sk.po 14.6 KB
Newer Older
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1 2 3 4 5
# Slovak translation of gimp-tips.
# Copyright (C) 2002-2005, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gimp-tips package.
# Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2002.
# Zdenko Podobný <zdpo@mailbox.sk>, 2003, 2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
6
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
7
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2009.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
11
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
13 14 15
"POT-Creation-Date: 2016-02-13 07:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-13 17:17+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
16 17
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
22
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
23

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
24
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
25 26 27 28 29 30 31
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Pomocou stlačenia klávesu F1 získate pomocníka citlivého na kontext, ktorý "
"popisuje väčšinu vlastností programu GIMP. Tento pomocník funguje aj v "
"ponukách."
32

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
33
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
34
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
35 36 37
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
38
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
39 40 41
"GIMP používa vrstvy na organizáciu vašich obrázkov. Môžete si ich predstaviť "
"ako sadu fólií alebo filtrov, cez ktoré sa pozeráte, keď chcete vidieť ich "
"kompozíciu."
42

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
43
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
44
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
45 46
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
47
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
48 49
"K mnohým operáciám s vrstvami máte prístup pomocou kliknutia pravým "
"tlačidlom myši na označenie vrstvy v dialógovom okne Vrstvy."
50

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
51
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
52
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
53 54 55 56
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
57
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
58 59 60 61
"Keď ukladáte obrázok, na ktorom budete ešte pracovať, skúste použiť natívny "
"formát XCF programu GIMP (používa príponu <tt>.xcf</tt>), ktorý uchová "
"vrstvy a každý aspekt vašej nedokončenej práce. Po dokončení projektu ho "
"môžete uložiť ako JPEG, PNG, GIF, atď."
62

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
63
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
64
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
65 66 67
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
68
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
69 70 71
"Väčšina zásuvných modulov pracuje s aktuálnou vrstvou aktuálneho obrázka. V "
"niektorých prípadoch budete musieť zlúčiť všetky vrstvy (Obrázok→Do jednej "
"vrstvy), ak budete chcieť pracovať s celým obrázkom."
72

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
73
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
74
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
75 76 77
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
78
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
79 80 81
"Ak je názov vrstvy v dialógovom okne Vrstvy zobrazený <b>tučne</b>, takáto "
"vrstva neobsahuje alfa kanál. Alfa kanál môžete pridať pomocou "
"Vrstva→Priesvitnosť→Pridať alfa kanál."
82

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
83
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
84
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
85 86 87 88
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
89
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
90 91 92 93
"Nie každý efekt sa dá použiť na všetky typy obrázkov. Môžete to zistiť podľa "
"sivej položky v ponuke. Možno bude potrebné zmeniť režim obrázka na RGB "
"(Obrázok→Režim→RGB), pridať alfa kanál (Vrstvy→Priesvitnosť→Pridať alfa-"
"kanál) alebo zlúčiť vrstvy (Obrázok→Do jednej vrstvy)."
94

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
95
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
96
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
97 98 99 100
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
102 103 104 105 106
"Výber môžete upraviť alebo presunúť pomocou pretiahnutia so stlačeným "
"klávesom <tt>Alt</tt>. Pokiaľ to hýbe oknom, kláves <tt>Alt</tt> už používa "
"váš správca okien. Väčšina správcov okien je nastavených tak, aby ignorovali "
"kláves <tt>Alt</tt> alebo aby miesto neho používali kláves <tt>Super</tt> "
"(alebo „logo Windows“). "
107

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
108
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
109
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
110 111 112
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
113
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
114 115 116
"Veľa vecí v programe GIMP môžete jednoducho pretiahnuť a pustiť. Napríklad, "
"ak pretiahnete farbu z panela nástrojov alebo z farebnej palety a pustíte ju "
"do obrázka, tak sa aktuálny výber vyplní touto farbou."
117

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
118
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
119
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
120 121
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
122
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
123 124 125
"Ak je obrázok väčší ako okno, v ktorom je zobrazený, môžete ho posúvať "
"pomocou prostredného tlačidla myši (alebo držaním <tt>Medzerníka</tt> počas "
"pohybu myši)."
126

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
127
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
128
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
129 130 131
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
132
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
133 134 135 136
"Kliknutím a pretiahnutím na pravítko umiestnite do obrázka vodítko. Všetky "
"pretiahnuté výbery budú prichytené k týmto vodítkam. Vodítka môžete "
"odstrániť tak, že pomocou nástroja Presun ich pretiahnete mimo plochu "
"obrázka."
137

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
138
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
139
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
140 141
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
142
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
143 144
"Vrstvu z dialógového okna Vrstvy môžete pretiahnuť a pustiť do panelu "
"nástrojov. To vytvorí nový obrázok, ktorý bude obsahovať iba túto vrstvu."
145

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
146
# PK: inde ukotvit
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
147
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
148
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
149 150 151 152
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
153
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
154 155
"Plávajúci výber musí byť pred použitím v ďalších operáciách ukotvený v novej "
"alebo poslednej aktívnej vrstve. Kliknite na tlačidlo „Nová vrstva“ alebo "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
156
"„Ukotviť vrstvu“ v dialógovom okne Vrstvy, alebo to urobte pomocou ponuky."
157

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
158
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
159
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
160 161 162
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
163
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
164 165 166 167
"GIMP podporuje priebežnú kompresiu gzip. Stačí pridať koncovku <tt>.gz</tt> "
"(alebo <tt>.bz2</tt>, ak máte nainštalovaný bzip2) k názvu súboru a obrázok "
"bude uložený komprimovaný. Rovnako to funguje, prirodzene, aj pri načítavaní "
"obrázkov."
168

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
169
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
170
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
171 172 173
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
174
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
175 176 177
"Stlačením a podržaním klávesu <tt>Shift</tt> pred vytvorením výberu, bude "
"nový výber pridaný k predchádzajúcemu. Naopak, pomocou klávesu <tt>Ctrl</tt> "
"môžete ubrať z aktuálneho výberu."
178

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
179
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
180
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
181 182 183
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
184
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
185 186 187
"Položka Úpravy→Obkresliť výber umožňuje kresliť jednoduché štvorce alebo "
"kruhy. Táto fukcia obtiahne hranice aktuálneho výberu. Zložitejšie tvary je "
"možné kresliť pomocou nástroja Cesta alebo Filtre→Generovanie→Gfig."
188

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
189
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
191 192 193
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
195 196 197
"Pri obkresľovaní cesty (Úpravy→Obkresliť výber) sa použijú aktuálne "
"nastavenia kresliaceho nástroja. Môžete použiť štetec v režime prechodu, "
"gumu alebo dokonca rozmazanie."
198

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
199
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
200
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
201 202 203
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
204
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
205 206 207
"Môžete vytvoriť a upravovať komplexný výber použitím nástroja Cesta. "
"Dialógové okno Cesty umožňuje pracovať s viacerými cestami a konvertovať ich "
"do výberu."
208

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
209
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
211 212 213 214
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
215
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216 217 218 219
"Na zmenu výberu môžete použiť kresliace nástroje. Stačí kliknúť na tlačidlo "
"„Rýchla maska“ na ľavom spodnom okraji okna. Zmena sa uskutoční kreslením do "
"obrázka a opätovné kliknutie na tlačidlo ju skonvertuje späť na normály "
"výber."
220

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
221
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
222
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
223 224 225 226
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
227
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
228 229 230
"Výber je možné zapísať do kanála (Výber→Uložiť do kanála) a potom meniť "
"ľubovoľným kresliacim nástrojom. Tlačidlá v dialógovom okne Kanály prepínajú "
"viditeľnosť tohoto nového kanála alebo ho konvertujú do výberu."
231

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
232
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
233
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
234 235 236 237 238 239 240
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
241
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
242 243 244 245 246 247
"Po tom, ako povolíte „Dynamické klávesové skratky“ v dialógovom okne "
"Nastavenia, klávesové skratky môžete zmeniť. Spraviť to môžete tak, že "
"otvoríte ponuku, označíte položku a stlačíte požadovanú klávesovú skratku. "
"Ak je zaškrtnuté pole „Uložiť klávesové skratky“, tak sa skratky uložia pri "
"ukončení programu GIMP. Potom môžete „Dynamické klávesové skratky“ vypnúť, "
"aby ste predišli náhodnej nechcenej zmene skratiek."
248

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
249
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
250
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
251 252
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
253
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
254 255
"Ak je na obrazovke veľký zmätok, stlačenie klávesu <tt>Tab</tt> v okne s "
"obrázkom skryje alebo zobrazí panel nástrojov a ostatné dialógové okná."
256

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
257
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
258
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
259 260
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
261
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
262 263 264
"Kliknutie na ikonu oka v dialógovom okne Vrstvy so stlačeným klávesom "
"<tt>Shift</tt>je možné skryť všetky vrstvy okrem tej, na ktorú ste klikli. "
"Ďalšie kliknutie zobrazí všetky vrstvy."
265

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
266
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
267
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
268 269 270
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
271
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
272 273 274 275
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> na náhľad masky vrstvy v "
"dialógovom okne Vrstvy prepína efekt masky vrstvy. Kliknutie so stlačeným "
"klávesom <tt>Alt</tt> na náhľad masky vrstvy v dialógovom okne Vrstvy priamo "
"prepína zobrazenie masky vrstvy."
276

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
277
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
278
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
279 280
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
281
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
282 283
"Pomocou kláves <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> môžete prepínať vrstvy obrázka "
"(pokiaľ túto kombináciu nepoužíva správca okien…)."
284

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
285
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
286
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
287 288 289 290
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
291
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
292 293 294 295
"Kliknutie so stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> pri použití Plechovky sa "
"použije farba pozadia namiesto farby popredia. Podobne kliknutie so "
"stlačeným klávesom <tt>Ctrl</tt> pri použití Pipety nastaví farbu pozadia "
"namiesto farby popredia."
296

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
297
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
298
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
299 300
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
301
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
302 303
"Ťahanie s <tt>Ctrl</tt> s nástrojom Otočenie spôsobí otáčanie s 15 "
"stupňovými krokmi."
304

Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
305
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
306
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
307 308 309 310
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
311
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
312 313 314 315
"Ak sa vám niektoré vaše naskenované fotografie nezdajú dostatočne farebné, "
"môžete zlepšiť ich tonálny rozsah tlačidlom „Automaticky“ v dialógovom okne "
"Úrovne (Nástroje→Farby→Úrovne). Prípadné farebné nádychy môžete opraviť "
"nástrojom Krivky (Nástroje→Farby→Krivky)."