Commit fee93a0e authored by Albert's avatar Albert Committed by Gil Forcada
Browse files

[l10n]Updated Catalan translation

parent e16cdb17
......@@ -11,306 +11,337 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-07 19:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-29 19:08+0100\n"
"Last-Translator: Joaquim Perez <noguer@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-01 17:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-14 17:48+0100\n"
"Last-Translator: Albert F. <lakonfrariadelavila@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <gimp@llistes.softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:385
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
msgstr "Falta la informació de l'excepció"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, python-format
msgid "An error occured running %s"
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "S'ha produït un error en executar %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:405
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Més informació"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:511 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:523
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:529
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "No"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:521 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:529
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Sí"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:580 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:224
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Selecció del fitxer Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:591
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Selecció de la carpeta Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:682
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "El valor d'entrada no és vàlid per a '%s'"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:177
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Selecció del color Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:107
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:109
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "S'està desant com a XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:184
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:186
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Desa com a XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:189
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:191
msgid "Colored XHTML"
msgstr "XHTML amb colors"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:196
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Character _source"
msgstr "_Origen del caràcter"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:197
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Source code"
msgstr "Codi font"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "Text file"
msgstr "Fitxer de text"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
msgid "Entry box"
msgstr "Camp d'entrada"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Fitxer a llegir o caràcters a emprar"
msgstr "_Fitxer que s'ha de llegir o caràcters que s'han d'utilitzar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:204
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "_Mida de la lletra en píxels"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:203
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:205
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Escriu un fitxer CSS separat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:96
msgid "Gradient to use"
msgstr "Degradat que s'ha d'utilitzar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:97
msgid "File Name"
msgstr "Nom del fitxer"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Afegeix una capa de boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Boira..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
msgstr "_Nom de la capa"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Clouds"
msgstr "Núvols"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:64
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Fog color"
msgstr "Color de la _boira"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:65
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulència"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "Op_acity"
msgstr "Op_acitat"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:45
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Desplaça els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:50
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Desplaça la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:81
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:54
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
msgid "Off_set"
msgstr "De_splaçament"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:49
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Ordena els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:54
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Ordena la paleta..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "_Model de color"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Canal per _ordenar"
msgstr "Canal que s'ha d'_ordenar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Red or Hue"
msgstr "Vermell o to"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Verd o saturació"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Blue or Value"
msgstr "Blau o valor"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:65
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "_Ascending"
msgstr "_Ascendent"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:50
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat repetitiu emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:55
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Degradat _repetitiu de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:72
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Crea un degradat emprant els colors de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:77
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "De_gradat de la paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:59
msgid "Slice"
msgstr "Divideix"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:416
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr ""
"Retalla una imatge per les seves guies, creant un conjunt d'imatges "
"separades i un taula HTML formada per les imatges resultants"
"separades i una taula HTML formada per les imatges resultants"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:427
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
msgstr "_Divideix..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:432
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Carpeta del fitxer HTML"
msgstr "Camí de l'exportació HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:433
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Filename for export"
msgstr "Nom de fitxer a exportar"
msgstr "Nom del fitxer que s'ha d'exportar"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:434
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Image name prefix"
msgstr "Prefix dels noms de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:435
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Image format"
msgstr "Format de les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Separate image folder"
msgstr "Posa les imatges en una carpeta a part"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Folder for image export"
msgstr "Carpeta per les imatge"
msgstr "Carpeta on s'exportaran les imatges"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Space between table elements"
msgstr "Separació entre els elements de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:441
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "Javascript per al onmouseover i el clicked"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Deshabilita l'animació de la taula"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:57
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Consola Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Cerca..."
msgstr "_Navega..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:139
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Navegador de funcions Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:168
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir '%s' per escriure: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:183
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut escriure a '%s': %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:191
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Desa la sortida de la consola Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:217
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Intèrpret interactiu de Python del GIMP"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:222
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Consola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:61
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Afegeix una ombra a una capa i opcionalment un bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:66
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Ombra i bisell..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
msgstr "_Difuminat de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Bevel"
msgstr "_Bisell"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Longitud _X de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:75
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Longitud _Y de l'ombra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Crea un pinzell nou a partir dels caràcters d'una seqüència de text"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Crea un pinzell nou a partir de _text..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr "Tipus de lletra"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr "Mida del píxel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Text"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment