Commit fa7fcd76 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 9d91c9b0
......@@ -6,39 +6,40 @@
# Richard Popeliš <riki357@gmail.com>, 2011.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2012.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2013
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-libgimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2015-06-06 05:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-06 14:44+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-11 17:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-11 20:27+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.1\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
#. procedure executed successfully
#: ../libgimp/gimp.c:1156
#: ../libgimp/gimp.c:1167
msgid "success"
msgstr "úspech"
#. procedure execution failed
#: ../libgimp/gimp.c:1160
#: ../libgimp/gimp.c:1171
msgid "execution error"
msgstr "chyba pri vykonávaní"
#. procedure called incorrectly
#: ../libgimp/gimp.c:1164
#: ../libgimp/gimp.c:1175
msgid "calling error"
msgstr "chyba pri volaní"
#. procedure execution cancelled
#: ../libgimp/gimp.c:1168
#: ../libgimp/gimp.c:1179
msgid "cancelled"
msgstr "zrušené"
......@@ -236,63 +237,57 @@ msgstr "Exportovať obrázok ako "
msgid "Font Selection"
msgstr "Výber písma"
# Názov aktuálne vybraného písma
# PM: Myslím že v takom prípade by sme to nemali asi prekladať
#: ../libgimp/gimpfontselectbutton.c:154
msgid "Sans"
msgstr "Sans"
# titulok dialógového okna
#: ../libgimp/gimpgradientselectbutton.c:157
msgid "Gradient Selection"
msgstr "Výber prechodu"
# 1. položka menu
# 2. zoznam
# PM: Paľo pozri prosím či to netreba rozdeliť
# PŠ: môže to byť hocičo, takže tento neutrálny tvar je Ok
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:251
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdne)"
# ActionEntry
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:571
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:605
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:762
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:796
#, c-format
msgid "Rotate %s?"
msgstr "Otočiť %s?"
# DK:otočenie
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:768
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:802
msgid "_Keep Original"
msgstr "_Zachovať pôvodné"
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:810
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:844
msgid "Original"
msgstr "Pôvodné"
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:826
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:860
msgid "Rotated"
msgstr "Otočený"
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:844
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:878
msgid "This image contains Exif orientation metadata."
msgstr "Tento obrázok obsahuje Exif metaúdaje o otočení."
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:862
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:896
msgid "Would you like to rotate the image?"
msgstr "Chcete otočiť obrázok?"
#: ../libgimp/gimpmetadata.c:874
#: ../libgimp/gimpimagemetadata.c:908
msgid "_Don't ask me again"
msgstr "Nepýtať s_a znovu"
# 1. položka menu
# 2. zoznam
# PM: Paľo pozri prosím či to netreba rozdeliť
# PŠ: môže to byť hocičo, takže tento neutrálny tvar je Ok
#. This string appears in an empty menu as in
#. * "nothing selected and nothing to select"
#.
#: ../libgimp/gimpmenu.c:462 ../libgimpwidgets/gimpintstore.c:251
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdne)"
# titulok dialógového okna
#: ../libgimp/gimppaletteselectbutton.c:139
msgid "Palette Selection"
......@@ -1321,23 +1316,39 @@ msgstr ""
msgid "Calling ShowItems failed: "
msgstr ""
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:152
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:234
#, c-format
msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "„%s“ sa nezdá byť profilom farieb ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:186
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:280
msgid "Data does not appear to be an ICC color profile"
msgstr "Údaje sa nezdajú byť profilom farieb ICC"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:231
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:337
msgid "Could not save color profile to memory"
msgstr "Nepodarilo sa uložiť profil farieb do pamäte"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:375
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:524
msgid "(unnamed profile)"
msgstr "(profil bez názvu)"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:566
#, c-format
#| msgid "Profile: %s"
msgid "Model: %s"
msgstr "Model: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:575
#, c-format
msgid "Manufacturer: %s"
msgstr "Výrobca: %s"
#: ../libgimpcolor/gimpcolorprofile.c:584
#, c-format
msgid "Copyright: %s"
msgstr "Autorské práva: %s"
#. *
#. * SECTION: gimpcolorconfig
#. * @title: GimpColorConfig
......@@ -1350,63 +1361,62 @@ msgid "Mode of operation for color management."
msgstr "Režim činnosti pre správu farieb."
# tooltip
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:56
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:57
msgid "The color profile of your (primary) monitor."
msgstr "Profil farieb vášho (hlavného) monitora."
# tooltip
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:58
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:60
msgid "When enabled, GIMP will try to use the display color profile from the windowing system. The configured monitor profile is then only used as a fallback."
msgstr "Ak je povolené, GIMP sa pokúsi použiť profil farieb displeja zo systému okien. Nakonfigurovaný profil monitora je potom použitý len v prípade neúspechu."
# tooltip
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:62
msgid "The default RGB working space color profile."
msgstr "Predvolený profil farieb pracovného priestoru RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:65
msgid "The preferred RGB working space color profile. It will be offered next to the built-in RGB profile when a color profile can be chosen."
msgstr ""
# tooltip
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:64
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:69
msgid "The CMYK color profile used to convert between RGB and CMYK."
msgstr "Profil farieb CMYK používaný na konverziu medzi RGB a CMYK."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:66
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:72
msgid "The color profile to use for soft proofing from your image's color space to some other color space, including soft proofing to a printer or other output device profile. "
msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:70
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:77
msgid ""
"How colors are converted from your image's color space to your display device. Relative colorimetric is usually the best choice. Unless you use a LUT monitor profile (most monitor profiles "
"are matrix), choosing perceptual intent really gives you relative colorimetric."
msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:75
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:84
msgid "Do use black point compensation (unless you know you have a reason not to). "
msgstr ""
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:77
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:88
msgid "How colors are converted from your image's color space to the output simulation device (usually your monitor). Try them all and choose what looks the best. "
msgstr "Ako sú konvertované farby z farebného priestoru vášho obrázku do výstupného simulovaného zariadenia (obvykle vášho monitoru). Skúste všetky a zvoľte, ktorý vyzerá najlepšie. "
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:81
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:93
msgid "Try with and without black point compensation and choose what looks best. "
msgstr "Skúste s a bez kompenzácie čierneho bodu a zvoľte, čo vyzerá lepšie. "
# tooltip
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:84
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:97
msgid "When enabled, the print simulation will mark colors which can not be represented in the target color space."
msgstr "Keď je povolené, simulácia tlačenia vyznačí farby, ktoré nemôžu byť reprezentované v určenom priestore farieb."
# tooltip
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:87
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:101
msgid "The color to use for marking colors which are out of gamut."
msgstr "Farba využívaná na označenie farieb, ktoré sú mimo farebného rozsahu."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:394 ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:497
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:408 ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:511
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for RGB color space."
msgstr "Farebný profil „%s“ nie je farebným priestorom RGB."
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:425 ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:538
#: ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:439 ../libgimpconfig/gimpcolorconfig.c:552
#, c-format
msgid "Color profile '%s' is not for CMYK color space."
msgstr "Farebný profil „%s“ nie je farebným priestorom CMYK."
......@@ -1483,7 +1493,7 @@ msgid "while parsing token '%s': %s"
msgstr "počas analyzovania tokenu „%s“: %s"
#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:658 ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:671 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:734 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:816
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:655
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:703
msgid "fatal parse error"
msgstr "závažná chyba pri analýze"
......@@ -1597,21 +1607,21 @@ msgid "_White"
msgstr "_Biela"
# file filter name
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:105
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:104
msgid "All files (*.*)"
msgstr "Všetky súbory (*.*)"
# file filter name
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:110
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:109
msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
msgstr "Profil farieb ICC (*.icc, *.icm)"
# treeview column
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:219 ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:248
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:216 ../libgimpwidgets/gimppatheditor.c:248
msgid "Folder"
msgstr "Priečinok"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:224
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilechooserdialog.c:221
msgid "Not a regular file."
msgstr "Nie je bežný súbor."
......@@ -1621,11 +1631,19 @@ msgid "Select color profile from disk..."
msgstr "Vybrať profil farieb z disku…"
# profil farieb
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:279
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:317
msgctxt "profile"
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:174
msgid "Manufacturer: "
msgstr "Výrobca: "
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofileview.c:186
msgid "Copyright: "
msgstr "Autorské práva: "
# selector_class name
#: ../libgimpwidgets/gimpcolorscales.c:109
msgid "Scales"
......@@ -1740,7 +1758,7 @@ msgid "Writable"
msgstr "Zapisovateľný"
# tooltip
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:131
#: ../libgimpwidgets/gimppickbutton.c:110
msgid "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select that color."
msgstr "Farbu vyberiete tak, že kliknete na pipetu a potom kliknete na želanú farbu kdekoľvek na obrazovke."
......@@ -2049,7 +2067,7 @@ msgstr "Čierna"
msgid "Profile: (none)"
msgstr "Profil: (žiadny)"
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:392
#: ../modules/color-selector-cmyk.c:386
#, c-format
msgid "Profile: %s"
msgstr "Profil: %s"
......@@ -2486,7 +2504,7 @@ msgid "Print simulation profile:"
msgstr "Profil tlačovej simulácie:"
# profil
#: ../modules/display-filter-lcms.c:381
#: ../modules/display-filter-lcms.c:390
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
......@@ -2499,22 +2517,31 @@ msgid "Color Proof"
msgstr "Odskúšanie farieb"
# dialog title
#: ../modules/display-filter-proof.c:289
#: ../modules/display-filter-proof.c:296
msgid "Choose an ICC Color Profile"
msgstr "Zvoľte profil farieb ICC"
#: ../modules/display-filter-proof.c:304
#: ../modules/display-filter-proof.c:316
msgid "_Profile:"
msgstr "_Profil:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:310
#: ../modules/display-filter-proof.c:322
msgid "_Intent:"
msgstr "Úče_l:"
#: ../modules/display-filter-proof.c:315
#: ../modules/display-filter-proof.c:327
msgid "_Black Point Compensation"
msgstr "Kompenzácia čierneho _bodu"
# Názov aktuálne vybraného písma
# PM: Myslím že v takom prípade by sme to nemali asi prekladať
#~ msgid "Sans"
#~ msgstr "Sans"
# tooltip
#~ msgid "The default RGB working space color profile."
#~ msgstr "Predvolený profil farieb pracovného priestoru RGB."
# voľba pri ukladaní
# PM: do jednej vrstvy by bolo inak a zlúčenie merge je iná operácia ako flatten
#, fuzzy
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment