vi.po 12.8 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP-LIBGIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 1995-2002 Free Software Foundation, Inc.
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002 - 2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp 1.3.x\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-06-09 16:03+0200\n"
9 10 11
"PO-Revision-Date: 2003-01-30 23:28+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12 13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
16
#: libgimp/gimpexport.c:183 libgimp/gimpexport.c:219
17 18 19
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s không thể xử lý các layer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
#: libgimp/gimpexport.c:184 libgimp/gimpexport.c:193 libgimp/gimpexport.c:202
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22
msgid "Merge Visible Layers"
23
msgstr "Hoà nhập các Layer nhìn thấy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
24

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
#: libgimp/gimpexport.c:192
26 27 28
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s không thể xử lý các layer offset, kích cỡ hay độ đục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
29

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
30
#: libgimp/gimpexport.c:201 libgimp/gimpexport.c:210
31 32 33
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s chỉ xử lý được các layer như các khung hoạt cảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
35
#: libgimp/gimpexport.c:202 libgimp/gimpexport.c:211
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
36 37 38
msgid "Save as Animation"
msgstr "Lưu là Hoạt cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
39
#: libgimp/gimpexport.c:211 libgimp/gimpexport.c:220 libgimp/gimpexport.c:229
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
40 41 42
msgid "Flatten Image"
msgstr "Làm phẳng Ảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
43
#: libgimp/gimpexport.c:228
44 45 46
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s không thể xử lý độ trong suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
48
#: libgimp/gimpexport.c:237
49 50 51
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý các ảnh RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
53
#: libgimp/gimpexport.c:238 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:275
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54 55 56
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57
#: libgimp/gimpexport.c:246
58 59 60
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
62
#: libgimp/gimpexport.c:247 libgimp/gimpexport.c:266 libgimp/gimpexport.c:287
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63 64 65
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Chuyển đổi sang Cân Bằng Xám"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
66
#: libgimp/gimpexport.c:255
67 68 69
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
70

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
71
#: libgimp/gimpexport.c:256 libgimp/gimpexport.c:275 libgimp/gimpexport.c:285
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
72 73 74 75 76 77 78
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
"lập mặc định (chỉnh kết quả thủ công)"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
79
#: libgimp/gimpexport.c:265
80 81 82
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
83

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
84
#: libgimp/gimpexport.c:274
85 86 87
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s chỉ xử lý được ảnh RGB hay phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
89
#: libgimp/gimpexport.c:284
90 91 92
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục hay cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
93

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
94
#: libgimp/gimpexport.c:295
95 96 97
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s cần một kênh alpha"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
98

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
#: libgimp/gimpexport.c:296
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
100 101 102 103 104 105 106 107
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Thêm Kênh Alpha"

#.
#. *  Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108
#: libgimp/gimpexport.c:370
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109 110 111
msgid "Confirm Save"
msgstr "Khẳng định Lưu"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
112
#: libgimp/gimpexport.c:378
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
113 114 115 116 117 118 119 120
msgid "Confirm"
msgstr "Khẳng định"

#.
#. *  Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
121
#: libgimp/gimpexport.c:431
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
122 123 124
msgid "Export File"
msgstr "Xuất ra Tập Tin"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
125
#: libgimp/gimpexport.c:436
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
126 127 128
msgid "Ignore"
msgstr "Lờ Đi"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
129
#: libgimp/gimpexport.c:442
130 131 132
msgid "Export"
msgstr "Xuất Ra"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
133
#: libgimp/gimpexport.c:468
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134 135 136 137 138 139
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu lại vì những lý do sau:"

#. the footline
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
140
#: libgimp/gimpexport.c:541
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141 142 143
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra không làm thay đổi ảnh gốc của bạn."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
144
#: libgimp/gimpexport.c:610
145 146 147 148 149 150 151
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một layer mask thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các layer nhìn được."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
#: libgimp/gimpexport.c:615
154 155 156 157 158 159 160
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các layer nhìn được."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
161

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
162 163
#: libgimp/gimpmenu.c:181 libgimp/gimpmenu.c:301 libgimp/gimpmenu.c:416
#: libgimp/gimpmenu.c:598
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164 165 166
msgid "None"
msgstr "Không"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
#: libgimp/gimpmiscui.c:50
msgid "Preview"
msgstr ""

#: libgimp/gimpmiscui.c:529
#, c-format
msgid ""
"No %s in gimprc:\n"
"You need to add an entry like\n"
"(%s \"%s\")\n"
"to your %s file."
msgstr ""

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180 181 182 183
#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
#: libgimpbase/gimputils.c:118
#, fuzzy, c-format
msgid "%d Bytes"
msgstr "Byte"

#: libgimpbase/gimputils.c:122
#, c-format
msgid "%.2f KB"
msgstr ""

#: libgimpbase/gimputils.c:126
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr ""

#: libgimpbase/gimputils.c:130
#, c-format
msgid "%d KB"
msgstr ""

#: libgimpbase/gimputils.c:135
#, c-format
msgid "%.2f MB"
msgstr ""

#: libgimpbase/gimputils.c:140
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr ""

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Đang nạp module: '%s'\n"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:189 libgimpmodule/gimpmodule.c:206
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:312 libgimpmodule/gimpmodule.c:339
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:432
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi nạp module '%s':\n"
"%s"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:270
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Đang bỏ qua module: '%s'\n"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
235
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:406
236 237 238
msgid "Module error"
msgstr "Lỗi module"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
239
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:407
240 241 242
msgid "Loaded"
msgstr "Đã nạp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
243
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:408
244 245 246
msgid "Load failed"
msgstr "Không nạp được"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
247
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
248 249 250
msgid "Not loaded"
msgstr "Không được nạp"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
251
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:84
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
252 253 254
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Màu Tiền Cảnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
255
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:86
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256 257 258
msgid "/Background Color"
msgstr "/Màu Nền"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
259
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:89
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260 261 262
msgid "/Black"
msgstr "/Đen"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
263
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:91
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
264 265 266
msgid "/White"
msgstr "/Trắng"

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:141
msgid "Scales"
msgstr "Độ cân chỉnh"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_H"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_S"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
msgid "_A"
msgstr "_A"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Màu sắc"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Saturation"
msgstr "Độ bão hòa"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:253
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr ""

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:267
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_x Triplet:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335 336 337 338 339 340 341 342
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn Thư Mục"

#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
msgid "Select File"
msgstr "Chọn Tập Tin"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
343
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
344 345 346
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloByte"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
347
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:188
348 349 350
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaByte"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
351
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:189
352 353 354 355 356 357 358 359 360
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaByte"

#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
361
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:101
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
362 363 364
msgid "Anchor"
msgstr "Neo"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
365
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:102
366 367
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Nhân đôi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
368

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
369
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:103
370 371
msgid "_Edit"
msgstr "_Biên soạn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
372

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
373
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:104
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
374 375 376
msgid "Linked"
msgstr "Nối kết"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
377
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:105
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379 380
msgid "Paste as New"
msgstr "Dán làm Mới"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
381
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:106
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382 383 384
msgid "Paste Into"
msgstr "Dán vào"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
385
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:107
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
386 387 388
msgid "_Reset"
msgstr "Đặt _lại"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
389
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:108
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
390 391 392
msgid "Visible"
msgstr "Nhìn được"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
393
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:156
394 395
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Khoảng cách c_hữ"
396

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
397
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:157
398 399 400
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Khoảng cách _dòng"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
401
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:172
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
402 403 404
msgid "_Resize"
msgstr "Đặt _lại kích cỡ"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
405
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:173 libgimpwidgets/gimpstock.c:256
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
406 407 408
msgid "_Scale"
msgstr "_Cân chỉnh"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
409
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:234
410 411 412
msgid "Crop"
msgstr "Xén"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
413
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:252
414 415
msgid "_Transform"
msgstr "Chuyển _dạng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
416

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:255
418 419
msgid "_Rotate"
msgstr "X_oay"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:257
422 423
msgid "_Shear"
msgstr "_Kéo cắt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:267
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
426 427 428
msgid "More..."
msgstr "Thêm..."

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:527
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430 431 432
msgid "Unit Selection"
msgstr "Chọn Đơn Vị"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:573
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
434 435 436
msgid "Unit"
msgstr "Đơn Vị"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:577
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
438 439 440
msgid "Factor"
msgstr "Tác nhân"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:943
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
442
msgid ""
443 444
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
445
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
446 447
"Hãy dùng giá trị này để gieo trình sinh số ngẫu nhiên - Điều này cho phép "
"nhắc lại hoạt động \"ngẫu nhiên\" được trao"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
448

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:947
450 451
msgid "_Randomize"
msgstr "Để ngẫ_u nhiên"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
452

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
453
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:958
454 455 456 457 458
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Gieo trình sinh số ngẫu nhiên bằng số ngẫu nhiên được tạo"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
459 460
msgstr ""

461 462 463
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
464

465 466 467
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
468

469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr "Không (nhìn bình thường)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Trình lọc hiển thị màu gamma"

#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"

#: modules/cdisplay_gamma.c:317
msgid "Gamma:"
msgstr "Gamma:"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Trình lọc hiển thị màu có độ tương phản cao"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr "Độ tương phản"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:315
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr ""

#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr ""

#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "_Triangle"
msgstr "_Tam giác"

#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Trình chọn màu kiểu dáng màu nước"

#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "_Watercolor"
msgstr "Màu n_ước"

#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Áp lực"

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
529 530 531
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Bỏ qua"

532 533 534 535 536 537 538 539
#~ msgid "a layer mask"
#~ msgstr "một mask lớp"

#~ msgid "a channel (saved selection)"
#~ msgstr "một kênh (phần được lưu)"

#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "_Thời gian"