vi.po 56.4 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation for GIMP LibGIMP.
2 3 4
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
5
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2011.
6
#
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
msgid ""
8 9 10 11 12
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-11-05 16:04+0000\n"
13 14
"PO-Revision-Date: 2011-12-27 10:01+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
15
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
16
"Language: vi\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
22

23 24 25
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1077
msgid "success"
26
msgstr "thành công"
27 28 29 30

#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1081
msgid "execution error"
31
msgstr "lỗi thực thi"
32 33 34 35

#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1085
msgid "calling error"
36
msgstr "lỗi gọi"
37 38 39 40

#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1089
msgid "cancelled"
41
msgstr "bị huỷ"
42 43 44 45

#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:178
#| msgid "_Selection"
msgid "Brush Selection"
46
msgstr "Vùng chọn chỗi vẽ"
47 48 49 50

#: ../libgimp/gimpbrushselectbutton.c:927
#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:725
msgid "_Browse..."
51
msgstr "_Duyệt"
52 53

#: ../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:279
54
#, c-format
55 56
#| msgid "%s can't handle layers"
msgid "%s plug-in can't handle layers"
57
msgstr "Phần bổ sung %s không thể xử lý lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
58

59 60
#: ../libgimp/gimpexport.c:244 ../libgimp/gimpexport.c:253
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:280
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61
msgid "Merge Visible Layers"
62
msgstr "Trộn các lớp hiển thị"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63

64
#: ../libgimp/gimpexport.c:252
65
#, c-format
66 67
#| msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgid "%s plug-in can't handle layer offsets, size or opacity"
68 69
msgstr ""
"Phần bổ sung %s không thể xử lý các độ dịch, kích cỡ hay độ đục của lớp"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
70

71
#: ../libgimp/gimpexport.c:261 ../libgimp/gimpexport.c:270
72
#, c-format
73 74
#| msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgid "%s plug-in can only handle layers as animation frames"
75
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý các lớp chỉ như là các khung hoạt cảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
76

77
#: ../libgimp/gimpexport.c:262 ../libgimp/gimpexport.c:271
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78
msgid "Save as Animation"
79
msgstr "Lưu dạng hoạt cảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
80

81 82
#: ../libgimp/gimpexport.c:271 ../libgimp/gimpexport.c:280
#: ../libgimp/gimpexport.c:289
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
83
msgid "Flatten Image"
84
msgstr "Làm phẳng ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
85

86
#: ../libgimp/gimpexport.c:288
87
#, c-format
88 89
#| msgid "%s can't handle transparency"
msgid "%s plug-in can't handle transparency"
90
msgstr "Phần bổ sung %s không thể xử lý độ trong suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
91

92
#: ../libgimp/gimpexport.c:297
93
#, c-format
94 95
#| msgid "%s can't handle layer masks"
msgid "%s plug-in can't handle layer masks"
96
msgstr "Phần bổ sung %s không thể xử lý mặt nạ lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
97

98
#: ../libgimp/gimpexport.c:298
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
99
msgid "Apply Layer Masks"
100
msgstr "Áp dụng mặt nạ lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
101

102
#: ../libgimp/gimpexport.c:306
103
#, c-format
104 105
#| msgid "%s can only handle RGB images"
msgid "%s plug-in can only handle RGB images"
106
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ các ảnh kiểu RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
107

108 109
#: ../libgimp/gimpexport.c:307 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:354
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
110 111 112
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"

113
#: ../libgimp/gimpexport.c:315
114
#, c-format
115 116
#| msgid "%s can only handle grayscale images"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale images"
117
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh kiểu mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
118

119 120
#: ../libgimp/gimpexport.c:316 ../libgimp/gimpexport.c:345
#: ../libgimp/gimpexport.c:366
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121
msgid "Convert to Grayscale"
122
msgstr "Chuyển đổi sang mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
123

124
#: ../libgimp/gimpexport.c:324
125
#, c-format
126 127
#| msgid "%s can only handle indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle indexed images"
128
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129

130 131
#: ../libgimp/gimpexport.c:325 ../libgimp/gimpexport.c:354
#: ../libgimp/gimpexport.c:364
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
132 133 134
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
135 136
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục bằng các thiết\n"
137
"lập mặc định (tự làm để chỉnh kết quả)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
138

139
#: ../libgimp/gimpexport.c:334
140
#, c-format
141 142
#| msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle bitmap (two color) indexed images"
143
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục kiểu mảng ảnh (hai màu)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
144

145
#: ../libgimp/gimpexport.c:335
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
146 147 148
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
149 150
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục bằng các thiết\n"
151
"lập mảng ảnh mặc định (tự làm để chỉnh kết quả)"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
152

153
#: ../libgimp/gimpexport.c:344
154
#, c-format
155 156
#| msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgid "%s plug-in can only handle RGB or grayscale images"
157
msgstr "Phần bổ sung %s chỉ có thể xử lý ảnh kiểu RGB hay mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
158

159
#: ../libgimp/gimpexport.c:353
160
#, c-format
161 162
#| msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgid "%s plug-in  can only handle RGB or indexed images"
163
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh kiểu RGB hay phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164

165
#: ../libgimp/gimpexport.c:363
166
#, c-format
167 168
#| msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgid "%s plug-in can only handle grayscale or indexed images"
169
msgstr "Phần bổ sung %s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục hay mức xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170

171
#: ../libgimp/gimpexport.c:374
172
#, c-format
173 174
#| msgid "%s needs an alpha channel"
msgid "%s plug-in needs an alpha channel"
175
msgstr "Phần bổ sung %s cần một kênh anfa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
176

177
#: ../libgimp/gimpexport.c:375
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178
msgid "Add Alpha Channel"
179
msgstr "Thêm kênh anfa"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180

181
#: ../libgimp/gimpexport.c:430
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
182
msgid "Confirm Save"
183
msgstr "Xác nhận Lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
184

185
#: ../libgimp/gimpexport.c:436
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
186
msgid "Confirm"
187
msgstr "Xác nhận"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188

189
#: ../libgimp/gimpexport.c:512
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
190
msgid "Export File"
191
msgstr "Xuất ra tập tin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
192

193
#: ../libgimp/gimpexport.c:516
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
194
msgid "_Ignore"
195
msgstr "Bỏ _qua"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
196

197
#: ../libgimp/gimpexport.c:518 ../libgimp/gimpexport.c:988
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
msgid "_Export"
199
msgstr "_Xuất"
200

201 202
#. the headline
#: ../libgimp/gimpexport.c:548
203
#, c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
205
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206
"reasons:"
207 208
msgstr ""
"Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu dạng %s, vì những lý do sau :"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
209

210 211
#. the footline
#: ../libgimp/gimpexport.c:622
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212
msgid "The export conversion won't modify your original image."
213
msgstr "Việc chuyển đổi khi xuất ra sẽ không sửa đổi ảnh gốc của bạn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214

215
#: ../libgimp/gimpexport.c:725
216
#, c-format
217 218 219
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
220 221
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một mặt nạ lớp dạng %s.\n"
222
"Việc này sẽ không lưu các lớp hiển thị."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
223

224
#: ../libgimp/gimpexport.c:731
225
#, c-format
226 227 228
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
229 230
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một kênh (vùng chọn được lưu) dạng %s.\n"
231
"Việc này sẽ không lưu các lớp hiển thị."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232

233 234 235 236 237
#: ../libgimp/gimpexport.c:979
msgid "Export Image as "
msgstr ""

#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:138
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
238
msgid "Font Selection"
239
msgstr "Chọn phông"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
240

241
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:153
242 243 244
msgid "Sans"
msgstr "Không chân"

245 246 247
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:156
#| msgid "Font Selection"
msgid "Gradient Selection"
248
msgstr "Chọn gradient"
249 250 251 252 253

#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:461 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:241
254
msgid "(Empty)"
255
msgstr "(Rỗng)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
256

257 258 259
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:138
#| msgid "Font Selection"
msgid "Palette Selection"
260
msgstr ""
261 262 263 264

#: ../libgimp/gimppatternselectbutton.c:164
#| msgid "Font Selection"
msgid "Pattern Selection"
265
msgstr "Chọn mẫu"
266 267

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:149
268 269 270
msgid "by name"
msgstr "theo tên"

271
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:150
272 273 274
msgid "by description"
msgstr "theo mô tả"

275
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:151
276 277 278
msgid "by help"
msgstr "theo trợ giúp"

279
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:152
280 281 282
msgid "by author"
msgstr "theo tác giả"

283
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:153
284
msgid "by copyright"
285
msgstr "theo tác quyền"
286

287
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:154
288 289 290
msgid "by date"
msgstr "theo ngày"

291
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:155
292 293 294
msgid "by type"
msgstr "theo kiểu"

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
#. count label
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:394
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:545 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:139
msgid "No matches"
msgstr "Không tìm thấy"

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:397
msgid "Search term invalid or incomplete"
msgstr ""

#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:406
306 307
msgid "Searching"
msgstr "Đang tìm kiếm"
308

309
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:417
310 311
msgid "Searching by name"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tên"
312

313
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:438
314 315
msgid "Searching by description"
msgstr "Đang tìm kiếm theo mô tả"
316

317
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:445
318 319
msgid "Searching by help"
msgstr "Đang tìm kiếm theo trợ giúp"
320

321
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:452
322 323
msgid "Searching by author"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác giả"
324

325
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:459
326
msgid "Searching by copyright"
327
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác quyền"
328

329
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:466
330 331
msgid "Searching by date"
msgstr "Đang tìm kiếm theo ngày"
332

333
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:473
334 335
msgid "Searching by type"
msgstr "Đang tìm kiếm theo kiểu"
336

337
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:483
338
#, c-format
339 340 341
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "Thủ tục %d"
342

343
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:492
344
msgid "No matches for your query"
345
msgstr "Không tìm thấy"
346

347
#: ../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:496
348
#, c-format
349 350
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
351
msgstr[0] "%d thủ tục khớp với truy vấn của bạn"
352

353
#: ../libgimp/gimpprocview.c:172
354 355 356
msgid "Parameters"
msgstr "Tham số"

357
#: ../libgimp/gimpprocview.c:185
358
msgid "Return Values"
359
msgstr "Giá trị trả lại"
360

361
#: ../libgimp/gimpprocview.c:198
362 363 364
msgid "Additional Information"
msgstr "Thông tin thêm"

365
#: ../libgimp/gimpprocview.c:238
366
msgid "Author:"
367
msgstr "Tác giả:"
368

369
#: ../libgimp/gimpprocview.c:250
370
msgid "Date:"
371
msgstr "Ngày:"
372

373
#: ../libgimp/gimpprocview.c:262
374
msgid "Copyright:"
375
msgstr "Tác quyền:"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
376

377
#: ../libgimp/gimpunitcache.c:54
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378 379 380
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

381 382 383
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
#| msgid "_White (full opacity)"
msgctxt "add-mask-type"
384
msgid "_White (full opacity)"
385
msgstr "T_rắng (đục tuyệt đối)"
386

387 388 389
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
#| msgid "_Black (full transparency)"
msgctxt "add-mask-type"
390
msgid "_Black (full transparency)"
391
msgstr "Đ_en (trong suốt tuyệt đối)"
392

393 394 395
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
#| msgid "Layer's _alpha channel"
msgctxt "add-mask-type"
396
msgid "Layer's _alpha channel"
397
msgstr "Kênh _anfa của lớp"
398

399 400 401
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
#| msgid "_Transfer layer's alpha channel"
msgctxt "add-mask-type"
402
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
403
msgstr "_Truyền kênh anfa của lớp"
404

405 406 407
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:32
#| msgid "_Selection"
msgctxt "add-mask-type"
408
msgid "_Selection"
409
msgstr "_Vùng chọn"
410

411 412 413
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:33
#| msgid "_Grayscale copy of layer"
msgctxt "add-mask-type"
414
msgid "_Grayscale copy of layer"
415
msgstr "Bản sao mức _xám của lớp"
416

417 418 419
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:34
#| msgid "C_hannel"
msgctxt "add-mask-type"
420
msgid "C_hannel"
421
msgstr "Kên_h"
422

423 424 425
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:65
#| msgid "FG to BG (RGB)"
msgctxt "blend-mode"
426
msgid "FG to BG (RGB)"
427
msgstr "Cảnh gần thành nền (RGB)"
428

429 430 431
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:66
#| msgid "FG to BG (HSV)"
msgctxt "blend-mode"
432
msgid "FG to BG (HSV)"
433
msgstr "Cảnh gần thành nền (HSV)"
434

435 436 437
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:67
#| msgid "FG to transparent"
msgctxt "blend-mode"
438
msgid "FG to transparent"
439
msgstr "Cảnh gần thành trong suốt"
440

441 442 443
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:68
#| msgid "Custom gradient"
msgctxt "blend-mode"
444
msgid "Custom gradient"
445
msgstr "Dốc tự chọn"
446

447 448 449
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:98
#| msgid "FG color fill"
msgctxt "bucket-fill-mode"
450
msgid "FG color fill"
451
msgstr "Màu tô cảnh gần"
452

453 454 455
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:99
#| msgid "BG color fill"
msgctxt "bucket-fill-mode"
456
msgid "BG color fill"
457
msgstr "Màu tô nền"
458

459 460 461
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:100
#| msgid "Pattern fill"
msgctxt "bucket-fill-mode"
462
msgid "Pattern fill"
463
msgstr "Điền mẫu"
464

465 466 467
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:131
#| msgid "Add to the current selection"
msgctxt "channel-ops"
468
msgid "Add to the current selection"
469
msgstr "Thêm vào vùng chọn hiện thời"
470

471 472 473
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:132
#| msgid "Subtract from the current selection"
msgctxt "channel-ops"
474
msgid "Subtract from the current selection"
475
msgstr "Loại khỏi vùng chọn hiện thời"
476

477 478 479
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:133
#| msgid "Replace the current selection"
msgctxt "channel-ops"
480
msgid "Replace the current selection"
481
msgstr "Thay thế vùng chọn hiện thời"
482

483 484 485
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:134
#| msgid "Intersect with the current selection"
msgctxt "channel-ops"
486
msgid "Intersect with the current selection"
487
msgstr "Cắt chéo với vùng chọn hiện thời"
488

489 490 491
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:167
#| msgid "Red"
msgctxt "channel-type"
492 493 494
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

495 496 497
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:168
#| msgid "Green"
msgctxt "channel-type"
498
msgid "Green"
499
msgstr "Lục"
500

501 502 503
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:169
#| msgid "Blue"
msgctxt "channel-type"
504
msgid "Blue"
505
msgstr "Xanh dương"
506

507 508 509
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:170
#| msgid "Gray"
msgctxt "channel-type"
510 511 512
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

513 514 515
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:171
#| msgid "Indexed"
msgctxt "channel-type"
516
msgid "Indexed"
517
msgstr "Chỉ mục"
518

519 520 521
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:172
#| msgid "Alpha"
msgctxt "channel-type"
522
msgid "Alpha"
523
msgstr "Anfa"
524

525 526 527
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:202
#| msgid "Small"
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
528
msgid "Small"
529
msgstr "Nhỏ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
530

531 532 533
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:203
#| msgid "Medium"
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
534
msgid "Medium"
535
msgstr "Vừa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
536

537 538 539
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:204
#| msgid "Large"
msgctxt "check-size"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
540
msgid "Large"
541
msgstr "Lớn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
542

543 544 545
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:237
#| msgid "Light checks"
msgctxt "check-type"
546
msgid "Light checks"
547
msgstr "Đối sánh nhạt"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
548

549 550 551
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:238
#| msgid "Mid-tone checks"
msgctxt "check-type"
552
msgid "Mid-tone checks"
553
msgstr "Đối sánh nửa sắc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
554

555 556 557
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:239
#| msgid "Dark checks"
msgctxt "check-type"
558
msgid "Dark checks"
559
msgstr "Đối sánh tối"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
560

561 562 563
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:240
#| msgid "White only"
msgctxt "check-type"
564
msgid "White only"
565
msgstr "Chỉ màu trắng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
566

567 568 569
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:241
#| msgid "Gray only"
msgctxt "check-type"
570
msgid "Gray only"
571 572
msgstr "Chỉ màu xám"

573 574 575
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:242
#| msgid "Black only"
msgctxt "check-type"
576
msgid "Black only"
577 578
msgstr "Chỉ màu đen"

579 580 581 582 583
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:271
#| msgid "Images"
msgctxt "clone-type"
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"
584

585 586 587 588
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:272
#| msgid "Pattern fill"
msgctxt "clone-type"
msgid "Pattern"
589
msgstr "Mẫu"
590

591 592 593
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:302
#| msgid "Lightness"
msgctxt "desaturate-mode"
594
msgid "Lightness"
595
msgstr "Độ nhạt"
596

597 598 599
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:303
#| msgid "Luminosity"
msgctxt "desaturate-mode"
600 601 602
msgid "Luminosity"
msgstr "Độ sáng"

603 604 605
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:304
#| msgid "Average"
msgctxt "desaturate-mode"
606 607
msgid "Average"
msgstr "Trung bình"
608

609 610 611
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:333
#| msgid "Dodge"
msgctxt "dodge-burn-type"
612
msgid "Dodge"
613
msgstr "Tránh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
614

615 616 617
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:334
#| msgid "Burn"
msgctxt "dodge-burn-type"
618
msgid "Burn"
619
msgstr "Đốt"
620

621 622 623 624
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:400
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "gradient-type"
msgid "Linear"
625
msgstr "Tuyến tính"
626

627 628 629
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:401
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "gradient-type"
630 631
msgid "Bi-linear"
msgstr "Tuyến kép"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
632

633 634 635
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:402
#| msgid "Radial"
msgctxt "gradient-type"
636
msgid "Radial"
637
msgstr "Toả tròn"
638

639 640 641
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:403
#| msgid "Square"
msgctxt "gradient-type"
642 643 644
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

645 646 647
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:404
#| msgid "Conical (sym)"
msgctxt "gradient-type"
648 649 650
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

651 652 653
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:405
#| msgid "Conical (asym)"
msgctxt "gradient-type"
654 655 656
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

657 658 659
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:406
#| msgid "Shaped (angular)"
msgctxt "gradient-type"
660 661 662
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

663 664 665
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:407
#| msgid "Shaped (spherical)"
msgctxt "gradient-type"
666 667 668
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

669 670 671
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:408
#| msgid "Shaped (dimpled)"
msgctxt "gradient-type"
672
msgid "Shaped (dimpled)"
673
msgstr "Vỡ hình (nhiều trũng)"
674

675 676 677
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:409
#| msgid "Spiral (cw)"
msgctxt "gradient-type"
678
msgid "Spiral (cw)"
679
msgstr "Xoắn ốc (xuôi chiều)"
680

681 682 683
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:410
#| msgid "Spiral (ccw)"
msgctxt "gradient-type"
684
msgid "Spiral (ccw)"
685
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều)"
686

687 688 689
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:442
#| msgid "Intersections (dots)"
msgctxt "grid-style"
690 691 692
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Giao (chấm)"

693 694 695
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:443
#| msgid "Intersections (crosshairs)"
msgctxt "grid-style"
696 697 698
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Giao (chữ thập mảnh)"

699 700 701
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:444
#| msgid "Dashed"
msgctxt "grid-style"
702 703 704
msgid "Dashed"
msgstr "Gạch gạch"

705 706 707
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:445
#| msgid "Double dashed"
msgctxt "grid-style"
708 709 710
msgid "Double dashed"
msgstr "Gạch đôi"

711 712 713
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:446
#| msgid "Solid"
msgctxt "grid-style"
714 715 716
msgid "Solid"
msgstr "Đặc"

717 718 719
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:476
#| msgid "Stock ID"
msgctxt "icon-type"
720
msgid "Stock ID"
721
msgstr "ID chuẩn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
722

723 724 725
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:477
#| msgid "Inline pixbuf"
msgctxt "icon-type"
726
msgid "Inline pixbuf"
727
msgstr "Bộ đệm điểm ảnh trực tiếp"
728

729 730 731
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:478
#| msgid "Image file"
msgctxt "icon-type"
732
msgid "Image file"
733
msgstr "Tập tin ảnh"
734

735 736 737
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:508
#| msgid "RGB color"
msgctxt "image-base-type"
738
msgid "RGB color"
739
msgstr "Màu RGB"
740

741 742 743
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:509
#| msgid "Grayscale"
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
744
msgid "Grayscale"
745
msgstr "Mức xám"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
746

747 748 749
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:510
#| msgid "Indexed color"
msgctxt "image-base-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
750
msgid "Indexed color"
751
msgstr "Màu chỉ mục"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
752

753
# Name: don't translate / Tên: đừng dịch
754 755 756
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:543
#| msgid "RGB"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
757
msgid "RGB"
758
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
759

760 761 762
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:544
#| msgid "RGB-alpha"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
763
msgid "RGB-alpha"
764
msgstr "RGB-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
765

766 767 768 769 770 771 772 773 774
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:545
#| msgid "Grayscale"
msgctxt "image-type"
msgid "Grayscale"
msgstr "Mức xám"

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:546
#| msgid "Grayscale-alpha"
msgctxt "image-type"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
775
msgid "Grayscale-alpha"
776
msgstr "Mức xám-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
777

778 779 780 781
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:547
#| msgid "Indexed"
msgctxt "image-type"
msgid "Indexed"
782
msgstr "Chỉ mục"
783 784 785 786

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:548
#| msgid "Indexed-alpha"
msgctxt "image-type"
787
msgid "Indexed-alpha"
788
msgstr "Chỉ mục-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
789

790 791 792 793
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:579
#| msgid "None"
msgctxt "interpolation-type"
msgid "None"
794
msgstr "Không có"
795

796 797 798 799
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:580
#| msgid "Bi-linear"
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Linear"
800
msgstr "Tuyến tính"
801

802 803 804
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:581
#| msgid "Cubic"
msgctxt "interpolation-type"
805
msgid "Cubic"
806
msgstr "Khối"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
807

808
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
809 810 811 812
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:582
#| msgid "Lanczos"
msgctxt "interpolation-type"
msgid "Sinc (Lanczos3)"
813
msgstr "Sinc (Lanczos3)"
814

815 816 817
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:611
#| msgid "Constant"
msgctxt "paint-application-mode"
818
msgid "Constant"
819
msgstr "Hằng số"
820

821 822 823
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:612
#| msgid "Incremental"
msgctxt "paint-application-mode"
824
msgid "Incremental"
825
msgstr "Tăng dần"
826

827 828 829
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:642
#| msgid "None"
msgctxt "repeat-mode"
830
msgid "None"
831
msgstr "Không có"
832

833 834 835
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:643
#| msgid "Sawtooth wave"
msgctxt "repeat-mode"
836
msgid "Sawtooth wave"
837
msgstr "Sóng răng cưa"
838

839 840 841
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:644
#| msgid "Triangular wave"
msgctxt "repeat-mode"
842
msgid "Triangular wave"
843
msgstr "Sóng tam giác"
844

845 846 847
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:674
#| msgid "Run interactively"
msgctxt "run-mode"
848 849 850
msgid "Run interactively"
msgstr "Chạy tương tác"

851 852 853
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:675
#| msgid "Run non-interactively"
msgctxt "run-mode"
854
msgid "Run non-interactively"
855
msgstr "Chạy không tương tác"
856

857 858 859
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:676
#| msgid "Run with last used values"
msgctxt "run-mode"
860 861 862
msgid "Run with last used values"
msgstr "Chạy với các giá trị mới dùng"

863 864 865
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:705
#| msgid "Pixels"
msgctxt "size-type"
866
msgid "Pixels"
867
msgstr "Điểm ảnh"
868

869 870 871
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:706
#| msgid "Points"
msgctxt "size-type"
872
msgid "Points"
873
msgstr "Điểm"
874

875 876 877
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:736
#| msgid "Shadows"
msgctxt "transfer-mode"
878 879 880
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

881 882 883
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:737
#| msgid "Midtones"
msgctxt "transfer-mode"
884
msgid "Midtones"
885
msgstr "Nửa sắc"
886

887 888 889
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:738
#| msgid "Highlights"
msgctxt "transfer-mode"
890 891 892
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

893 894 895 896
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:767
#| msgid "Forward"
msgctxt "transform-direction"
msgid "Normal (Forward)"
897
msgstr "Bình thường (Tới)"
898

899 900 901 902 903 904 905 906
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:768
msgctxt "transform-direction"
msgid "Corrective (Backward)"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:799
msgctxt "transform-resize"
msgid "Adjust"
907
msgstr "Điều chỉnh"
908 909 910 911

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:800
msgctxt "transform-resize"
msgid "Clip"
912
msgstr "Xén"
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:801
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop to result"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:802
msgctxt "transform-resize"
msgid "Crop with aspect"
msgstr ""

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:935
#| msgid "Internal GIMP procedure"
msgctxt "pdb-proc-type"
927 928
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Thủ tục GIMP nội bộ"
929

930 931 932
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:936
#| msgid "GIMP Plug-In"
msgctxt "pdb-proc-type"
933
msgid "GIMP Plug-In"
934
msgstr "Phần bổ sung GIMP"
935

936 937 938
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:937
#| msgid "GIMP Extension"
msgctxt "pdb-proc-type"
939 940 941
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Phần mở rộng GIMP"

942 943 944
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:938
#| msgid "Temporary Procedure"
msgctxt "pdb-proc-type"
945 946
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Thủ tục tạm thời"
947

948 949 950 951
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1105
msgctxt "text-direction"
msgid "From left to right"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
952

953 954 955 956
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1106
msgctxt "text-direction"
msgid "From right to left"
msgstr ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
957

958 959 960 961 962
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1137
#| msgid "None"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "None"
msgstr "Không có"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
963

964 965 966 967
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1138
#| msgid "Highlights"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Slight"
968
msgstr "Nhẹ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
969

970 971 972 973 974
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1139
#| msgid "Medium"
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Medium"
msgstr "Vừa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
975

976 977 978
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1140
msgctxt "text-hint-style"
msgid "Full"
979
msgstr "Đầy"
980 981 982 983

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1171
msgctxt "text-justification"
msgid "Left justified"
984
msgstr "Canh trái"
985 986 987 988

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1172
msgctxt "text-justification"
msgid "Right justified"
989
msgstr "Canh phải"
990 991 992 993 994

#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1173
#| msgid "C_enter"
msgctxt "text-justification"
msgid "Centered"
995
msgstr "Giữa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
996

997 998 999
#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1174
msgctxt "text-justification"
msgid "Filled"
1000
msgstr "Điền đầy"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1001

1002 1003 1004 1005
#: ../libgimpbase/gimputils.c:178 ../libgimpbase/gimputils.c:183
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:424
#: ../modules/color-selector-cmyk-lcms.c:430
#: ../modules/display-filter-lcms.c:178
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
1006
msgid "(invalid UTF-8 string)"
1007 1008
msgstr "(chuỗi UTF-8 không hợp lệ)"

1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
#. *
#. * SECTION: gimpcolorconfig
#. * @title: GimpColorConfig
#. * @short_description: Color management settings.
#. *
#. * Color management settings.
#. *
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
1017 1018 1019
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Chế độ thao tác quản lý màu sắc."

1020
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
1021
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
1022
msgstr "Hồ sơ màu của màn hình (chính) của bạn."
1023

1024 1025 1026 1027 1028
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
#| msgid ""
#| "When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
#| "windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
#| "fallback."
1029
msgid ""
1030 1031
"When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system.  The configured monitor profile is then only used as a "
1032
"fallback."
1033 1034
msgstr ""
"Khi bật, GIMP sẽ thử dùng hồ sơ màu bộ trình bày từ hệ thống cửa sổ. Hồ sơ "
1035
"bộ trình bày đã cấu hình thì chỉ dùng là sự chọn phòng bị."
1036

1037 1038 1039
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
#| msgid "The default RGB workspace color profile."
msgid "The default RGB working space color profile."
1040
msgstr "Hồ sơ màu vùng làm việc RGB mặc định."
1041

1042
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
1043
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
1044
msgstr "Hồ sơ màu CMYK dùng để chuyển đổi giữa RGB và CMYK."
1045

1046
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
1047
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
1048
msgstr "Hồ sơ dùng để mô phỏng phiên bản đã in (xem thử mềm)."
1049

1050
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
1051 1052 1053
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Đặt cách ánh xạ màu cho bộ trình bày của bạn."

1054 1055 1056 1057
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:68
#| msgid ""
#| "Sets how colors are converted from workspace to the print simulation "
#| "device."
1058
msgid ""
1059 1060
"Sets how colors are converted from RGB working space to the print simulation "
"device."
1061 1062
msgstr "Đặt cách chuyển đổi màu từ vùng làm việc sang thiết bị mô phỏng in."

1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:71
msgid ""
"When enabled, the print simulation will mark colors which can not be "
"represented in the target color space."
msgstr ""

#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:74
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr ""

1073
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
1074 1075
#| msgid "No color management"
msgctxt "color-management-mode"
1076 1077 1078
msgid "No color management"
msgstr "Không quản lý màu"

1079
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
1080 1081
#| msgid "Color managed display"
msgctxt "color-management-mode"
1082 1083 1084
msgid "Color managed display"
msgstr "Bộ trình bày có màu đã quản lý"

1085
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
1086 1087
#| msgid "Print simulation"
msgctxt "color-management-mode"
1088 1089 1090
msgid "Print simulation"
msgstr "Mô phỏng in"

1091 1092 1093
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57
#| msgid "Perceptual"
msgctxt "color-rendering-intent"
1094
msgid "Perceptual"
1095
msgstr "Dựa vào nhận thức"
1096

1097 1098 1099
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
#| msgid "Relative colorimetric"
msgctxt "color-rendering-intent"
1100 1101 1102
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Đo màu tượng ứng"

1103 1104 1105 1106
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59
#| msgid "Saturation"
msgctxt "color-rendering-intent"
msgid "Saturation"
1107 1108
msgstr "Độ bão hòa"

1109 1110 1111
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:60
#| msgid "Absolute colorimetric"
msgctxt "color-rendering-intent"
1112 1113 1114
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Đo màu tuyệt đối"

1115
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:106
1116
#, c-format
1117
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
1118
msgstr "giá trị cho hiệu bài %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"
1119

1120 1121
#. please don't translate 'yes' and 'no'
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:444
1122
#, c-format
1123
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
1124 1125
msgstr ""
"ngờ « có » (yes) hay « không » (no) cho hiệu bài luận lý %s, còn nhận « %s »"
1126

1127
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:518
1128
#, c-format
1129
msgid "invalid value '%s' for token %s"
1130
msgstr "giá trị không hợp lệ « %s » cho hiệu bài %s"
1131

1132
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:533
1133
#, c-format