Commit f314bbd5 authored by Snehalata Shirude's avatar Snehalata Shirude Committed by Administrator
Browse files

Update Marathi translation

parent d0fdff71
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GIMP\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:46+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-29 18:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-07 14:57+0000\n"
"Last-Translator: Snehalata B Shirude <snehalata.shirude@gmail.com>\n"
"Language-Team: Marathi\n"
......@@ -24,8 +24,8 @@ msgid ""
"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
msgstr ""
"आपण कोणत्याही वेळी F1 हे बटण दाबून गिम्पच्या जास्तीत जास्त संदर्भ-संवेदनशील वैशिष्ट्यांची "
"मदत मिळवू शकताे सूचीच्या आत देखील कार्य करते."
"आपण कोणत्याही वेळी F1 हे बटण दाबून गिम्पच्या जवळपास सर्वच संदर्भ-संवेदनशील [काँटेक्स्ट सेंसिटीव्ह] वैशिष्ट्यांबद्दल "
"मदत मिळवू शकता. याप्रकारे सूचीच्या आत देखील आपणास मदत मिळू शकते."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -33,16 +33,15 @@ msgid ""
"slides or filters, such that looking through them you see a composite of "
"their contents."
msgstr ""
"गिम्प आपणास आपली प्रतिमा आयोजित करण्यास स्तर लावते. स्लाइड्स किंवा गाळणी, त्याच्याकडे "
"बघतांना त्या तुम्हाला संमिश्र दिसतील."
"आपणास आपली प्रतिमा नीट आयोजित करता यावी यासाठी गिम्पमध्ये स्तरांचा वापर केला जातो. या सर्व स्तरांवर आपण जी "
"चित्रे काढाल ती सर्व मिळून एकत्रित अशी एक प्रतिमा आपणास मिळेल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:3
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
msgstr ""
"आपण स्तराच्या सुचना फलकमधील एका स्तराच्या मजकूर खुणेवर उजवे क्लिक करून अनेक स्तर कार्यकृती "
"कार्यान्वित करू शकता."
"आपण स्तराच्या सुचना फलकातील स्तराच्या नावावर उजवे क्लिक करून त्या स्तरावर विविध क्रिया करू शकता."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:4
msgid ""
......@@ -51,10 +50,9 @@ msgid ""
"progress, allowing to work on it again later. Once a project is completed, "
"you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
msgstr ""
"जेव्हा आपण एखादी प्रतिमा पुन्हा नंतर कार्य करण्यासाठी जतन करता, तेव्हा एक्ससीएफ वापरून "
"पहा, गिम्पच्या मुळ धारिका स्वरूप (धारिका विस्तार <tt>.xcf</tt> चा वापर करा)आपल्या "
"कार्य प्रगतीचा स्तर आणि अनेक पैलू. एकदा प्रकल्प पूर्ण झाले, आपण ते जीपीईजी, पीएनजी, "
"जीआयएफ, इत्यादी म्हणून निर्यात करू शकता."
"प्रतिमा जतन करतांना गिम्पचे मूळ धारिका स्वरूप [फाईल फॉरमॅट] XCF (धारिका स्वरूप <tt>.xcf</tt>) चा "
"वापर केला जातो. यात सर्व स्तर व चालू काम जसेच्या तसे जतन होते व ते आपण पुन्हा वापरू शकतो. एकदा प्रकल्प "
"पूर्ण झाला की, आपण ते जीपीईजी, पीएनजी, जीआयएफ, इत्यादी म्हणून निर्यात करू शकता."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:5
msgid ""
......@@ -62,9 +60,8 @@ msgid ""
"you will have to merge all layers (Image→Flatten Image) if you want the plug-"
"in to work on the whole image."
msgstr ""
"बहुतेक जोडणी वर्तमान प्रतिमाच्या वर्तमान स्तरावर कार्य करतात. काही प्रकरणांमध्ये, "
"आपल्याला जोडणी करणे आवश्यक असल्यास आपल्याला सर्व स्तर (प्रतिमा→प्रतिमा समतल) विलीन "
"करणे आवश्यक आहे संपूर्ण प्रतिमेवर काम करण्यासाठी."
"बहुतांश जोडणी [प्लग-इनस्] वर्तमान प्रतिमेच्या वर्तमान स्तरावर कार्य करतात. काही वेळा, संपूर्ण प्रतिमेवर जोडणी परिणाम हवा असल्यास"
"आपल्याला सर्व स्तर (प्रतिमा→प्रतिमा समतल) एकत्र करणे आवश्यक आहे."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:6
msgid ""
......@@ -72,8 +69,8 @@ msgid ""
"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
msgstr ""
"जर स्तराचे नाव संदेश पटल पेटी मध्ये <b>ठळक</b> दिसत असेल तर त्या स्तरामध्ये अल्फा-चॅनेल "
"नाही स्तर→पारदर्शकता→अल्फा चॅनेल जोडा. अश्याप्रकारे अल्फा-चॅनेल जोडू शकता."
"जर स्तराचे नाव संदेश पटल पेटी [डायलॉग बॉक्स] मध्ये <b>ठळक</b> दिसत असेल तर त्या स्तरामध्ये अल्फा-चॅनेल "
"नसते. स्तर→पारदर्शकता→अल्फा चॅनेल जोडा याद्वारे आपण अल्फा-चॅनेल जोडू शकता."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:7
msgid ""
......@@ -82,10 +79,9 @@ msgid ""
"(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
"Channel) or flatten it (Image→Flatten Image)."
msgstr ""
"सर्व प्रकारच्या प्रतिमांवर सर्व प्रभाव लागू करता येणार नाहीत हा ग्रेडी आऊट सूची-"
"प्रवेशाद्वारे दर्शविला जातो. आपल्याला प्रतिमा रीतला आरजीबी (प्रतिमा→रीत→आरजीबी) मध्ये "
"बदलण्याची गरज भासू शकते, अल्फा-चॅनेल जोडा (स्तर→पारदर्शकता→अल्फा चॅनल जोडा)किंवा समतल "
"करू शकता (प्रतिमा→समतल प्रतिमा )."
"सर्व प्रकारच्या प्रतिमांवर सर्व प्रभाव [इफेक्टस] लागू करता येणार नाहीत. जो प्रभाव लागू होणार नाही तो सूचीत करड्या अस्पष्ट "
"रंगात दिसेल. आपल्याला प्रतिमेची रीत आरजीबी (प्रतिमा→रीत→आरजीबी) मध्ये बदलण्याची गरज भासू शकते किंवा "
"अल्फा-चॅनेल जोडा (स्तर→पारदर्शकता→अल्फा चॅनल जोडा) किंवा प्रतिमा समतल करा (प्रतिमा→समतल प्रतिमा)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:8
msgid ""
......@@ -94,9 +90,9 @@ msgid ""
"window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
"the <tt>Super</tt> key (or \"Windows logo\") instead."
msgstr ""
"आपण <tt>Alt</tt>-drag वापरून निवड किंवा समायोजित करू शकता.जर हे चौकट हलवा, तुमचा "
"पटल व्यवस्थापक आधीच <tt>Alt</tt> चा वापर करत. बहुतेक पटल व्यवस्थापकांना <tt>Alt</"
"tt> की दुर्लक्ष करण्याकरीता किंवा त्याऐवजी <tt>सुपर</tt> बटण (किंवा \"पटल ओळखचिन्ह\")."
"आपण <tt>Alt</tt>-drag वापरून निवड हलवू किंवा समायोजित करू शकता. जर यामुळे पूर्ण पटल [विंडो] हलत असेल तर तुमचा "
"पटल व्यवस्थापक आधीच <tt>Alt</tt> चा वापर करत आहे. बहुतेक पटल व्यवस्थापकांची <tt>Alt</tt> की दुर्लक्ष [इग्नोर] "
"करता येते किंवा त्याऐवजी <tt>सुपर</tt> बटण (किंवा \"पटल ओळखचिन्ह [विंडोज लोगो]\") वापरला जाऊ शकतो."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
......@@ -104,16 +100,16 @@ msgid ""
"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
"fill the current selection with that color."
msgstr ""
"तुम्ही गिम्पमध्ये अनेक गोष्टी ओढा आणि सोडा करू शकता. उदाहरणार्थ, रंग साधनपेटीमधून किंवा "
"रंग पॅलेटमधून आणि त्यास प्रतिमा मध्ये सोडल्याने वर्तमान रंग त्या रंगासह भर."
"गिम्प तुम्हाला अनेक ठिकाणी ओढा सोडा [ड्रॅग अँड ड्रॉप] सुविधा देते. उदाहरणार्थ, रंग साधनपेटीमधून किंवा "
"रंग पॅलेटमधून रंग ओढून त्यास प्रतिमेवर सोडल्यास प्रतिमा त्या रंगाने भरली जाईल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
msgstr ""
"आपण प्रतिमेचे भोवताली पॅन करण्यासाठी मधली माऊस बटण वापरू शकता (किंवा वैकल्पिकरित्या "
"आपण माउस हलवताना <tt>आंतरकळ</tt> धरून ठेवा."
"आपण प्रतिमे भोवताली पॅन करण्यासाठी माऊसचे मधले बटण वापरू शकता (किंवा वैकल्पिकरित्या "
"आपण माउस हलवताना <tt>आंतरकळ [स्पेस बार]</tt> धरून ठेवा."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
......@@ -121,17 +117,16 @@ msgid ""
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
"off the image with the Move tool."
msgstr ""
"एखाद्या चित्रपटावर मार्गदर्शक ठेवण्यासाठी एका शासक वर क्लिक आणि ओढा करा सर्व निवडी "
"मार्गदर्शकांना स्नॅप करतील आपण त्यांना ओढून मार्गदर्शक काढू शकता सरकावण्याचे साधनासह "
"प्रतिमा बंद करा."
"प्रतिमेवर मार्गदर्शक ठेवण्यासाठी मोजपट्टी ओढून प्रतिमेवर सोडू शकतो. अशाप्रकारे ओढलेल्या मोजपट्ट्यांची प्रतिमेवर जाळी "
"तयार होईल. हे सर्व मार्गदर्शक आपण प्रतिमेच्या बाहेर ओढून घालवू शकता."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"तुम्ही स्तराच्या संदेश पटलावरून एक स्तर ओढून साधनपेटीवर टाकू शकता.े केवळ त्या स्तरासह नवीन "
"प्रतिमा तयार करेल."
"तुम्ही स्तराच्या संदेश पटलावरून एक स्तर ओढून साधनपेटीवर टाकू शकता. यामुळे केवळ त्या स्तरासह एक नवीन "
"प्रतिमा तयार होईल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:13
msgid ""
......@@ -140,9 +135,9 @@ msgid ""
"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
"use the menus to do the same."
msgstr ""
"एका फ्लोटिंग निवडीला नवीन स्तर किंवा शेवटच्या सक्रिय मध्ये अडकवणे आवश्यक आहे प्रतिमेवरील "
"इतर कार्यकृती करण्यापूर्वी स्तर.नवीन स्तर संदेश पटलामधील स्तर किंवा &quot;अडकवणे "
"स्तर&quot; बटण, किंवाहे करण्यासाठी सूची वापरा."
"प्रतिमेवर कुठल्याही प्रक्रिया करण्यापूर्वी हलत्या [फ्लोटिंग] निवडीला नवीन स्तर किंवा शेवटच्या सक्रिय स्तरामध्ये अडकवणे "
"आवश्यक आहे. यासाठी नवीन स्तर संदेश पटलामधील &quot; नवीन स्तर &quot; हे किंवा &quot स्तर अडकव "
"&quot; याचा वापर करावा. यासाठी सूचीतील पर्यायांचाही वापर करता येईल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:14
msgid ""
......@@ -150,9 +145,9 @@ msgid ""
"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
msgstr ""
"जीआयएमपी फ्लाइटवर gzip संक्षेपाचे समर्थन करते. फक्त <tt>.gz</tt> जोडा (किंवा <tt>."
"bz2</tt>, जर आपल्याकडे bzip2 प्रतिष्ठापीत असेल तर) आणि आपल्या प्रतिमेत संकुचित जतन करुन "
"ठेवा. अर्थात, संकुचित प्रतिमा देखील लोड केल्या जातात."
"गिम्प gzip संक्षेपास सहज व त्वरित हाताळू शकते. फक्त <tt>.gz</tt> (किंवा <tt>.bz2</tt>, जर "
"आपल्याकडे bzip2 प्रतिष्ठापीत असेल तर) या स्वरूपात धारिका जतन करता क्षणी प्रतिम संक्षेपित [कॉम्प्रेस्ड] होते. "
"अर्थात अशी संक्षेपित प्रतिमा लोड देखील होते."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:15
msgid ""
......@@ -160,9 +155,8 @@ msgid ""
"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
"tt> before making a selection subtracts from the current one."
msgstr ""
"निवड करण्यापूर्वी आपण <tt>Shift</tt> दाबून आणि धारण करीत असल्यास आपल्याला त्याऐवजी "
"बदलण्याची वर्तमान निवड जोडण्याची परवानगी देते. निवड करण्यापूर्वी <tt>Ctrl</tt> वापरणे "
"सद्यस्थितीतील वजाबाकी करते."
"निवड करण्यापूर्वी आपण <tt>Shift</tt> दाबून धरून ठेवल्यास ही निवड सध्याच्या निवडीत जोडले जाते. "
"हीच क्रिया <tt>Ctrl</tt> वापरून केल्यास निवड सद्य निवडीतून निघून जाईल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -170,9 +164,8 @@ msgid ""
"strokes the edge of your current selection. More complex shapes can be drawn "
"using the Path tool or with Filters→Render→Gfig."
msgstr ""
"आपण संपादित→बाह्यरेषा निवड वापरून सोपी चौरस किंवा मंडळ काढू शकता. हे आपल्या वर्तमान "
"निवडीच्या काठाला सरकवते. मार्ग साधनासह किंवा गाळणी→प्रस्तुत→जीएफआयजी सह अधिक किचकट "
"आकृत्या काढल्या जाऊ शकतात."
"आपण संपादन→फटकारा वापरून सोपे चौरस किंवा वर्तुळ काढू शकता. हे आपल्या वर्तमान निवडीच्या काठावर काम करते."
"गाळणी→प्रस्तुत→जीएफआयजी किंवा मार्ग साधनांचा वापर करून अधिक किचकट आकृत्या काढल्या जाऊ शकतात."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:17
msgid ""
......@@ -180,9 +173,8 @@ msgid ""
"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
"the Eraser or the Smudge tool."
msgstr ""
"जर आपण बाह्यरेषा मार्ग (संपादित→बाह्यरेषा मार्ग) निवडला, तर रंगकाम साधने त्यांच्या "
"सध्याच्या सेटिंग्जसह वापरले जाऊ शकतात. आपण रंगकाम कुंचल्याची रंगछटा रीत किंवा खोडरबर "
"किंवा पसरवणे साधन वापरु शकता."
"जर आपण एखाद्या मार्गावर (संपादित→स्ट्रोक मार्ग) स्ट्रोक दिला, तर रंगकाम साधने त्यांच्या सध्याच्या सेटिंग्जसह "
"वापरले जाऊ शकतात. आपण रंगकाम कुंचला रंगछटा रीत किंवा खोडरबर किंवा पसरवयाचे साधन याठिकाणी वापरु शकता."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:18
msgid ""
......@@ -190,9 +182,8 @@ msgid ""
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
msgstr ""
"आपण मार्ग साधन वापरून किचकट निवडी तयार आणि संपादित करू शकता. मार्ग संदेश पटल "
"आपल्याला एकापेक्षा जास्त मार्गांवर कार्य करण्याची आणि त्यांना निवड करण्यासाठी रूपांतरित "
"करण्याची परवानगी देतो."
"आपण मार्ग साधने वापरून किचकट निवडी तयार आणि संपादित करू शकता. मार्ग संदेश पटल आपल्याला एकापेक्षा "
"जास्त मार्गांवर कार्य करण्याची आणि त्यांना निवड म्हणून रूपांतरित करण्याची सुविधा देतो."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:19
msgid ""
......@@ -201,9 +192,9 @@ msgid ""
"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
"it back to a normal selection."
msgstr ""
"आपण निवड बदलण्यासाठी पेंट साधने वापरू शकता. &Quot; जलद आच्छादक&quot;प्रतिमा पटलच्या "
"तळाशी असलेल्या बटणावर क्लिक करा प्रतिमेत चित्रकला करून आपली निवड बदला आणि पुन्हा एकदा "
"सामान्य निवड वर रूपांतरित करण्यासाठी बटणावर क्लिक करा."
"आपण निवड बदलण्यासाठी पेंट साधने वापरू शकता. प्रतिमा पटलच्या तळाशी असलेल्या &Quot; "
"जलद आच्छादक &quot; बटणावर क्लिक करा. प्रतिमेत चित्रकला करून आपली निवड बदला आणि पुन्हा "
"एकदा सामान्य निवड करण्यासाठी त्याच बटणावर क्लिक करा."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:20
msgid ""
......@@ -212,9 +203,9 @@ msgid ""
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
msgstr ""
"आपण चॅनेलवर निवड जतन करू शकता (चॅनेलजतन करा निवडा) आणि नंतर कोणत्याही रंग साधनांसह "
"ह चॅनेल सुधारित करा. चॅनेलच्या सुचना फलकातील बटणे वापरणे, आपण या नवीन चॅनेलची दृश्यमानता "
"अदलाबदल करू शकता किंवा त्याला एका निवडमध्ये रूपांतरीत करू शकता."
"आपण चॅनेलवर निवड जतन करू शकता (निवड→चॅनेलवर जतन करा) आणि नंतर कोणत्याही रंग साधनांसह "
"ह चॅनेल सुधारू शकतात. चॅनेलच्या सुचना फलकातील बटणे वापरून, आपण या नवीन चॅनेलची दृश्यमानता "
"अदलाबदल [टॉगल] करू शकता किंवा त्याला एका निवडमध्ये रूपांतरीत करू शकता."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -226,27 +217,26 @@ msgid ""
"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
"shortcuts."
msgstr ""
"आपण &quot;गतिमान कळपाट लहान मार्ग&quot; प्राधान्ये संदेश पटल अंतर्गत,आपण लहान मार्ग "
"की पुन्हाने नियुक्त करू शकता. सूची लावून, सूची घटक निवडून आणि आवश्यक कळ संयोजन दाबून तसे "
"करा. जर &quot; कळपाट लहान मार्ग जतन करा&quot;सक्षम केले आहे, जेव्हा आपण गिम्प मधून "
"निर्गमन कराल तेव्हा की बाइंडिंग जतन केले जाईल. आपण कदाचित &quot; गतिमान कळपाट लहान "
"मार्ग् &quot; नंतर, अनपेक्षितपणे लहान मार्ग नियुक्त/पुनर्निर्देशित करणे टाळण्यासाठी."
"आपण &quot;गतिमान कळपाट [डायनॅमिक कीबोर्ड] शॉर्टकट्स &quot; सक्रिय केल्यास प्राधान्य संदेश पटलाच्या साह्याने, "
"आपण शॉर्टकट की नव्याने ठरवू शकता. सूचीतील, सूची घटक निवडून आणि हव्या त्या की दाबून असे करता येईल. जर "
"&quot; कळपाट शॉर्टकट्स जतन करा &quot;सक्षम केले असल्यास गिम्प मधून बाहेर पडतांनाही हे बदल तसेच "
"राहतील म्हणून गतिमान कळपाट शॉर्टकट्स हा पर्याय डिसेबल करावा."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:22
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
msgstr ""
"आपल पडदा खूप चिकट असल्यास, आपण प्रतिममध्ये <tt> Tab </tt> दाबू शकता साधनपेटी आणि "
"इतर संदेश पटलाची दृश्यमानता अदलाबदल करण्यासाठी पटल."
"आपल पडदा खूप भरला असल्यास, आपण प्रतिममध्ये <tt> Tab </tt> दाबू साधनपेटी आणि "
"इतर संदेश पटल दृश्य करू शकतात."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:23
msgid ""
"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
msgstr ""
"सर्व स्तर लपविण्यासाठी स्तर संदेश पटलातील डोळा चिन्हावर <tt>Shift</tt>-क्लिक करा पण "
"त्या. <tt>Shift</tt> सर्व स्तर दर्शविण्यासाठी परत क्लिक करा."
"एक स्तर सोडून इतर सर्व स्तर लपविण्यासाठी त्या स्तर संदेश पटलातील डोळा चिन्हावर <tt>Shift</tt>-क्लिक करा. "
"पुनश्च <tt>Shift</tt> क्लिकने सर्व स्तर परत दिसतील."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:24
msgid ""
......@@ -254,17 +244,17 @@ msgid ""
"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-स्तराच्या संदेश पटलामधील स्तर आच्छादकाच्या पूर्वावलोकनावर क्लिक करणे "
"स्तर आच्छादकाच्या प्रभावाला दाबून टाकते. <tt>Alt</tt>-आच्छादक पाहताना स्लाईड संदेश "
"पटलामध्ये स्तर आच्छादकाच्या पूर्वावलोकनावर क्लिक करणे थेट क्लिक करते."
"स्तराच्या संदेश पटलामधील स्तर आच्छादकाच्या पूर्वावलोकनावर <tt>Ctrl</tt>- क्लिक केल्यास स्तर आच्छादकाचा "
"प्रभाव दिसेनासा होतो अथवा दिसायला लागतो. स्तरांच्या संदेश पटलामधील स्तर आच्छादकाच्या पूर्वावलोकनावर "
"<tt>Alt</tt> क्लिक केल्यास आच्छादक दिसेनासा होतो अथवा दिसायला लागतो."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:25
msgid ""
"You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
msgstr ""
"एका प्रतिमेतील सर्व स्तर चक्राकार करण्यासाठी आपण <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> चा "
"वापर करु शकता (जर आपल्या पटल व्यवस्थापकाने त्या कळा फोडत नाही...)."
"प्रतिमेतील सर्व स्तर एकेक करून बघण्यासाठी आपण <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> चा "
"वापर करु शकता (जर आपल्या पटल [विंडोज] व्यवस्थापकाने [मॅनेजर] त्या कळा वापरू दिल्या तर...)."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:26
msgid ""
......@@ -273,15 +263,14 @@ msgid ""
"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
"color."
msgstr ""
"<tt>Ctrl</tt>-बादली भरा साधनासह क्लिक करा ज्यात अग्रभाग रंगांऐवजी पृष्ठभाग रंग "
"वापरावा. त्याचप्रमाणे, <tt>Ctrl</tt>-आयड्रॉपर साधनांसह क्लीकिंग करणे अग्रभूमी रंगाऐवजी "
"पृष्ठभाग रंग बदलते."
"बादली भरा साधनासह <tt>Ctrl</tt>- क्लिक केल्यास अग्रभाग रंगांऐवजी पृष्ठभाग रंग वापरला जाईल. त्याचप्रमाणे, "
"आयड्रॉपर साधनांसह <tt>Ctrl</tt>- क्लिक केल्यास अग्रभाग रंगाऐवजी पृष्ठभाग रंग सेट होईल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:27
msgid ""
"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
"degree angles."
msgstr "<tt>Ctrl</tt>-फिरवणे साधनाने ओढून गती १५ अंश कोनामध्ये मोडीत काढेल."
msgstr "<tt>Ctrl</tt>- [ड्रॅग] फिरवणे साधनाने [रोटेट टूल] केल्यास १५ अंश पटीत प्रतिमा फिरेल."
#: ../data/tips/gimp-tips.xml.in.h:28
msgid ""
......@@ -290,6 +279,5 @@ msgid ""
"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Colors→Curves)."
msgstr ""
"आपले काही स्कॅन केलेले छायाचित्र पुरेसे रंगीत दिसत नसल्यास, आपण आपल्या ध्वनीच्या श्रेणीत "
"&quot;स्वयं &quot; रंग पातळ्या साधनात बटण (रंग→पातळ्या). जर तिथे कोणत्याही रंगाचे डाव "
"असतील तर आपण त्यास वक्र साधन (रंग→वक्र) वापरून सुधारू शकता."
"आपले स्कॅन केलेले छायाचित्र पुरेसे रंगीत दिसत नसल्यास, आपण पातळ्या [लेव्हल्स] (कलर→लेव्हल्स) साधनातील "
"&quot;स्वयं &quot; बटणाच्या साह्याने सुधारू शकता. जर कलर कास्ट असल्यास वक्र साधनांच्या [कर्व्ह टूल] साह्याने सुधारू शकतात."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment