Commit e93db4da authored by kolbjoern's avatar kolbjoern
Browse files

Updated Norwegian (nn) translation

parent dc53501c
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-05-03 22:00+1200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-27 23:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-01-07 15:17+0100\n"
"Last-Translator: Kolbjørn Stuestøl <kolbjoern@stuestoel.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-no@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: nn_NO\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.3\n"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:111
msgid "Interactive console for Script-Fu development"
......@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr "_Start tenaren"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:865
msgid "Listen on IP:"
msgstr ""
msgstr "Lytt på IP:"
#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:872
msgid "Server port:"
......@@ -225,10 +225,12 @@ msgid ""
"Listening on an IP address other than 127.0.0.1 (especially 0.0.0.0) can "
"allow attackers to remotely execute arbitrary code on this machine."
msgstr ""
"Lytting på ei IP-adresse anna enn 127.0.0.1 (spesielt 0.0.0.0) kan opna "
"datamaskinen for køyring av vilkårleg kode utanfrå."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:76
msgid "Bumpmap"
msgstr ""
msgstr "Punktbilete"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm:185
msgid "Add B_evel..."
......@@ -256,9 +258,8 @@ msgid "Keep bump layer"
msgstr "Behald humplaget"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:108
#, fuzzy
msgid "Border Layer"
msgstr "Kantbreidde"
msgstr "Kantlag"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm:160
msgid "Add _Border..."
......@@ -371,26 +372,23 @@ msgstr "Fart (pikslar/ramme)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:168
msgid "Carved Surface"
msgstr ""
msgstr "Utskoren overflate"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:169
#, fuzzy
msgid "Bevel Shadow"
msgstr "Skygge"
msgstr "Fasettskugge"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:170
#, fuzzy
msgid "Bevel Highlight"
msgstr "Fasettbreidde"
msgstr "Fasettutheving"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:171
#, fuzzy
msgid "Cast Shadow"
msgstr "Lag skygge"
msgstr "Slagskugge"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:172
msgid "Inset"
msgstr ""
msgstr "Set inn"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:182
msgid "Stencil C_arve..."
......@@ -400,6 +398,8 @@ msgstr "_Skjer ut …"
msgid ""
"Use the specified drawable as a stencil to carve from the specified image."
msgstr ""
"Bruk det valde teikneobjektet som eit mønster for å skjere ut i det valde "
"bildetet."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm:190
msgid "Image to carve"
......@@ -410,37 +410,33 @@ msgid "Carve white areas"
msgstr "Skjer ut kvite område"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:103
#, fuzzy
msgid "Background"
msgstr "Bakgrunnsfarge"
msgstr "Bakgrunn"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:104
msgid "Layer 1"
msgstr ""
msgstr "Lag 1"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:105
msgid "Layer 2"
msgstr ""
msgstr "Lag 2"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:106
msgid "Layer 3"
msgstr ""
msgstr "Lag 3"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:107
#, fuzzy
msgid "Drop Shadow"
msgstr "Slagskygge"
msgstr "Slagskugge"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:201
#, fuzzy
msgid "Chrome"
msgstr "_Krom"
msgstr "Krom"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:202
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm:68
#, fuzzy
msgid "Highlight"
msgstr "Farge på høglys"
msgstr "Uthev"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm:214
msgid "Stencil C_hrome..."
......@@ -483,9 +479,8 @@ msgid "Chrome white areas"
msgstr "Krom kvite område"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:81
#, fuzzy
msgid "Effect layer"
msgstr "Del laga"
msgstr "Effektlag"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm:134
msgid "_Circuit..."
......@@ -553,9 +548,8 @@ msgid "Depth"
msgstr "Djupn"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:36
#, fuzzy
msgid "Stain"
msgstr "Talet på flekkar:"
msgstr "Flekkar"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm:81
msgid "_Coffee Stain..."
......@@ -590,7 +584,6 @@ msgid "Distress the selection"
msgstr "Fordrei utvalet med definerte parametrar"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm:110
#, fuzzy
msgid "Threshold (bigger 1<-->254 smaller)"
msgstr "Terskel (Høg 1<-->255 låg)"
......@@ -896,9 +889,8 @@ msgid "New Guides from _Selection"
msgstr "Nye hjelpelinjer frå _utvalet"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm:33
#, fuzzy
msgid "Create four guides around the bounding box of the current selection"
msgstr "Avrund hjørna i det aktive utvalet"
msgstr "Lagar fire hjelpelinjer ved kantane til det gjeldande utvalet"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm:27
msgid "New Guide (by _Percent)..."
......@@ -984,12 +976,11 @@ msgid "Line _Nova..."
msgstr "Line _Nova …"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:107
#, fuzzy
msgid ""
"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the "
"foreground color"
msgstr ""
"Fyller biletet med strålar som går utover frå sentrum. Farge frå "
"Fyll eit lag med strålar som går utover frå sentrum. Farge frå "
"forgrunnsfargen"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm:114
......@@ -1086,47 +1077,56 @@ msgstr "Flekklegg"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:235
msgid "Folder for the output file"
msgstr ""
msgstr "Mappe for ut-fila"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:236
msgid ""
"The name of the file to create (if a file with this name already exist, it "
"will be replaced)"
msgstr ""
"Namnet på fila som skal lagast (dersom det finst ei fil med dette namnet frå "
"før, vil ho bli byt ut)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:244
msgid "The filename you entered is not a suitable name for a file."
msgstr ""
msgstr "Filnamnet du skreiv inn kan ikkje brukast for ei fil."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:246
msgid ""
"All characters in the name are either white-spaces or characters which can "
"not appear in filenames."
msgstr ""
"Alle teikna i namnet er anten mellomrom eller teikn som er ulovlege i "
"filnamn."
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:274
msgid ""
"Export the active palette as a CSS stylesheet with the color entry name as "
"their class name, and the color itself as the color attribute"
msgstr ""
"Eksporter den aktive paletten som eit CSS-stilark med fargenamna som "
"klassenamn og fargen som fargeeigenskap"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:300
msgid "Export the active palette as a PHP dictionary (name => color)"
msgstr ""
msgstr "Eksporter den aktive paletten som ei PHP-ordliste (namn => farge)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:332
msgid "Export the active palette as a Python dictionary (name: color)"
msgstr ""
msgstr "Eksporter den aktive paletten som ei Python-ordliste (namn: farge)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:361
msgid ""
"Write all the colors in a palette to a text file, one hexadecimal value per "
"line (no names)"
msgstr ""
"Skriv alle fargane i ein palett til ei tekstfil med ein heksadesimal verdi "
"på kvar linje (ingen namn)"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/palette-export.scm:408
msgid "Export the active palette as a java.util.Hashtable<String, Color>"
msgstr ""
"Eksporter den aktive paletten som ei java.util.Hashtable<Streng, Farge>"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm:56
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm:44
......@@ -1508,9 +1508,8 @@ msgid "Gradient: Loop Triangle"
msgstr "Fargeovergang: Sløyfe, triangel"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/test-sphere.scm:267
#, fuzzy
msgid "_Sphere..."
msgstr "_Krom …"
msgstr "_Kule …"
#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm:68
msgid "_Tileable Blur..."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment