tr.po 17.9 KB
Newer Older
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
1 2
# Turkish translation for GIMP
#
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
3
# Copyright (C) 2010-2019 gimp's COPYRIGHT HOLDER
4
# This file is distributed under the same license as the gimp package.
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
5
#
6 7
# Ubuntu Launchpad Translators, 2010.
# Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>, 2011.
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
8
# Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>, 2019
9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
12
"Project-Id-Version: gimp tips master\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2019-02-24 16:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-06 19:23+0200\n"
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
16
"Last-Translator: Sabri Ünal <libreajans@gmail.com>\n"
17
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
18
"Language: tr\n"
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
23
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
24 25 26

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
27 28
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
29
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
30 31
"Çoğu GIMP özelliği için herhangi bir anda F1 tuşuna basarak içeriğe duyarlı "
"yardımı alabilirsin. Bu da menülerin içinde çalışır."
32 33 34

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
35 36 37
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
38
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
39 40 41
"GIMP görüntünüzü düzenlemeniz için katmanlar kullanır. Bunları içinden "
"baktığınızda içeriklerinin birleşimi olarak gördüğünüz süzgeçler yığını "
"olarak düşünün."
42 43 44

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
45 46
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
47
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
48 49
"Katmanlar iletişim kutusunda, katmanın yazı etiketine sağ tıklayarak birçok "
"katman işlemini uygulayabilirsin."
50 51 52

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
53 54 55 56
"Saving an image uses XCF, GIMP's native file format (file extension <tt>."
"xcf</tt>). This preserves the layers and many aspects of your work-in-"
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
57
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
58 59
"Görüntüyü kaydetme işlemi GIMP'in kendi dosya biçimi olan XCF'yi kullanır "
"(dosya uzantısı <tt>.xcf</tt>). Bu, devam eden çalışmanızın katmanlarını ve "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
60
"birçok yönünü korumayı sağlarken daha sonra tekrar üstünde çalışmaya da "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
61
"izin verir. Proje tamamlandığında dosyanızı JPEG, PNG, GIF vb. dosya "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
62
"biçimlerinde dışa aktarabilirsin."
63 64 65

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
66 67 68
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
69
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
70
"Çoğu eklenti mevcut görüntünün mevcut katmanında çalışır. Eğer görüntünün "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
71 72
"tamamında eklentilerin çalışmasını istiyorsan bazı durumlarda bütün "
"katmanları (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) birleştirmek zorunda kalabilirsin."
73 74 75

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
76 77 78
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
79
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
80
"Eğer Katmanlar iletişim kutusundaki bir katmanın adı <b>kalın</b> "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
81
"görünüyorsa bu katmanın bir görünür kanalı yoktur. Alfa kanalını "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
82
"Katman→Saydamlık→Alfa Kanalı Ekle yolunu kullanarak ekleyebilirsin."
83 84 85

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
86 87 88 89
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
90
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
91
"Her görüntü türü için bütün etkiler uygulanamaz. Bu bir gri renkli menü "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
92
"girişi tarafından belirtilir. Görüntü kipini RGB'ye (Görüntü→Kip→RGB) "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
93 94
"dönüştürmen, bir alfa kanalı eklemen (Katman→Saydamlık→Alfa Kanalı Ekle) "
"veya onu düzleştirmen (Görüntü→Görüntüyü Düzleştir) gerekebilir."
95 96 97

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
98 99 100 101
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
102
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
103 104 105 106 107
"<tt>Alt</tt>-sürükleyi kullanarak bir seçimi ayarlayabilir veya "
"taşıyabilirsin. Eğer bu, pencereyi hareket ettirirse pencere yöneticin zaten "
"<tt>Alt</tt> tuşunu kullanıyordur. Çoğu pencere yöneticisi <tt>Alt</tt> "
"tuşunu göz ardı etmeye veya <tt>Süper</tt> tuşunu (ya da \"Windows logosu\") "
"kullanmaya yapılandırılabilir."
108 109 110

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
111 112 113
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
114
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
115 116
"GIMP'de birçok şeye sürükle ve bırak yapabilirsin. Mesela, araç çubuğundan "
"veya renk paletinden bir rengi sürüklemek ve onu bir görüntünün içine "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
117
"bırakmak var olan görüntüyü veya seçimi bu renkle doldurur."
118 119 120

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
121 122
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
123
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
124
"Görüntünün etrafında dolaşmak için farenin orta düğmesini (ya da tercihen "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
125
"fareyi hareket ettirirken <tt>Boşluk</tt> tuşunu) kullanabilirsin."
126 127 128

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
129 130 131
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
132
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
133
"Bir kılavuz eklemek için bir cetvele tıklayıp bir görüntünü üstüne "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
134 135
"sürükle. Tüm sürüklenmiş seçimler kılavuzlara kancalanır. Kılavuzları "
"kaldırmak için onları Taşıma aracı ile görüntüden dışarıya sürükle."
136 137 138

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
139 140
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
141
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
142
"Katmanlar iletişim kutusundan bir katman sürükleyebilir ve onu araç "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
143 144
"çubuğunun üzerine bırakabilirsin. Bu işlem yalnızca bu katmanı içeren yeni bir "
"görüntü oluşturur."
145 146 147

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
148 149 150 151
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
152
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
153 154
"Bir yüzen seçim, görüntü üzerinde başka işlem yapmadan önce yeni bir katmana "
"veya son etkin katmana kancalanmalıdır. Katmanlar iletişim kutusundaki "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
155
"&quot;Yeni Katman&quot; düğmesine veya &quot;Katmanı Çıpala&quot; düğmesine "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
156
"tıkla veya aynısını yapmak için menüleri kullan."
157 158 159

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
160 161 162
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
163
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
164
"GIMP, uçuşta gzip sıkıştırmasını destekler. Sadece (eğer bzip2 kurulmuşsa) "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
165 166
"dosya adına veya sıkıştırıp kaydedilecek görüntüye <tt>.gz</tt> (veya <tt>."
"bz2</tt>) ekle. Tabii ki yüklenen sıkıştırılmış görüntüler de çalışır."
167 168 169 170 171 172 173

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
174 175 176
"Seçim yapmadan önce <tt>Shift</tt> tuşuna basılı tutmak, mevcut seçimin "
"üzerine yazmak yerine eklemeye izin verir. Seçim yapmadan önce <tt>Ctrl</"
"tt> kullanmak ise mevcut seçimden çıkarır."
177

Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
178
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
179
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
180 181 182
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
183
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
184
"Düzenle→Seçimi Darbele'yi kullanarak basit kareler ve çemberler "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
185
"çizebilirsin. Bu, mevcut seçimin kenarını darbeler. Daha karmaşık şekiller "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
186 187
"için Yol aracını veya Süzgeçler→Tarama→Gfig süzgecini kullanarak çizim "
"yapabilirsin."
188

Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
189
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
190
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
191 192 193
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
194
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
195
"Eğer bir yolu (Düzenle→Yolu Darbele) darbelersen, boyama araçları mevcut "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
196
"ayarları ile kullanılabilir. Renk geçişi kipinde Boya Fırçasını, Silgiyi ve "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
197
"Lekeleme aracını kullanabilirsin."
198

Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
199
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
200 201 202 203 204
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
"Yol aracını kullanarak karmaşık seçimler oluşturabilir ve düzenleyebilirsin. "
"Yol iletişim kutusu, çoklu yollarla çalışmana ve onları seçimlere "
"dönüştürmene izin verir."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Seçimi değiştirmek için boyama araçlarını kullanabilirsin. Bir görüntü "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
217
"penceresinin sol üstündeki &quot;Hızlı Maske&quot; düğmesine tıkla. Görüntüyü "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
218 219
"boyayarak seçimini değiştir ve onu normal bir seçime geri döndürmek için "
"düğmeye tekrar tıkla."
220 221 222

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
223 224 225 226
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
227
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
228
"Seçimi bir kanala (Seçim→Kanala Kaydet) kaydedebilirsin ve bu kanalı herhangi "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
229 230 231
"bir boyama aracı ile düzenleyebilirsin. Kanallar iletişim kutusundaki "
"düğmeleri kullanarak bu yeni kanalın görünürlüğünü değiştirebilir veya onu "
"bir seçime dönüştürebilirsin."
232 233 234

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
235 236 237 238 239 240 241
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
242
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
243
"&quot;Devingen Klavye Kısayolları&quot;'nı Tercihler iletişim kutusundan "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
244 245
"etkinleştirdikten sonra kısayol tuşları yeniden atayabilirsin. Bunu yapmak "
"için menü açılır, bir menü ögesi seçilir ve istenilen tuş kombinasyonuna "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
246
"basılır. Eğer &quot;Klavye Kısayollarını Kaydet&quot; etkinleştirilmişse tuş "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
247
"ilişkilendirmeleri GIMP'den çıktığın zaman saklanır. Muhtemelen "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
248
"yanlışlıkla kısayol atamayı önlemek için daha sonra &quot;Devingen Klavye "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
249
"Kısayolları&quot;'nı devre dışı bırakman gerekir."
250 251 252

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
253 254
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
255
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
256
"Eğer ekranın çok dağınıksa, araç kutusunu ve diğer iletişim kutularını "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
257
"gizlemek veya göstermek için görüntü penceresinin içinde <tt>Tab</tt> tuşuna "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
258
"basabilirsin."
259 260 261

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
262 263
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
264
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
265 266
"Katmanlar iletişim kutusundaki göz simgesine <tt>Shift</tt> tuşuna basarak "
"tıklamak, o katman dışındaki tüm katmanları gizler. Tekrar <tt>Shift</tt> "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
267
"tuşuna basarak tıklamak tüm katmanları gösterir."
268 269 270

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
271 272 273
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
274
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
275 276 277 278
"Katmanlar iletişim kutusundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Ctrl</tt> "
"tuşu ile tıklamak katman maskesi etkisini açar. Katmanlar iletişim "
"kutusundaki katman maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt>-tıklama maskeyi "
"doğrudan görüntülemeyi açar."
279 280 281 282 283 284

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
285
"Eğer pencere yöneticin bu tuşlara engel olmazsa, bir görüntünün bütün "
286
"katmanlarında döngü oluşturmak için <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> tuşlarını "
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
287
"kullanabilirsin."
288

Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Kova Doldurma aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak önalan yerine "
"artalan renginin kullanılmasını sağlar. Benzer şekilde, Damlalık aracını "
"<tt>Ctrl</tt>-tıklama ile kullanmak önalan yerine artalan rengini ayarlar."

300 301
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
302 303
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
304
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
305 306
"Döndürme aracını <tt>Ctrl</tt> tuşuna basarak kullanmak döndürmeyi 15 "
"dercelik açı ile kıstılar."
307 308 309

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
310 311 312 313
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
314
msgstr ""
Sabri Ünal's avatar
Sabri Ünal committed
315 316 317 318
"Eğer taranmış fotoğraflarının bazıları yeterince renkli görünmüyorsa, "
"onların ton erimini Düzeyler aracındaki (Renkler→Düzeyler) &quot;"
"Kendiliğinden&quot; düğmesi ile iyileştirebilirsin. Eğer bir renk dökümü "
"varsa bunu Eğri aracı (Renkler→Eğriler) ile düzeltebilirsin."
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384

#~ msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
#~ msgstr "<big>GIMP'e Hoşgeldiniz!</big>"

#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "Katmanlar penceresindeki katman maskesinin önizlemesine <tt>Alt</tt> tuşu "
#~ "ile birlikte tıklamak doğrudan maskenin görünümünü açar."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP imgedieki çoğu değişiklikleri geri alabilir, yani farklı şeyler "
#~ "denemek için kendinizi özgür hissedin."

#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "&quot;Artalan&quot; ismindeki katman özeldir. Çünkü eksiklikleri "
#~ "şeffaftır. Bu, yığında katmandan yukarı çıkarmana engel olur. Katmanlar "
#~ "diyaloğunda sağa tıklayıp &quot;Alfa Kanal Ekle&quot; yi seçerek ona "
#~ "şeffaflık ekleyebilirsin."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Çember şekli seçimi oluşturmak için bir elips seçimi yaparak <tt>Shift</"
#~ "tt>e tut. Çemberi doğru yere yerleştirmek için düşey ve yatay kılavuz "
#~ "teğetlerini seçmek istediğin çembere sürükle, imlecini kılavuzların "
#~ "kesiştiği yere bırak ve seçim sonucu sadece kılavuzlara dokunacak."

#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Bir çizim aleti kullanırken (Paintbrush,Airbrush veya Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt> tuşuna tıklamak son çizim yaptığınız yerden imlecinizin bulunduğu "
#~ "yere kadar düz bir çizgi çizer. Eğer <tt>Ctrl</tt> tuşuna da basarsanız "
#~ "çizgi 15 derece açıyla kısıtlanır."

#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Donuk seçim için seçim alanını tıklayarak uydurabilirsiniz ve sola sağa "
#~ "sürükleyebilirsiniz."

#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Komutta onu bir kareye veya bir çembere sınırlamak veya onu başlangıç "
#~ "noktasında merkeze almak için bir seçim yaparken <tt>Shift</tt> ve "
#~ "<tt>Ctrl</tt> tuşlarına basabilir veya bırakabilirsin."