et.po 12.8 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7
# Gimp'i eesti keele tõlge.
# Estonian translation of Gimp.
#
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Gimp package.
#
# Olle Niit <olle@paalalinn.com>, 2005.
8
# Mihkel Tõnnov <mihhkel@gmail.com>, 2009.
9 10 11
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
13 14 15
"POT-Creation-Date: 2012-11-02 19:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:27+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
16
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
17
"Language: et\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"X-Generator: Emacs\n"
22

23
msgid ""
24 25
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
26
msgstr ""
27 28
"Enamiku GIMP-i vahendite kohta saad asjakohast abi, kui vajutad klahvi F1. "
"See töötab ka menüüdes."
29

30 31 32 33 34 35 36 37
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP võimaldab kasutada pildi korraldamiseks kihte. Mõtle neist kui hulgast "
"üksteise taha asetatud slaididest või filtritest, milledest korraga läbi "
"vaadates moodustub tervikpilt."
38

39
msgid ""
40 41
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
42
msgstr ""
43 44
"Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
"kihi nimel."
45

46
msgid ""
47 48 49 50
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
51
msgstr ""
52 53 54 55
"Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
"jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
"säilitad kihid ja palju nüansse poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
"lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."
56

57 58 59 60 61 62 63 64
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"Enamus pistikutest (pluginatest) töötlevad aktiivse pildi aktiivset kihti. "
"Mõnikord on vaja kõik pildi kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid) kui "
"tahad, et pistik töötleks kogu pilti."
65

66 67 68 69 70 71 72 73 74
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Kui kihi nimi kihtide dialoogis on <b>rasvane</b>, puudub sellel kihil "
"alfakanal. Alfakanali lisamiseks liigu menüüs Kihid→Läbipaistvus→Lisa "
"alfakanal."

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Kõikide piltide puhul ei saa kasutada kõiki efekte. Seda näed hallidest "
"menüükirjetest. Võib-olla on vaja muuta värvirežiim RGB-ks "
"(Pilt→Värvirežiim→RGB), lisada alfakanal (Kihid→Läbipaistvus→Lisa alfakanal) "
"või kõik kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid)."
85

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Valikut saad reguleerida või liigutada kasutades <tt>Alt</tt>-lohistamist. "
"Kui see paneb hoopis akna liikuma, siis järelikult aknahaldur juba kasutab "
"sellist kombinatsiooni. Enamikku aknahaldureist saab seadistada <tt>Alt</tt>-"
"klahvi eirama või selle asemel <tt>Super</tt>- (ehk \"Windows'i\") klahvi "
"kasutama."
97

98
msgid ""
99 100 101
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
102
msgstr ""
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
"Hiirega lohistades saad GIMP-is palju asju teha. Näiteks tõmmates värvi "
"tööriistakastist või värvipaletilt pildile, värvub valitud osa pildist seda "
"värvi."

msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks kasutada hiire keskmist "
"nuppu. Pilti saab nihutada ka hiirt liigutades ja <tt>tühikuklahvi</tt> all "
"hoides."

msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista "
"ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku "
"endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid "
"liigutamistööriistaga joonlauale tagasi vedades."
124

125 126 127 128 129 130
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Kui vead mõne kihi kihtide dialoogist tööriistakasti, luuakse uus pilt, mis "
"koosneb ainult sellest kihist."
131

132
msgid ""
133 134 135 136
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
137
msgstr ""
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
"Ujuvalik tuleb enne pildiga edasi toimetamist ankurdada uuele kihile või "
"viimasele aktiivsele kihile. Klõpsa kihtide dialoogis nupul &quot;Uus "
"kiht&quot; või &quot;Ankurda kiht&quot; - või kasuta vastavaid menüükäske."

msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP toetab lennult GZIP-pakkimist. Salvestamisel lisa faili nimele <tt>.gz</"
"tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt salvestatakse "
"pakitult. Loomulikult toimib ka pakitud piltide avamine."

msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Valiku märkimise ajal <tt>Shift</tt>i all hoides lisatakse uus valik "
"praegusele, mitte ei asendata seda. Hoides all <tt>Ctrl</tt>-klahvi "
"lahutatakse uue valiku ala praegusest."
159

160 161 162 163 164 165 166 167
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Lihtsaid kastikesi ja ringikesi saab joonistada kasutades "
"Redigeerimine→Pintselda valikujoon. Keerulisemaid kujundeid saab luua "
"vektorjoonte tööriistaga või Filtrid→Genereerimine→Gfig kasutades."
168

169
msgid ""
170 171 172
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
173
msgstr ""
174 175 176
"Kui pintseldad vektorjoont (Redigeerimine→Pintselda vektorjoon), saab "
"kasutada värvimise tööriistu nende aktiivsetes seadeis. Võid kasutada "
"pintslit värvisulanduse režiimis või isegi kustukummi ja määrimistööriista."
177

178
msgid ""
179 180 181
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
182
msgstr ""
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
"Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoonte tööriista "
"kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab töötada mitme vektorjoonega ja neid "
"valikuks teisendada."

msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Valiku muutmiseks saad kasutada värvimise tööriistu. Klõpsa &quot;"
"kiirmaski&quot; nupul pildiakna all vasakul nurgas. Muuda oma valikut pilti "
"värvides ja klõpsa nuppu uuesti ning kiirmask teisendatakse tagasi "
"tavaliseks valikuks."
197

198 199 200 201 202 203 204 205 206
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Valiku saab salvestada kanalisse (Valik→Salvesta kanalisse) ja siis muuta "
"seda kanalit mõne värvimise tööriistaga. Kanalite dialoogi nuppe kasutades "
"saab uue kanali nähtavust muuta või antud kanali valikuks teisendada."
207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Pärast &quot;dünaamiliste kiirklahvide&quot; lubamist seadistusdialoogis "
"saad kiirklahve ümber määrata. Selleks ava menüü, vali element ja vajuta "
"soovitud klahvikombinatsiooni. Kui &quot;kiirklahvide salvestamine&quot; on "
"lubatud, salvestatakse need GIMP-i sulgemisel. Hiljem võiks &quot;"
"dünaamilised kiirklahvid&quot; vast välja lülitada, et ennetada nende "
"kogemata muutmist."

msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Kui ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas <tt>Tab</tt>-klahvi "
"vajutada. See peidab või toob nähtavale tööriistakasti ja teised dialoogid."

msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"<tt>Shift</tt>-klõps silma ikoonil kihtide dialoogis peidab kõik ülejäänud "
"kihid. Uuesti <tt>Shift</tt>-klõpsamisel näidatakse taas kõiki kihte."

msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-klõpsamine kihimaski eelvaatel kihtide dialoogis lülitab "
"kihimaski efekti sisse või välja, <tt>Alt</tt>-klõpsamine lülitab maskivaate "
"sisse või välja."

247 248 249 250 251 252 253
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Pildi kihtide vahel liikumiseks saad kasutada klahvikombinatsiooni <tt>Ctrl</"
"tt>-<tt>Tab</tt> (juhul, kui sinu aknahaldur seda kombinatsiooni kinni ei "
"püüa...)."
254

255
msgid ""
256 257 258 259
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
260
msgstr ""
261 262 263 264
"<tt>Ctrl</tt>-klõps värviga täitmise tööriistaga kasutab värvimiseks "
"esiplaani värvi asemel hoopis tagapõhja värvi. Samamoodi töötab värvi "
"valimise tööriist - <tt>Ctrl</tt>-klõps värvi valimise tööriistaga seab "
"esiplaanivärvi asemel uue taustavärvi."
265

266
msgid ""
267 268
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
269
msgstr ""
270 271
"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga lubab pöörata ainult 15 "
"kraadiste nurkade kaupa."
272

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Kui mõned skaneeritud fotod ei tundu piisavalt värvikad, saad nende "
"värvivahemikku parandada, kasutades tasemete tööriista nuppu &quot;"
"Automaatne&quot; (Värvid→Tasemed...). Võimalikke värvinihkeid saad parandada "
"kurvide tööriistaga (Värvid→Kurvid...)."