Commit e3085c9d authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 33520a54
Pipeline #190191 passed with stages
in 23 minutes and 16 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-13 20:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-15 23:00+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-06-16 14:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-21 17:56+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -1204,11 +1204,8 @@ msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"
#: ../app/actions/actions.c:238
#, fuzzy
#| msgctxt "vectors-action"
#| msgid "Path _Tool"
msgid "Path Toolpath"
msgstr "_Banverktyg"
msgstr "Banverktyg"
#: ../app/actions/actions.c:241 ../app/dialogs/dialogs.c:381
#: ../app/tools/gimpvectortool.c:167
......@@ -7411,20 +7408,14 @@ msgid "Subtract the layer masks from the current selection"
msgstr "Ta bort lagermaskerna från den aktuella markeringen"
#: ../app/actions/layers-actions.c:521
#, fuzzy
#| msgctxt "layers-action"
#| msgid "_Intersect with Selection"
msgctxt "layers-action"
msgid "_Intersect Masks with Selection"
msgstr "_Snitt med markering"
msgstr "_Snitt mellan masker och markering"
#: ../app/actions/layers-actions.c:522
#, fuzzy
#| msgctxt "layers-action"
#| msgid "Intersect the layer mask with the current selection"
msgctxt "layers-action"
msgid "Intersect the layer masks with the current selection"
msgstr "Skär ut lagermasken med den aktuella markeringen"
msgstr "Skär ut lagermaskerna med den aktuella markeringen"
#: ../app/actions/layers-actions.c:530
msgctxt "layers-action"
......@@ -7457,12 +7448,9 @@ msgid "Subtract the layer's alpha channel from the current selection"
msgstr "Ta bort lagrets alfakanal från den aktuella markeringen"
#: ../app/actions/layers-actions.c:551
#, fuzzy
#| msgctxt "layers-action"
#| msgid "_Intersect with Selection"
msgctxt "layers-action"
msgid "_Intersect Alpha with Selection"
msgstr "_Snitt med markering"
msgstr "_Snitt mellan alfakanal och markering"
#: ../app/actions/layers-actions.c:553
msgctxt "layers-action"
......@@ -7490,7 +7478,6 @@ msgid "Select the bottommost layers"
msgstr "Välj de nedersta lagren"
#: ../app/actions/layers-actions.c:573
#, fuzzy
msgctxt "layers-action"
msgid "Select _Previous Layers"
msgstr "Välj _föregående lager"
......@@ -7501,10 +7488,9 @@ msgid "Select the layers above the current layers"
msgstr "Välj lagren ovanför de aktuella lagren"
#: ../app/actions/layers-actions.c:579
#, fuzzy
msgctxt "layers-action"
msgid "Select _Next Layers"
msgstr "Välj _nästa lager"
msgstr "Välj _nästkommande lager"
#: ../app/actions/layers-actions.c:580
msgctxt "layers-action"
......@@ -7726,12 +7712,9 @@ msgid "Subtract Masks from Selection"
msgstr "Ta bort masker från markering"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1576
#, fuzzy
#| msgctxt "channels-action"
#| msgid "_Intersect with Selection"
msgctxt "undo-type"
msgid "Intersect Masks with Selection"
msgstr "_Snitt med markering"
msgstr "Snitt mellan masker och markering"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1636 ../app/core/gimpchannel-select.c:421
#: ../app/core/gimplayer.c:442
......@@ -7750,47 +7733,30 @@ msgid "Subtract Alpha from Selection"
msgstr "Ta bort alfakanal från markering"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1648
#, fuzzy
#| msgctxt "vectors-action"
#| msgid "Intersect path with selection"
msgctxt "undo-type"
msgid "Intersect Alpha with Selection"
msgstr "Skär ut bana med markering"
msgstr "Snitt mellan alfakanal och markering"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1659
#, fuzzy
#| msgid "Selection"
msgid "Empty Selection"
msgstr "Markering"
msgstr "Tom markering"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1689 ../app/actions/layers-commands.c:1733
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:1177
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer opacity"
msgid "Set layers opacity"
msgstr "Ställ in lageropacitet"
msgstr "Ställ in lagrens opacitet"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1803
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer opacity"
msgid "Set layers' blend space"
msgstr "Ställ in lageropacitet"
msgstr "Ställ in lagrens toningsrymd"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1856
#, fuzzy
#| msgctxt "layers-action"
#| msgid "Layer Composite Space: Auto"
msgid "Set layers' composite space"
msgstr "Lagerkompositrymd: Auto"
msgstr "Ställ in lagrens kompositrymd"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1909
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer mode"
msgid "Set layers' composite mode"
msgstr "Ställ in lagerläge"
msgstr "Ställ in lagrens kompositläge"
#: ../app/actions/layers-commands.c:1978 ../app/widgets/gimpitemtreeview.c:1683
msgid "Lock content"
......@@ -9416,12 +9382,9 @@ msgid "Tool's Force: Increase Relative"
msgstr "Verktygskraft: Öka relativt"
#: ../app/actions/vector-toolpath-actions.c:45
#, fuzzy
#| msgctxt "text-tool-action"
#| msgid "Text Tool Menu"
msgctxt "vector-toolpath-action"
msgid "Vector Toolpath Menu"
msgstr "Textverktygsmeny"
msgstr "Vektorverktygsmeny"
#: ../app/actions/vector-toolpath-actions.c:49
msgctxt "vector-toolpath-action"
......@@ -9429,11 +9392,9 @@ msgid "_Delete Anchor"
msgstr "_Ta bort ankare"
#: ../app/actions/vector-toolpath-actions.c:53
#, fuzzy
#| msgid "Shift"
msgctxt "vector-toolpath-action"
msgid "Shift S_tart"
msgstr "Skift"
msgstr "Skifta s_tart"
#: ../app/actions/vector-toolpath-actions.c:58
msgctxt "vector-toolpath-action"
......@@ -9446,12 +9407,9 @@ msgid "Delete _Segment"
msgstr "Ta bort _segment"
#: ../app/actions/vector-toolpath-actions.c:66
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Render Stroke"
msgctxt "vector-toolpath-action"
msgid "_Reverse Stroke"
msgstr "Rendera penseldrag"
msgstr "_Vänd riktning på streck"
#: ../app/actions/vectors-actions.c:46
msgctxt "vectors-action"
......@@ -12761,20 +12719,14 @@ msgid "Lock/Unlock alpha channels"
msgstr "Lås/lås upp alfakanaler"
#: ../app/core/core-enums.c:1232
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer opacity"
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layers opacity"
msgstr "Ställ in lageropacitet"
msgstr "Ställ in lagrens opacitet"
#: ../app/core/core-enums.c:1233
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer mode"
msgctxt "undo-type"
msgid "Set layers mode"
msgstr "Ställ in lagerläge"
msgstr "Ställ in lagrens läge"
#: ../app/core/core-enums.c:1234 ../app/core/core-enums.c:1293
msgctxt "undo-type"
......@@ -13153,18 +13105,18 @@ msgid "Global Buffer"
msgstr "Allmän buffert"
#: ../app/core/gimpextension.c:398
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Extension AppData must be of type \"addon\", found \"%s\" instead."
msgstr ""
"Tilläggs-AppData måste vara av typen \"addon\", hittade \"%s\" i stället."
#: ../app/core/gimpextension.c:414
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Extension AppData must extend \"org.gimp.GIMP\"."
msgstr "Tilläggs-AppData måste utöka \"org.gimp.GIMP\"."
#: ../app/core/gimpextension.c:428
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Extension AppData id (\"%s\") and directory (\"%s\") must be the same."
msgstr "Tilläggs-AppData måste ha samma id (\"%s\") och katalog (\"%s\")."
......@@ -13174,9 +13126,9 @@ msgid "Extension AppData must advertise a version in a <release> tag."
msgstr "Tilläggs-AppData måste annonsera en version i en <release>-tagg."
#: ../app/core/gimpextension.c:477
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Unsupported <requires> \"%s\" (type %s)."
msgstr "<requires> ”%s” stöds ej (typ %s)."
msgstr "<requires> \"%s\" stöds ej (typ %s)."
#: ../app/core/gimpextension.c:492
#, c-format
......@@ -13208,9 +13160,9 @@ msgid "'%s' is not a valid file."
msgstr "”%s” är inte en giltig fil."
#: ../app/core/gimpextension.c:876
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "This parser does not support imbricated lists."
msgstr "Denna tolk stöder inte imbrikerade listor."
msgstr "Denna tolk stöder inte överlappande listor."
#: ../app/core/gimpextension.c:897
#, c-format
......@@ -14217,10 +14169,9 @@ msgid "Support for image files larger than 4GB was added in %s"
msgstr "Stöd för bildfiler större än 4GB lades till i %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2823
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Layer mode '%s' was added in %s"
#, c-format
msgid "Multiple layer selection was added in %s"
msgstr "Lagerläget ”%s” lades till i %s"
msgstr "Markering av flera lager lades till i %s"
#: ../app/core/gimpimage.c:2919
msgctxt "undo-type"
......@@ -14800,25 +14751,16 @@ msgid "Layer to Image Size"
msgstr "Lager till bildstorlek"
#: ../app/core/gimplayer.c:2715
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer opacity"
msgid "Set layer's blend space"
msgstr "Ställ in lageropacitet"
msgstr "Ställ in lagrets toningsrymd"
#: ../app/core/gimplayer.c:2762
#, fuzzy
#| msgctxt "layers-action"
#| msgid "Layer Composite Space: Auto"
msgid "Set layer's composite space"
msgstr "Lagerkompositrymd: Auto"
msgstr "Ställ in lagrets kompositrymd"
#: ../app/core/gimplayer.c:2809
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer mode"
msgid "Set layer's composite mode"
msgstr "Ställ in lagerläge"
msgstr "Ställ in lagrets kompositläge"
#: ../app/core/gimplayermask.c:84
msgctxt "undo-type"
......@@ -15360,12 +15302,9 @@ msgstr "Grupp"
msgid "Apply stored FG/BG"
msgstr "Tillämpa lagrad FG/BG"
# FIXME: Hitta bättre ord
#: ../app/core/gimptoolpreset.c:157
#, fuzzy
#| msgid "Apply stored pattern"
msgid "Apply stored opacity/paint mode"
msgstr "Tillämpa lagrat mönster"
msgstr "Tillämpa lagrad opacitet/målningsläge"
#: ../app/core/gimptoolpreset.c:164
msgid "Apply stored brush"
......@@ -16027,10 +15966,8 @@ msgid "Final, Merged Layer should be:"
msgstr "Det slutgiltiga, sammanfogade lagret ska vara:"
#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:138
#, fuzzy
#| msgid "Merge within active _group only"
msgid "Merge within active _groups only"
msgstr "Sammanfoga bara inom aktiv _grupp"
msgstr "Sammanfoga bara inom aktiva _grupper"
#: ../app/dialogs/image-merge-layers-dialog.c:151
msgid "_Discard invisible layers"
......@@ -16133,16 +16070,14 @@ msgid "Configure Input Devices"
msgstr "Konfigurera inmatningsenheter"
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:114
#, fuzzy
#| msgid "Resource configuration"
msgid "Reset Input Device Configuration"
msgstr "Resurskonfiguration"
msgstr "Återställ konfiguration för inmatningsenheter"
#: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:132
#, fuzzy
#| msgid "Do you really want to reset all filters to default values?"
msgid "Do you really want to reset all input devices to default configuration?"
msgstr "Vill du verkligen återställa alla filter till standardvärden?"
msgstr ""
"Vill du verkligen återställa alla inmatningsenheter till "
"standardkonfiguration?"
#: ../app/dialogs/item-options-dialog.c:203
msgid "Color tag:"
......@@ -18663,17 +18598,12 @@ msgid "Layer Select"
msgstr "Lagerval"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:276
#, fuzzy
#| msgctxt "line-art-source"
#| msgid "Layer below the active one"
msgid "Layer Selection Moved Down"
msgstr "Lagret under det aktiva"
msgstr "Lagermarkering flyttad nedåt"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-layer-select.c:277
#, fuzzy
#| msgid "Layer Select"
msgid "Layer Selection Moved Up"
msgstr "Lagerval"
msgstr "Lagermarkering flyttad uppåt"
#: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:114
msgid "Rotate View"
......@@ -19062,10 +18992,8 @@ msgid "Delete Anchors"
msgstr "Ta bort ankare"
#: ../app/display/gimptoolpath.c:2041
#, fuzzy
#| msgid "Shift"
msgid "Shift start"
msgstr "Skift"
msgstr "Skifta start"
#: ../app/display/gimptoolpolygon.c:891
msgid "Click to close shape"
......@@ -19196,19 +19124,19 @@ msgstr "Ogiltig teckensekvens i URI"
# TODO: path*s*?
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:146
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Absolute path are forbidden in GIMP extension '%s': %s"
msgstr "Absolut sökväg är förbjuden i GIMP-tillägget ”%s”: %s"
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:156
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "File not allowed in root of GIMP extension '%s': %s"
msgstr "Fil ej tillåten i roten av GIMP-tillägget ”%s”: %s"
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:167
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "File not in GIMP extension '%s' folder id '%s': %s"
msgstr "Fil inte i GIMP-tillägget ”%s” mapp-id ”%s”: %s"
msgstr "Fil inte i mapp-id ”%2$s” för GIMP-tillägget ”%1$s”: %3$s"
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:263 ../app/file-data/file-data-gex.c:409
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:421 ../app/file-data/file-data-gex.c:433
......@@ -19218,7 +19146,7 @@ msgid "Fatal error when uncompressing GIMP extension '%s': %s"
msgstr "Ödesdigert fel vid dekomprimering av GIMP-tillägget ”%s”: %s"
#: ../app/file-data/file-data-gex.c:297
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "GIMP extension '%s' directory (%s) different from AppStream id: %s"
msgstr "Katalog för GIMP-tillägget ”%s” (%s) skiljer sig från AppStream-id: %s"
......@@ -20700,7 +20628,7 @@ msgstr "Tröskel"
#: ../app/pdb/edit-cmds.c:93 ../app/pdb/edit-cmds.c:364
#: ../app/pdb/edit-cmds.c:449
msgid "All specified drawables must belong to the same image."
msgstr ""
msgstr "Alla angivna ritytor måste tillhöra samma bild."
#: ../app/pdb/floating-sel-cmds.c:69
msgid "Cannot remove this layer because it is not a floating selection."
......@@ -21541,11 +21469,10 @@ msgstr "Ta bort banstreck"
msgid "Close path stroke"
msgstr "Stäng banstreck"
# Anchors in path in reverse order
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:404
#, fuzzy
#| msgid "Remove path stroke"
msgid "Reverse path stroke"
msgstr "Ta bort banstreck"
msgstr "Vänd riktning på banstreck"
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:449
msgid "Translate path stroke"
......@@ -21559,6 +21486,7 @@ msgstr "Skala banstreck"
msgid "Rotate path stroke"
msgstr "Rotera banstreck"
# Flip in horizontal or vertical direction
#: ../app/pdb/vectors-cmds.c:586 ../app/pdb/vectors-cmds.c:635
msgid "Flip path stroke"
msgstr "Vänd banstreck"
......@@ -21651,7 +21579,6 @@ msgid "Unknown file type"
msgstr "Okänd filtyp"
#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-restore.c:231
#, fuzzy
msgid "Loading extension plug-ins"
msgstr "Läser in insticksmoduler för tillägg"
......@@ -22504,7 +22431,7 @@ msgstr "Fyll"
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:565
msgid "Cannot fill multiple layers. Select only one layer."
msgstr ""
msgstr "Kan inte fylla flera lager. Markera endast ett lager."
#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:567 ../app/tools/gimpcagetool.c:228
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:220 ../app/tools/gimpfiltertool.c:296
......@@ -22576,7 +22503,7 @@ msgstr "B_urtransformering"
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:226
msgid "Cannot modify multiple layers. Select only one layer."
msgstr ""
msgstr "Kan inte modifiera flera lager. Markera endast ett lager."
#: ../app/tools/gimpcagetool.c:763 ../app/tools/gimpwarptool.c:391
msgid "Press ENTER to commit the transform"
......@@ -22833,7 +22760,7 @@ msgstr "_Kurvor…"
#: ../app/tools/gimplevelstool.c:208 ../app/tools/gimpoffsettool.c:187
#: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:158
msgid "Cannot modify multiple drawables. Select only one."
msgstr ""
msgstr "Kan inte modifiera flera ritytor. Markera endast en."
#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:411
msgid "Click to add a control point"
......@@ -23211,10 +23138,8 @@ msgid "F_oreground Select"
msgstr "F_örgrundsmarkering"
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:293
#, fuzzy
#| msgid "Base selection on all visible layers"
msgid "Cannot select from multiple layers."
msgstr "Basera markering på alla synliga lager"
msgstr "Kan inte markera från flera lager."
#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:326
msgid "Dialog for foreground select"
......@@ -23388,7 +23313,7 @@ msgstr "Klicka och dra för att rita en gradient"
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:257
msgid "Cannot paint on multiple drawables. Select only one."
msgstr ""
msgstr "Kan inte måla på flera ritytor. Markera endast en."
#: ../app/tools/gimpgradienttool.c:259 ../app/tools/gimpwarptool.c:776
msgid "No active drawables."
......@@ -23899,16 +23824,12 @@ msgid "The selected layer's pixels are locked."
msgstr "Det markerade lagrets bildpunkter är låsta."
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:352
#, fuzzy
#| msgid "The active channel's pixels are locked."
msgid "All selected channels' positions or pixels are locked."
msgstr "Den aktiva kanalens bildpunkter är låsta."
msgstr "Alla markerade kanalers positioner eller bildpunkter är låsta."
#: ../app/tools/gimpmovetool.c:365
#, fuzzy
#| msgid "The active layer's position and size are locked."
msgid "All selected layers' positions are locked."
msgstr "Det aktiva lagrets position och storlek är låst."
msgstr "Alla markerade lagers positioner är låsta."
#: ../app/tools/gimpmybrushtool.c:74
msgid "MyPaint Brush Tool: Use MyPaint brushes in GIMP"
......@@ -24105,7 +24026,7 @@ msgstr "%s för att välja en färg"
#: ../app/tools/gimppainttool.c:296 ../app/tools/gimpperspectiveclonetool.c:225
msgid "Cannot paint on multiple layers. Select only one layer."
msgstr ""
msgstr "Kan inte måla på flera lager. Markera endast ett lager."
#: ../app/tools/gimppainttool.c:310
msgid "Cannot paint on layer groups."
......@@ -25036,16 +24957,12 @@ msgid "There is no layer to transform."
msgstr "Det finns inget lager att transformera."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:684
#, fuzzy
#| msgid "The active layer's position and size are locked."
msgid "A selected layer's position and size are locked."
msgstr "Det aktiva lagrets position och storlek är låst."
msgstr "Ett markerat lagers position och storlek är låst."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:698
#, fuzzy
#| msgid "The selection does not intersect with the layer."
msgid "The selection does not intersect with a selected layer."
msgstr "Markeringen skär inte lagret."
msgstr "Markeringen skär inte med ett markerat lager."
#: ../app/tools/gimptransformtool.c:705
msgid "There is no selection to transform."
......@@ -25224,7 +25141,7 @@ msgstr "Vikningstransformering"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:176
msgid "Warp Transform: Deform with different tools"
msgstr "Deformeringstransform: Deformera med olika verktyg"
msgstr "Vikningstransform: Deformera med olika verktyg"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:177
msgid "_Warp Transform"
......@@ -25236,7 +25153,7 @@ msgstr "Deformeringsstreckverktyg"
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:773
msgid "Cannot warp multiple layers. Select only one layer."
msgstr ""
msgstr "Kan inte vika flera lager. Markera endast ett lager."
#: ../app/tools/gimpwarptool.c:792
msgid "Cannot warp layer groups."
......@@ -26846,9 +26763,8 @@ msgid "Source:"
msgstr "Källa:"
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:306
#, fuzzy
msgid "Vendor ID:"
msgstr "Leverantörs-ID:"
msgstr "Producent-ID:"
#: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:311
msgid "Product ID:"
......@@ -27411,11 +27327,8 @@ msgid "Lock alpha channel"
msgstr "Lås alfakanal"
#: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:1063
#, fuzzy
#| msgctxt "undo-type"
#| msgid "Set layer mode"
msgid "Set layers mode"
msgstr "Ställ in lagerläge"
msgstr "Ställ in lagrens läge"
#: ../app/widgets/gimpmessagebox.c:452
#, c-format
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment