gl.po 14.3 KB
Newer Older
1
# translation of gimp-tips.HEAD.po to Galician
2
# Ignacio Casal Quinteiro <icq@cvs.gnome.org>, 2007.
3 4
# fjrial <fjrial@cesga.es>, 2008.
# Frco. Javier Rial Rodríguez <fjrial@cesga.es>, 2008.
5 6
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: gimp-tips.HEAD\n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 10 11 12
"POT-Creation-Date: 2008-07-22 21:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-22 13:33+0200\n"
"Last-Translator: Frco. Javier Rial Rodríguez <fjrial@cesga.es>\n"
"Language-Team: Galician <g11n@mancomun.org>\n"
13
"Language: gl\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19

20
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
21
msgid ""
22 23 24 25
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
26
msgstr ""
27 28 29 30
"Prema <tt>Ctrl</tt> e a ferramenta da lata de recheo para que esta empregue "
"a cor do fondo en lugar da cor do primeiro plano. De xeito semellante, ao "
"premer <tt>Ctrl</tt>-e a ferramenta de contagotas establece a cor de fondo "
"en lugar da cor do primeiro plano."
31

32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
33
msgid ""
34 35 36
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
37
msgstr ""
38 39 40 41
"Ao premer <tt>Ctrl</tt>- e na previsualización da máscara de capa no diálogo "
"de capas, actívase o efecto da máscara de capa. Ao premer <tt>Alt</tt>- na "
"previsualización da máscara de capa no diálogo de capas, actívase a vista da "
"máscara directamente."
42

43
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
44 45 46 47
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr ""
48 49
"Ao premer <tt<Ctrl</tt> mentres arrastra coa ferramenta de rotación, esta "
"farase en ángulos de 15 graos."
50

51
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
52 53 54 55
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
56 57 58
"Prema <tt>Maiús</tt> mentres preme a icona ollo no diálogo de capas para "
"esconder todas as capas agás a seleccionada. Prema, outra vez, <tt>Maiús</"
"tt> para amosar todas as capas."
59

60
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
61 62 63 64 65 66
msgid ""
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
67 68 69 70
"Unha selección flotante débese ancorar a unha nova capa ou á última capa "
"activa antes de realizar outras operacións na imaxe. Prema os botóns &quot;"
"Capa nova&quot; ou &quot;Ancorar capa&quot; no diálogo de capas ou empregue "
"os menús para esas accións."
71

72
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
73 74 75 76 77
msgid ""
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"Despois de activar os &quot;Atallos de teclado dinámicos&quot; no diálogo de "
"preferencias, pode reasignar teclas de atallo. Para o facer, abra o menú, "
"seleccione un elemento e prema a nova combinación de teclas que desexa. Se "
"&quot;Gardar atallos de teclado&quot; estiver activo, a combinación "
"gardarase ao saír do GIMP. Recoméndase desactivar &quot;Atallos de teclado "
"dinámicos&quot; a continuación para evitar asignacións/reasignacións "
"accidentais dos atallos. "
89

90
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
91 92 93 94 95
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
96 97 98
"Prema e arrastre unha regra para colocar unha guía nunha imaxe. Todas as "
"seleccións que arrastre axustaranse ás guías. Pode eliminar as guías ao "
"arrastralas fóra da imaxe coa ferramenta Mover."
99

100
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
101 102 103 104 105
msgid ""
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
106 107 108
"O GIMP permite a compresión gzip automática. Só ten que engadir <tt>.gz</tt> "
"(ou <tt>.bz2</tt>, se ten o bzip2 instalado) ao nome do ficheiro e a imaxe "
"gardarase comprimida. Por suposto, tamén carga imaxes comprimidas."
109

110
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
111 112 113 114 115
msgid ""
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
116 117 118
"O GIMP emprega capas para permitirlle organizar a súa imaxe. Pense nelas "
"como un grupo de dispositivos ou de filtros de xeito que, ao ollar a través "
"del, pode ver unha composición dos seus contidos."
119

120
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
121 122 123
msgid ""
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
124
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
125
msgstr ""
126 127 128
"Se o nome dunha capa no diálogo de capas se amosa en <b>negra</b>, esta capa "
"non ten unha canle alfa. Pode engardir unha canle alfa ao usar Capa-"
">Transparencia->Engadir canle alfa."
129

130
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
131 132 133
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
134 135
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
136
msgstr ""
137 138 139 140
"Se algunha das súas fotos escaneadas non tiver cor suficiente, pode mellorar "
"facilmente o seu intervalo de ton co botón &quot;Auto&quot; na ferramenta de "
"niveis (Cores->Niveis). Se existe o predominio dunha cor, pode corrixilo coa "
"ferramente de curvas (Cores->Curvas)."
141

142
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
143
msgid ""
144 145 146
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
147
msgstr ""
148 149 150
"Se deseña un camiño (Editar->Trazar camiño), as ferramentas de pintura poden "
"empregarse coa súa configuración actual. Pode utilizar o pincel en modo de "
"gradación ou mesmo a goma ou a ferramenta de esborrar. Ferramenta."
151

152
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
153
msgid ""
154 155
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
156
msgstr ""
157 158 159
"Se a súa pantalla está moi desordenada, pode premer <tt>Tab</tt> varias "
"veces nunha ventá de imaxe para ocultar ou mostrar a barra de ferramentas e "
"outros diálogos."
160

161
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
162 163
msgid ""
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
164 165
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
166
msgstr ""
167 168 169
"A maioría dos complementos funciona na capa actual da imaxe coa que está a "
"traballar. Nalgúns casos, será preciso xuntar todas as capas (Imaxe&#8594;"
"Aplanar imaxe) se quere que o complemento funcione sobre toda a imaxe."
170

171
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
172 173
msgid ""
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
174 175 176
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
177
msgstr ""
178 179 180 181
"Non todos os efectos se poden aplicar a todos os tipos de imaxe. Unha "
"entrada de menú gris indica esta situación. É posible que precise cambiar o "
"modo de imaxe a RGB (Imaxe->Modo,->RGB), engadir unha canle alfa (Capa-"
">Transparencia->Engadir canle alfa) ou alisala (Imaxe->Alisar imaxe)."
182

183
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
184 185 186 187 188
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
189 190 191
"Se preme e mantén a tecla <tt>Maiús</tt> antes de facer unha selección, esta "
"engádese á selección existente no lugar de substituíla. Ao usar <tt>Ctrl</"
"tt> antes de facer a selección, esta subtráese."
192

193
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
194
msgid ""
195
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
196 197 198 199
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
msgstr ""
200 201 202 203 204
"Cando garde unha imaxe para traballar nela máis tarde, probe a usar XCF, o "
"formato de ficheiro nativo do GIMP (empregue a extensión de ficheiro <tt>."
"xcf</tt>). Este formato conserva as capas e todos os aspectos do seu "
"traballo en curso. Despois de completar o proxecto, pódeo gravar como JPEG, "
"PNG, GIF..."
205

206
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
207 208
msgid ""
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
209 210 211
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
212
msgstr ""
213 214 215 216 217
"Pode axustar ou mover a selección usando <tt>Alt</tt> e arrastrando. Se isto "
"move a ventá é que o seu xestor de ventás xa está a usar a tecla<tt>Alt</"
"tt>. A maioría de xestores de ventás poden configurarse para ignorar a tecla "
"<tt>Alt</tt> ou usar a tecla <tt>Super</tt>  (a do  \"logo de Windows\") no "
"seu lugar."
218

219
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
220 221 222 223 224
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
225
"Pode crear e editar seleccións complexas usando a ferramenta camiño. O "
226 227
"diálogo de camiños permítelle traballar con camiños múltiplos e convertelos "
"en seleccións."
228

229
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
230 231 232 233
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
234 235
"Pode arrastrar unha capa desde o diálogo de capas e soltala na caixa de "
"ferramentas. Así creará unha nova imaxe que conterá só esa capa."
236

237
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
238
msgid ""
239
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
240
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
241
"fill the current selection with that color."
242
msgstr ""
243 244 245
"Pode arrastrar e soltar moitas cousas no GIMP. Por exemplo, ao arrastrar "
"unha cor da caixa de ferramentas ou dunha paleta de cores e soltala nunha "
"imaxe, encherá a selección actual con  esa cor."
246

247
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
248
msgid ""
249
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
250
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
251
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
252
msgstr ""
253 254 255 256
"Pode debuxar círculos ou cadrados sinxelos ao usar Editar&#8594;Selección de "
"trazo. Isto traza a marxe da súa selección actual. Pódense debuxar unhas "
"formas máis complexas ao usar a ferramenta de camiño ou con Filtros&#8594;"
"Renderizar&#8594;Gfig."
257

258
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
259
msgid ""
260 261
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
262
msgstr ""
263 264
"Poe obter axuda contextual para a maioría de características do GIMP "
"premendo F1 en calquera momento. Tamén funciona dentro dos menús."
265

266
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
267 268 269 270
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
271 272
"Pode realizar moitas operacións de capa ao premer co botón dereito sobre a "
"etiqueta de texto dunha capa  no diálogo de capas."
273

274
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
275
msgid ""
276
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
277 278 279 280
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
281 282 283 284
"Pode gardar unha selección nunha canle (Selección->Gardar en canle) e "
"despois modificar esta canle con calquera ferramenta de pintura. Se emprega "
"os botóns do diálogo de canles, pode activar a visibilidade desta canle nova "
"ou convertela nunha selección."
285

286
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
287
msgid ""
288
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
289 290
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
291 292
"Pode empregar <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> para alternar entre todas as capas "
"dunha imaxe (se o seu administrador de ventás non bloquea estas teclas...)"
293

294
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
295
msgid ""
296
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
297
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
298
msgstr ""
299 300
"Pode empregar o botón central do rato para se desprazar pola imaxe (outra "
"opción é premer e manter a tecla <tt>Espazo</tt> mentres move o rato)."
301

302
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
303 304 305 306 307 308
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
309 310 311 312
"Pode empregar as ferramentas de pintura para cambiar a selección. Prema o "
"botón &quot;Máscara rápida&quot; que está na parte inferior esquerda da "
"ventá de imaxe. Cambie a súa selección ao pintar na imaxe e prema de novo o "
"botón para convertela nunha selección normal."