid "No matches for your query"
344
msgstr "Không tìm thấy"
345

346
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:496
347
#, c-format
348 349
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
350
msgstr[0] "%d thủ tục khớp với truy vấn của bạn"
351

352
#: ../libgimp/gimpprocview.c:172
353 354 355
msgid "Parameters"
msgstr "Tham số"

356
#: ../libgimp/gimpprocview.c:185
357
msgid "Return Values"
358
msgstr "Giá trị trả lại"
359

360
#: ../libgimp/gimpprocview.c:198
361 362 363
msgid "Additional Information"
msgstr "Thông tin thêm"

364
#: ../libgimp/gimpprocview.c:238
365
msgid "Author:"
366
msgstr "Tác giả:"
367

368
#: ../libgimp/gimpprocview.c:250
369
msgid "Date:"
370
msgstr "Ngày:"
371

372
#: ../libgimp/gimpprocview.c:262
373
msgid "Copyright:"
374
msgstr "Tác quyền:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
375

376
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
377 378 379
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

380 381 382
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#| msgid "_White (full opacity)"
msgctxt "add-mask-type"
383
msgid "_White (full opacity)"
384
msgstr "T_rắng (đục tuyệt đối)"
385

386 387 388
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#| msgid "_Black (full transparency)"
msgctxt "add-mask-type"
389
msgid "_Black (full transparency)"
390
msgstr "Đ_en (trong suốt tuyệt đối)"
391

392 393 394
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#| msgid "Layer's _alpha channel"
msgctxt "add-mask-type"
395
msgid "Layer's _alpha channel"
396
msgstr "Kênh _anfa của lớp"
397

398 399 400
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#| msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgctxt "add-mask-type"
401
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
402
msgstr "_Truyền kênh anfa của lớp"
403

404 405 406
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
#| msgid "_Selection"
msgctxt "add-mask-type"
407
msgid "_Selection"
408
msgstr "_Vùng chọn"
409

410 411 412
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
#| msgid "_Grayscale copy of layer"
msgctxt "add-mask-type"
413
msgid "_Grayscale copy of layer"
414
msgstr "Bản sao mức _xám của lớp"
415

416 417 418
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
#| msgid "C_hannel"
msgctxt "add-mask-type"
419
msgid "C_hannel"
420
msgstr "Kên_h"
421

422 423 424
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
#| msgid "FG to BG (RGB)"
msgctxt "blend-mode"
425
msgid "FG to BG (RGB)"
426
msgstr "Cảnh gần thành nền (RGB)"
427

428 429 430
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
#| msgid "FG to BG (HSV)"
msgctxt "blend-mode"
431
msgid "FG to BG (HSV)"
432
msgstr "Cảnh gần thành nền (HSV)"
433

434 435 436
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
#| msgid "FG to transparent"
msgctxt "blend-mode"
437
msgid "FG to transparent"
438
msgstr "Cảnh gần thành trong suốt"
439

440 441 442
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
#| msgid "Custom gradient"
msgctxt "blend-mode"
443
msgid "Custom gradient"
444
msgstr "Dốc tự chọn"
445

446 447 448
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
#| msgid "FG color fill"
msgctxt "bucket-fill-mode"
449
msgid "FG color fill"
450
msgstr "Màu tô cảnh gần"
451

452 453 454
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
#| msgid "BG color fill"
msgctxt "bucket-fill-mode"
455
msgid "BG color fill"
456
msgstr "Màu tô nền"
457

458 459 460
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
#| msgid "Pattern fill"
msgctxt "bucket-fill-mode"
461
msgid "Pattern fill"
462
msgstr "Điền mẫu"
463

464 465 466
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
#| msgid "Add to the current selection"
msgctxt "channel-ops"
467
msgid "Add to the current selection"
468
msgstr "Thêm vào vùng chọn hiện thời"
469

470 471 472
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
#| msgid "Subtract from the current selection"
msgctxt "channel-ops"
473
msgid "Subtract from the current selection"
474
msgstr "Loại khỏi vùng chọn hiện thời"
475

476 477 478
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:133
#| msgid "Replace the current selection"
msgctxt "channel-ops"
479
msgid "Replace the current selection"
480
msgstr "Thay thế vùng chọn hiện thời"
481

482 483 484
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:134
#| msgid "Intersect with the current selection"
msgctxt "channel-ops"
485
msgid "Intersect with the current selection"
486
msgstr "Cắt chéo với vùng chọn hiện thời"
487

488 489 490
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
#| msgid "Red"
msgctxt "channel-type"
491 492 493
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

494 495 496
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168
#| msgid "Green"
msgctxt "channel-type"
497
msgid "Green"
498
msgstr "Lục"
499

500 501 502
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:169
#| msgid "Blue"
msgctxt "channel-type"
503
msgid "Blue"
504
msgstr "Xanh dương"
505

506 507 508
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:170
#| msgid "Gray"
msgctxt "channel-type"
509 510 511
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

512 513 514
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:171
#| msgid "Indexed"
msgctxt "channel-type"
515
msgid "Indexed"
516
msgstr "Chỉ mục"
517

518 519 520
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:172
#| msgid "Alpha"
msgctxt "channel-type"
521
msgid "Alpha"
522
msgstr "Anfa"
523

524 525 526
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
#| msgid "Small"
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
527
msgid "Small"
528
msgstr "Nhỏ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529

530 531 532
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
#| msgid "Medium"
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
533
msgid "Medium"
534
msgstr "Vừa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
535

536 537 538
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
#| msgid "Large"
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
539
msgid "Large"
540
msgstr "Lớn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
541

542 543 544
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:237
#| msgid "Light checks"
msgctxt "check-type"
545
msgid "Light checks"
546
msgstr "Đối sánh nhạt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
547

548 549 550
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:238
#| msgid "Mid-tone checks"
msgctxt "check-type"
551
msgid "Mid-tone checks"
552
msgstr "Đối sánh nửa sắc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
553

554 555 556
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:239
#| msgid "Dark checks"
msgctxt "check-type"
557
msgid "Dark checks"
558
msgstr "Đối sánh tối"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559

560 561 562
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:240
#| msgid "White only"
msgctxt "check-type"
563
msgid "White only"
564
msgstr "Chỉ màu trắng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565

566 567 568
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:241
#| msgid "Gray only"
msgctxt "check-type"
569
msgid "Gray only"
570 571
msgstr "Chỉ màu xám"

572 573 574
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:242
#| msgid "Black only"
msgctxt "check-type"
575
msgid "Black only"
576 577
msgstr "Chỉ màu đen"

578 579 580 581 582
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
#| msgid "Images"
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"
583

584 585 586 587
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
#| msgid "Pattern fill"
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
588
msgstr "Mẫu"
589

590 591 592
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
#| msgid "Lightness"
msgctxt "desaturate-mode"
593
msgid "Lightness"
594
msgstr "Độ nhạt"
595

596 597 598
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
#| msgid "Luminosity"
msgctxt "desaturate-mode"
599 600 601
msgid "Luminosity"
msgstr "Độ sáng"

602 603 604
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
#| msgid "Average"
msgctxt "desaturate-mode"
605 606
msgid "Average"
msgstr "Trung bình"
607

608 609 610
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:333
#| msgid "Dodge"
msgctxt "dodge-burn-type"
611
msgid "Dodge"
612
msgstr "Tránh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
613

614 615 616
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:334
#| msgid "Burn"
msgctxt "dodge-burn-type"
617
msgid "Burn"
618
msgstr "Đốt"
619

620 621 622 623
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:400
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
624
msgstr "Tuyến tính"
625

626 627 628
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:401
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "gradient-type"
629 630
msgid "Bi-linear"
msgstr "Tuyến kép"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
631

632 633 634
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:402
#| msgid "Radial"
msgctxt "gradient-type"
635
msgid "Radial"
636
msgstr "Toả tròn"
637

638 639 640
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:403
#| msgid "Square"
msgctxt "gradient-type"
641 642 643
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

644 645 646
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:404
#| msgid "Conical (sym)"
msgctxt "gradient-type"
647 648 649
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

650 651 652
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
#| msgid "Conical (asym)"
msgctxt "gradient-type"
653 654 655
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

656 657 658
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
#| msgid "Shaped (angular)"
msgctxt "gradient-type"
659 660 661
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

662 663 664
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:407
#| msgid "Shaped (spherical)"
msgctxt "gradient-type"
665 666 667
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

668 669 670
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:408
#| msgid "Shaped (dimpled)"
msgctxt "gradient-type"
671
msgid "Shaped (dimpled)"
672
msgstr "Vỡ hình (nhiều trũng)"
673

674 675 676
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:409
#| msgid "Spiral (cw)"
msgctxt "gradient-type"
677
msgid "Spiral (cw)"
678
msgstr "Xoắn ốc (xuôi chiều)"
679

680 681 682
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:410
#| msgid "Spiral (ccw)"
msgctxt "gradient-type"
683
msgid "Spiral (ccw)"
684
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều)"
685

686 687 688
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:442
#| msgid "Intersections (dots)"
msgctxt "grid-style"
689 690 691
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Giao (chấm)"

692 693 694
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:443
#| msgid "Intersections (crosshairs)"
msgctxt "grid-style"
695 696 697
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Giao (chữ thập mảnh)"

698 699 700
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:444
#| msgid "Dashed"
msgctxt "grid-style"
701 702 703
msgid "Dashed"
msgstr "Gạch gạch"

704 705 706
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:445
#| msgid "Double dashed"
msgctxt "grid-style"
707 708 709
msgid "Double dashed"
msgstr "Gạch đôi"

710 711 712
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:446
#| msgid "Solid"
msgctxt "grid-style"
713 714 715
msgid "Solid"
msgstr "Đặc"

716 717 718
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:476
#| msgid "Stock ID"
msgctxt "icon-type"
719
msgid "Stock ID"
720
msgstr "ID chuẩn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
721

722 723 724
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:477
#| msgid "Inline pixbuf"
msgctxt "icon-type"
725
msgid "Inline pixbuf"
726
msgstr "Bộ đệm điểm ảnh trực tiếp"
727

728 729 730
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:478
#| msgid "Image file"
msgctxt "icon-type"
731
msgid "Image file"
732
msgstr "Tập tin ảnh"
733

734 735 736
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:508
#| msgid "RGB color"
msgctxt "image-base-type"
737
msgid "RGB color"
738
msgstr "Màu RGB"
739

740 741 742
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:509
#| msgid "Grayscale"
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
743
msgid "Grayscale"
744
msgstr "Mức xám"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
745

746 747 748
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:510
#| msgid "Indexed color"
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
749
msgid "Indexed color"
750
msgstr "Màu chỉ mục"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
751

752
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
753 754 755
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:543
#| msgid "RGB"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
756
msgid "RGB"
757
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
758

759 760 761
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:544
#| msgid "RGB-alpha"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
762
msgid "RGB-alpha"
763
msgstr "RGB-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
764

765 766 767 768 769 770 771 772 773
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:545
#| msgid "Grayscale"
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "Mức xám"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:546
#| msgid "Grayscale-alpha"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
774
msgid "Grayscale-alpha"
775
msgstr "Mức xám-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
776

777 778 779 780
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
#| msgid "Indexed"
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
781
msgstr "Chỉ mục"
782 783 784 785

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
#| msgid "Indexed-alpha"
msgctxt "image-type"
786
msgid "Indexed-alpha"
787
msgstr "Chỉ mục-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
788

789 790 791 792
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:579
#| msgid "None"
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
793
msgstr "Không có"
794

795 796 797 798
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
799
msgstr "Tuyến tính"
800

801 802 803
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
#| msgid "Cubic"
msgctxt "interpolation-type"
804
msgid "Cubic"
805
msgstr "Khối"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
806

807
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
808 809 810 811
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
#| msgid "Lanczos"
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Sinc (Lanczos3)"
812
msgstr "Sinc (Lanczos3)"
813

814 815 816
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:611
#| msgid "Constant"
msgctxt "paint-application-mode"
817
msgid "Constant"
818
msgstr "Hằng số"
819

820 821 822
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:612
#| msgid "Incremental"
msgctxt "paint-application-mode"
823
msgid "Incremental"
824
msgstr "Tăng dần"
825

826 827 828
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:642
#| msgid "None"
msgctxt "repeat-mode"
829
msgid "None"
830
msgstr "Không có"
831

832 833 834
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:643
#| msgid "Sawtooth wave"
msgctxt "repeat-mode"
835
msgid "Sawtooth wave"
836
msgstr "Sóng răng cưa"
837

838 839 840
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
#| msgid "Triangular wave"
msgctxt "repeat-mode"
841
msgid "Triangular wave"
842
msgstr "Sóng tam giác"
843

844 845 846
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:674
#| msgid "Run interactively"
msgctxt "run-mode"
847 848 849
msgid "Run interactively"
msgstr "Chạy tương tác"

850 851 852
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:675
#| msgid "Run non-interactively"
msgctxt "run-mode"
853
msgid "Run non-interactively"
854
msgstr "Chạy không tương tác"
855

856 857 858
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
#| msgid "Run with last used values"
msgctxt "run-mode"
859 860 861
msgid "Run with last used values"
msgstr "Chạy với các giá trị mới dùng"

862 863 864
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:705
#| msgid "Pixels"
msgctxt "size-type"
865
msgid "Pixels"
866
msgstr "Điểm ảnh"
867

868 869 870
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:706
#| msgid "Points"
msgctxt "size-type"
871
msgid "Points"
872
msgstr "Điểm"
873

874 875 876
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:736
#| msgid "Shadows"
msgctxt "transfer-mode"
877 878 879
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

880 881 882
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:737
#| msgid "Midtones"
msgctxt "transfer-mode"
883
msgid "Midtones"
884
msgstr "Nửa sắc"
885

886 887 888
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:738
#| msgid "Highlights"
msgctxt "transfer-mode"
889 890 891
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

892 893 894 895
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
#| msgid "Forward"
msgctxt "transform-direction"
msgid "Normal (Forward)"
896
msgstr "Bình thường (Tới)"
897

898 899 900 901 902 903 904 905
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
msgctxt "transform-direction"
msgid "Corrective (Backward)"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:799
msgctxt "transform-resize"
msgid "Adjust"
906
msgstr "Điều chỉnh"
907 908 909 910

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:800
msgctxt "transform-resize"
msgid "Clip"
911
msgstr "Xén"
912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:801
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop to result"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:802
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:935
#| msgid "Internal GIMP procedure"
msgctxt "pdb-proc-type"
926 927
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Thủ tục GIMP nội bộ"
928

929 930 931
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:936
#| msgid "GIMP Plug-In"
msgctxt "pdb-proc-type"
932
msgid "GIMP Plug-In"
933
msgstr "Phần bổ sung GIMP"
934

935 936 937
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:937
#| msgid "GIMP Extension"
msgctxt "pdb-proc-type"
938 939 940
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Phần mở rộng GIMP"

941 942 943
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:938
#| msgid "Temporary Procedure"
msgctxt "pdb-proc-type"
944 945
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Thủ tục tạm thời"
946

947 948 949 950
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1105
msgctxt "text-direction"
msgid "From left to right"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
951

952 953 954 955
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1106
msgctxt "text-direction"
msgid "From right to left"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
956

957 958 959 960 961
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1137
#| msgid "None"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "None"
msgstr "Không có"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
962

963 964 965 966
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1138
#| msgid "Highlights"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Slight"
967
msgstr "Nhẹ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
968

969 970 971 972 973
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1139
#| msgid "Medium"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Medium"
msgstr "Vừa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
974

975 976 977
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1140
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Full"
978
msgstr "Đầy"
979 980 981 982

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1171
msgctxt "text-justification"
msgid "Left justified"
983
msgstr "Canh trái"
984 985 986 987

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1172
msgctxt "text-justification"
msgid "Right justified"
988
msgstr "Canh phải"
989 990 991 992 993

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1173
#| msgid "C_enter"
msgctxt "text-justification"
msgid "Centered"
994
msgstr "Giữa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
995

996 997 998
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1174
msgctxt "text-justification"
msgid "Filled"
999
msgstr "Điền đầy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1000

1001 1002 1003 1004
#: ../libgimpbase/gimputils.c:178 ../libgimpbase/gimputils.c:183
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:424
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:430
#: ../modules/display-filter-lcms.c:178
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1005
msgid "(invalid UTF-8 string)"
1006 1007
msgstr "(chuỗi UTF-8 không hợp lệ)"

1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015
#. *
#. * SECTION: gimpcolorconfig
#. * @title: GimpColorConfig
#. * @short_description: Color management settings.
#. *
#. * Color management settings.
#. *
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
1016 1017 1018
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Chế độ thao tác quản lý màu sắc."

1019
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
1020
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
1021
msgstr "Hồ sơ màu của màn hình (chính) của bạn."
1022

1023 1024 1025 1026 1027
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
#| msgid ""
#| "When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
#| "windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
#| "fallback."
1028
msgid ""
1029 1030
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system.  The configured monitor profile is then only used as a "
1031
"fallback."
1032 1033
msgstr ""
"Khi bật, GIMP sẽ thử dùng hồ sơ màu bộ trình bày từ hệ thống cửa sổ. Hồ sơ "
1034
"bộ trình bày đã cấu hình thì chỉ dùng là sự chọn phòng bị."
1035

1036 1037 1038
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
#| msgid "The default RGB workspace color profile."
msgid "The default RGB working space color profile."
1039
msgstr "Hồ sơ màu vùng làm việc RGB mặc định."
1040

1041
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
1042
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
1043
msgstr "Hồ sơ màu CMYK dùng để chuyển đổi giữa RGB và CMYK."
1044

1045
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
1046
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
1047
msgstr "Hồ sơ dùng để mô phỏng phiên bản đã in (xem thử mềm)."
1048

1049
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
1050 1051 1052
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Đặt cách ánh xạ màu cho bộ trình bày của bạn."

1053 1054 1055 1056
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:68
#| msgid ""
#| "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation "
#| "device."
1057
msgid ""
1058 1059
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
1060 1061
msgstr "Đặt cách chuyển đổi màu từ vùng làm việc sang thiết bị mô phỏng in."

1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:71
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
msgstr ""

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:74
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr ""

1072
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
1073 1074
#| msgid "No color management"
msgctxt "color-management-mode"
1075 1076 1077
msgid "No color management"
msgstr "Không quản lý màu"

1078
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
1079 1080
#| msgid "Color managed display"
msgctxt "color-management-mode"
1081 1082 1083
msgid "Color managed display"
msgstr "Bộ trình bày có màu đã quản lý"

1084
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
1085 1086
#| msgid "Print simulation"
msgctxt "color-management-mode"
1087 1088 1089
msgid "Print simulation"
msgstr "Mô phỏng in"

1090 1091 1092
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
#| msgid "Perceptual"
msgctxt "color-rendering-intent"
1093
msgid "Perceptual"
1094
msgstr "Dựa vào nhận thức"
1095

1096 1097 1098
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
#| msgid "Relative colorimetric"
msgctxt "color-rendering-intent"
1099 1100 1101
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Đo màu tượng ứng"

1102 1103 1104 1105
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
#| msgid "Saturation"
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Saturation"
1106 1107
msgstr "Độ bão hòa"

1108 1109 1110
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:60
#| msgid "Absolute colorimetric"
msgctxt "color-rendering-intent"
1111 1112 1113
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Đo màu tuyệt đối"

1114
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:106
1115
#, c-format
1116
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
1117
msgstr "giá trị cho hiệu bài %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"
1118

1119 1120
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
1121
#, c-format
1122
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
1123 1124
msgstr ""
"ngờ « có » (yes) hay « không » (no) cho hiệu bài luận lý %s, còn nhận « %s »"
1125

1126
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
1127
#, c-format
1128
msgid "invalid value '%s' for token %s"
1129
msgstr "giá trị không hợp lệ « %s » cho hiệu bài %s"
1130

1131
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533