ro.po 15.3 KB
Newer Older
1
# Romanian GIMP translation
2
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3
# Robert Claudiu Gheorghe <rgheorghe AT writeme DOT com>, 2001.
4
# Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>, 2008-2011.
5
#
6 7
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2012-02-10 19:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-10 23:09+0200\n"
12
"Last-Translator: Cristian Secară <cristi AT secarica DOT ro>\n"
13
"Language-Team: Gnome Romanian Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18 19
"Language: ro\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
20

21
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
22
msgid ""
23 24
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
25
msgstr ""
26 27 28
"Puteți să obțineți ajutor contextual pentru majoritatea caracteristicilor "
"GIMP prin apăsarea în orice moment a tastei F1. Acest lucru funcționează de "
"asemenea și în interiorul meniurilor."
29

30
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
31
msgid ""
32 33 34
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
35
msgstr ""
36 37 38
"GIMP folosește straturi pentru a vă permite organizarea imaginii la care "
"lucrați. Gândiți-vă la ele ca la o stivă de diapozitive sau de filtre, unde "
"dacă vă uitați prin ele vedeți o compunere a conținutului lor."
39

40
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
41
msgid ""
42 43
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
44
msgstr ""
45 46
"Puteți executa multe operații de strat prin clic-dreapta pe eticheta text a "
"unui strat în dialogul de straturi."
47

48
# de la 2.8 salvarea se face exclusiv în xcf, salvarea în xcf nu acoperă „every aspect” (citat de pe gimp-developer-list: „It was never true -- e.g. undo history is not saved, tool options are not saved...”), iar salvarea la alt tip de fișier se face prin export
49
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
50
msgid ""
51 52 53 54
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
55
msgstr ""
56 57
"Când salvați o imagine pentru a lucra la ea mai târziu, folosiți XCF, "
"formatul nativ GIMP (cu extensia <tt>.xcf</tt>). Astfel se conservă "
58 59
"straturile și multe alte aspecte ale lucrului în desfășurare. Odată ce "
"proiectul este complet, puteți să îl exportați ca JPEG, PNG, GIF, etc."
60

61
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
62
msgid ""
63 64 65
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
66
msgstr ""
67 68 69
"Majoritatea plugin-urilor lucrează pe stratul curent al imaginii curente. În "
"unele cazuri, va trebui să combinați toate straturile (Imagine → Aplatizează "
"imaginea) dacă vreți ca plugin-ul să lucreze pe întreaga imagine."
70

71
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
72
msgid ""
73 74 75
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
76
msgstr ""
77 78 79
"Dacă numele unui strat în dialogul de straturi este afișat <b>îngroșat</b>, "
"acel strat nu are un canal alfa. Puteți adăuga un canal alfa folosind Strat "
"→ Transparență → Adaugă un canal alfa"
80

81
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
82
msgid ""
83 84 85 86
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
87
msgstr ""
88 89 90 91 92
"Nu toate efectele pot fi aplicate la toate tipurile de imagini. Acest lucru "
"este indicat prin colorarea în gri a intrării de meniu inactive. Este "
"posibil să trebuiască să schimbați modul imaginii la RGB (Imagine → Mod → "
"RGB), să adăugați un canal alfa (Strat → Transparență → Adaugă un canal "
"alfa), sau să o aplatizați (Imagine → Aplatizează imaginea)."
93

94
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
95
msgid ""
96 97 98 99
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
100
msgstr ""
101 102 103 104 105
"Puteți să ajustați sau să mutați o selecție prin folosirea <tt>Alt</tt>-și-"
"tragere. Dacă acest lucru determină mișcarea ferestrei, înseamnă că "
"gestionarul de fereastră folosește deja tasta <tt>Alt</tt>. Majoritatea "
"gestionarelor de fereastră pot fi configurate să ignore tasta <tt>Alt</tt>, "
"sau să folosească tasta <tt>Super</tt> (sau „sigla Windows”) în loc."
106

107
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
108
msgid ""
109 110 111
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
112
msgstr ""
113 114 115
"Puteți să trageți și să plasați multe chestii în GIMP. De exemplu, tragerea "
"unei culori din trusa de instrumente sau dintr-o paletă de culoare și "
"plasarea acesteia peste o imagine va umple selecția curentă cu acea culoare."
116

117
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
118
msgid ""
119 120
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
121
msgstr ""
122 123
"Puteți folosi butonul din mijloc pentru a deplasa imaginea în jur (sau "
"opțional țineți apăsat tasta <tt>Spațiu</tt> în timp ce mișcați mausul)."
124

125
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
126
msgid ""
127 128 129
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
130
msgstr ""
131 132 133
"Clic pe o riglă și trageți de ea pentru a așeza un ghidaj pe o imagine. "
"Toate selecțiile trase vor acroșa la ghidaje. Puteți elimina ghidajele prin "
"tragerea lor în afara imaginii cu instrumentul de mutare."
134

135
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
136
msgid ""
137 138
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
139
msgstr ""
140 141 142
"Puteți trage un strat din dialogul de straturi și să îl lăsați să cadă peste "
"trusa de instrumente. În acest fel se va crea o nouă imagine ce conține doar "
"acel strat."
143

144
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
145
msgid ""
146 147 148 149
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
150
msgstr ""
151 152 153 154
"O selecție flotantă trebuie să fie ancorată la un strat nou sau la ultimul "
"strat activ, înainte de a efectua alte operații asupra imaginii. Clic pe "
"butonul „Strat nou” sau „Ancorează stratul” în dialogul de straturi, sau "
"folosiți meniurile pentru a face același lucru."
155

156
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
157
msgid ""
158 159 160
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
161
msgstr ""
162 163 164 165
"GIMP suportă comprimarea gzip din mers. Trebuie doar să adăugați <tt>.gz</"
"tt> (sau <tt>.bz2</tt>, dacă aveți instalat bzip2) la numele de fișier și "
"imaginile vor fi salvate gata comprimate. Desigur că încărcarea imaginilor "
"comprimate este de asemenea posibilă."
166

167
# hm ? ceva pare idiot și la varianta engleză
168
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
169 170 171 172 173 174 175
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"Apăsarea și menținerea tastei <tt>Shift</tt> înainte de a face o selecție vă "
"permite să adăugați la selecția curentă în loc să o înlocuiți. Folosind "
176
"<tt>Ctrl</tt> înainte de a face o selecție permite scăderea din cea curentă."
177

178
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
179
msgid ""
180 181 182
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
183
msgstr ""
184 185 186 187
"Puteți desena pătrate sau cercuri simple folosind Editare → Conturează "
"selecția. Această funcție va contura marginea selecției curente. Forme mai "
"complexe pot fi desenate prin intermediul instrumentului Trasee, sau cu "
"Filtre → Randare → Gfig."
188

189
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
190
msgid ""
191 192 193
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
194
msgstr ""
195 196 197
"Dacă conturați un traseu (Editare → Conturează traseul...), instrumentele de "
"pictură pot fi folosite cu configurările lor curente. Puteți folosi pensula "
"de pictură în modul degrade, sau chiar instrumentul Radieră sau Mânjire."
198

199
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
200 201 202 203 204 205 206 207
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"Puteți crea și edita selecții complexe folosind instrumentul Trasee. "
"Dialogul de trasee vă permite să lucrați pe trasee multiple și să le "
"convertiți la selecții."
208

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Puteți folosi instrumentele de pictură pentru a modifica selecția. Clic pe "
"butonul „Mască rapidă” din partea din stânga jos a unei ferestre cu o "
"imagine. Modificați selecția prin desenare în imagine după care clic din nou "
"pe buton pentru a-l converti la loc la o selecție normală."

221
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
222
msgid ""
223 224 225 226
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
227
msgstr ""
228 229 230 231
"Puteți salva o selecție la un canal (Selecție → Salvează în canal) și "
"modifica după aceea acest canal cu orice instrument de pictură. Folosind "
"butoanele în dialogul de canale, puteți comuta vizibilitatea acestui canal "
"nou, sau să îl convertiți la selecție."
232

233
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
234
msgid ""
235 236 237 238 239 240 241
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
242
msgstr ""
243 244 245 246 247 248 249 250
"După ce ați activat opțiunea „Scurtături dinamice de tastatură” în dialogul "
"de preferințe, puteți reasocia scurtăturile de tastatură. Aceasta se face "
"prin afișarea meniului, selectarea unui element al meniului și apăsarea "
"combinației de taste dorite. Dacă opțiunea „Salvează scurtăturile de "
"tastatură” este activată, tema de combinații de taste este salvată la "
"ieșirea GIMP. Probabil că după aceea ar trebui să dezactivați „Scurtături "
"dinamice de tastatură”, pentru a preveni asocierea sau reasocierea "
"accidentală a scurtăturilor."
251

252
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
253
msgid ""
254 255
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
256
msgstr ""
257 258 259
"Dacă ecranul calculatorului este prea aglomerat, puteți apăsa <tt>Tab</tt> "
"într-o fereastră de imagine pentru a comuta vizibilitatea barei de "
"instrumente și a altor dialoguri."
260

261
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
262
msgid ""
263 264
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
265
msgstr ""
266 267 268
"<tt>Shift</tt>-clic pe simbolul ochi din dialogul de straturi determină "
"ascunderea tuturor straturilor în afară de acela. <tt>Shift</tt>-clic din "
"nou arată la loc toate straturile."
269

270
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
271
msgid ""
272 273 274
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
275
msgstr ""
276 277 278 279
"<tt>Ctrl</tt>-clic pe previzualizarea măștii de strat în dialogul de "
"straturi comută efectul măștii de strat. <tt>Alt</tt>-clic pe "
"previzualizarea măștii de strat în dialogul de straturi comută vizualizarea "
"directă a măștii."
280

281
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
282 283 284 285 286 287
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"Puteți folosi <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> pentru a comuta ciclic prin toate "
"straturile unei imagini (asta dacă gestionarul de ferestre nu capturează "
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
"aceste taste...)."

#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-clic pe instrumentul Umplere cu găleata determină folosirea de "
"către aceasta a culorii de fundal în locul celei de prim-plan. Similar, "
"<tt>Ctrl</tt>-clic pe instrumentul Pipetă determină folosirea culorii de "
"fundal în locul celei de prim-plan."
301

302
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
303
msgid ""
304 305
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
306
msgstr ""
307 308
"<tt>Ctrl</tt>-și-tragere cu instrumentul Rotire va constrânge unghiul de "
"rotire în incremente de 15 grade."
309

310
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
311
msgid ""
312 313 314 315
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
Adi Roiban's avatar
Adi Roiban committed
316
msgstr ""
317 318 319 320
"Dacă unele dintre fotografiile scanate nu arată suficient de colorate, "
"puteți să îmbunătățiți cu ușurință gama lor tonală cu butonul „Automat” în "
"instrumentul Niveluri (Culori → Niveluri). Dacă sunt prezente dominante de "
"culoare, puteți să le corectați cu instrumentul Curbe (Culori → Curbe)."