Commit ff35d35e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent 84e1f757
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-16 17:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-16 17:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-25 19:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-25 19:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
#: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
#: ../plug-ins/common/file-cel.c:934 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1089
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:982 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1009 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1554 ../plug-ins/common/file-svg.c:726
#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1262
#: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
......@@ -834,7 +834,7 @@ msgstr "_Otwórz"
#. The Save button
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1277
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1987 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1500
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2101 ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:981
#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2101 ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1008
#: ../plug-ins/common/qbist.c:766 ../plug-ins/common/qbist.c:896
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2618 ../plug-ins/flame/flame.c:475
......@@ -1029,7 +1029,7 @@ msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2038 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1370 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
#: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:852
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:464 ../plug-ins/common/file-png.c:1560
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:468 ../plug-ins/common/file-png.c:1560
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:977
#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1005 ../plug-ins/common/file-sunras.c:610
#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1204 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1475
......@@ -1211,11 +1211,11 @@ msgstr "Porządkowanie według wartości"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:513
msgid "Reverse Order"
msgstr "Odwrócony porządek"
msgstr "Odwrócona kolejność"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:517
msgid "Reset Order"
msgstr "Przywróć porządek"
msgstr "Przywróć kolejność"
#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:616
msgid "Rearrange Colormap"
......@@ -3047,8 +3047,8 @@ msgid "Writing to file '%s' failed: %s"
msgstr "Zapisanie do pliku „%s” się nie powiodło: %s"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:300
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:334
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:351
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:338
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:355
msgid "Portable Document Format"
msgstr "PDF"
......@@ -3105,15 +3105,15 @@ msgstr "Użycie _wygładzania"
msgid "pixels/%a"
msgstr "piksele/%a"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:366
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:370
msgid "_Create multipage PDF..."
msgstr "_Utwórz wielostronicowy plik PDF…"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:449
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:453
msgid "You must select a file to save!"
msgstr "Należy wybrać plik do zapisu."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:475
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:479
#, c-format
msgid ""
"An error occurred while creating the PDF file:\n"
......@@ -3126,63 +3126,67 @@ msgstr ""
"Proszę się upewnić, że podano prawidłową nazwę pliku i zaznaczone położenie "
"nie jest tylko do odczytu."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:899
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1029
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:907
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1056
msgid "Omit hidden layers and layers with zero opacity"
msgstr "Pominięcie ukrytych warstw i warstw o zerowym kryciu"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:904
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1034
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:912
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1061
msgid "Convert bitmaps to vector graphics where possible"
msgstr "Konwersja bitmap do grafik wektorowych, jeśli to możliwe"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:909
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1039
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:917
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1066
msgid "Apply layer masks before saving"
msgstr "Zastosowanie masek warstw przed zapisaniem"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:913
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1043
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:921
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1070
msgid "Keeping the masks will not change the output"
msgstr "Utrzymanie masek nie zmieni pliku wyjściowego"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:915
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:923
msgid "Reverse the pages order"
msgstr "Odwrócona kolejność stron"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:928
msgid "Layers as pages"
msgstr "Warstwy jako strony"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:973
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1000
msgid "Save to:"
msgstr "Zapisywanie do:"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:977
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1004
msgid "Browse..."
msgstr "Przeglądaj…"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:978
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1005
msgid "Multipage PDF export"
msgstr "Eksport wielostronicowych plików PDF"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1014
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1041
msgid "Remove the selected pages"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych stron"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1024
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1051
msgid "Add this image"
msgstr "Dodanie tego obrazu"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1132
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1200
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1298 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1159
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1227
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1325 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
#: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:925
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "%d. strona"
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1169
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1196
msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
msgstr "Błąd. Aby zapisać plik, należy dodać co najmniej jeden obraz."
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1345
#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1372
#: ../plug-ins/print/print-draw-page.c:123
msgid "Cannot handle the size (either width or height) of the image."
msgstr "Nie można obsłużyć rozmiaru (szerokości lub wysokości) obrazu."
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment