fi.po 23.1 KB
Newer Older
1
# Finnish messages for gimp-tips.
2
# Suomennos: https://l10n.gnome.org/teams/fi/
3
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2006.
4
# Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi>, 2008.
5
# Petri Järvisalo <reaby @ Freenode>, 2008.
6
# Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7
# Janne Peltonen <peltzi@gimp-suomi.org>, 2012.
8
#
9 10
msgid ""
msgstr ""
11
"Project-Id-Version: gimp-tips\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
13
"POT-Creation-Date: 2012-06-26 20:31+0300\n"
14 15
"PO-Revision-Date: 2013-01-27 18:53+0200\n"
"Last-Translator: Ville Skyttä <ville.skytta@iki.fi>\n"
16
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
17
"Language: fi\n"
18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
22

23
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:1
24
msgid ""
25 26
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
27
msgstr ""
28 29 30
"Asiakohtaista avustusta on helppo saada milloin vain lähes mistä tahansa "
"GIMP-ominaisuudesta myös valikkojen sisältä. Aktivoi ohje painamalla F1-"
"näppäintä."
31

32
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
33
msgid ""
34 35 36
"GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
37
msgstr ""
38 39 40
"GIMP käyttää tasoja, joten voit järjestää kuvasi elementit paremmin. "
"Ajattele tasoa läpinäkyväksi piirtoheitinkalvoksi, joita yhdistämällä saat "
"eri kalvoille eri elementit kokonaiseksi kuvaksi."
41

42
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
43
msgid ""
44 45
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
46
msgstr ""
47 48
"Voit suorittaa monia tasotoimintoja napsauttamalla tason nimiä oikealla "
"hiiren painikkeella tasoikkunasta."
49

50
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
51
msgid ""
52 53 54 55
"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
56
msgstr ""
57 58 59 60
"Kun tallennat kuvan myöhempää työstämistä varten, kokeile käyttää XCF:ää, "
"GIMPin omaa tiedostomuotoa (lisää tiedoston perään <tt>.xcf</tt>-pääte). "
"Tämä säilyttää tasot ja monet muut yksityiskohdat työstäsi. Kun projekti on "
"valmis, voit viedä sen JPEG, PNG, GIF, ... -muotoon."
61

62
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
63
msgid ""
64 65 66
"Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
67
msgstr ""
68 69
"Useimmat suotimet toimivat kuvan nykyisessä tasossa. Jos haluat suotimen "
"toimivan koko kuvassa, täytyy kaikki tasot yhdistää (Kuva→Yhdistä kuva)."
70

71
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
72
msgid ""
73 74 75
"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
76
msgstr ""
77 78 79
"Jos tason nimi tasoikkunassa näkyy <b>korostettuna</b>, tällä tasolla ei ole "
"alfa-kanavaa. Voit lisätä alfa-kanavan valikon kohdasta "
"Taso→Läpinäkyvyys→Lisää alfakanava."
80

81
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
82
msgid ""
83 84 85 86
"Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
87
msgstr ""
88 89 90 91
"Aivan kaikkia suotimia ei voi käyttää kaikilla kuvaformaateilla. Tämän voi "
"huomata käytöstä poistetusta valikkokohdasta. Tällöin voit joutua vaihtamaan "
"kuvan väritilan RGB-tilaan (Kuva→Tila→RGB) tai lisätä alfa-kanavan "
"(Taso→Läpinäkyvyys→Lisää alfa-kanava) tai yhdistää kuvan (Kuva→Yhdistä kuva)."
92

93
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
94
msgid ""
95 96 97 98
"You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
"the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
99
msgstr ""
100 101 102 103 104
"Voit muuttaa tai siirtää valintaa käyttäen <tt>Alt</tt>-raahausta. Jos "
"ikkuna siirtyy, ikkunakäsittelijä käyttää jo <tt>Alt</tt>-näppäintä. "
"Useimpien ikkunakäsittelijöiden asetuksia voidaan muokata niin, että ne "
"jättävät <tt>Alt</tt>-näppäimen huomiotta tai käyttävät <tt>Super</tt>-"
"näppäintä (tai \"Windows-logo\") sen sijaan."
105

106
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
107
msgid ""
108 109 110
"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
111
msgstr ""
112 113 114
"Voit raahata ja tiputtaa monia asioita GIMPissä. Voit esimerkiksi raahata "
"värin työkalulaatikosta tai paletista kuvan päälle, jolloin kuva tai kohta "
"täytetään valitulla värillä."
115

116
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
117
msgid ""
118 119
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
120
msgstr ""
121 122
"Voit siirtyä hiiren keskinapin avulla kuvan eri osiin, tai vaihtoehtoisesti "
"pitää <tt>Välilyöntiä</tt> pohjassa siirtäessäsi hiirtä."
123

124
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
125
msgid ""
126 127 128
"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
129
msgstr ""
130 131 132 133
"Apulinjan määrittäminen tapahtuu napsauttamalla ja raahaamalla apulinja "
"haluttuun paikkaan sivulla ja ylhäällä olevien viivainten kohdalta. Raahatut "
"valinnat sidotaan apuviivoihin. Voit poistaa apulinjan kuvasta raahaamalla "
"sen pois siirtotyökalulla."
134

135
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
136
msgid ""
137 138
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
139
msgstr ""
140 141
"Voit raahata tason tasoikkunasta ja tiputtaa sen työkalupakkiin. Tämä luo "
"uuden kuvan, joka sisältää ainoastaan raahatun tason."
142

143
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
144
msgid ""
145 146 147 148
"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
149
msgstr ""
150 151 152 153
"Kelluva valinta täytyy ankkuroida joko uuteen tasoon tai viimeisimpään "
"aktiiviseen tasoon, ennen kuin muita toimintoja voidaan tehdä kuvalle. "
"Napsauta joko \"Uusi taso\"- tai \"Ankkuroi taso\" -painiketta tasoikkunassa "
"tai tee sama toimenpide valikosta."
154

155
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
156
msgid ""
157 158 159
"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
160
msgstr ""
161 162 163
"GIMP tukee gzip-pakkausta lennosta. Lisää joko <tt>.gz</tt> tai <tt>.bz2</"
"tt> tiedostonimeen ja kuva tallennetaan pakattuna. Toki GIMP myös avaa "
"pakatut kuvat yhtä helposti."
164

165
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
166 167 168 169 170
msgid ""
"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
171
"<tt>Vaihto</tt>-näppäimen pohjassa pitäminen ennen valinnan tekemistä "
172 173
"mahdollistaa valinnan lisäämisen nykyiseen valintaan sen sijaan, että "
"tehtäisiin uusi valinta. Käyttämällä <tt>Ctrl</tt>-näppäintä ennen valinnan "
174
"tekemistä poistetaan valinta nykyisestä valinnasta."
175

176
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
177
msgid ""
178 179 180
"You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
181
msgstr ""
182 183 184
"Voit piirtää neliöitä tai ympyröitä valitsemalla Muokkaa→Piirrä valinta. "
"Tämä piirtää nykyisen valinnan reunat. Monimutkaisempia kuvioita voidaan "
"piirtää käyttämällä Polku-työkalua tai Suotimet→Hahmota→Gfig."
185

186
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
187
msgid ""
188 189 190
"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
191
msgstr ""
192 193 194
"Jos piirrät polun (Muokkaa→Piirrä polku), maalaustyökaluja voidaan käyttää "
"nykyisillä asetuksilla. Voit käyttää ruiskua liukuväri-tilassa tai jopa "
"pyyhekumia tai sormi-työkalua."
195

196
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
197 198 199 200 201
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
202 203
"Voit luoda ja muokata monimutkaisia valintoja polkutyökalulla. Ikkuna Polut "
"mahdollistaa työskentelyn useilla poluilla ja polkujen muuntamisen "
204
"valinnoiksi."
205

206 207 208 209 210 211 212 213
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"Voit käyttää maalaustyökaluja valinnan muuttamiseen. Napsauta &quot;"
214
"Pikamaski&quot; -painiketta näytön vasemmasta alalaidasta, jolloin voit "
215 216 217
"muuttaa valintaasi maalaamalla kuvassa ja muuttaa näin valitun alueen "
"tavalliseksi valinnaksi painamalla samaa nappia uudestaan."

218
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
219
msgid ""
220 221 222 223
"You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
224
msgstr ""
225 226 227 228
"Voit tallentaa valinnan kanavaan (Valitse→Tallenna kanavaan) ja tämän "
"jälkeen muokata tätä kanavaa piirtotyökaluilla. Käyttäen painikkeita "
"kanavaikkunassa voit muuttaa kanavan näkyvyyttä ja muuntaa kanavan "
"valinnaksi."
229

230
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
231
msgid ""
232 233 234 235 236 237 238
"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
239
msgstr ""
240 241 242 243 244 245 246 247
"Kun olet valinnut Asetukset-ikkunasta &quot;Käytä dynaamisia näppäimistön "
"pikavalintoja&quot; voit järjestää pikanäppäimiä uudelleen. Tämä tapahtuu "
"&quot;Määritä näppäimistön pikavalinnat&quot; -ikkunassa painamalla haluttua "
"pikanäppäintä tai näppäinyhdistelmää halutun toiminnon kohdalla. Jos &quot;"
"Tallenna näppäimistön oikopolut&quot; on valittuna, näppäimistöoikopolut "
"tallennetaan kun lopetat GIMPin. On yleensä suositeltavaa ottaa &quot;Käytä "
"dynaamisia näppäimistön pikavalintoja&quot; pois käytöstä jälkikäteen, jotta "
"pikavalintoja ei lisättäisi tai muutettaisi vahingossa."
248

249
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
250
msgid ""
251 252
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
253
msgstr ""
254 255 256
"Jos näytöllä on liikaa ikkunoita, voit painaa <tt>Sarkain</tt>-näppäintä "
"useita kertoja kuvaikkunassa. Tällöin työkalulaatikko ja muut ikkunat "
"vuoroin piilotetaan tai näytetään."
257

258
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
259
msgid ""
260 261
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
262
msgstr ""
263 264 265
"<tt>Shift</tt>-napsautus silmänkuvaan tasoikkunassa piilottaa kaikki muut "
"tasot paitsi napsautetun, ja <tt>Shift</tt>-napsautus uudestaan näyttää "
"jälleen muutkin tasot."
266

267
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
268
msgid ""
269 270 271
"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
272
msgstr ""
273 274 275
"<tt>Ctrl</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
"näyttää tasomaskin efektin. <tt>Alt</tt>-napsautus sen sijaan näyttää ja "
"piilottaa itse tasomaskin."
276

277
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
278
msgid ""
279
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
280 281
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
282 283
"Voit käyttää näppäinyhdistelmää <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> siirtymiseen "
"kuvan tasojen välillä, jos ikkunanhallintasi ei käytä tätä yhdistelmää."
284

285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-napsautus ämpäritäyttö-työkalua käytettäessä täyttää alueen "
"taustavärillä edustavärin sijasta. Vastaavasti värin poimintatyökalulla "
"<tt>Ctrl</tt>-napsauttaminen asettaa taustavärin edustavärin sijaan."

296
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
297
msgid ""
298 299
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
300
msgstr ""
301
"<tt>Ctrl</tt>-raahaus kiertotyökalulla rajaa kierron 15 asteen kulmiin."
302

303
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
304
msgid ""
305 306 307 308
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
309
msgstr ""
310 311 312 313 314
"Mikäli jotkin skannatuista kuvista näyttävät haaleilta, voit helposti "
"parantaa niiden väritoistoa napsauttamalla &quot;Automaattinen&quot;-"
"painiketta &quot;Säädä väriarvoja&quot;-työkalusta (Värit→Säätöarvot). Jos "
"kuvassa on värivääristymiä, voit korjata ne &quot;Käyrät&quot;-työkalulla "
"(Värit→Käyrät)"
315

316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
#~ msgstr "<big>Tervetuloa käyttämään GIMPiä!</big>"

#~ msgid ""
#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
#~ "experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP antaa mahdollisuuden perua suurimman osan kuviin tehdyistä "
#~ "muutoksista, joten kokeile vapaasti eri vaihtoehtoja."

326 327 328
#~ msgid "<big>Welcome to the GIMP!</big>"
#~ msgstr "<big>Tervetuloa GIMPin käyttäjäksi!</big>"

329 330 331 332 333 334 335
#~ msgid ""
#~ "<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles viewing the mask directly."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa piilottaa ja "
#~ "näyttää maskin."

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442
#~ msgid ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog "
#~ "toggles the effect of the layer mask."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>-napsautus tasoikkunan tasomaskin esikatselussa toteuttaa "
#~ "maskin valittuun tasoon."

#~ msgid ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the "
#~ "background color instead of the foreground color."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Ctrl</tt>napsautus ämpäritäyttö-työkalua käytettäessä täyttää alueen "
#~ "taustavärillä edustavärin sijaan."

#~ msgid ""
#~ "After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the "
#~ "Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up "
#~ "the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key "
#~ "combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key "
#~ "bindings are saved when you exit GIMP."
#~ msgstr ""
#~ "Kun olet valinnut Asetukset-ikkunasta Käytä dynaamisia näppäimistön "
#~ "pikavalintoja voit järjestää pikanäppäimiä uudelleen. Tämä tapahtuu &quot;"
#~ "Määritä näppäimistön pikavalinnat&quot; ikkunassa painamalla haluttua "
#~ "pikanäppäintä tai näppäinyhdistelmää halutun toiminnon kohdalla.  Jos "
#~ "&quot;Tallenna näppäimistön oikopolut&quot; on valittuna, "
#~ "näppäimistöoikopolut tallennetaan kun lopetat GIMPin."

#~ msgid ""
#~ "If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can "
#~ "easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the "
#~ "Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, "
#~ "you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
#~ msgstr ""
#~ "Mikäli jotkut skannatuista kuvista näyttävät haalealle voit helposti "
#~ "parantaa kuvan värejä ja sävyjä klikkaamalla automaattinen nappia Säädä "
#~ "väriarvoja työkalusta (Värit-&gt;Säätöarvot). Jos kuvassa on "
#~ "värivääristymiä voit korjata ne Käyrät työkalulla (Värit-&gt;Käyrät)."

#~ msgid ""
#~ "If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple "
#~ "times in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs."
#~ msgstr ""
#~ "Jos näyttö on liian sekava voit painaa <tt>Tab</tt>ia kuvaikkunassa, tämä "
#~ "piilottaa tai näyttää työkalupakin ja muut apuikkunat."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP can undo most changes to the image, so feel free to experiment."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP tukee kumoamistoimintoa suurimpaan osaan kuvan muutoksista. Käytä "
#~ "tätä luovasti työskentelyssäsi."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or "
#~ "<tt>.bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your "
#~ "image will be saved compressed. Of course loading compressed images works "
#~ "too."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP tukee gzip-pakkausta. Lisää vain <tt>.gz</tt> (tai <tt>.bz2</tt>, "
#~ "jos sinulla on bzip2 asennettuna) tiedoston nimen loppuun ja kuvasi "
#~ "tallennetaan pakattuna. Pakattujen kuvien lataaminenkin toimii tietysti."

#~ msgid ""
#~ "The GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a "
#~ "stack of slides or filters, such that looking through them you see a "
#~ "composite of their contents."
#~ msgstr ""
#~ "GIMP käyttää tasoja, joten voit organisoida kuvasi elementit paremmin. "
#~ "Ajattele tasoa läpinäkyväksi piirtoheitinkalvoksi, joita yhdistämällä "
#~ "saat eri kalvoille eri elementit kokonaiseksi kuvaksi."

#~ msgid ""
#~ "The layer named &quot;Background&quot; is special because it lacks "
#~ "transparency. This prevents you from moving the layer up in the stack. "
#~ "You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog and "
#~ "selecting &quot;Add Alpha Channel&quot;."
#~ msgstr ""
#~ "Taso nimeltään &quot;Taustaväri&quot; on erilainen kuin muut tasot, sillä "
#~ "siitä puuttuu läpinäkyvyys. Tämä estää tason siirtämisen ylöspäin "
#~ "pinossa. Voit kuitenkin lisätä läpinäkyvyyden napsauttamalla oikealla "
#~ "hiiren painikkeella Tasot-valintaikkunassa ja valitsemalla &quot;Lisää "
#~ "alfa-kanava&quot;."

#~ msgid ""
#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
#~ "the guides."
#~ msgstr ""
#~ "Ympyrän muotoisen valinnan voit tehdä pitämällä pohjassa <tt>Vaihto</tt>-"
#~ "näppäintä kun käytät ellipsivalintaa. Kohdistaaksesi ympyrän tarkasti "
#~ "raahaa pysty- ja vaaka-apulinjat sivuamaan valintaa, siirrä hiiren "
#~ "kursori apulinjojen leikkauspisteeseen ja raahaa valinta apuviivoja "
#~ "pitkin."

#~ msgid ""
#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
#~ "be constrained to 15 degree angles."
#~ msgstr ""
#~ "Käytettäessä jotain maalaustyökalua (Ruisku, Sivellin, Kynä) <tt>Vaihto</"
#~ "tt>-napsautus piirtää suoran viivan edellisestä maalauspisteestä "
#~ "nykyiseen hiiren osoittimen kohtaan. Jos painat lisäksi <tt>Ctrl</tt>, "
#~ "viiva pyöristetään lähimpään 15 asteen kulmaan ja piirretään."

443 444 445 446 447 448 449
#~ msgid ""
#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
#~ "dragging left and right."
#~ msgstr ""
#~ "Voit säätää sumean valinnan aluetta napsauttamalla ja raahaamalla "
#~ "oikealle ja vasemmalle."

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466
#~ msgid ""
#~ "You can drag and drop many things in the GIMP. For example, dragging a "
#~ "color from the toolbox or from a color palette and dropping it into an "
#~ "image will fill the current image or selection with that color."
#~ msgstr ""
#~ "Voit raahata ja pudottaa monia asioita GIMPissä. Esimerkiksi, raahaamalla "
#~ "värin työkalupakista tai väripaletista ja pudottamalla sen kuvaan täyttää "
#~ "tason tai valinnan kyseisellä värillä."

#~ msgid ""
#~ "You can get context-sensitive help for most of the GIMP's features by "
#~ "pressing the F1 key at any time. This also works inside the menus."
#~ msgstr ""
#~ "Asiakohtaista avustusta on helppo saada milloin vain lähes mistä tahansa "
#~ "GIMP-ominaisuudesta myös valikkojen sisältä! Aktivoi ohje painamalla F1-"
#~ "näppäintä."

467 468 469 470 471 472 473 474
#~ msgid ""
#~ "You can press or release the <tt>Shift</tt> and <tt>Ctrl</tt> keys while "
#~ "you are making a selection in order to constrain it to a square or a "
#~ "circle, or to have it centered on its starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Voit painaa ja vapauttaa <tt>Shift</tt>- ja <tt>Ctrl</tt>-näppäimiä "
#~ "tehdessäsi valintaa, jolloin valinta rajataan neliöksi tai ympyräksi, tai "
#~ "pakottaa se keskitetyksi aloituspisteen ympärille."
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

#~ msgid ""
#~ "You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and "
#~ "then modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the "
#~ "Channels dialog, you can toggle the visibility of this new channel or "
#~ "convert it to a selection."
#~ msgstr ""
#~ "Voit tallentaa valinnan värikanavaan (Valitse-&gt;Tallenna kanavalle) ja "
#~ "sen jälkeen muuttaa kanavaa millä tahansa piirtotyökalulla. Kanavat-"
#~ "paletin painikkeilla voi vaikuttaa uuden kanavan näkyvyyteen sekä muuttaa "
#~ "kanava takaisin valinnaksi."

#~ msgid ""
#~ "You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
#~ "image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
#~ msgstr ""
#~ "<tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> vaihtaa käytettävää tasoa, mikäli "
#~ "ikkunointijärjestelmää ei ole asetettu käyttämään jo pikanäppäintä."

#~ msgid ""
#~ "You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's "
#~ "larger than its display window."
#~ msgstr ""
#~ "Tiesithän että hiiren keskipainike vierittää kuvaa, mikäli kuva ei mahdu "
#~ "kokoaan kuvaikkunaan."