sv.po 21.6 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for gimp-tips.
2
# Copyright (C) 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
4
# Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se>, 2004.
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
10 11 12 13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-30 17:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-05-05 21:16+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
15
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16
"Language: sv\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"X-Generator: Poedit 1.7.6\n"
21

22
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
23 24 25 26 27 28 29
msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"Du kan få sammanhangskänslig hjälp för de flesta av GIMP:s funktioner genom "
"att när som helst trycka på F1-tangenten. Detta fungerar även inne i "
"menyerna."
30

31
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
32 33 34 35 36 37 38 39
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"GIMP använder lager så att du kan organisera din bild. Betrakta dem som en "
"hög med diabilder eller filter, som gör att när du tittar genom dem ser du "
"en sammansättning av deras innehåll."
40

41
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
42 43 44 45 46 47
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"Du kan utföra många lageråtgärder genom att högerklicka på textetiketten i "
"ett lager i lagerdialogen."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
48

49
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
msgid ""
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"Prova att använda XCF, GIMP:s inbyggda filformat (använd filändelsen <tt>."
"xcf</tt>), när du sparar en bild för att arbeta med den senare. Detta "
"bevarar lagren och många aspekter av ditt pågående arbete. När ett projekt "
"väl är färdigt kan du spara det som JPEG, PNG, GIF, etc."
60

61
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
62 63 64 65 66 67 68 69
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret i den aktuella "
"bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Bild→Platta till "
"bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
70

71
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
72 73 74 75 76 77 78 79
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"Om ett lagers namn i lagerdialogen visas med <b>fet</b> text innebär det att "
"lagret inte har en alfakanal. Du kan lägga till en alfakanal med hjälp av "
"Lager→Transparens→Lägg till alfakanal."
80

81
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas genom "
"att menyposten är gråtonad. Du kan behöva ändra bildläget till RGB "
"(Bild→Läge→RGB), lägga till en alfakanal (Lager→Transparens→Lägg till "
"alfakanal) eller platta till den (Bild→Platta till bild)."
92

93
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"Du kan justera eller flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt> och "
"dra. Om detta gör att fönstret flyttar sig använder din fönsterhanterare "
"redan <tt>Alt</tt>-tangenten. De flesta fönsterhanterare kan konfigureras "
"till att ignorera <tt>Alt</tt>-tangenten eller till att använda <tt>Super</"
"tt>-tangenten (eller \"Windows logo\") istället."
105

106
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
107 108 109 110 111 112 113 114
msgid ""
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"Du kan dra och släppa många saker i GIMP. Att exempelvis dra en färg från "
"verktygslådan eller från en färgpalett och släppa den i en bild gör att den "
"aktuella markeringen fylls med den färgen."
115

116
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
117 118 119 120 121 122
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"Du kan använda den mittenmusknappen för att panorera över bilden (eller "
"hålla ner <tt>blankstegstangenten</tt> när du flyttar musen)."
123

124
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
125 126 127 128 129 130 131 132
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"Klicka på en linjal och dra den för att placera en hjälplinje på en bild. "
"Alla markeringar som dras kommer att fästas vid hjälplinjerna. Du kan ta "
"bort hjälplinjer genom att dra dem utanför bilden med flyttverktyget."
133

134
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
135 136 137 138 139 140
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Du kan dra ett lager från lagerdialogen och släppa den på verktygslådan. "
"Detta skapar en ny bild som innehåller endast det lagret."
141

142
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"En flytande markering måste ankras vid ett nytt lager eller i det senast "
"aktiva lagret innan andra åtgärder utförs på bilden. Klicka på knapparna "
"&quot;Nytt lager&quot; eller &quot;Ankra lager&quot; i lagerdialogen, eller "
"använd menyerna för att utföra samma sak."
153

154
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
155 156 157 158 159 160 161 162 163
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"GIMP stöder direkt gzip-komprimering. Lägg bara till <tt>.gz</tt> (eller "
"<tt>.bz2</tt>, om du har bzip2 installerat) till filnamnet och din bild "
"kommer att sparas komprimerad. Givetvis fungerar även inläsning av "
"komprimerade bilder."
164

165
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
166 167 168 169 170 171 172 173
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Att trycka på <tt>Skift</tt> och hålla den nedtryckt innan en markering görs "
"låter dig lägga till den aktuella markeringen istället för att ersätta den. "
"Att använda <tt>Ctrl</tt> innan en markering görs tar bort från den aktuella."
174

175
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
176 177 178 179 180 181 182 183
msgid ""
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"Du kan rita enkla fyrkanter och cirklar genom att använda Redigera→Stryk "
"längs markering. Den stryker längs kanten av din aktuella markering. Mer "
"komplexa figurer kan ritas med banverktyget eller Filter→Rendera→Gfig."
184

185
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
186 187 188 189 190 191 192 193
msgid ""
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"Om du stryker längs en bana (Redigera→Stryk längs bana) kan ritverktygen "
"användas med deras aktuella inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
"gradientläget eller till och med suddaren eller smetverktyget."
194

195
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
196 197 198 199 200 201 202 203
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Du kan skapa och redigera komplexa markeringar genom att använda "
"banverktyget. Bandialogen låter dig arbeta med flera banor och konvertera "
"dem till markeringar."
204

205
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Du kan använda målarverktygen för att ändra markeringen. Klicka på &quot;"
"Snabbmask&quot;-knappen i nedre vänstra hörnet i ett bildfönster. Ändra din "
"markering genom att måla i bilden och klicka på knappen igen för att "
"konvertera den tillbaka till en normal markering."
216

217
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"Du kan spara en markering till en kanal (Markera→Spara till kanal) och sedan "
"ändra denna kanal med något av målarverktygen. Genom att använda knapparna i "
"kanaldialogen kan du växla synligheten på denna nya kanal eller konvertera "
"den till en markering."
228

229
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"När du har aktiverat &quot;Dynamiska tangentbordsgenvägar&quot; i "
"inställningsdialogen kan du konfigurera om genvägstangenter. Detta gör du "
"genom att ta fram menyn, välja ett menyobjekt och trycka på den önskade "
"tangentkombinationen. Om &quot;Spara tangentbordsgenvägar&quot; är aktiverad "
"kommer tangentbindningarna att sparas när du avslutar GIMP. Du bör "
"antagligen inaktivera &quot;Dynamiska tangentbordsgenvägar&quot; efteråt för "
"att förhindra att genvägar konfigureras av misstag."
246

247
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
248 249 250 251 252 253
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"Om din bildskärm är för stökig kan du trycka på <tt>tabulator</tt> i ett "
"bildfönster för att växla synligheten på verktygslådan och andra dialoger."
254

255
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
256 257 258 259 260 261 262
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Skift</tt> och klicka på ögonikonen i lagerdialogen för att "
"dölja alla lager utom det. <tt>Skift</tt>-klicka igen för att visa alla "
"lager."
263

264
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
265 266 267 268 269 270 271 272 273
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Ctrl</tt> och klicka på lagermaskens förhandsgranskning i "
"lagerdialogen växlar effekten av lagermasken. <tt>Alt</tt>-klick på "
"lagermaskens förhandsgranskning i lagerdialogen växlar visning av masken "
"direkt."
274

275
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
276 277 278 279 280 281
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Du kan använda <tt>Alt</tt>-<tt>tabulator</tt> för att växla mellan alla "
"lager i en bild (om din fönsterhanterare inte fångar dessa tangenter…)."
282

283
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Ctrl</tt> och klicka med fyllnadsverktyget för att göra så att "
"det använder bakgrundsfärgen istället för förgrundsfärgen. På samma sätt "
"ställer ett <tt>Ctrl</tt>-klick med pipettverktyget in bakgrundsfärgen "
"istället för förgrundsfärgen."
294

295
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
296 297 298 299 300 301
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
"Håll ner <tt>Ctrl</tt> och dra med rotationsverktyget begränsar rotationen "
"till 15-gradersvinklar."
302

303
# Vad är color casts?
304
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"Om en del av dina inlästa bilder inte ser ut att vara tillräckligt "
"färggranna kan du enkelt förbättra deras färgtonsintervall med knappen &quot;"
"Auto&quot; i nivåverktyget (Färger→Nivåer). Om det finns några "
"färgskiftningar kan du korrigera dem med kurvverktyget (Färger→Kurvor)."
315

316 317
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Välkommen till GNU:s bildmanipuleringsprogram!</big>"
318

319 320 321 322 323
#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP låter dig ångra de flesta ändringar i bilden, så experimentera gärna."
324

325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "För att skapa en perfekt cirkel håller du nere <tt>Skift</tt> när du gör "
#~ "en ellipsmarkering. För att placera cirkeln exakt drar du horisontella "
#~ "och vertikala hjälplinjer till den cirkel som du vill markera, placerar "
#~ "din markör på skärningen av hjälplinjerna, och den resulterande "
#~ "markeringen kommer att precis röra vid hjälplinjerna."
337

338 339 340 341 342 343
#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-klick på lagermaskens förhandsgranskning i lagerdialogen "
#~ "växlar direkt visning av masken."
344

345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Då ritverktyget används (målarpensel, airbrush, eller penna) ritar "
#~ "<tt>Skift</tt>-klick en rak linje från din senaste ritpunkt till din "
#~ "aktuella markörposition. Om du även trycker <tt>Ctrl</tt> kommer linjen "
#~ "att begränsas till 15-gradersvinklar."
355

356 357 358 359 360 361
#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan justera markeringsintervallet för luddig markering genom att "
#~ "klicka och dra vänster och höger."
362

363 364 365 366 367 368 369 370
#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan trycka eller släppa <tt>Skift</tt>- och <tt>Ctrl</tt>-knapparna då "
#~ "du skapar en markering för att begränsa den till en perfekt kvadrat eller "
#~ "cirkel, eller för att centrera den på dess startpunkt."
371

372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382
#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "Lagret med namnet &quot;Bakgrund&quot; är speciell eftersom den saknar "
#~ "transparens. Detta förhindrar dig från att lägga till en lagermask eller "
#~ "flytta lagret upp i stacken. Du kan lägga till transparens till den genom "
#~ "att högerklicka i lagerdialogen och välja &quot;Lägga till "
#~ "alfakanal&quot;."
383

Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
384 385 386 387 388 389 390 391
#~ msgid ""
#~ "The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</"
#~ "tt>, just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and "
#~ "voila, it's completed."
#~ msgstr ""
#~ "Filmarkeringsdialogrutan har kommandoradsifyllning med <tt>Tabb</tt>, "
#~ "precis som skalet. Skriv in en del av ett filnamn, tryck <tt>Tabb</tt>, "
#~ "och vips är det komplett."
392

393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
#~ msgid ""
#~ "A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last "
#~ "active layer before doing other operations on the image. Click on the "
#~ "\"New Layer\" or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use "
#~ "the menus to do the same."
#~ msgstr ""
#~ "En flytande markering måste ankras vid ett nytt lager eller i det senast "
#~ "aktiva lagret innan andra åtgärder utförs på bilden. Klicka på knapparna "
#~ "\"Nytt lager\" eller \"Ankra lager\" i lagerdialogen, eller använd "
#~ "menyerna för att utföra samma sak."
403

404 405 406 407 408 409 410
#~ msgid ""
#~ "Nearly all image operations are performed by right-clicking on the image. "
#~ "And don't worry, you can undo most mistakes..."
#~ msgstr ""
#~ "Nästan alla bildåtgärder utförs genom att högerklicka på bilden. Och oroa "
#~ "dig inte, du kan ångra de flesta misstag..."

411
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
412
#~ msgid ""
413 414 415
#~ "If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
#~ "settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
#~ "tool with a pattern or even the Eraser or the Smudge tool."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
416
#~ msgstr ""
417 418 419 420
#~ "Om du stryker en slinga (Redigera->Stryk) används det aktuella "
#~ "ritverktyget och dess inställningar. Du kan använda målarpenseln i "
#~ "toningsläget, klonverktyget med ett mönster eller till och med suddaren "
#~ "eller smetverktyget."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421

422
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423 424
#~ msgid ""
#~ "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some "
425 426
#~ "cases, you will have to merge all layers (Layers-&gt;Flatten Image) if "
#~ "you want the plug-in to work on the whole image."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
427 428
#~ msgstr ""
#~ "De flesta insticksmoduler arbetar med det aktuella lagret på den aktuella "
429 430
#~ "bilden. I en del fall måste du slå samman alla lager (Lager->Platta till "
#~ "bilden) om du vill att insticksmodulen ska arbeta på hela bilden."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
431

432
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433 434 435
#~ msgid ""
#~ "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated "
#~ "by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
436 437
#~ "(Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha "
#~ "Channel) or flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
438
#~ msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
439
#~ "Alla effekter kan inte tillämpas på alla typer av bilder. Detta visas "
440 441 442
#~ "genom att menyposten är inaktiv. Du kan behöva ändra bilden till RGB "
#~ "(Bild->Läge->RGB), lägga till en alfakanal (Lager->Lägg till alfakanal) "
#~ "eller platta till den (Lager->Platta till bild)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
443

444
#, fuzzy
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
445
#~ msgid ""
446 447 448
#~ "Using Edit-&gt;Stroke allows you to draw simple squares or circles by "
#~ "painting the edge of your current selection with the active brush. More "
#~ "complex shapes can be drawn with Filters-&gt;Render-&gt;Gfig."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
449
#~ msgstr ""
450 451 452
#~ "Att använda Redigera->Stryk låter dig rita enkla fyrkanter och cirklar "
#~ "genom att rita hörnet på din aktuella markering med den aktiva penseln. "
#~ "Mer komplexa figurer kan ritas med Filter->Rendera->Gfig."
453

454
#~ msgid "You can adjust and re-place a selection by using <tt>Alt</tt>-drag."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
455
#~ msgstr ""
456 457
#~ "Du kan justera och flytta en markering genom att använda <tt>Alt</tt>-"
#~ "drag."
458

459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Om dina typsnitt verkar blockiga beror det på att de inte är skalbara. De "
#~ "flesta X-servrar stöder skalbara Postscript-typsnitt av typ 1. Hämta och "
#~ "installera dem. En del typsnittsservrar låter dig använda TrueType-"
#~ "typsnitt (<tt>.ttf</tt>), som också är skalbara."