Commit e1f37426 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-11-28  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 5cb7cbf8
2002-11-28 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-11-27 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* de.po: updated german translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-26 20:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-26 20:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-11-28 21:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-28 21:22+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -516,13 +516,13 @@ msgstr ""
msgid "Failed to create file '%s': %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"
#: app/config/gimprc.c:303 app/config/gimprc.c:315 app/gui/gui.c:171
#: app/config/gimprc.c:326 app/config/gimprc.c:338 app/gui/gui.c:171
#: app/gui/gui.c:182
#, c-format
msgid "Parsing '%s'\n"
msgstr "Tolkar \"%s\"\n"
#: app/config/gimprc.c:452
#: app/config/gimprc.c:529
#, c-format
msgid "Saving '%s'\n"
msgstr "Sparar \"%s\"\n"
......@@ -814,7 +814,7 @@ msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
msgstr "Ogiltig UTF-8-sträng i penselfilen \"%s\"."
#: app/core/gimpbrush.c:549 app/core/gimpbrushpipe.c:338
#: app/core/gimpcontext.c:1221 app/core/gimpgradient.c:354
#: app/core/gimpcontext.c:1229 app/core/gimpgradient.c:354
#: app/core/gimppalette.c:345 app/core/gimppattern.c:347
msgid "Unnamed"
msgstr "Namnlös"
......@@ -824,10 +824,10 @@ msgstr "Namnlös"
#, c-format
msgid ""
"Fatal parsing error:\n"
"Brush pipe file '%s' is corrupt."
"Brush file '%s' is corrupt."
msgstr ""
"Ödesdigert tolkningsfel:\n"
"Penselrörsfilen \"%s\" verkar vara trasig."
"Penselfilen \"%s\" är trasig."
#: app/core/gimpdata.c:261
#, c-format
......@@ -1600,12 +1600,12 @@ msgstr "Version %s presenteras av"
msgid "Visit http://www.gimp.org/ for more information"
msgstr "Besök http://www.gimp.org/ för mer information"
#: app/gui/brush-select.c:185 app/tools/paint_options.c:126
#: app/gui/brush-select.c:185 app/tools/paint_options.c:124
#: app/widgets/gimplayerlistview.c:179
msgid "Opacity:"
msgstr "Opacitet:"
#: app/gui/brush-select.c:202 app/tools/paint_options.c:147
#: app/gui/brush-select.c:202 app/tools/paint_options.c:145
#: app/tools/selection_options.c:130 app/widgets/gimplayerlistview.c:172
msgid "Mode:"
msgstr "Läge:"
......@@ -1886,7 +1886,7 @@ msgid "Color Editor"
msgstr "Färgredigerare"
#: app/gui/dialogs-constructors.c:859 app/pdb/internal_procs.c:88
#: app/tools/paint_options.c:394 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:70
#: app/tools/paint_options.c:392 app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:70
#: app/widgets/gimpwidgets-constructors.c:103
msgid "Color"
msgstr "Färg"
......@@ -4713,7 +4713,7 @@ msgid "Scale Layer Options"
msgstr "Alternativ för skalning av lager"
#: app/gui/resize-dialog.c:196 app/gui/resize-dialog.c:228
#: app/tools/paint_options.c:377
#: app/tools/paint_options.c:375
msgid "Size"
msgstr "Storlek"
......@@ -6858,43 +6858,43 @@ msgstr "Vektorvinklar och -längder"
msgid "/Tools/Vectors"
msgstr "/Verktyg/Vektorer"
#: app/tools/paint_options.c:182
#: app/tools/paint_options.c:180
msgid "Brush:"
msgstr "Pensel:"
#: app/tools/paint_options.c:211
#: app/tools/paint_options.c:209
msgid "Incremental"
msgstr "Inkrementell"
#: app/tools/paint_options.c:304
#: app/tools/paint_options.c:302
msgid "Pressure Sensitivity"
msgstr "Tryckkänslighet"
#: app/tools/paint_options.c:320
#: app/tools/paint_options.c:318
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitet"
#: app/tools/paint_options.c:339
#: app/tools/paint_options.c:337
msgid "Hardness"
msgstr "Hårdhet"
#: app/tools/paint_options.c:356
#: app/tools/paint_options.c:354
msgid "Rate"
msgstr "Flöde"
#: app/tools/paint_options.c:455
#: app/tools/paint_options.c:453
msgid "Fade Out"
msgstr "Tona ut"
#: app/tools/paint_options.c:476 app/tools/paint_options.c:534
#: app/tools/paint_options.c:474 app/tools/paint_options.c:532
msgid "Length:"
msgstr "Längd:"
#: app/tools/paint_options.c:510
#: app/tools/paint_options.c:508
msgid "Use Color from Gradient"
msgstr "Använd färg från färgskala"
#: app/tools/paint_options.c:564
#: app/tools/paint_options.c:562
msgid "Type:"
msgstr "Typ:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment