vi.po 12.2 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1 2
# GIMP-LIBGIMP in Vietnamese.
# Copyright (C) 1995-2002 Free Software Foundation, Inc.
3
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002 - 2003.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4 5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gimp-libgimp 1.3.x\n"
8 9 10 11
"POT-Creation-Date: 2003-01-30 11:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-30 23:28+0700\n"
"Last-Translator: Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Gnome-Vi <Gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12 13 14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: libgimp/gimpexport.c:170 libgimp/gimpexport.c:206
17 18 19
#, c-format
msgid "%s can't handle layers"
msgstr "%s không thể xử lý các layer"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20 21 22

#: libgimp/gimpexport.c:171 libgimp/gimpexport.c:180 libgimp/gimpexport.c:189
msgid "Merge Visible Layers"
23
msgstr "Hoà nhập các Layer nhìn thấy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
24 25

#: libgimp/gimpexport.c:179
26 27 28
#, c-format
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
msgstr "%s không thể xử lý các layer offset, kích cỡ hay độ đục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
29 30

#: libgimp/gimpexport.c:188 libgimp/gimpexport.c:197
31 32 33
#, c-format
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
msgstr "%s chỉ xử lý được các layer như các khung hoạt cảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

#: libgimp/gimpexport.c:189 libgimp/gimpexport.c:198
msgid "Save as Animation"
msgstr "Lưu là Hoạt cảnh"

#: libgimp/gimpexport.c:198 libgimp/gimpexport.c:207 libgimp/gimpexport.c:216
msgid "Flatten Image"
msgstr "Làm phẳng Ảnh"

#: libgimp/gimpexport.c:215
44 45 46
#, c-format
msgid "%s can't handle transparency"
msgstr "%s không thể xử lý độ trong suốt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47 48

#: libgimp/gimpexport.c:224
49 50 51
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý các ảnh RGB"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
52 53 54 55 56 57

#: libgimp/gimpexport.c:225 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:262
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"

#: libgimp/gimpexport.c:233
58 59 60
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61 62 63 64 65 66

#: libgimp/gimpexport.c:234 libgimp/gimpexport.c:253 libgimp/gimpexport.c:274
msgid "Convert to Grayscale"
msgstr "Chuyển đổi sang Cân Bằng Xám"

#: libgimp/gimpexport.c:242
67 68 69
#, c-format
msgid "%s can only handle indexed images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

#: libgimp/gimpexport.c:243 libgimp/gimpexport.c:262 libgimp/gimpexport.c:272
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
msgstr ""
"Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
"lập mặc định (chỉnh kết quả thủ công)"

#: libgimp/gimpexport.c:252
80 81 82
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
83 84

#: libgimp/gimpexport.c:261
85 86 87
#, c-format
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
msgstr "%s chỉ xử lý được ảnh RGB hay phụ lục"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88 89

#: libgimp/gimpexport.c:271
90 91 92
#, c-format
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
msgstr "%s chỉ có thể xử lý ảnh phụ lục hay cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
93 94

#: libgimp/gimpexport.c:282
95 96 97
#, c-format
msgid "%s needs an alpha channel"
msgstr "%s cần một kênh alpha"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

#: libgimp/gimpexport.c:283
msgid "Add Alpha Channel"
msgstr "Thêm Kênh Alpha"

#.
#. *  Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
108
#: libgimp/gimpexport.c:357
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
109 110 111
msgid "Confirm Save"
msgstr "Khẳng định Lưu"

112
#: libgimp/gimpexport.c:361
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
113 114 115
msgid "Confirm"
msgstr "Khẳng định"

116
#: libgimp/gimpexport.c:363
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117 118 119 120 121 122 123 124
msgid "Cancel"
msgstr "Bỏ qua"

#.
#. *  Plug-ins must have called gtk_init () before calling gimp_export ().
#. *  Otherwise bad things will happen now!!
#.
#. the dialog
125
#: libgimp/gimpexport.c:416
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
126 127 128 129 130 131 132
msgid "Export File"
msgstr "Xuất ra Tập Tin"

#: libgimp/gimpexport.c:421
msgid "Ignore"
msgstr "Lờ Đi"

133 134 135 136 137
#: libgimp/gimpexport.c:427
msgid "Export"
msgstr "Xuất Ra"

#: libgimp/gimpexport.c:453
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
138 139 140 141 142 143
msgid ""
"Your image should be exported before it can be saved for the following "
"reasons:"
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu lại vì những lý do sau:"

#. the footline
144
#: libgimp/gimpexport.c:526
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145 146 147
msgid "The export conversion won't modify your original image."
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra không làm thay đổi ảnh gốc của bạn."

148 149 150 151 152 153 154 155
#: libgimp/gimpexport.c:595
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một layer mask thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các layer nhìn được."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156

157 158 159 160 161 162 163 164
#: libgimp/gimpexport.c:600
#, c-format
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
msgstr ""
"Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) thành %s.\n"
"Việc này sẽ không lưu các layer nhìn được."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

#: libgimp/gimpmenu.c:163 libgimp/gimpmenu.c:283 libgimp/gimpmenu.c:398
#: libgimp/gimpmenu.c:580
msgid "None"
msgstr "Không"

#: libgimp/gimpunit.c:56
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:174
#, c-format
msgid "Loading module: '%s'\n"
msgstr "Đang nạp module: '%s'\n"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:189 libgimpmodule/gimpmodule.c:206
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:312 libgimpmodule/gimpmodule.c:339
#: libgimpmodule/gimpmodule.c:432
#, c-format
msgid ""
"Module '%s' load error:\n"
"%s"
msgstr ""
"Lỗi nạp module '%s':\n"
"%s"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:270
#, c-format
msgid "Skipping module: '%s'\n"
msgstr "Đang bỏ qua module: '%s'\n"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:409
msgid "Module error"
msgstr "Lỗi module"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:410
msgid "Loaded"
msgstr "Đã nạp"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:411
msgid "Load failed"
msgstr "Không nạp được"

#: libgimpmodule/gimpmodule.c:412
msgid "Not loaded"
msgstr "Không được nạp"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:85
msgid "/Foreground Color"
msgstr "/Màu Tiền Cảnh"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:87
msgid "/Background Color"
msgstr "/Màu Nền"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:90
msgid "/Black"
msgstr "/Đen"

#: libgimpwidgets/gimpcolorbutton.c:92
msgid "/White"
msgstr "/Trắng"

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:141
msgid "Scales"
msgstr "Độ cân chỉnh"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:163 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_H"
msgstr "_H"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:164 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_S"
msgstr "_S"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:165 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_V"
msgstr "_V"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:166 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_R"
msgstr "_R"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:167 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_G"
msgstr "_G"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:168 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:353
msgid "_B"
msgstr "_B"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:169
msgid "_A"
msgstr "_A"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:173 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:357
msgid "Hue"
msgstr "Màu sắc"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:174 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:358
msgid "Saturation"
msgstr "Độ bão hòa"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:175 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:359
msgid "Value"
msgstr "Giá trị"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:176 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:360
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:177 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:361
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:178 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:362
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:179 libgimpwidgets/gimpcolorselect.c:363
msgid "Alpha"
msgstr "Alpha"

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:253
msgid "Hexadecimal color notation as used in HTML"
msgstr ""

#: libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:267
msgid "He_x Triplet:"
msgstr "He_x Triplet:"

Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
296 297 298 299 300 301 302 303
#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:352
msgid "Select Folder"
msgstr "Chọn Thư Mục"

#: libgimpwidgets/gimpfileselection.c:366
msgid "Select File"
msgstr "Chọn Tập Tin"

304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:185
msgid "KiloBytes"
msgstr "KiloByte"

#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:186
msgid "MegaBytes"
msgstr "MegaByte"

#: libgimpwidgets/gimpmemsizeentry.c:187
msgid "GigaBytes"
msgstr "GigaByte"

#: libgimpwidgets/gimppickbutton.c:141
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
msgstr ""

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:91
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
323 324 325
msgid "Anchor"
msgstr "Neo"

326 327 328
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:92
msgid "_Duplicate"
msgstr "_Nhân đôi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
329

330 331 332
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:93
msgid "_Edit"
msgstr "_Biên soạn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
333

334
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:94
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
335 336 337
msgid "Linked"
msgstr "Nối kết"

338
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:95
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
339 340 341
msgid "Paste as New"
msgstr "Dán làm Mới"

342
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:96
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
343 344 345
msgid "Paste Into"
msgstr "Dán vào"

346
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:97
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347 348 349
msgid "_Reset"
msgstr "Đặt _lại"

350
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:98
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351 352 353
msgid "Visible"
msgstr "Nhìn được"

354 355 356 357 358 359 360
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:131
msgid "_Resize"
msgstr "Đặt _lại kích cỡ"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:132 libgimpwidgets/gimpstock.c:184
msgid "_Scale"
msgstr "_Cân chỉnh"
361

362 363 364
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:140
msgid "L_etter Spacing"
msgstr "Khoảng cách c_hữ"
365

366 367 368 369 370
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:141
msgid "L_ine Spacing"
msgstr "Khoảng cách _dòng"

#: libgimpwidgets/gimpstock.c:162
371 372 373
msgid "Crop"
msgstr "Xén"

374 375 376
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:180
msgid "_Transform"
msgstr "Chuyển _dạng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
377

378 379 380
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:183
msgid "_Rotate"
msgstr "X_oay"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
381

382 383 384
#: libgimpwidgets/gimpstock.c:185
msgid "_Shear"
msgstr "_Kéo cắt"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
385 386 387 388 389

#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:265
msgid "More..."
msgstr "Thêm..."

390
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:525
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391 392 393
msgid "Unit Selection"
msgstr "Chọn Đơn Vị"

394
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:570
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395 396 397
msgid "Unit"
msgstr "Đơn Vị"

398
#: libgimpwidgets/gimpunitmenu.c:574
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399 400 401
msgid "Factor"
msgstr "Tác nhân"

402
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:984
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
403
msgid ""
404 405
"Use this value for random number generator seed - this allows you to repeat "
"a given \"random\" operation"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406
msgstr ""
407 408
"Hãy dùng giá trị này để gieo trình sinh số ngẫu nhiên - Điều này cho phép nhắc "
"lại hoạt động \"ngẫu nhiên\" được trao"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
409

410 411 412
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:988
msgid "_Randomize"
msgstr "Để ngẫ_u nhiên"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
413

414 415 416 417 418 419
#: libgimpwidgets/gimpwidgets.c:999
msgid "Seed random number generator with a generated random number"
msgstr "Gieo trình sinh số ngẫu nhiên bằng số ngẫu nhiên được tạo"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:122
msgid "Color deficit simulation filter (Brettel-Vienot-Mollon algorithm)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420 421
msgstr ""

422 423 424
#: modules/cdisplay_colorblind.c:188
msgid "Color Deficient Vision"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
425

426 427 428
#: modules/cdisplay_colorblind.c:473
msgid "Color Deficiency Type:"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
429

430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
#: modules/cdisplay_colorblind.c:483
msgid "None (normal vision)"
msgstr "Không (nhìn bình thường)"

#: modules/cdisplay_colorblind.c:487
msgid "Protanopia (insensitivity to red)"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_colorblind.c:491
msgid "Deuteranopia (insensitivity to green)"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_colorblind.c:495
msgid "Tritanopia (insensitivity to blue)"
msgstr ""

#: modules/cdisplay_gamma.c:90
msgid "Gamma color display filter"
msgstr "Trình lọc hiển thị màu gamma"

#: modules/cdisplay_gamma.c:156
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"

#: modules/cdisplay_gamma.c:317
msgid "Gamma:"
msgstr "Gamma:"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:90
msgid "High Contrast color display filter"
msgstr "Trình lọc hiển thị màu có độ tương phản cao"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:156
msgid "Contrast"
msgstr "Độ tương phản"

#: modules/cdisplay_highcontrast.c:315
msgid "Contrast Cycles:"
msgstr ""

#: modules/colorsel_triangle.c:110
msgid "Painter-style triangle color selector"
msgstr ""

#: modules/colorsel_triangle.c:182
msgid "_Triangle"
msgstr "_Tam giác"

#: modules/colorsel_water.c:104
msgid "Watercolor style color selector"
msgstr "Trình chọn màu kiểu dáng màu nước"

#: modules/colorsel_water.c:176
msgid "_Watercolor"
msgstr "Màu n_ước"

#: modules/colorsel_water.c:251
msgid "Pressure"
msgstr "Áp lực"

#~ msgid "a layer mask"
#~ msgstr "một mask lớp"

#~ msgid "a channel (saved selection)"
#~ msgstr "một kênh (phần được lưu)"

#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "_Thời gian"

#~ msgid "Bytes"
#~ msgstr "Byte"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
501