vi.po 39.1 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation for GIMP LibGIMP.
2 3 4
# Copyright © 2006 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# T.M.Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
5
# 
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
6
msgid ""
7 8
""
msgstr "Project-Id-Version: Gimp-libgimp Gnome HEAD\n"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2006-04-10 11:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-10 22:06+0930\n"
12 13
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
18
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b36\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
19

20
#:../libgimp/gimpbrushmenu.c:140
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
21
msgid "Brush Selection"
22
msgstr "Chọn chổi"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
23

24
#:../libgimp/gimpbrushmenu.c:180 ../libgimp/gimppatternmenu.c:165
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
25
msgid "_Browse..."
26
msgstr "_Duyệt..."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
27

28 29
#:../libgimp/gimpexport.c:215 ../libgimp/gimpexport.c:251
#,c-format
30
msgid "%s can't handle layers"
31
msgstr "%s không thể xử lý các lớp."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
32

33
#:../libgimp/gimpexport.c:216 ../libgimp/gimpexport.c:225
34
#:../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:252
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
35
msgid "Merge Visible Layers"
36
msgstr "Hoà nhập các lớp nhìn thấy"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
37

38 39
#:../libgimp/gimpexport.c:224
#,c-format
40
msgid "%s can't handle layer offsets, size or opacity"
41
msgstr "%s không thể xử lý các độ dịch lớp, kích cỡ hay độ đục."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
42

43 44
#:../libgimp/gimpexport.c:233 ../libgimp/gimpexport.c:242
#,c-format
45
msgid "%s can only handle layers as animation frames"
46
msgstr "%s xử lý được các lớp chỉ như các khung hoạt cảnh."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47

48
#:../libgimp/gimpexport.c:234 ../libgimp/gimpexport.c:243
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49 50 51
msgid "Save as Animation"
msgstr "Lưu là Hoạt cảnh"

52 53
#:../libgimp/gimpexport.c:243 ../libgimp/gimpexport.c:252
#:../libgimp/gimpexport.c:261
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
54
msgid "Flatten Image"
55
msgstr "Làm phẳng ảnh"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
56

57 58
#:../libgimp/gimpexport.c:260
#,c-format
59
msgid "%s can't handle transparency"
60
msgstr "%s không thể xử lý độ trong suốt."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
61

62 63
#:../libgimp/gimpexport.c:269
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
64
msgid "%s can't handle layer masks"
65
msgstr "%s không thể xử lý các mặt nạ lớp."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
66

67
#:../libgimp/gimpexport.c:270
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
68
msgid "Apply Layer Masks"
69
msgstr "Áp dụng mặt nạ lớp"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
70

71 72
#:../libgimp/gimpexport.c:278
#,c-format
73
msgid "%s can only handle RGB images"
74
msgstr "%s có thể xử lý chỉ các ảnh RGB thôi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
75

76 77
#:../libgimp/gimpexport.c:279 ../libgimp/gimpexport.c:317
#:../libgimp/gimpexport.c:326
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
78 79 80
msgid "Convert to RGB"
msgstr "Chuyển đổi sang RGB"

81 82
#:../libgimp/gimpexport.c:287
#,c-format
83
msgid "%s can only handle grayscale images"
84
msgstr "%s có thể xử lý chỉ ảnh cân bằng xám thôi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
85

86 87
#:../libgimp/gimpexport.c:288 ../libgimp/gimpexport.c:317
#:../libgimp/gimpexport.c:338
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88
msgid "Convert to Grayscale"
89
msgstr "Chuyển đổi sang Cân bằng Xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
90

91 92
#:../libgimp/gimpexport.c:296
#,c-format
93
msgid "%s can only handle indexed images"
94
msgstr "%s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
95

96 97
#:../libgimp/gimpexport.c:297 ../libgimp/gimpexport.c:326
#:../libgimp/gimpexport.c:336
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
98 99 100
msgid ""
"Convert to Indexed using default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
101
msgstr "Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
102
"lập mặc định (chỉnh kết quả thủ công)."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
103

104 105
#:../libgimp/gimpexport.c:306
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
106
msgid "%s can only handle bitmap (two color) indexed images"
107
msgstr "%s xử lý được chỉ ảnh phụ lục bitmap (hai màu) thôi."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
108

109
#:../libgimp/gimpexport.c:307
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
110 111 112
msgid ""
"Convert to Indexed using bitmap default settings\n"
"(Do it manually to tune the result)"
113
msgstr "Chuyển đổi thành Phụ Lục dùng các thiết\n"
114
"lập bitmap mặc định (chỉnh kết quả thủ công)."
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
115

116 117
#:../libgimp/gimpexport.c:316
#,c-format
118 119
msgid "%s can only handle RGB or grayscale images"
msgstr "%s chỉ xử lý được các ảnh RGB hay cân bằng xám"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
120

121 122
#:../libgimp/gimpexport.c:325
#,c-format
123
msgid "%s can only handle RGB or indexed images"
124
msgstr "%s xử lý được chỉ ảnh RGB hay phụ lục thôi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125

126 127
#:../libgimp/gimpexport.c:335
#,c-format
128
msgid "%s can only handle grayscale or indexed images"
129
msgstr "%s có thể xử lý chỉ ảnh phụ lục hay cân bằng xám thôi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
130

131 132
#:../libgimp/gimpexport.c:346
#,c-format
133
msgid "%s needs an alpha channel"
134
msgstr "%s cần một kênh anfa."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
135

136
#:../libgimp/gimpexport.c:347
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137
msgid "Add Alpha Channel"
138
msgstr "Thêm kênh anfa."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
139

140
#:../libgimp/gimpexport.c:381
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141
msgid "Confirm Save"
142
msgstr "Khẳng định lưu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
143

144
#:../libgimp/gimpexport.c:387
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
145 146 147
msgid "Confirm"
msgstr "Khẳng định"

148
#:../libgimp/gimpexport.c:462
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
149
msgid "Export File"
150
msgstr "Xuất ra tập tin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
151

152
#:../libgimp/gimpexport.c:466
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
153
msgid "_Ignore"
154
msgstr "_Bỏ qua"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
155

156
#:../libgimp/gimpexport.c:468
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
157
msgid "_Export"
158
msgstr "_Xuất"
159

160 161 162
#.the headline
#:../libgimp/gimpexport.c:497
#,c-format
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
163
msgid ""
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
164
"Your image should be exported before it can be saved as %s for the following "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
165
"reasons:"
166
msgstr "Ảnh nên được xuất ra trước khi nó được lưu là %s, vì những lý do sau:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167

168
#.the footline
169
#:../libgimp/gimpexport.c:571
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
170
msgid "The export conversion won't modify your original image."
171
msgstr "Chuyển đổi khi xuất ra sẽ không sửa đổi ảnh gốc của bạn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
172

173
#:../libgimp/gimpexport.c:671
174
#,c-format
175 176 177
msgid ""
"You are about to save a layer mask as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
178
msgstr "Bạn sắp lưu một mặt nạ lớp là %s.\n"
179
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
180

181
#:../libgimp/gimpexport.c:677
182
#,c-format
183 184 185
msgid ""
"You are about to save a channel (saved selection) as %s.\n"
"This will not save the visible layers."
186
msgstr "Bạn sắp lưu một kênh (phần chọn được lưu) là %s.\n"
187
"Việc này sẽ không lưu các lớp nhìn được."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188

189
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:126 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:177
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
190
msgid "Font Selection"
191
msgstr "Chọn phông chữ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
192

193
#:../libgimp/gimpfontselectbutton.c:139 ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:178
194 195 196
msgid "Sans"
msgstr "Không chân"

197
#:../libgimp/gimpgradientmenu.c:115
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
198
msgid "Gradient Selection"
199
msgstr "Chọn dốc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
200

201
#:../libgimp/gimpmenu.c:450 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:131
202
msgid "(Empty)"
203
msgstr "(Rỗng)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
204

205
#:../libgimp/gimppalettemenu.c:102
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
206
msgid "Palette Selection"
207
msgstr "Chọn bảng chọn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
208

209
#:../libgimp/gimppatternmenu.c:125
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
210
msgid "Pattern Selection"
211 212
msgstr "Chọn mẫu"

213
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:140
214 215 216
msgid "by name"
msgstr "theo tên"

217
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:141
218 219 220
msgid "by description"
msgstr "theo mô tả"

221
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:142
222 223 224
msgid "by help"
msgstr "theo trợ giúp"

225
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:143
226 227 228
msgid "by author"
msgstr "theo tác giả"

229
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:144
230 231 232
msgid "by copyright"
msgstr "theo bản quyền"

233
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:145
234 235 236
msgid "by date"
msgstr "theo ngày"

237
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:146
238 239 240
msgid "by type"
msgstr "theo kiểu"

241 242 243
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:377
msgid "Searching"
msgstr "Đang tìm kiếm"
244

245 246 247
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:388
msgid "Searching by name"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tên"
248

249 250 251
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:409
msgid "Searching by description"
msgstr "Đang tìm kiếm theo mô tả"
252

253 254 255
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:416
msgid "Searching by help"
msgstr "Đang tìm kiếm theo trợ giúp"
256

257 258 259
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:423
msgid "Searching by author"
msgstr "Đang tìm kiếm theo tác giả"
260

261 262 263
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:430
msgid "Searching by copyright"
msgstr "Đang tìm kiếm theo bản quyền"
264

265 266 267
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:437
msgid "Searching by date"
msgstr "Đang tìm kiếm theo ngày"
268

269 270 271
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:444
msgid "Searching by type"
msgstr "Đang tìm kiếm theo kiểu"
272

273 274 275 276 277
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:454
#,c-format
msgid "%d procedure"
msgid_plural "%d procedures"
msgstr[0] "Thủ tục %d"
278

279
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:463
280 281 282
msgid "No matches for your query"
msgstr "Không khớp gì."

283 284
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:467
#,c-format
285 286 287
msgid "%d procedure matches your query"
msgid_plural "%d procedures match your query"
msgstr[0] "%d thủ tục khớp với truy vấn bạn."
288

289 290
#.count label
#:../libgimp/gimpprocbrowserdialog.c:516 ../libgimpwidgets/gimpbrowser.c:114
291 292 293
msgid "No matches"
msgstr "Không khớp gì."

294
#:../libgimp/gimpprocview.c:143
295 296 297
msgid "Parameters"
msgstr "Tham số"

298
#:../libgimp/gimpprocview.c:156
299 300 301
msgid "Return Values"
msgstr "Giá trị trả gởi"

302
#:../libgimp/gimpprocview.c:169
303 304 305
msgid "Additional Information"
msgstr "Thông tin thêm"

306
#:../libgimp/gimpprocview.c:210
307 308 309
msgid "Author:"
msgstr "Tác giả :"

310
#:../libgimp/gimpprocview.c:222
311 312 313
msgid "Date:"
msgstr "Ngày :"

314
#:../libgimp/gimpprocview.c:234
315 316
msgid "Copyright:"
msgstr "Bản quyền :"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
317

318
#:../libgimp/gimpunitcache.c:57
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
319 320 321
msgid "percent"
msgstr "phần trăm"

322
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:26
323
msgid "_White (full opacity)"
324
msgstr "_Trắng (đục hết)"
325

326
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:27
327
msgid "_Black (full transparency)"
328
msgstr "_Đen (trong suốt hết)"
329

330
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:28
331
msgid "Layer's _alpha channel"
332
msgstr "Kênh _anfa của lớp"
333

334
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:29
335
msgid "_Transfer layer's alpha channel"
336
msgstr "Kênh anfa của lớp _truyền"
337

338
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:30
339
msgid "_Selection"
340
msgstr "Sự _chọn lựa"
341

342
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:31
343
msgid "_Grayscale copy of layer"
344
msgstr "Bản sao cân bằng _xám của lớp"
345

346
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:61
347
msgid "FG to BG (RGB)"
348
msgstr "Cảnh gần thành nền (RGB)"
349

350
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:62
351
msgid "FG to BG (HSV)"
352
msgstr "Cảnh gần thành nền (HSV)"
353

354
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:63
355
msgid "FG to transparent"
356
msgstr "Cảnh gần thành trong suốt"
357

358
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:64
359
msgid "Custom gradient"
360
msgstr "Độ dốc tự chọn"
361

362
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:93
363
msgid "FG color fill"
364
msgstr "Tô màu cảnh gần"
365

366
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:94
367
msgid "BG color fill"
368
msgstr "Tô màu nền"
369

370
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:95
371
msgid "Pattern fill"
372
msgstr "Điền mẫu"
373

374
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:125
375
msgid "Add to the current selection"
376
msgstr "Thêm vào lựa chọn hiện thời"
377

378
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:126
379 380 381
msgid "Subtract from the current selection"
msgstr "Trừ đi từ lựa chọn hiện thời"

382
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:127
383 384 385
msgid "Replace the current selection"
msgstr "Thay thế lựa chọn hiện thời"

386
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:128
387 388 389
msgid "Intersect with the current selection"
msgstr "Cắt chéo với lựa chọn hiện thời"

390
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:160 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:95
391 392 393
msgid "Red"
msgstr "Đỏ"

394
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:161 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:96
395 396 397
msgid "Green"
msgstr "Xanh lá cây"

398
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:162 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:97
399 400 401
msgid "Blue"
msgstr "Xanh da trời"

402
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:163
403 404 405
msgid "Gray"
msgstr "Xám"

406
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:164 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:529
407
msgid "Indexed"
408
msgstr "Phụ lục"
409

410
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:165 ../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:98
411
msgid "Alpha"
412
msgstr "Anfa"
413

414
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:194
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
415
msgid "Small"
416
msgstr "Nhỏ"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
417

418
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:195
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
419
msgid "Medium"
420
msgstr "Vừa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
421

422
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:196
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
423
msgid "Large"
424
msgstr "Lớn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
425

426
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:228
427 428
msgid "Light checks"
msgstr "Kiểm tra độ sáng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
429

430
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:229
431 432
msgid "Mid-tone checks"
msgstr "Kiểm tra nửa sắc"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
433

434
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:230
435 436
msgid "Dark checks"
msgstr "Kiểm tra độ tối"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
437

438
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:231
439
msgid "White only"
440
msgstr "Chỉ màu trắng"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
441

442
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:232
443
msgid "Gray only"
444 445
msgstr "Chỉ màu xám"

446
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:233
447
msgid "Black only"
448 449
msgstr "Chỉ màu đen"

450
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:261
451
msgid "Image source"
452
msgstr "Nguồn ảnh"
453

454
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:262
455
msgid "Pattern source"
456 457
msgstr "Nguồn mẫu"

458
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:291
459 460 461
msgid "Lightness"
msgstr "Độ nhẹ"

462
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:292
463 464 465
msgid "Luminosity"
msgstr "Độ sáng"

466
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:293
467 468
msgid "Average"
msgstr "Trung bình"
469

470
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:321
471
msgid "Dodge"
472
msgstr "Tránh"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
473

474
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:322
475
msgid "Burn"
476
msgstr "Ghi"
477

478
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:386 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:561
479 480 481
msgid "Linear"
msgstr "Tuyến"

482
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:387
483 484
msgid "Bi-linear"
msgstr "Tuyến kép"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
485

486
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:388
487
msgid "Radial"
488
msgstr "Tỏa tròn"
489

490
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:389
491 492 493
msgid "Square"
msgstr "Vuông"

494
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:390
495 496 497
msgid "Conical (sym)"
msgstr "Chóp nón (đối xứng)"

498
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:391
499 500 501
msgid "Conical (asym)"
msgstr "Chóp nón (không đối xứng)"

502
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:392
503 504 505
msgid "Shaped (angular)"
msgstr "Vỡ hình (ở góc)"

506
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:393
507 508 509
msgid "Shaped (spherical)"
msgstr "Vỡ hình (hình cầu)"

510
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:394
511
msgid "Shaped (dimpled)"
512
msgstr "Vỡ hình (nhiều trũng)"
513

514
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:395
515 516 517
msgid "Spiral (cw)"
msgstr "Xoắn ốc (chiều kim đồng hồ)"

518
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:396
519
msgid "Spiral (ccw)"
520
msgstr "Xoắn ốc (ngược chiều kim đồng hồ)"
521

522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:427
msgid "Intersections (dots)"
msgstr "Giao (chấm)"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:428
msgid "Intersections (crosshairs)"
msgstr "Giao (chữ thập mảnh)"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:429
msgid "Dashed"
msgstr "Gạch gạch"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:430
msgid "Double dashed"
msgstr "Gạch đôi"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:431
msgid "Solid"
msgstr "Đặc"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:460
543
msgid "Stock ID"
544
msgstr "ID chuẩn"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
545

546
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:461
547
msgid "Inline pixbuf"
548
msgstr "Ký hiệu trực tiếp"
549

550
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:462
551
msgid "Image file"
552
msgstr "Cỡ ảnh"
553

554
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:491
555
msgid "RGB color"
556
msgstr "Màu RGB"
557

558
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:492 ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:527
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
559
msgid "Grayscale"
560
msgstr "Cân bằng xám"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
561

562
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:493
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
563
msgid "Indexed color"
564
msgstr "Màu phụ lục"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
565

566
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:525
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
567
msgid "RGB"
568
msgstr "RGB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
569

570
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:526
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
571
msgid "RGB-alpha"
572
msgstr "RGB-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
573

574
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:528
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
575
msgid "Grayscale-alpha"
576
msgstr "Mức xám-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
577

578
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:530
579
msgid "Indexed-alpha"
580
msgstr "Phụ lục-anfa"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
581

582
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:560
583
msgid "None (Fastest)"
584
msgstr "Không (nhanh nhất)"
585

586
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:562
587
msgid "Cubic"
588
msgstr "Khối"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
589

590
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:563
591
msgid "Lanczos (Best)"
592
msgstr "Lanczos (tốt nhất)"
593

594
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:591
595
msgid "Constant"
596
msgstr "Liên tiếp"
597

598
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:592
599
msgid "Incremental"
600
msgstr "Dần dần"
601

602
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:621 ../modules/cdisplay_lcms.c:254
603
msgid "None"
604
msgstr "Không có"
605

606
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:622
607
msgid "Sawtooth wave"
608
msgstr "Sóng răng cưa"
609

610
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:623
611
msgid "Triangular wave"
612
msgstr "Sóng tam giác"
613

614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:652
msgid "Run interactively"
msgstr "Chạy tương tác"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:653
msgid "Run non-interactively"
msgstr "Chạy không tương tác"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:654
msgid "Run with last used values"
msgstr "Chạy với các giá trị mới dùng"

#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:682
627
msgid "Pixels"
628
msgstr "Điểm ảnh"
629

630
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:683
631
msgid "Points"
632
msgstr "Điểm"
633

634
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:712
635 636 637
msgid "Shadows"
msgstr "Bóng"

638
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:713
639
msgid "Midtones"
640
msgstr "Nửa sắc"
641

642
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:714
643 644 645
msgid "Highlights"
msgstr "Nổi bật"

646
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:742
647 648 649
msgid "Forward"
msgstr "Tới"

650
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:743
651 652 653
msgid "Backward"
msgstr "Lùi"

654
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:846
655 656
msgid "Internal GIMP procedure"
msgstr "Thủ tục GIMP nội bộ"
657

658
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:847
659 660 661
msgid "GIMP Plug-In"
msgstr "Bộ cầm phít GIMP"

662
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:848
663 664 665
msgid "GIMP Extension"
msgstr "Phần mở rộng GIMP"

666
#:../libgimpbase/gimpbaseenums.c:849
667 668
msgid "Temporary Procedure"
msgstr "Thủ tục tạm thời"
669

670 671 672 673 674
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:180
#,c-format
msgid "%d Byte"
msgid_plural "%d Bytes"
msgstr[0] "%d Byte"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
675

676 677
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:186
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
678
msgid "%.2f KB"
679
msgstr "%.2f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
680

681 682
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:190
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
683
msgid "%.1f KB"
684
msgstr "%.1f KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
685

686 687
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:194
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
688
msgid "%d KB"
689
msgstr "%d KB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
690

691 692
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:201
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
693
msgid "%.2f MB"
694
msgstr "%.2f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
695

696 697
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:205
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
698
msgid "%.1f MB"
699
msgstr "%.1f MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
700

701 702
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:209
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
703
msgid "%d MB"
704
msgstr "%d MB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
705

706 707
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:216
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
708
msgid "%.2f GB"
709
msgstr "%.2f GB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
710

711 712
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:220
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
713
msgid "%.1f GB"
714
msgstr "%.1f GB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
715

716 717
#:../libgimpbase/gimpmemsize.c:224
#,c-format
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
718
msgid "%d GB"
719
msgstr "%d GB"
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
720

721 722
#:../libgimpbase/gimputils.c:169 ../libgimpbase/gimputils.c:174
#:../modules/cdisplay_lcms.c:246
Sven Neumann's avatar
Sven Neumann committed
723
msgid "(invalid UTF-8 string)"
724 725
msgstr "(chuỗi UTF-8 không hợp lệ)"

726
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:40
727 728 729
msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Chế độ thao tác quản lý màu sắc."

730
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:42
731 732 733
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Xãc lập màu của màn hình (chính) của bạn."

734
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:44
735 736 737 738
msgid ""
"When enabled, the GIMP will try to use the display color profile from the "
"windowing system. The configured monitor profile is then only used as a "
"fallback."
739
msgstr "Khi bật, GIMP sẽ cố dùng xác lập màu bộ trình bày từ hệ thống cửa sổ. Như "
740
"thế thì, nó dùng xác lập màn hình đã cấu hình chỉ như là dự trữ."
741

742
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:48
743 744 745
msgid "The default RGB workspace color profile."
msgstr "Xác lập màu vùng làm việc RGB mặc định."

746
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:50
747 748 749
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Xác lập màu CMYK được dùng để chuyển đổi giữa RGB và CMYK."

750
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:52
751 752 753
msgid "The color profile used for simulating a printed version (softproof)."
msgstr "Xác lập được dùng để mô phỏng phiên bản in (xem thử)."

754
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:54
755 756 757
msgid "Sets how colors are mapped for your display."
msgstr "Đặt cách ánh xạ màu cho bộ trình bày của bạn."

758
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
759 760 761 762
msgid ""
"Sets how colors are converted from workspace to the print simulation device."
msgstr "Đặt cách chuyển đổi màu từ vùng làm việc sang thiết bị mô phỏng in."

763
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:24
764 765 766
msgid "No color management"
msgstr "Không quản lý màu"

767
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:25
768 769 770
msgid "Color managed display"
msgstr "Bộ trình bày có màu đã quản lý"

771
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:26
772 773 774
msgid "Print simulation"
msgstr "Mô phỏng in"

775
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:56 ../modules/cdisplay_proof.c:55
776 777 778
msgid "Perceptual"
msgstr "Đựa vào nhận thức"

779
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:57 ../modules/cdisplay_proof.c:56
780 781 782
msgid "Relative colorimetric"
msgstr "Đo màu tượng ứng"

783 784
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:58
#:../libgimpwidgets/gimpwidgetsenums.c:93 ../modules/cdisplay_proof.c:57
785 786 787
msgid "Saturation"
msgstr "Độ bão hòa"

788
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:59 ../modules/cdisplay_proof.c:58
789 790 791
msgid "Absolute colorimetric"
msgstr "Đo màu tuyệt đối"

792
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:88
793 794 795
msgid "Ask"
msgstr "Hỏi"

796
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:89
797 798 799
msgid "Use embedded profile"
msgstr "Dùng xác lập đá nhúng"

800
#:../libgimpconfig/gimpcolorconfig-enums.c:90
801 802 803
msgid "Convert to RGB workspace"
msgstr "Chuyển đổi sang vùng làm việc RGB"

804 805
#:../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:95
#,c-format
806
msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
807
msgstr "giá trị cho hiệu bài %s không phải là chuỗi UTF-8 hợp lệ"
808

809 810 811
#.please don't translate 'yes' and 'no'
#:../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:423
#,c-format
812
msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token %s, got '%s'"
813
msgstr "ngờ « có » hay « không » cho for hiệu bài Bun %s, mà nhận « %s »."
814

815 816
#:../libgimpconfig/gimpconfig-deserialize.c:497
#,c-format
817
msgid "invalid value '%s' for token %s"
818
msgstr "giá trị không hợp lệ « %s » cho hiệu bài %s."
819

820