Commit db977dbe authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 46ca5a78
2003-06-29 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2003-06-25 Sven Neumann <sven@gimp.org>
* gimp-tips.xml.in: some minor fixes.
......
......@@ -6,8 +6,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-tips VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2003-06-27 03:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-22 23:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-02-19 03:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-28 20:00+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -60,12 +60,11 @@ msgstr ""
"místo barvy popředí."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:7
#, fuzzy
msgid ""
"A Floating Selection must be anchored to a new layer or to the last active "
"layer before doing other operations on the image. Click on the \"New Layer\" "
"or \"Anchor Layer buttons\" in the Layers dialog, or use the menus to do the "
"same."
"layer before doing other operations on the image. Click on the New Layer or "
"Anchor Layer buttons in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, or use "
"the menus to do the same."
msgstr ""
"Plovoucí výběr musí být před prováděním jiných operací na obrázku ukotven k "
"nové vrstvě nebo k poslední aktivní vrstvě. Klikněte na tlačítko Nová vrstva "
......@@ -73,18 +72,6 @@ msgstr ""
"pomocí menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:8
#, fuzzy
msgid ""
"After you enabled \"Dynamic Keyboard Shortcuts\" in the Preferences dialog, "
"you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a "
"menu item, and pressing the desired key combination. This is saved when you "
"exit GIMP."
msgstr ""
"Klávesové zkratky v libovolném menu můžete změnit vyvoláním menu, vybráním\n"
"položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto nastavení je "
"dynamické a ukládá se, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"Click and drag on a ruler to place a Guide on an image. All dragged "
"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
......@@ -94,20 +81,19 @@ msgstr ""
"výběry se budou chytat na vodítka. Vodítka můžete odstranit jejich "
"přetažením mimo obrázek nástrojem Přesun."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
#, fuzzy
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:9
msgid ""
"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Layer-"
"improve their tonal range with the \"Auto\" button in the Levels tool (Image-"
"&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them "
"with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves)."
"with the Curves tool (Image-&gt;Colors-&gt;Curves)."
msgstr ""
"Jestliže některé vaše naskenované fotky nevypadají dost barevně, můžete "
"jejich rozsah tónů snadno vylepšit tlačítkem \"Automaticky\" v nástroji "
"Úrovně (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Úrovně). Případné barevné stíny můžete opravit "
"nástrojem Křivky (Obrázek-&gt;Barvy-&gt;Křivky)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:10
msgid ""
"If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke), the current drawing tool and its "
"settings are used. You can use the Paintbrush in gradient mode, the Clone "
......@@ -117,6 +103,18 @@ msgstr ""
"nástroj a jeho nastavení. Můžete použít Štětec v režimu přechodu, nástroj "
"Klonování se vzorkem nebo dokonce nástroje Guma nebo Šmouha."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:11
msgid ""
"If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
"Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
"install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
"fonts, which are also scalable."
msgstr ""
"Jestliže se vaše písma zobrazují hranatá, je to kvůli tomu, že to nejsou "
"vektorová písma. Většina X serverů podporuje vektorová písma Postscript Type "
"1. Stáhněte je a nainstalujte. Některé font servery vám umožňují používat "
"písma TrueType (<tt>.ttf</tt>), která jsou také vektorová."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:12
msgid ""
"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times "
......@@ -149,11 +147,7 @@ msgid ""
"a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-"
"&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layers-&gt;Add Alpha Channel) or "
"flatten it (Layers-&gt;Flatten Image)."
msgstr ""
"Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je "
"indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku "
"na RGB (Obrázek-&gt;Režim-&gt;RGB barvy), přidat alfa kanál (Vrstvy-&gt;"
"Přidat alfa kanál), nebo jej zploštit (Vrstvy-&gt;Zploštit obrázek). "
msgstr "Některé efekty nemohou být provedeny na všech druzích obrázků. To je indikováno zešedlou položkou menu. Možná budete muset změnit režim obrázku na RGB (Obrázek-&gt;Režim-&gt;RGB barvy), přidat alfa kanál (Vrstvy-&gt;Přidat alfa kanál), nebo jej zploštit (Vrstvy-&gt;Zploštit obrázek)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:16
msgid ""
......@@ -186,28 +180,19 @@ msgstr ""
"jejich obsahů."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:19
#, fuzzy
msgid ""
"The file selection dialog box has command-line completion with <tt>Tab</tt>, "
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voilá, "
"it's completed."
msgstr ""
"Okno dialogy výběru souborů podporuje doplňování na příkazovém řádku s "
"<tt>Tab</tt>, stejně jako shell. Napište část jméno souboru, stiskněte "
"<tt>Tab</tt>, a voila! Doplní se."
"just like the shell. Type part of a filename, hit <tt>Tab</tt>, and voila! "
"It's completed."
msgstr "Okno dialogu výběru souborů podporuje doplňování na příkazovém řádku s <tt>Tab</tt>, stejně jako shell. Napište část jméno souboru, stiskněte <tt>Tab</tt>, a voila! Doplní se."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:20
#, fuzzy
msgid ""
"The layer named \"Background\" it special because it lacks transparency. "
"This prevents you from adding a layer mask or moving the layer up in the "
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the Layers dialog "
"and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr ""
"Vrstva pojmenovaná \"Pozadí\" je speciální, protože nemá průhlednost. To vám "
"brání přidat masku vrstvy nebo ji zvýšit mezi ostatní. Můžete k ní přidat "
"průhlednost kliknutím pravým tlačítkem v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" "
"a zvolením \"Přidat alfa kanál\"."
"stack. You may add transparency to it by right-clicking in the \"Layers, "
"Channels and Paths\" dialog and selecting \"Add Alpha Channel\"."
msgstr "Vrstva pojmenovaná \"Pozadí\" je speciální, protože nemá průhlednost. To vám brání přidat masku vrstvy nebo ji zvýšit mezi ostatní. Můžete k ní přidat průhlednost kliknutím pravým tlačítkem v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" a zvolením \"Přidat alfa kanál\"."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:21
msgid ""
......@@ -269,21 +254,19 @@ msgstr ""
"a doprava."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:27
#, fuzzy
msgid ""
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The Paths "
"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
"selections."
"You can create and edit complex selections using the Bezier tool. The \"Paths"
"\" tab in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog allows you to work on "
"multiple paths and to convert them to selections."
msgstr ""
"Pomocí nástroje Beziér můžete vytvářet a upravovat složité výběry. Odrážka "
"\"Cesty\" v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" vám umožňuje pracovat na více "
"cestách a konvertovat je na výběry."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
"This will create a new image containing only that layer."
"You can drag a layer from the \"Layers, Channels and Paths\" dialog and drop "
"it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer."
msgstr ""
"Vrstvu můžete táhnout z dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" a pustit ji na "
"panel nástrojů. Tím vytvoříte nový obrázek obsahující jen tuto vrstvu."
......@@ -307,10 +290,9 @@ msgstr ""
"kdykoli získat stisknutím klávesy F1. Funguje to i v menu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:31
#, fuzzy
msgid ""
"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
"a layer in the Layers dialog."
"a layer in the \"Layers, Channels and Paths\" dialog."
msgstr ""
"Mnoho operací s vrstvami můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na "
"textovou jmenovku vrstvy v dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\"."
......@@ -326,19 +308,28 @@ msgstr ""
"abyste jej vycentrovali podle jeho počátečního bodu."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:33
#, fuzzy
msgid ""
"You can reassign shortcut keys on any menu by bringing up the menu, "
"selecting a menu item, and pressing the new shortcut key combination. This "
"is dynamic and is saved when you exit GIMP."
msgstr ""
"Klávesové zkratky v libovolném menu můžete změnit vyvoláním menu, vybráním\n"
"položky menu a stisknutím nové klávesové zkratky. Toto nastavení je "
"dynamické a ukládá se, když GIMP ukončíte."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
msgid ""
"You can save a selection to a channel (Select-&gt;Save to Channel) and then "
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the Channels "
"dialog, you can toggle the visibility of this new channel or convert it to a "
"selection."
"modify this channel with any paint tools. Using the buttons in the \"Channels"
"\" tab of the \"Layers, Channels and Paths\" dialog, you can toggle the "
"visibility of this new channel or convert it to a selection."
msgstr ""
"Výběr můžete uložit do kanálu (Výběr-&gt;Uložit do kanálu) a pak tento kanál "
"upravit libovolnými nástroji kreslení. Pomocí tlačítek v odrážce \"Kanály\" "
"dialogu \"Vrstvy, kanály a cesty\" můžete přepnout viditelnost tohoto nového "
"kanálu nebo jej převést na výběr."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:34
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
msgid ""
"You can use <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
"image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
......@@ -346,7 +337,7 @@ msgstr ""
"Pomocí <tt>Alt</tt>-<tt>Tab</tt> můžete procházet všemi vrstvami obrázku "
"(pokud tyto klávesy neodchytí váš manažer oken...)."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:35
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
msgid ""
"You can use the middle mouse button to pan around the image, if it's larger "
"than its display window."
......@@ -354,26 +345,10 @@ msgstr ""
"Je-li obrázek větší než okno, ve kterém se zobrazuje, můžete se v obrázku "
"posunovat pomocí prostředního tlačítka myši."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:36
#, fuzzy
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the \"Quick "
"Mask\" button at the bottom left of an image window. Change your selection "
"by painting in the image and click on the button again to convert it back to "
"a normal selection."
msgstr ""
"Výběr můžete změnit pomocí nástrojů kreslení. Klikněte na tlačítko Rychlá "
"maska ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v "
"obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální "
"výběr"
#~ msgid ""
#~ "If your fonts turn out blocky, that's because they're not scalable fonts. "
#~ "Most X servers support scalable Type 1 Postscript fonts. Download and "
#~ "install them. Some font servers allow you to use TrueType (<tt>.ttf</tt>) "
#~ "fonts, which are also scalable."
#~ msgstr ""
#~ "Jestliže se vaše písma zobrazují hranatá, je to kvůli tomu, že to nejsou "
#~ "vektorová písma. Většina X serverů podporuje vektorová písma Postscript "
#~ "Type 1. Stáhněte je a nainstalujte. Některé font servery vám umožňují "
#~ "používat písma TrueType (<tt>.ttf</tt>), která jsou také vektorová."
#: tips/gimp-tips.xml.in.h:37
msgid ""
"You can use the paint tools to change the selection. Click on the Quick Mask "
"button at the bottom left of an image window. Change your selection by "
"painting in the image and click on the button again to convert it back to a "
"normal selection."
msgstr "Výběr můžete změnit pomocí nástrojů kreslení. Klikněte na tlačítko Rychlá maska ve spodním levém rohu okna obrázku. Změňte svůj výběr kreslením v obrázku a dalším kliknutím na toto tlačítko jej převeďte zpět na normální výběr."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment